SEPA a podnikateľský sektor

download report

Transcript SEPA a podnikateľský sektor

SEPA a podnikateľský SEKTOR
a čo ďalej
Ing. ELENA KOHÚTIKOVÁ, CSc.
27/03/2013
Agenda
 SEPA v EÚ - vývoj platobného styku
– Produkty a ich dopady na účastníkov
 SEPA v SR – SCT - SEPA Credit transfer – SEPA úhrada
– SDD - SEPA Direct Debit - SEPA inkaso
– CID Creditor Identifier - Identifikátor inkasanta
 Prechod Firmy na SEPA
– Inkaso
– XML Komunikácia
– Prechodne obdobie
 SEPA a CASH Management
2
Aktuálny stav v SEPA
Zdroj: EPC
3
O čo v SEPA ide: zmena –
domáce a cezhraničné platby
V oblasti SEPA - krajiny EU (27) a EHP (+3) ako aj ďalšie krajiny
zapojené do SEPA (Švajčiarsko a Monako)
– je zámer vytvoriť jednotný platobný priestor, to znamená, že aj platby
do jednotlivých štátov EU budú považované nie za cezhraničné ale za
domáce EUR platby
– spotrebitelia a podniky budú môcť realizovať a prijímať platby v eurách
v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami za rovnakých
podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú
– pre každú banku zapojenú do danej schémy budú platiť tie isté
štandardy pre EUR platby v rámci krajiny a EUR platby do krajín
členských štátov.
!
To povedie k zjednodušeniu a hlavne zlacneniu platobných
služieb. Tým sa realizuje v rámci EU jednotný platobný priestor.
4
Vykonávanie prevodov
v EUR v SR a EÚ - súčasnosť
SK
Domáci
clearing
SK
DE
Cezhraničný
clearing
Domáci
clearing
DE
•5
Vykonávanie prevodov
v EUR v SR a EÚ - budúcnosť
DE
SK
SEPA prostredie
všetko SEPA transakcie
SK
DE
•6
SEPA prevody - SCT







