Plik do pobrania

Download Report

Transcript Plik do pobrania

Pszczyna
System zbiórki
odpadów
w Pszczynie
Pszczyna
Pszczyna
•
•
•
•
województwo śląskie, powiat pszczyński
gmina miejsko-wiejska
50 457 mieszkańców
powierzchnia 174 km2 (17 409 ha)
Referendum
• 12 XI 2006r przeprowadzone zostało
referendum w wyniku którego 59,6%
uprawnionych do głosowania opowiedziało
się za przejęciem przez gminę
obowiązków mieszkańców w zakresie
wyposażenia nieruchomości w pojemniki
na odpady oraz odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych
tak było …
Postępowanie przetargowe …
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi
odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach
domowych
25.07.2007r.
szacunkowa wartość zamówienia 10 000 000 zł brutto
zamówienie powyżej 211 000 euro
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej)
protesty, odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
modyfikacja dokumentacji przetargowej
Podpisanie umowy z firmą wywozową (najlepsza z 3 ofert)
29.01.2008r.
… zajęło 6 miesięcy
Główne dane opisujące
przedmiot umowy:
•
•
•
•
ilość mieszkańców
ilość nieruchomości
ilość pojemników
przewidywana ilość odpadów komunalnych
50l/1 mieszkaniec/miesiąc
• wykaz nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców
• czas obowiązywania umowy – 4 lata
• Jedna firma obsługuje całą gminę
Najważniejsze obowiązki
wykonawcy
•
•
•
•
•
organizacja selektywnej zbiórki
dostarczenie pojemników i worków
odbiór i transport odpadów
odzysk i unieszkodliwianie odpadów
odbiór odpadów
co 2 tygodnie/posesje jednorodzinne
2 razy w tygodniu/budynki wielorodzinne,
wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie
mieszkaniowe
Nowy system
Od 1 maja 2008 r. właścicielem odpadów
komunalnych, powstających
w nieruchomościach mieszkalnych jest
gmina
Zasady nowego systemu
• za wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki
na odpady odpowiedzialny jest wykonawca
(rodzina 5-os./pojemnik 120l, 6-10-os./pojemnik 240l itd.)
• mieszkańcy gminy zobowiązani są do segregacji
odpadów na „suche” i „mokre”
• odpady „suche”: opakowania szklane, butelki plastikowe,
puszki, folie, papier,tektura, metale
• dodatkowo – na zlecenie burmistrza straż miejska
kontroluje wszystkie firmy działające na terenie gminy
pod kątem podpisanych umów na wywóz nieczystości –
uszczelnienie systemu
Zasady nowego systemu
• właściciele nieruchomości zobowiązani są
do terminowego uiszczania opłat
(obecnie – 6,50 zł/1 osoba/1 miesiąc)
Opłaty naliczane są na podstawie danych z wydziału meldunkowego od ilości
osób zameldowanych w danym gosp. domowym
• odbiór odpadów odbywa się zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem
(odpady mokre/suche)
Zasady rozliczeń
Urząd Miejski w Pszczynie
informacja o opłacie za odbiór odpadów
wyliczona wg wzoru:
ilość mieszkańców x ilość miesięcy x 6,50 zł
z wyznaczonymi kwartalnymi terminami opłaty
(wysyłana raz w roku, aktualizowana raz w miesiącu)
właściciel nieruchomości
PSZCZYNA dnia 23.05.2011
XXXXXXXXXXXXXXXXX
SPRAWA NR GK.7031.00001.2011
OPŁATA NR S39261 z dnia 23.05.2011
Brzeźce
ul. Kamienna XX
43-200 Brzeźce
od stycznia do marca 2011 r.:
ilość osób
x
6,2 zł/m-c
x
3 miesiące
od kwietnia do grudnia 2011 r.:
ilość osób
x
6,5 zł/m-c
x
9 miesięcy
Za I kwartał
Za II kwartał
Za III kwartał
Za IV kwartał
Termin płatności
10.04.2011r.
10.07.2011r.
10.10.2011r.
18.12.2011r.
Kwota
37,20 zł
39,00 zł
39,00 zł
39,00 zł
Data od
-
Data do
ilość osób
01/2011
-
12/2011
2
Zaległość za 2010r.: 1,21 zł + należne odsetki ustawowe
Dla sprawniejszej obsługi w kasie Urzędu prosimy o zabranie niniejszego pisma.
Strona 1 z 1
Wykonawca
wynagrodzenie w wysokości 6,30 zł x liczba mieszkańców gminy
uiszczane miesięcznie
Urząd Miejski
w Pszczynie
20 gr miesięcznie od mieszkańca
tj. ok. 120 000 zł rocznie
