PowerPoint-presentatie - RWO-ARA

Download Report

Transcript PowerPoint-presentatie - RWO-ARA

VDAB
Focus op bemiddelen
26 02 2013
1
MISSIE VDAB
• VDAB als loopbaanregisseur
• VDAB als dienstverlener
2
STRUCTUUR VDAB
• Centraal bestuur
• Provincialisering met een versterking van het
regiebeleid en een provinciale
managementaansturing
• VDAB-werkwinkels (samen met GTB, OCMW,
PWA,...)
3
KERNOPDRACHT
• BEMIDDELEN TUSSEN WERKZOEKENDEN
EN VACATURES
• REGISSEUR OP DE ARBEIDSMARKT
Samenwerking met partners
4
EEN BLIK OP DE SITUATIE IN
Zorggebied Aalst
• Aalst, Lede, Erpe-Mere, Haaltert,
Denderleeuw
• 5015 wz in Aalst , 6,62% werkloosheidsgraad
• 54 % Mannen 46% Vrouwen
• 20% < 25j 26% >50j
• Laag- en middengeschoold 85%
• <1 j werkloos 57% > 2 j werkloos 27%
• 15% geen of beperkte kennis Nederlands
5
KERNOPDRACHT
• Profielen werkzoekenden matchen met
gevraagde profielen op de arbeidsmarkt
• Recent matching verrijkt met competenties
– Betere bemiddeling
– Verborgen talenten zichtbaar maken
– Gerichtere heroriëntering
– Gerichtere toeleiding naar opleiding
6
KANALENMIX
• Servicelijn
0800 30 700 (gratis nummer)
Elke werkdag van 8u tot 19u
• VDAB-site
[email protected]
• Mijn VDAB / Mijn Loopbaandossier
• Werkwinkel
7
WERKGEVERS
•
•
•
•
•
•
Mijn VDAB voor werkgevers
Publiceren en beheren vacatures
Voorstelling bedrijf
Matching vacatures met kandidaten
Aanvraag premies
…
8
Werkgevers
• Provinciale sector-accountmanagers
social-profit, metaal, automotiv,
verkoop, textiel & confectie,
haven, voeding, grafische, transport,
uitzend, horeaca, toerisme, onderwijs,
bouw, chemie,...
• Bedrijfsconsulenten
9
WERKNEMERS
• Dienstverlening aan de burgers/werknemers
EXTRA OPENING WOENSDAGAVOND VAN 16u tot
19u
• Opleidingen voor werknemers
• Webleren
• ...
10
ACTIELIJNEN
•
•
•
•
Activering
Bemiddeling
Competentieversterking
Tewerkstelling
11
ACTIVERING
• AANGEPAST ACTIVERINGSBELEID VOEREN
• Evenwicht tussen
– activeren en beschermen
– Rechten en plichten
– Keuzevrijheid en realiteit op de arbeidsmarkt
– Realisatie van snelle en van duurzame
loopbaangerichte activering
elke wz krijgt een sluitend maatpak
aangemeten ifv graad van zelfredzaamheid
12
BEMIDDELING
• Competentiegericht matchen
– Goed beeld van competenties laat een bredere
oriëntatie toe en een vlottere matching tussen
vraag en aanbod
– Dus niet louter matchen in termen van diploma’s
 Competent = databank
beroepscompetentieprofielen en standaarden voor
ervaringsbewijs
13
BEMIDDELING
•
•
•
•
•
•
Intake, screening
Infoverstrekking
Advies
Matching
Doorverwijzing
Opstarten van een traject
14
TRAJECTBEGELEIDING
• Op maat en stapsgewijs zoeken naar de beste
weg op weg naar werk
• Traject door VDAB-trajectbegeleiders
• Traject uitbesteed aan tenderpartners
intensieve trajectbegeleiding
15
COMPETENTIEVERSTERKING
•
•
•
•
•
•
Opleidingengids
Centra
Leren op maat
Webleren
Premies
…
16
COMPETENTIEVERSTERKING
•
•
•
•
•
•
VDAB-opleidingscentra
Mobiele opleidingen
Opleidingen ism sectorfonds
Opleidingen door derden
Opleidingen CVO
...
