Mobilni EURES_seminarium 21.10 2014

Download Report

Transcript Mobilni EURES_seminarium 21.10 2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia w Radomiu
MOBILNI Z EURES
Doradca Eures
Janusz Wojcieszek-Łyś
Radom 21.10.2014 r.
Plan prezentacji:
• Polska w UE: mobilność i migracje
• Trochę liczb: transfery, państwa,
zatrudnienie
• EURES co to jest?
Akcesja Polski do UE 01.05.2004 r. Proces integracji
rozpoczął się w 1994 r. UE z 15 państw członkowskich
powiększyła się o 10 kolejnych w tym o Polskę.
Polska w UE
• Akcesja Polski 1 maja 2004 r.
• Polska wśród dziesięciu nowych państw:
• Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska,
Słowacja, Słowenia, Węgry.
• Kolejne rozszerzenie w 2007 r. : Bułgaria i Rumunia
• Ostatnio, w 2013 r. Chorwacja wstępuje do UE
W skład UE wchodzi obecnie 28 państw
Prawa obywateli EU
• Swoboda przepływu osób:
prawo obywateli UE do przemieszczania się na terenie
Wspólnoty, pracy, prowadzenia działalności gospodarczej,
osiedlania się, nabywania nieruchomości, przepływu kapitału,
korzystania z opieki socjalnej.
Tak ale: czasowe ograniczenia w dostępie do rynków pracy,
bariery administracyjne utrudniające działalność gospodarczą,
obawy bogatszych państw przed drenażem systemów
socjalnych.
Otwarty rynek pracy:
brak jednoznacznych ocen
POZYTYWNE:
Znaczny spadek bezrobocia w kraju,
Transfery finansowe do Polski (zasilają
budżety domowe oraz gospodarkę)
Spadek napięć społecznych
Nowe doświadczenia i kompetencje:
język, inna kultura pracy, kwalifikacje
zawodowe, mobilność. Wzrost płac.
Kapitał do wykorzystania w kraju.
Szansa na zmiany strukturalne na
rynku pracy.
NEGATYWNE:
Drenaż mózgów, wyludnienie
(problemy demograficzne np.
Opolszczyzna), starzenie się
populacji, trwała emigracja,
problemy społeczne (rozpad
rodzin, eurosieroctwo). Trudności
adaptacyjne po powrocie. Brak
wykwalifikowanej kadry w kraju,
koszty pracy. Praca poniżej
kompetencji.
Skutki migracji
• Krótki okres: spadek bezrobocia, poprawa koniunktury,
napływ kapitału
• Średni okres: ryzyko drenażu mózgów
• Długi okres: konsekwencje demograficzne
• Potrzeba krajowej strategii migracyjnej
• (w tym oferty dla osób powracających)
• Za kilka lat w Polsce zmniejszą się zasoby migracyjne
• (ok. 5- 10 lat)
Europejska mobilność
•
Rynek pracy: ok. 8 mln osób (3,3% siły roboczej) mieszka i pracuje w
innym kraju członkowskim.
•
Główne kraje migracji zarobkowej : Polska, Rumunia, Bułgaria,
państwa bałtyckie
Pracownicy przygraniczni (zamieszkiwanie w jednym kraju, praca w
drugim. Obecnie ok. 1,2 mln osób w UE).
•
•
•
•
Ułatwienia dla przedsiębiorców
Transfer świadczeń: zasiłki, potwierdzenie zatrudnienia itp.
Edukacja: studia, staże, wymiany, wolontariat europejski,
workcampy
ERASMUS +
• Projekty ponadnarodowe
Migracje Polaków
• Szacunkowo ok. 2 mln Polaków wyjechało z kraju.
Najczęściej to państwa UE.
• Główne kierunki:
• Wielka Brytania
• Niemcy
• Irlandia
• Holandia
• Kraje skandynawskie
• Wielka Brytania: ok 35-40 proc. osób z wyższym
wykształceniem
• Niemcy ok. 10 proc. osób z wyższym wykształceniem
Transfery walutowe
• Od wejścia Polski do UE napłynęło ponad 166 mld zł
(NBP)
• W ub. roku blisko miliard zł (dominowały przekazy
z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii)
• Obserwuje się spadek wpływów
• Polacy aklimatyzują się za granicą i ściągają rodziny
• Kryzys gospodarczy
• Mniejsze płace
Mobilność i Migracja
• Mobilność pojęciem szerszym niż migracja.
• Tendencja aby pracownicy byli mobilni w skali kraju i
międzynarodowej.
• Firmy mają coraz szersze powiązania zagraniczne:
szkolenia, dokumenty, goście, obsługa urządzeń itp.
• Komisja Europejska wspiera mobilność i likwiduje bariery
(prawa krajowe, dyrektywy UE).
