osameli_bezci-trnavska_skupina

download report

Transcript osameli_bezci-trnavska_skupina

IVAN LAUČÍK
IVAN ŠTRPKA
OSAMELÍ BEŽCI
PETER REPKA
charakteristika
 názov básnickej skupiny, pozostávajúcej z troch členov: Ivan Štrpka,
Peter Repka a Ivan Laučík
 skupina sa sformovala v r. 1963, keď sa v Mladej tvorbe pokúsila publikovať
manifest Návrat anjelov, ktorý bol cenzúrne pozastavený
 v ňom sa okrem iného písalo:
„Vojna je pre našu generáciu rovnako abstraktný pojem ako komunizmus.“
 v Mladej tvorbe 1964, č. 1 členovia skupiny uverejnili svoje básne a krátky
text pod názvom pôvodného manifestu
 v č. 5 potom vyšiel ďalší manifest Prednosti trojnohých slávikov
 pôsobil provokatívne, pretože odmietal oficiálne hodnoty (napr.
tvorbu A. Plávku)
 v jeho podtexte však bolo možné vyčítať aj odmietnutie zasahovania
ideológie do literatúry a protest proti spoločenskému systému
charakteristika
•
prezentovali sa novou, originálnou poetikou, ktorou sa odlišovali od
dovtedajšej slov. lyriky
• všetci traja rozvíjali básnickú polyfóniu a viacvýznamovosť, pričom poéziu
chápali ako ničím nehatené sebavyjadrenie.
• v období tzv. normalizácie 70. a 80. rokov sa básnickými dielami pripomínal len
Štrpka
• verejné pôsobenie skupiny bolo obnovené v 90. rokoch.
Ján Šimonovič
Ján Ondruš
Jozef Mihalkovič
Ľubomír Feldek
TRNAVSKÁ SKUPINA
(KONKRETISTI)
Ján Stacho
charakteristika
• vstúpili do literatúry v
roku 1958 a ovplyvňovali ju v polovici 60-tych
rokov
• vyjadrovali svoj nesúhlas s tým, ako sa písala poézia
• boli proti tomu, aby do nej zasahovala ideológia
• mysleli, že poézia má vyjadrovať konkrétne zmyslové pocity,
zážitky
• podstatou ich poézie bolo zmyslové znímanie, chceli obnoviť vzťah
k realite
• zdôrazňovali konkrétnu pamäť (motívy z detstva, rodina, rod. kraj)
• usilovali o oddidaktizovanie, odideologizovanie detskej literatúry
• hlásili sa k avantgardným básnickým smerom
• vyzdvihovali právo básnika experimentovať
• využili metaforu, dôraz kládli na jazyk (verbálni virtuózi)
ĽUBOMíR FELDEK
*09.10.1936, Žilina
o maturoval v
roku 1954 na strednej škole
v Žiline
o na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave študoval slovenský jazyk a
literatúru
o počas vysokoškolského štúdia pracoval ako redaktor vo vydavateľstve
Mladé letá, no v roku 1958 musel redakciu opustiť
o Feldek sa v tomto období totiž spolu s J. Stachom, J. Mihalkovičom, J.
Ondrušom a J. Šimonovičom predstavili ako skupina básnikov s
uceleným a premyslene formulovaným umeleckým programom v oblasti
poézie, umeleckého prekladu a tvorby pre deti a mládež
o neskôr boli označovaní pojmom "trnavská skupina„ alebo „konkretisti“
HRA PRE TVOJE MODRÉ OČI
Debutová zbierka (1958)
Celý náklad bol zošrotovaný.
Feldek bol za knihu vyhodený
z vydavateľstva.
JEDINÝ SLANÝ DOMOV
Zbierka
Boli v nej básne radostné a hravé, ale spomínal
aj na svoje detstvo, na svojho otca.
Kombinuje poéziu pre deti aj dospelých, tvrdí, že
sú si rovnocenné.
Do zbierky zaradil aj prvotinu Hra pre tvoje modré oči
Večerný vozeň