Zahájenie od januára 2008
Aktuálne do 35 % prevodov v EUR ide formou SCT
Počet – dec. 2012 215 mil. platieb
Vysoká automatizácia spracovania platieb
Štandardne platba v banke príjemcu D+1
Pravidelná aktualizácia pravidiel – rulebook
Praktické skúsenosti so SEPA úhradami
– plynulé fungovanie systémov
– štandardizácia umožňujúca vysokú automatizáciu na strane bánk
– výrazne vyšší dopad na banky – potreba implementovať nové štandardy, vývoj
existujúcich alebo riešenie nových systémov na spracovanie platobných
transakcií, obchodná politika
– následné zjednodušenie spracovávania platieb v bankách
– minimálny dopad na klientov z pohľadu potreby zmien
– zatiaľ obmedzené využívanie možností XML formátu u klientov – rozsah
informácií prenášaných s platbou
7
SEPA prevody - SCT
Prínosy pre účastníkov
– vykonávanie platieb v EUR v rámci 32 krajín EÚ za rovnakých/
podobných podmienok ako v rámci vlastnej krajiny – z jedného účtu v
jednej banke s využitím konkurenčného prostredia bánk
– platby sú vykonané v plnej výške, klient zapojený v transakcii platí vždy
iba poplatky svojej banky
– prenos informácií (štruktúrované alebo neštruktúrované podľa dohody
klientov) – „Remittance information“ v rozsahu 140 znakov – lepšia
identifikácia platieb a ich napárovanie s faktúrami
– identifikácia účtu v SEPA – IBAN
– jasný časový rámec vykonania – zlepšenie cash flow
– v budúcnosti umožnenie e-invoicing
8
SEPA Inkasá - SDD
 od novembra 2009, povinná dosiahnuteľnosť bánk na SDD Core od
novembra 2010
 rôzna úroveň poplatkov v jednotlivých krajinách
 schémy SDD Core a SDD B2B, pripravované SDD Fixed Amount
 využívanie SEPA inkás klientmi zatiaľ v minimálnom rozsahu – v dec.
2012 1,9% v rámci celej Európy, najmä z dôvodov
–
kvalitne fungujúce existujúce systémy domácich inkás v krajinách EÚ
–
klienti neboli zvyknutí na cezhraničné inkasá
–
obavy inkasantov z následných refundov – ochrana spotrebiteľa
–
zodpovednosť bánk za umožnenie inkasovať len dôveryhodným subjektom
–
nestanovený end date na migráciu na SDD
–
otázka DMF verzus CMF pri inkase
–
transformácia existujúcich mandátov
9
SEPA Inkasá - SDD
Prínosy pre platiteľa
jednoduchý ale aj bezpečný spôsob platenia záväzkov v EUR
predchádzanie oneskorenia platieb platiteľom
informácia platiteľa jeho bankou o čakajúcom inkase
nárok platiteľa na vrátenie prostriedkov
–
do 8 týždňov aj bez uvedenia dôvodu
–
do 13 mesiacov pri neautorizovanej transakcii na základe prešetrenia
dobrá identifikácia debetov na účte platiteľa (povinný prenos informácií bankabanka, banka-klient), možnosť automatizácie
platiteľ platí len poplatky svojej banky za danú službu
v budúcnosti umožnenie e-mandátov
10
SEPA Inkasá - SDD
Výhody SEPA inkás pre inkasantov/príjemcov
rozšírenie možností inkasovať za poskytnuté služby, tovar a pod. od
odberateľov z 32 krajín zapojených do SEPA
vplyv na určenie dátumu inkasa
zlepšenie cash flow – poznanie termínov inkás vopred
možnosť automatického bilancovania prijatých platieb - identifikácia
kreditov vo výpise (povinný prenos informácií)
predchádzanie oneskorenia platieb platiteľom