• W przygotowaniu Europejska Legitymacja Zawodowa
• zanim wyjedziemy zdobędziemy uznanie kwalifikacji
zawodowych
• EUROPASS komplet dokumentów w tym Europass
Mobility, CV europejskie: www.europass.org.pl
Mobilność cd.
• Dobre CV powinno pokazać aktywność. Coraz częściej
także w obszarze międzynarodowym oraz komunikacji
międzykulturowej. W wielu polskich firmach pracują
obcokrajowcy.
• Znajomość języków – element podstawowy.
• Dla osób uczących się i absolwentów może to być praca,
praktyki wolontariat, wymiana, projekt itp.
• Pracodawca oczekuje potwierdzenia aktywności. Studia
potwierdzają potencjał i gotowość do nauki.
• Na rynek pracy warto patrzeć globalnie szerzej niż tylko z
poziomu krajowej czy europejskiego.
EURES - CO TO JEST ?
• EURES (European
Employment Services)
to międzynarodowa sieć
współpracy publicznych
służb zatrudnienia i
partnerów rynku pracy
w krajach Unii
Europejskiej oraz
Norwegii, Islandii,
Lichtensteinie i
Szwajcarii (kraje EOG)
EURES
• EURES wspiera mobilność zatrudnienia na
poziomie międzynarodowym
i transgranicznym
• EURES proponuje usługi dla
poszukujących pracy, pracowników oraz
pracodawców
• Usługi Eures są bezpłatne
TRZY GŁÓWNE OBSZARY
DZIAŁANIA EURES
• Pośrednictwo pracy
• Informacja
• Doradztwo
Kadra Eures
• Doradcy i asystenci w wojewódzkich urzędach
pracy
• Doradcy z krajów UE/EOG – kontakt przez portal
Eures
• Obecnie jest to grupa ok. 850 doradców
• w Europie
• Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie: pięciu
doradców Eures, trzech asystentów Eures
• Kontakt bezpośredni, telefoniczny, on – line, chat
• W PUP pośrednik pracy realizujący zadania Eures
EURES – JAK TO DZIAŁA?
Portal: www.eures.europa.eu
TWOJA PIERWSZA PRACA
Z EURES
Wspieranie mobilności osób młodych
18 – 30 lat
Polska strona EURES
www.eures.praca.gov.pl
Polska strona Eures: oferty pracy
Targi Pracy EURES
Europejskie Targi
Informacji i Pracy:
22 maja 2014
Pionki ul. Zakładowa 5
KASYNO
10 – 15
Pracodawcy z Polski i UE
……………………………..
Radom: 24.04.2013
•
HOLANDIA
•
NIEMCY
•
SZWECJA
•
FINLANDIA
•
POLSCY PRACODAWCY
Informacje o warunkach życia i pracy
na portalu Eures
Europass
CV Europass
Europejski Paszport Językowy,
Europass Mobilność
Europass Suplement do Dyplomu
Europass Suplement do Dyplomu Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe
Możliwość wypełnienia CV w formacie
Europass on – line: www.europass.org.pl
Europejskie Dni Pracy on – line
www.europeanjobdays.eu
WYSTAWCY
Dostępne prezentacje:
Media społecznościowe: faceboook
Eures Mazowsze
Wydarzenia Eures
LinkedIn
Google+
GoldenLine
Chat z doradcami Eures
www.eures.europa.eu
Od października 2014 chat prowadzony
przez Polskę
• Dyżury
doradców
Eures
• Komunikacja z
klientami
państw
UE/EOG
Sieci europejskie: EURODESK
Granty, programy, wymiany, współpraca
międzynarodowa
Sieci europejskie: EURAXESS
Wspomaganie międzynarodowej mobilności
naukowców
Sieci europejskie: SOLVIT
Naruszenia prawa europejskiego
Sieć informacyjna: EUROPE DIRECT
Informacje na temat Unii Europejskiej
Wolontariat międzynarodowy
i doświadczenia zawodowe
i językowe
Au Pair, Programy Work and Travel
(USA, Australia, Nowa Zelandia)
Dni Niemieckie: WUP, Stowarzyszenie
„Gościeniec". Obszary: kultura, edukacja, rynek
pracy. Debata dotycząca perspektyw młodzieży
Polski i Niemiec.
Dni Niemieckie, WUP: „SPEED DATE MIT
DEUTSCH” – Szybka randka z niemieckim…
Projekty międzynarodowe i wolontariat:
Projekt PUP, współpraca z WUP: Projekt
„Mobilny Radom”.
Pionki, maj 2014 Europejskie Targi Informacji
i Pracy.
Wolontariat: tłumaczenia podczas międzynarodowych
targów pracy
Dziękuję za uwagę
Doradca Eures
Janusz Wojcieszek-Łyś
[email protected]
048 368 97 22
Filia WUP Radom ul. Mokra 2