Spomienka na cestu, keď sa jeho otec vracal
z väzenia na slobodu (báseň sa pôvodne volala
Amnestia 60, ale Feldek musel názov zmeniť, aby zašifroval jej obsah).
Sonet o vtákovi čátakovi
Na cestách Indiou som videl vtáka
čo v suchých dobách spáva nečinne
a s nežnou zlosťou doby dažďov čaká
Z nádoby neba vie piť jedine
Čátaka vtáka nepriláka mláka
hoci sa kúpe v nej tieň broskyne
Keď dažde nejdú v ňom je sila taká
že radšej múdrym smädom zahynie
Tá podobnosť Ach koho pripomína
Leviná hlava Čas sa nad ňou míňa
V jazmíne spí a prekrásne má sny
A dažde nejdú Jeho dažde nejdú
Tá podobnosť Spí tichý sluha smädu
Úbohy čátak Básnik bez básni
KRIEDOVÝ KRUH (1970)
• vydal po takmer desaťročnej prestávke
• jej ústredným motívom je láska, najmä manželská
• zbierka obsahuje aj básne o rodine, domove, prírode, o
poézii a tvorbe
BÁSNE
MANŽELSTVO
Žijeme spolu už piaty rok
Áno, mesiac a ľudská šľapaj na ňom,
či vlastne šiesty
to je manželstvo.
veď obaja sme takí
Manželstvo, ľudské dielo,
že si musíme občas vypočítať na prstoch
raketa, nie celkom pohodlná,
aj koľko máme rokov
to krásne víťazstvo človeka nad prírodou,
a tak sa nám to mne na tebe tebe na mne s pomocou ktorej vystupuje až na mesačný
páči
povrch
že to robievame aj keď nemusíme
ako Ábelov dym biely Armstrong,
aby tam sopránovo začul,
A vtedy je to báseň
ako basovo brat čierny Armstrong kvíli,
ako každé stotožneneie spomienky a
aby sa pozrel späť
predpovede
na modrú Kainovu hviezdu,
to krásne víťazstvo prírody nad človekom.
Lebo báseň
práve tak ako láska
značí žiť dvakrát
PARACELSUS (1973)
Krátke (niekoľkoveršové) básne plné prekvapivých,
nezvyčajných metafor.
Paracelsus – švajčiarsky chemik, filozof a medik „Luther
medicíny“.
Rým
Rým je zhoda
no i jemná zmena
Rým je svadba
no i zmena mena
Ó dni svadobné
vraciate sa nám v dni zvadobné
Rým noc a deň
Slovo vrhá tieň
Rým sú slová v slovách
ako ľudia v tráve
V tráve ostávajú vyležané tváre
a na tvárach stopy po trávovom tvare
Rým hláska nad inou
Tvár nad vodnou hladinou
Vždy sú pekné
tie rýmy ktoré rieka riekne
Rým je slovo ako dom
pod iným ako pod snehom
Dom nový tvar dáva snehu
a sneh domu
Básnik príde ešte nehu
pridať k tomu
Rým
dom sneh a dym
DVAJA OKOLO STOLA (1976)
• zvláštne metafory, paradoxy, antitézy a svojský lyrický
jazyk
• zachytáva rôzne pocity, myšlienky a tešenia (to, čo je
slovami ťažko sformulovateľné)
Dvaja okolo stola
Aké štíhle sú tvoje oči počas pohľadu
Dva okolo stola mlčíme a ja vravím:
(v každom z nich sa svieti neskoro do noci).
-Aká si tichá okrem toho, že plačeš.
Aký dlhý je tvoj rozpustený hlas.
Aké bežiace sú tvoje nohy pod pokojom svalov.
Aké modré sú tvoje nechty, keď rastú podľa hudby. A predsa každý z nás je sám
Aká krásna je tvoja krv, keď sa pohybuje po dome. Na odchádzanie zo svojich šľapají.
SLOVÁK NA MESIACI (1986)
Satirické básne o rôznych negatívnych javoch a
nedostatkoch súčasného sveta.
Verše plné nemilosrdnej, štipľavej irónie, sebairónie a
sarkazmu.
Nápis na pomníku filozofa:
V myslení som bol esom.
Myslel som. Preto nie som.