možnosť/schopnosť automatického riešenia problémových situácií
(refund, return, reject)
v budúcnosti umožnenie e-mandátov
11
SEPA Inkasá - SDD
 V SR je SEPA inkaso ponúkané v súčasnosti ako samostatný produkt
 Klient má možnosť používať SK Inkaso (klasické inkaso na báze Mandátu
daného aj banke platiteľa) – do konca januára 2014
 Mandát na SEPA Inkaso dáva klient-platiteľ priamo príjemcovi inkasa
 V prípade SEPA inkasa banky ponúknu rôzne stupne ochrany účtu
(spôsob informácie o čakajúcom inkase, ktoré budú zaslané klientovi platiteľovi)
 S prihliadnutím na uplatnené AOS za SR v EPC (ochrana účtu podľa
pravidiel SR) bez potreby obnovovať súčasné dohody o inkase, resp.
súhlasy s inkasom/mandáty
12
Konečné riešenie SEPA Inkasa pre SR
Platiteľ - dlžník
Zmluva o službách
Inkasná firma –
Príjemca (veriteľ)
Obch. podmienky,
Produkt, zmluva
Obch. podmienky,
Produkt, zmluva
Tri typy
ochrany
účtov
Mandát
inkasa
Banka platiteľa
(dlžníka)
ACH
Používajú služby
Banka príjemcu
(veriteľa)
Typy atribútov ochrany účtov:
(1) Účet bez ochrany - po realizácii inkasa posiela banka klientovi informáciu o inkase. Klient môže do 13 mesiacov
inkaso odvolať. Možná doplnková služba: posielanie avíza o došlej výzve na inkaso z účtu klienta, ktoré môže klient
zastaviť.
(2) Účet podmienečne sprístupnený pre inkaso – aj svojej banke dá dlžník mandát – platba je potom neodvolateľná.
(3) Účet z ktorého nemožno inkasovať.
13
Priebeh zavádzania SEPA
inkás vo firme
Technické požiadavky
SEPA inkaso je nový produkt/služba s údajmi, ktoré doteraz neboli pri
inkase v SR požadované
– identifikátor účtu – IBAN (príjemca, platiteľ)
•
na strane klienta - inkasujúceho podniku - potreba skonvertovať/doplniť/upraviť
databázy účtov klientov alebo obchodných partnerov
– BIC - 8 alebo 11 miestny údaj – swiftový kód banky
– CID - získanie a používanie ID inkasanta/kreditora
– referencia mandátu (číslo zmluvy, poradové číslo a pod.
– ďalšie údaje podľa bodu 3 prílohy Nar.260/2012
•
typ inkasa, meno príjemcu, meno platiteľa, výška inkasovanej sumy, informácie o
prevode, účel inkasa, termín zúčtovania inkasa a pod.
– prechod na komunikáciu s bankou podľa ISO 20022 XML
14
Priebeh zavádzania SEPA
inkás vo firme
Technické požiadavky
 prechod na komunikáciu podľa ISO 20022 XML nie je len snaha o
štandardizáciu
–
–
–
nový formát plne umožňuje zadávanie povinných ale aj nepovinných údajov
inkasujúci /kreditor dostáva výpisy z účtu camt.053 (riešenie XML výpisov v spolupráci bankových
asociácií ČR, SR, Rakúska a Maďarska)
inkasujúci /kreditor dostáva správy o odmietnutí inkasa
 mandát na inkaso
–
–
–
–
–
–
–
udeľuje ho platiteľ/debtor/odberateľ priamo inkasantovi,
naviac by ho mal predložiť aj vo svojej banke
presný formát mandátu nie je definovaný v rulebook-u, definované náležitosti a vzory
pri prvom inkase sa údaje mandátu posielajú banke platiteľa
súčasné zmluvy s uvedením inkasného spôsobu platenia – mandáty na inkaso
súhlas s inkasom – v podmienkach banky sa transformuje na typ ochrany účtu
možnosti e-mandátu v budúcnosti
15
Priebeh zavádzania SEPA
inkás vo firme
Mandát





