PRESNÉ MERADLÁ

download report

Transcript PRESNÉ MERADLÁ


Čo sú to presné meradlá ?
› Meradlá, ktorých presnosť je minimálne 10x
väčšia ako je požiadavka presnosti merania
rozmerov, sú presné meradlá.
› Presné meradlá svojou konštrukciou zaručujú
meranie rozmerov s presnosťou jednej desatiny,
stotiny, a tisíciny.
› Túto požiadavku dosahujú buď mechanizmami
alebo metódou.

Aké druhy presných meradiel poznáme ?
› Mikrometrické meradlá,
› Pevné meradlá,
› Mechanické a optomechanické meradlá,
› Mikroskopy a projektory,
› Odchýlkomery,
› Uhlomery,
› Profilografy a rad ďalších.

Odkiaľ pochádza názov mikrometrické
meradlo?
› Názov je pravdepodobne odvodený od schopnosti
týchto meradiel merať veľmi malé rozmery s
presnosťou na mikrometre.
› Do skupiny mikrometrických meradiel patria:






Posuvné meradlá,
Mikrometre,
Hĺbkomery,
Dutinomery,
Výškomery,
Odpichy.

Ako dosiahneme presnosť merania ?
Výsledná diferencia na 7 dieliku
0 1 2 3 4
Metrická stupnica
5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Noniová stupnica
Noniová stupnica je kratšia o diferenciu, rozdiel medzi
metrickou a noniovou stupnicou (1 mm).
Diferenciu rovnomerne o 1/10 rozdelíme do noniovej
stupnice čo je prakticky posunutie na stupnici o 1/10.

Posuvné meradlá.
› Ako dosiahneme presnosť merania posuvným
meradlom?
Rozdiel medzi hlavnou stupnicou
a noniovou je vyjadrený noniovou
diferenciou t.j. 1/10, 1/20, 1/50 a z
toho vyplýva presnosť merania na
0,1 mm, 0,05 mm a 0,02 mm

Aké sú hlavné časti posuvných meradiel?
Postupy meraní posuvnými meradlami.
 Meranie priamo rozmerov

› Podľa vzorového výrobku ,základnej mierky
alebo kalibra nastavíme nulu na menovitom
rozmere a potom meriame odchýlku.

Meranie vôle alebo presahu
› Vôľa alebo presah sú priamo odmerané pri
nastavení nuly podľa jedného z lícovaných
dielov.
Postupy meraní posuvnými meradlami.
 Meranie otvorov a ich rozstupov

› Rozstup otvorov rovnakého priemeru možno po
nastavení nuly na priemer otvoru merať priamo
najväčšiu vzdialenosť vnútorných stien otvorov.

Meranie hrúbky steny
› Hrúbku dna možno merať od hĺbky nádoby na
ktorej nastavíme nulu.


CHYBY MERANIA
Chyby sa delia na:
› Hrubé chyby výrazne vybočujú z radu
nameraných hodnôt. Ich hodnota je zjavne iná
a je spôsobená napríklad nesprávnym
zaobchádzaním s prístrojom prípadne.
› Systematické chyby sa v priebehu merania
nemenia. Ich smer (znamienko) i veľkosť
(hodnota) ostávajú konštantné a výsledok
merania sa upravuje ich odčítaním.
› Náhodné chyby nie je možné jednoducho určiť.
Počas merania sa menia a vplývajú na výsledok
náhodne. Zdroje týchto chýb môžu byť rôzne...