na koszty urzędu
opłata w wysokości 6,50 zł od mieszkańca/miesiąc
uiszczana kwartalnie
właściciel nieruchomości
Postępowanie przetargowe
(nowy przetarg)
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usługi odbierania odpadów
komunalnych powstających
w gospodarstwach domowych
23.12. 2011r.
zamówienie powyżej 193 000 euro
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej)
• bardzo dużo pytań do SIWZ
• złożono 2 oferty
Dodatkowe obowiązki wykonawcy
Utworzenie punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy
w ramach zryczałtowanej opłaty będą mogli
oddać następujące rodzaje odpadów:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inny sprzęt
wielkogabarytowy, zużyte opony.
• Umowa na 14 miesięcy, do 30.06.2012r.
Wykonawca
wynagrodzenie w wysokości 7,30 zł x liczba mieszkańców gminy
uiszczane miesięcznie
Urząd Miejski
w Pszczynie
45 gr miesięcznie od mieszkańca
co w całości pokrywa koszty urzędu
opłata w wysokości 7,75 zł od mieszkańca/miesiąc
uiszczana kwartalnie
właściciel nieruchomości
Koszty Urzędu w 2011 r.
Wynagrodzenie z pochodnymi 4 osób:
183 460,81 zł
Koszt dostarczenia informacji o opłacie:
48 008,63 zł
Koszty umorzeń:
22 220,68 zł
Wydatki administracyjne:
15 688,01 zł
Koszty obsługi systemu łącznie:
269 378,13 zł
co daje 0,45 zł/ osobę/ miesiąc
Odpady ponadnormatywne
Uzupełnieniem systemu jest
świadczenie przez Gminę usługi
dodatkowych odbiorów odpadów
mokrych na podstawie
indywidualnego zapotrzebowania za
dodatkową opłatą.
Egzekucja należności
w przypadku braku wpłaty …
1.
Urząd Miejski
upomnienie
w Pszczynie
właściciel
nieruchomości
dalszy brak wpłat …
Urząd Miejski
2.
w Pszczynie
tytuł wykonawczy
Urząd Skarbowy
w Pszczynie
Ściągalność za 2010r. na dzień 24.05.2011r. wynosi 96 %
odbiór odpadów komunalnych wymieszanych
odbiór odpadów
segregowanych
odbiór odpadów
wielkogabarytowych
Porównanie kosztów
rodzina 5-osobowa /rok 2008/
• stary system:
18 zł (pojemnik 120l) x 2 = 36 zł/miesiąc + 3 zł
(odpady segregowane) = 39 zł miesięcznie
(bez wywózki wielkogabarytowych)
• nowy system:
5 (osób) x 5 zł = 25 zł miesięcznie
(z wywozem wielkogabarytowych)
Ilość odpadów komunalnych
zebranych na terenie gminy
Pszczyna w latach 2007 - 2010
20000
15000
(t)
10000
5000
0
2007 r.
2008 r.
2009 r.
odpady komunalne odebrane selektywnie
odebrane odpady komunalne wymieszane
2010 r.
Ilość odebranych odpadów
segregowanych
3000
2 712,50
2500
2000
(t)
1500
1275,75
1200
1000
500
65,19
0
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
Ilość odpadów poddanych
odzyskowi
10000
9 287
9000
8000
(t)
7000
6000
5000
4000
3000
2100
2000
2008 r.
2009 r.
2000
1000
74
0
2007 r.
2010 r.
Nierozwiązane problemy
Art. 3b. ust. 1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia
2020 r.:
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Art. 3c. ust. 1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania:
1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania,
2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
ZALETY NOWEGO SYSTEMU
• znaczący wzrost poziomu segregacji
odpadów
• wzrost poziomu odzysku odpadów
• usystematyzowanie zbiórki odpadów
wielkogabarytowych
• świadomość ekologiczna mieszkańców
PODSUMOWANIE
• różnica w realizacji systemu w domkach
jednorodzinnych oraz budynkach
wielorodzinnych - wspólnotach oraz
spółdzielni mieszkaniowej
• zdecydowanie mniejsza segregacja
odpadów i przepełnianie się kontenerów
zbiorczych na terenie spółdzielni
mieszkaniowej
…
kontenery spółdzielni mieszkaniowej
podczas długiego majowego weekendu 2010
Apel o segregację odpadów
do mieszkańców PSM
PODSUMOWANIE c.d.
• w 2008 roku UM dopłacał do wywozu
kontenerów z terenu PSM (ok. 31 tyś. zł)
• aktualnie na osiedlach bloków
wywóz 2 x w tygodniu – odpady mokre, suche
i wielkogabarytowe
www.pszczyna.pl
• [email protected]
Dziękuję za uwagę