je vyjadrenie súhlasu a splnomocnenie dané debtorom kreditorovi

kreditor zodpovedá za uchovávanie originálov mandátov, rovnako aj za akékoľvek zmeny
(vrátane zrušenia) týkajúce sa mandátov alebo informácií z hľadiska platnosti na dobu podľa
národných legislatívnych požiadaviek

musí byť vždy podpísaný oprávnenou osobou na strane debtora (osoba s plnou mocou za
debtora), kreditor môže poskytnúť aj automatizovaný spôsob vyplnenia a zaslania mandátu
vrátane elektronického podpisu



pri vykonaní inkasa musia byť dáta mandátu kreditorom dematerializované

banka debtora môže ponúkať AOS voči debtorovi na základe obsahu mandátu
umožňuje kreditorovi iniciovať inkaso s následným debetovaním definovaného účtu debtora
umožňuje banke debtora vykonať takú transakciu v súlade s pravidlami
vyplňuje debtor a po podpísaní za seba posiela kreditorovi
môže existovať ako papierový dokument, ktorý je fyzicky podpísaný debtorom, alternatívne
môže ísť aj o elektronický dokument vytvorený a podpísaný bezpečným elektronickým
spôsobom
údaje k mandátu prenáša kreditor banke kreditora pri každom inkase
banka kreditora posiela dáta mandátu ako časť samotného inkasa prostredníctvom príslušného
clearingu
16
Priebeh zavádzania SEPA
inkás vo firme
Technické požiadavky
• Atribúty mandátu (podľa SEPA Core DD Scheme, verzia 6.0)
•
•
•
•
•
•
•
•
UMI – jedinečná referencia mandátu
Meno debtora/dlžníka
Poštový kód/mesto debtora
číslo účtu debtora v tvare IBAN
Názov kreditora/veriteľa
Adresa kreditora – ulica a číslo
Krajina kreditora
Miesto a dátum podpisu
•
•
•
•
•
•
•
Adresa debtora
krajina sídla debtora
BIC-swiftový kód banky debtora
Identifikátor kreditora
Poštový kód a mesto kreditora
Typ platby
Podpis/y
V hlavičke musí byť vždy uvedená právna formulácia k
-splnomocneniu „Podpísaním tohto formulára poverenia, splnomocňujete XY (názov veriteľa) na posielanie
príkazov do vašej banky na odpísanie sumy z vášho účtu a vašu banku na odpísanie sumy z vášho účtu v
súlade s príkazmi od XY
-právu na refund „V rámci vašich pray máte právo na refundáciu od vašej banky podľa zmluvných
podmienok v zmluve s vašou bankou, ...)
Na konci je miesto/polia na podpisy obidvoch strán
Mandát
17
Priebeh zavádzania SEPA
inkás vo firme
Technické požiadavky
 Kreditor zodpovedá za
–
správu a uchovávanie mandátov
–
dematerializáciu mandátov
–
vysielanie inštrukcií k vykonaniu inkasa vrátane údajov, že ide o jednorazové alebo
opakované inkaso, v rámci opakovaného o prvé, opakované alebo posledné
–
zasielanie notifikácie debtorovi s uvedením čiastky a dátumu splatnosti, spolu so
zaslaním obchodných dokladov (napr. faktúry) alebo osobitne, najneskôr však 14
kalendárnych dní pred dňom splatnosti
18
Priebeh zavádzania SEPA
inkás vo firme
Technické požiadavky
Riešenie Creditor Identifier (CID) v SR
v rámci SR bolo odsúhlasené, že v SR bude využívaný centralizovaný prístup vydávania CID-ov
zadefinovaná štruktúra, obsah (DIČ alebo náhodné jednoznačné číslo)
SK
ISO pre SR
XX
kontrolné číslo
ZZZ
oblasť biznisu kreditora
71234567890
číslo pridelené správcom,
začína číslicou 7, potom poradie
dočasným správcom databázy bola ustanovená SBA, návrh presunu na NBS (aug-sept. 2013)
CID žiadajú kontaktné osoby bánk za svojich klientov
žiadosti o pridelenie CID na odsúhlasenom tlačive predkladajú oprávnené osoby za klienta voči svojej
banke
pridelenie CID neznamená automaticky možnosť inkasovať
19
CID - Prideľovanie CID
 Všetky FO a PO, ktoré chcú po 1/2/2014 vykonávať platby formou inkasa,
musia mať pridelené a používať platné CID
 O pridelenie CID žiada klient lokálnu banku, ktorá zhodnotí jeho bonitu a
následne požiada o vydanie CID v centrálnom registri
 Pridelený CID neznamená automaticky umožnenie vykonávať SEPA inkasá
príslušnému klientovi
 Vykonávanie inkás bankou kreditora až po aktuálnom zhodnotení
dôveryhodnosti a bonity svojho klienta s prihliadnutím na riziká
transakcií (refund, return) - do 8 týždňov pri autorizovaných SDD
R-
 Je na banke kreditora, aby overila platnosť a správnosť CID v prípade, ak je
použitý na inkasovanie zahraničný CID vydaný v inej krajine EÚ mimo
územia SR
20
CID - pridelenie
Vzor formuláru žiadosti o CID
21
Inkaso – Konvencie k prechodu
na SDD
Prechod SR na SDD zahŕňa:
 migráciu súčasných platných súhlasov na inkaso
–
–
v bankách = ochrana účtu klienta (debtora)
u inkasantov (kreditorov) = mandát na inkaso
 vznik nových inkás už podľa pravidiel SDD
 spracovanie a zúčtovanie podľa pravidiel SEPA od 1. 2. 2014
(zaslanie SEPA inkasa min. 2 alebo 5 dní pred splatnosťou,
zúčtovanie v deň D bez možnosti opakovania - recyklácie v ďalších
dňoch, refundy, returny a pod.)
22
Inkaso – Konvencie k prechodu
na SDD
Pravidlá migrácie súhlasov na inkaso v bankách (1):

K vykonávaniu inkasa v podmienkach SEPA musí mať kreditor (súčasný alebo nový) pridelený
identifikátor kreditora (CID) formou požiadavky cez svoju banku, ktorá zabezpečí pridelenie
komunikáciou s centrálnym registrom CID.

Evidencia CID pre kreditorov inkasujúcich z bánk v SR je vedená centrálne, v súčasnosti v
SBA, budúcim gestorom bude NBS.

Banka zabezpečí správne priradenie CID v existujúcich súhlasoch s inkasom na účte Debtora

Osobitné riešenie pri veľkých inkasantoch - „zmluvní klienti“ (pridelený CID, inkasné účty,
identifikačný znak=referencia mandátu a pod.)

Kreditor od začiatku inkasovania v SDD informuje svojich klientov (debtorov) o svojom CID
a príslušnej referencii mandátu dostupnými prostriedkami (zmluva, faktúra, prenotifikácia pred
zaslaním SDD, a pod .).

Banka bude kontrolovať CID kreditora v prijatom príkaze na inkaso oproti zadanému súhlasu
s inkasom. Číslo účtu kreditora už nebude základné párovacie kritérium ako v súčasnosti.