17
OPLEIDING EN FINANCIËLE
VOORDELEN
• Opleiding is gratis
• Door VDAB-erkende opleiding van 35u en
minimumduur van 3 maanden = behoud van
werkloosheidsuitkering
• Verplaatsingsvergoeding = lijnabonnement of
kilometervergoeding
• Verblijfsvergoeding indien de afstand tot
opleiding zeer groot is
18
OPLEIDING EN FINANCIËLE
VOORDELEN
• Kinderopvangvergoeding bij opvang in een
erkende instelling
• Stimulanspremie = 1 euro per uur als je aan
bepaalde voorwaarden voldoet
• Premie einde opleiding als je aan bepaalde
voorwaarden voldoet (min 1 j werkloos en
opleiding van min 6 m)
• Sectorpremie in bepaalde sectoren en bij
tewerkstelling in die sector
19
KNELPUNTBEROEPEN
• Drie belangrijke oorzaken: kwantitatief tekort,
kwalitatief tekort, ongunstige
arbeidsomstandigheden
• Blijvende tekorten verpleegkundigen,
informatici, schoonmaaksters, chauffeurs,
horecapersoneel…
• Lijst met knelpuntberoepen
• Jaarlijkse update van een knelpuntenlijst
• Competentieversterkende acties ifv deze
beroepen
20
BEMIDDELINGSACTIES
• SCREENING - ORIËNTERING
• SOLLICITATIE-ONDERSTEUNING
• WERKPLEKLEREN
– Instapstage
– Beroepsverkennende stage
– Individuele Beroeps Opleiding (IBO)
21
ORIËNTERING
•
•
•
•
•
•
Oriënteringssessie
Collectief en individueel
Informatie arbeidsmarkt
Attitudes
Verkenning competenties
Actieplan opstellen
22
SOLLICITEREN
•
•
•
•
•
•
•
Individuele coaching
Hulp bij cv
Opmaak brief
Gesprekstechnieken
Testen
Vacatures opzoeken en vinden
Online-coaching
23
CV OPMAKEN EN PUBLICEREN
•
•
•
•
Info online en op VDAB-site
On-line coaching solliciteren (en cv)
Voorbeelden van cv’s
Je cv publiceren via Mijn Loopbaan / Mijn
VDAB
24
INSTAPSTAGE (Vlaanderen)
•
•
•
•
•
•
•
•
Stage 3m in een bedrijf, vzw, overheid
Jonger dan 25j
Geen diploma middelbaar onderwijs
In beroepsinschakelingstijd tussen 6e en 12e m
Voltijds of deeltijds
Stagepremie van werkgever 200 euro (voltijds)
Stage-uitkering RVA 26,82 euro/dag
Maximum 2 stages
25
INSTAPSTAGE
• Werkgever lijst takenpakket op en maakt
opleidings- en begeleidingsplan op.
• Bij einde stage: overzicht verworven
competenties.
• VDAB moet stage goedkeuren
• VDAB volgt evolutie stagiair op.
26
BEROEPSVERKENNENDE STAGE
• Oriënterende stage om duidelijker beeld van
bepaalde job/manier van werken te krijgen.
• Min 1 voltijdse of 2 halftijdse dagen
• Max 5 voltijdse of 10 halftijdse dagen
• In hetzelfde bedrijf max 2 stages
(verschillende werkposten)
• In totaal krediet van 30 dagen
• Behoud van uitkeringen, maar geen loon
27
BEROEPSVERKENNENDE STAGE
• Verplaatsingskosten en kinderopvang
terugbetaald
• VDAB zorgt voor arbeidsongevallenverzekering
• Werkgever maakt stageprogramma op
• VDAB volgt stage op
28
INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING
• Opleiding in een beroep op de werkplek
waarin men nadien zal tewerkgesteld worden
• Belangrijke kloof wat kennis/competenties
betreft tussen jobprofiel en profiel
werkzoekende
• Duur van 4 weken tot 26 weken; bij
laaggeschoolde langdurige wz kan het tot 12m
29
INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING
• Inkomen dat een normaal loon benadert =
uitkering + productiviteitspremie
• De werkgever betaalt geen loon, enkel de
premie
• Indien geen uitkering of leefloon dan krijgt wz
een opleidingsuitkering
• Er wordt een opleidingsplan opgemaakt en de
VDAB volgt de IBO op
30
INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING
• IBO gelijkgesteld met werkloosheidsperiode
waardoor geen vakantiegeld en
eindejaarspremie
• Recht op verplaatsingsvergoeding
• Als IBO voltooid is moet werkgever een
contract van onbepaalde duur geven
31
MAATREGELEN BIJ SOLLICITEREN
EN TEWERKSTELLING
•
•
•
•
•
•
•
Solliciteren met een goedkoop treinbiljet
Activa-maatregel
50+ premie
Premies arbeidshandicap
Werkhervattingstoeslag (voor 50+)
Werkervaringsprojecten
....
