7. Lars Höglund

Download Report

Transcript 7. Lars Höglund

Sociala medier i Sverige
Användning och användare
av Internet och sociala medier
enligt SOM-undersökningen
och andra källor
Lars Höglund
Aktivt deltagande
eller passivt mottagande?
Sociala medier en del i en integrerad
Internetanvändning
• Sverige intar förstaplatsen på tre globala IT-index
• I ett internationellt perspektiv är internet-användningen i topp i
Sverige,
• Internettillgång: 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till Internet i hemmet. Det
är en ökning med 2 procent sedan 2009. Uppenbart är att mättnadspunkten för Internets spridning
ännu inte är nådd
• Bloggarna är inte många i befolkningen, men
många bland unga kvinnor
• Halva svenska folket känner sig inte delaktiga i
• det nya informationssamhället
• 37% av unga män(16-25 år) och 54% av unga kvinnor gör
statusuppdateringar dagligen eller någon/några gånger per vecka.
Bilder lägger 11% av unga män och 23% av unga kvinnor ut
varje vecka.
Källa: Olle Findahl , Svenskarna och Internet 2010
Sociala medier som kommunikation
Sändare
Mottagare
Aktiv
------- Passiv
Envägskommunikation
Passiv
------- Aktiv
Datalager, arkiv
Passiv
------- Passiv
Slumpmässig överföring
Aktiv
------- Aktiv
En demokratisk idealbild av
kommunikation mellan likar
McQuail (1994) Mass Communication Theory
6 typer av användare enligt Groundswell
Children at risk Risker och problem - och inte bara för barnen
“The European Union funded project EU Kids
Online deals with safety and risks concerning
young people and new media (Hasebrink et al.,
2008). Some of the risks listed are (:)
- illegal content, paedophiles grooming,
- harmful or offensive content,
- cyber-bullying, stalking, harassment,
- gambling, financial scams, - invasions or abuse of privacy. “
//´+ diminishing reading competence//
Children at risk
A Critical Perspective on Online Safety Measures
av Elza Dunkels. Nordic Journal of Digital Literacy. 01/2010.
En åldersskiljare - hur länge?
• Många typer av användning och användare
• Flertalet yngre använder sociala media
• Könsskillnader påtagliga – kvinnor mer aktiva än män.
• Utbildningsfaktorn inte så tydlig som för många andra
aktiviteter och medier.
Såväl frekvent användning av Internet som sociala medier är starkt
åldersberoende. Nära 80 procent av dem under 30 lägger åtminstone i någon
mån ut material via sociala medier, medan ytterligare ca 10 procent använder
eller tar del av sociala medier varje vecka eller oftare. Denna skillnad mellan
åldergrupper är inte alls så tydlig när det gäller att göra biblioteksärenden via
nätet eller när det gäller att ha tillgång till ”läsplatta”.
Sociala medier används numera för en rad olika ändamål. De kan nås via
dator, telefon eller läsplattor och har förändrat kommunikationsvägar och
informationsspridning på flera sätt. Konsekvenserna av detta är relativt
outforskade.
Framförallt stimuleras kontakter mellan personer både i befintliga nätverk och
med okända på gott och ont. Allt fler verksamheter annonserar att de också
finns på till exempel Facebook, eller Youtube. Det gäller också kommuner,
partier och politiker.
Ett nytt forskningsområde som växt fram kring detta rör tendenser till
nätmobbing via sådana medier. En annan möjlig konsekvens är mobilisering
för olika typer av politiska aktiviteter. Detta har visat sig fungera framförallt i
länder där tillgången till andra kommunikationsvägar är begränsade, såsom i
Nordafrika under senare tid. Men hur ser det ut i Sverige idag?
Användare av sociala media enligt SOMundersökningen 2007, 2009 och 2010. Procent
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2007
2009
2010
Användare av Internet, sociala media mm. Procent
Källa: SOM-undersökningen 2010 Höglund, Wahlström 2011. Under publicering
Nya tekniker och nya användningar
”Folkbiblioteken i många kommuner har alltfler e-böcker för utlåning
och instruktioner på sin hemsida om hur man laddar ner böcker.
Som framgår av diagrammet är det ännu bara en mindre del av
befolkningen som har tillgång till sådana läsplattor, men i intervjuer
med tidiga användare av dessa betonar flera att en uppskattad del
av deras användning just rör möjligheten att låna och läsa böcker
från biblioteket i elektronisk form. Detta i kombination med ökad
användarvänlighet och stor IT-vana bland yngre gör det möjligt att
spekulera i att denna informationsväg, som inte kräver fysiska
besök, kan komma att få stor spridning.”
Marknad, skvallerhörna eller en ny form av demokrati?
Inför valet i Sverige diskuterades om aktiviteter via sociala media skulle kunna
påverka valrörelsen och kanske utgången av denna. Effekterna här kanske inte
var så tydliga, men onekligen finns här en ny form för kommunikation och
informationsspridning som kan ha betydelse också för olika typer av politiska
aktiviteter, för debatt och för mobilisering.
För att få en uppfattning om hur vanliga olika sådana aktiviteter är i sociala
medier jämfört med andra kanaler ställdes en fråga om detta.
När det gäller att aktivera sig politiskt är sociala medier vanligare än andra mer
traditionella kontaktvägar när det gäller enkla meningsyttringar som att skriva
under namninsamling eller motsvarande eller att göra ett inlägg i debatten.
För att kontakta en politiker eller engagera sig i ett politiskt parti används
dock främst andra vägar i nuläget. De relativt låga procenttalen innebär
också att politisk aktivitet endast utgör en liten del av kommunikationen i
sociala medier, som i huvudsak används för andra syften.
Gjort följande via sociala medier eller engagerat sig på annat vis.
Procent.
Via sociala medier På annat vis
Nej
Antal
svar
Procent Antal
Procent Antal
Antal
_____________________________________________________________________________________
Skrivit under namninsamlingar/
anslutit mig till upprop
15
249
13
216
1162
1627
Skrivit inlägg/debattartikel
7
109
4
57
1417
1583
Kontaktat politiker
2
26
8
135
1433
1594
Deltagit i evenemang arr. Av
politiskt parti etc
3
53
7
120
1428
1601
Anslutit mig till politiskt parti/
3
50
4
58
1495
1603
Engagerat mig i pol. org/nätverk 2
25
5
77
1506
1608
Uppmanat vän/bekant engagera
sig/ gå med i pol organisation/
3
48
7
107
1450
1605
nätverk
_____________________________________________________________________________________
Kommentar: Procent av dem som svarat på respektive delfråga.
Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2010
Figur 2: Andel av dem som använder sociala medier som skriver/
postar varje vecka efter utbildningsnivå (procent).
Kommentar: Utbildningsnivåerna är låg, medellåg, medelhög samt hög.
Internetgenerationen = födda 1977-1994; generation X = födda 1964-1976.
Källa: Gustavsson N, Höglund L, Den nationella SOM-undersökningen 2010. (under publicering)