Banka v SR môže vysielať SEPA inkaso aj so zahraničným CID kreditora, ktorému vedie účet,
zodpovedá za overenie existencie a platnosti CID.
23
Inkaso – Konvencie k prechodu
na SDD
Pravidlá migrácie súhlasov na inkaso v bankách (2):

doterajšie súhlasy s inkasom evidované v bankách v SR sú z právneho hľadiska platné aj po
zavedení SDD - bez potreby uzatvárania nových zmlúv alebo dodatkov k existujúcim (článok
7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 260/2012).


V SR k SDD vznikli a aj po 1.2.2014 budú 3 typy ochrany účtu klienta v bankách

Ak kreditor nebude mať upravený systém na generovanie SDD (v SEPA XML), musí dôjsť ku
konverzii súčasného formátu inkasa (HD32) do SDD podľa dohodnutých pravidiel bánk v SR
(dokument pre DS-03 pain.008.001.02 - Transformácia SK inkás z formátu HD32 do
pain.008)

Pre úspešnú migráciu súčasných inkás na SDD je nevyhnutné, aby kreditor do referencie
mandátu (v elemente 2.30 „Mandate identification AT01-Unique mandate reference“) uvádzal
dnes evidovaný identifikačný znak (IZ). IZ môže byť vypĺňaný automaticky pri konverzii
súčasného formátu na XML, alebo už priamo do vytváraného formátu XML na strane
kreditora.

Ak kreditor takýto fixný IZ v súčasnosti nepoužíva, môže byť pri konverzii súhlasu v banke
kreditora referencia mandátu vyplnená „NOTPROVIDED“. Banka debtora identifikuje, že
SDD (mandát) vzniklo konverziou pôvodného súhlasu s inkasom podľa dátumu podpísania
mandátu z transakcie SDD (31.01.2014).
Pri migrácii súhlasov na inkaso všetky účty zaradené do kategórie podmienečne chránený
účet
24
Inkaso – Konvencie na
prechod na SDD
Pravidlá migrácie súhlasov na inkaso v bankách (3):
Harmonogram ukončenia spracovania súčasných tuzemských inkás:
-banky preberú od kreditorov výzvy na inkaso podľa súčasného spôsobu s dátumom splatnosti max.
29. január 2014 vrátane (streda)
-banky zašlú posledný krát výzvy na inkaso HD:32 do clearingového účtovného dňa 30. január 2014
(štvrtok)
-všetky nezrealizované výzvy na inkaso banky odmietnu a vyšlú HD:55 do clearingového účtovného
dňa 31. januára 2014 (piatok)
-v prípade bilaterálnej dohody bánk o zasielaní SDD pred dátumom 1. 2. 2014 (v súlade s
dokumentom NBS „Etapy realizácie projektu“ z 8. 1. 2013) je potrebné dohodnúť aj dátum posledného
odmietnutia nezrealizovaných inkás v clearingovom formáte .
ak kreditor pred prechodom na SDD 1.2. 2014 zmení banku, z ktorej vykonával inkasá,
písomne túto zmenu oznámi banke, cez ktorú pôvodne zasielal výzvy na inkaso. V prípade
nedodržania tohto pravidla je riziko problémov v spracovaní SDD (riziko odmietnutia na strane
debtora alebo banky debtora).
reklamácie prijaté po 1.2. 2014 k SK inkasám (spracovaného v clearingovom formáte do 31.1.
2014) budú riešené písomnou korešpondenciou zainteresovaných bánk.
25
Priebeh zavádzania SEPA inkás
vo firme
Príprava systému klienta na SEPA (SCT, SDD)


Elektronické bankovníctvo na strane bánk bude podporovať prechodné obdobie
-
vstupy od klienta/výstupy na klienta v štandardnom formáte – menší rozsah údajov, riziko
straty/nepreklopenia časti údajov z dôvodu konverzie
-
vstupy od klienta v XML formáte
3 základné možnosti firmy k riešeniu prechodu na XML
-
finálne riešenie - prechod na XML riešenie v spolupráci s dodávateľom
-
strednodobé riešenie formou XML konvertora banky
-
krátkodobé riešenie - vybudovanie XML konvertora klienta
26
Príprava systémov klienta na
SEPA riešenie