32
SPECIFIEKE TRAJECTEN/PROJECTEN
•
•
•
•
•
Sterk op maat gerichte trajecten
Ondernemerschap
Jeugdwerkplan
Samenwerking met Riziv/ziekenfondsen
Personen met
medische/mentale/psychische/psychiatrische
problemen
• Armoede
• 50+
33
SPECIFIEKE TRAJECTEN
•
•
•
•
•
•
Opleidingen Nederlands
Laaggeletterdheid
Inwerkingstrajecten
Detentie
Kunstenaarsstatuut
...
34
Ondernemerschap
• Werkzoekenden die een eigen zaak willen
opstarten
• Gesprek ifv realistische kijk op het werken als
ondernemer
• Doorverwijzingen naar partners (Unizo,
actviteitencoöperaties)
35
JEUGDWERKPLAN
•
•
•
•
Jonger dan 25 jaar
Specifieke benadering
Collectieve infosessie
Individueel traject
36
SAMENWERKING ZIEKENFONDSEN EN
RIZIV
• Niet apriori afgeschreven voor arbeidsmarkt
• Sommigen zijn opnieuw inzetbaar via extra
begeleiding en/of opleiding
• Samenwerking met gespecialiseerde
arbeidsbureau
37
PERSONEN MET MEDISCH MENTALE
PSYCHISCHE PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN
• Een sterk individueel traject op maat
uitwerken ifv integratie op de arbeidsmarkt
• Uitgebreide screening ism partners
• Activeringsbegeleidingstraject (tot 18m),
gecoördineerd en opgevolgd door GTB
• Advies ivm tewerkstellingsmogelijkheden
• Opvolgingstraject
38
Armoede
•
•
•
•
Traject op maat
Individueel en collectief
Samenwerking met netwerkpartners
Overleg met instanties, vertegenwoordigers
van armoedeverenigingen
39
50+
•
•
•
•
•
•
50+ club
Specifieke doelgroepbenadering
Informatie
Oriëntatie
Sollicitatiecoaching
Jobs zoeken
40
OPLEIDING NEDERLANDS
• Onvoldoende basiskennis Nederlands
• Huis van het Nederlands / CVO / Leerpunt
• Cursussen Nederlands op verschillende
niveaus
• Taalondersteuning op de opleidingsvloer of op
de werkvloer
41
INWERKINGSTRAJECT
• Geen of gebrekkige kennis Nederlands
• Geen diploma of getuigschrift behaald in
België of Nederland
• Velen doorlopen eerst inburgeringstraject
georganiseerd door Onthaalbureau.
• Opleiding Nederlands,wegwijs in de
samenleving, kennis arbeidsmarkt,
sollicitatie,…
42
DETENTIE
• Specifieke begeleiding van gedetineerden naar
hun reïntegratie in de samenleving
• Gevangenis van Oudenaarde
• Detentieconsulent
43
LAAGGELETTERDHEID
• Competentie verhogen op vlak van omgaan
met taal, cijfergegevens, grafische gegevens.
• Competentie verhogen op vlak van kunnen
omgaan met een pc.
• Sociale vaardigheden verhogen
44
KUNSTENAARS
• INFO EN ADVIES OMTRENT
KUNSTENAARSSTATUUT
• SAMENWERKING MET KUNSTENLOKET
45
IN VOORBEREIDING
• WerkInlevingJongeren – PROJECT
• SERVICEPUNT ZORG
in werkwinkel Aalst
46
SAMENVATTEND
KANALENMIX
ACTIELIJNEN
REGISSEURSROL
47
CONTACTGEGEVENS
• VDAB-servicelijn 0800 30 700
• Werkwinkel Aalst Hopmarkt 11 053 826900
• Directeur VDAB Aalst
Lieve Clinckaert [email protected]
• Teamleiders Aalst
Luc Creylman [email protected]
053 767180
Raf De Staelen [email protected]
053 767165
48