Elektronické bankovníctvo bánk bude akceptovať prechodné obdobie – vstupy
aj v súčasnej štruktúre aj v XML formáte do 31/1/2016

Firmy majú 3 možnosti riešenia na prechod na XML:
-
krátkodobé použitie XML konvertora
-
strednodobé použitie XML konvertora banky (ak bude daná služba v ponuke)
-
dlhodobé použitie výstupov už v XML báze (naprogramovanie – zmeny firemných systémov)
27
Príprava systémov klienta na SEPA
riešenie
Riešenie za použitia XML konvertorov
Klient
Výstup
v súč. podobe
XML
konvertor
XML súbor
Banka
spracovanie
v banke
Výhody:
•
nie je nutné meniť vnútornú logiku firemného účtovného
systému
Nevýhody:
•
krátkodobé riešenie
•
investícia
28
Príprava systémov klienta na SEPA
riešenie
Riešenie za použitia XML konvertorov
Klient
Výstup
v súč. podobe
Web služba
na konverziu
XML súbor
Banka
Banka / iná firma
spracovanie
v banke
Výhody:
•
nie je nutné meniť vnútornú logiku firemného účtovného
systému
•
žiadne investície (poplatok za spracovanie súborov)
Nevýhody:
•
nie finálne riešenie
•
nie každá Banka musí danú službu poskytnúť
29
Príprava systémov klienta na SEPA
riešenie
Riešenie použitie výstupov XML tvare
Klient
XML výstup
Banka
spracovanie
v banke
Výhody:
•
finálne riešenie
•
tá istá štruktúra pre SK EUR platby a platby EUR do EU
Nevýhody:
•
vysoké investície
•
zmena spracovania v účtovnom systéme klienta
•
vyššie nároky na správu dát
30
Zmeny procesov, systémov a
tlačív
Kontrola polí SEPA inkasa v banke platiteľa – minimálne v rozsahu
-
CID, referencia mandátu, limit (ak je platiteľom stanovený), frekvencia a postupnosť (FRST,
RCUR, OOFF, FNAL)
termíny
-
-
-
inkasant zasiela notifikáciu platiteľovi s uvedením čiastky a dátumu splatnosti, spolu so zaslaním
obchodných dokladov (napr. faktúry) alebo osobitne, najneskôr však 14 kalendárnych dní pred
dňom splatnosti
Inkasant a následne jeho banka inkasanta zasiela SEPA inkaso najskôr 14 kalendárnych dní,
najneskôr 5 pracovných dní pred prvým inkasom a najneskôr 2 pracovné dni pri opakovanom
inkase
nárok platiteľa na vrátenie prostriedkov do 8 týždňov aj bez uvedenia dôvodu a do 13 mesiacov pri
neautorizovanej transakcii na základe prešetrenia
zrušenie recyklácie/opakovania inkasa v banke platiteľa v prípade nedostatku
prostriedkov na účte platiteľa – od 1.2. 2014
predbežne zrušenie hláseniek o zriadení, zmene alebo zrušení súhlasu s inkasom
zmena v prístupe bánk k umožneniu inkasovať formou SEPA inkasa – scoring klienta z
dôvodu zodpovednosti a rizika banky inkasanta (R-transakcie)
banka platiteľa môže ponúkať AOS svojmu klientovi na základe obsahu mandátu
31
Zmeny procesov, systémov
a tlačív
inkasant/kreditor si musí okrem samotných úprav v systéme, procesoch,
tlačivách ošetriť aj
riziko zvýšenia počtu a podielu odmietnutých alebo následne zrušených inkás
možné podvody – je v riziku refundov 8 týždňov aj pri autorizovanom inkase
účtovníctvo, poplatky, dane-DpH, odvody pre prípady refundov, potreba riešiť prípady, keď
refund sa týka transakcie z ukončeného zdaňovacieho obdobia (podané daňové priznanie)
mimoriadne dôležitá pre inkasanta je




komunikácia so svojím dodávateľom účtovného/spracovateľského SW
komunikácia s bankou/bankami
registrácia CID
komunikácia so svojimi klientmi/odberateľmi (nové zmluvy/mandáty, zmeny v doteraz
platných zmluvách)
pri riešení spracovania SEPA inkás je nevyhnutné vychádzať z
 konečného riešenia CMF v SR
 rozdielov vo fungovaní súčasného inkasa v SR a SEPA inkasa
32
SEPA a Cash Management - súčasnosť
• Správa účtov
• Prevody a Cash Pooling
PL
•
DE
• Rekonciliácia
• Účtovníctvo
•
AT
• Správa likvidity a Monitoring
CZ
•
FR
• Kontrola výpisov (viac typov)
SR
•
Výhody
HU
• Možnosť použiť produkt Inkaso
(lokálne)
• účet
• Rozložené riziko na viac finančných
inštitúcií
Dôvody
Nevýhody
• Rýchlosť prevodu (domáci do 3 dní, cezhraničný 5 dní)
• Každá banka má separátny individuálny
systém HomeBankingu
• Poplatky – cezhraničný prevod nad 50 tis. EUR – spoplatnený
• Každá krajina vyžaduje iný štandard a iný spôsob spracovania
prevodných príkazov (účtovníctvo)
• Inkasá – iba lokálne
• Personál – obsluha daných systémov
• Časová náročnosť spracovania
• Viac interfacov do účtovného systému
spoločnosti
33
SEPA a Cash Management- budúcnosť
•
PL
DE
•
FR
CZ
•
AT •
Platba na účet firmy v
Nemecku za odberateľa,
firmu v Rakúsku
SR
HU
• účet
Cashpooling – Filiálka Nemecko
Cashpooling – Filiálka Rakúsko
Vykonávanie platieb iba z
Hlavného účtu spoločnosti
Zaslanie výzvy na Inkaso D –
kredit na účet D+3
Účet pre pobočku v Nemecku
34
SEPA – vplyv na účastníkov
platobného styku
Výhody pre spotrebiteľa
•stačí jeden bankový účet
•efektívnejšie využívanie platobných kariet
•zavádzanie nových inovatívnych služieb
•referencia platiteľa (obdoba VS v SK)
Výhody pre obchodníka
•zvýšené používanie platobných kariet
•štandardizácia platobných terminálov (POS) - viac typov kariet prijímaných na
jednom termináli
•ľubovoľný výber spracovateľskej banky v eurozóne – efektívnosť
Výhody pre poskytovateľa infraštruktúry
•možnosť poskytovať služby v rámci celej eurozóny, viacerým systémom (PK)
•interoperabilita - prepájanie v dôsledku jednotných štandardov
35
SEPA – vplyv na účastníkov
platobného styku (2)
Výhody pre podnik
•umožnenie centrálnej realizácie finančných transakcií z jedného účtu
•zjednodušenie spracovania platieb – rovnaký formát
•lokálny a cezhraničný cash pooling
•nové služby s pridanou hodnotou
•zníženie nákladov a transparentnosť transakcií
Výhody pre banku
•rozšírenie obchodných činností na úrovni eurozóny
•poskytovanie nových služieb s pridanou hodnotou
•zvýšenie efektívnosti spracovania transakcií – jednotné štandardy, spolupráca
a
konkurencia
36
Konečná vízia SEPA
SEPA
• integrovaný trh služieb platobného styku
• existencia účinnej konkurencie
• eliminácia rozdielov medzi cezhraničnými a lokálnymi platbami v EUR
• možnosť voľného výberu platobných nástrojov SEPA, banky, platobných kariet, spôsobu
spracovania inkás
•
•
•
plynulé fungovanie platobných systémov
•
finančná stabilita eurozóny
automatizácia procesov spracovania platieb (end-to-end STP)
vyššia úroveň bezpečnosti platobných nástrojov – stanovený minimálny súbor
bezpečnostných štandardov
37
Ďalší vývoj v oblasti platieb
 doplnenie schém SEPA o nové pravidlá
– na základe konečnej verzie legislatívy
– SDD - Fixed amount scheme – možno bude zahrnutá v pripravovanej legislatíve






online e-platby na základe online bankingu
bezpečné platby kartami cez internet,
mobilné platby – platby iniciované cez mobilné telefóny
e-invoicing
e-mandáty
v SR dokončenie riešenia clearingu na SEPA – SIPS_SEPA
38
Ďakujem za pozornosť
39