DELOKRUG RADA SPECIJALNOG EDUKATORA I

Download Report

Transcript DELOKRUG RADA SPECIJALNOG EDUKATORA I

DELOKRUG RADA SPECIJALNOG EDUKATORA I REHABILITATORA
OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA - SOMATOPEDA
DELOKRUG RADA SPECIJALNOG EDUKATORA I REHABILITATORA
OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA – SOMATOPEDA
Specijalni edukator i rehabilitator osoba sa motoričkim
poremećajima – somatoped tokom svoga školovanja
je osposobljen za edukativno-klinički rad sa osobama
koje imaju sledeća oštećenja i poremećaje:
Oštećenja i poremećaji lokomotornog aparata čiji su
izraziti predstavnici amputacije i razni fizički
deformiteti (skolioze, kifoze, ravna stopala, X-noge, Onoge, uvučene i ispupčene grudi itd.),
Oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema
među kojima su svakako najznačajnije cerebralna
paraliza, hemiplegija, paraplegija itd.
DELOKRUG RADA SPECIJALNOG EDUKATORA I REHABILITATORA
OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA - SOMATOPEDA
Oštećenja usled posledica hroničnih bolesti kao što su
patološka stanja kardiovaskularnog sistema, gastrointestinalnog sistema, pulmonalna hronična stanja,
metabolopatije i druga stanja koja ograničavaju
pokretljivost, školovanje i socijalizaciju,
Oštećenja odnosno poremećaji psihomotorike kod svih
ostalih vrsta smetnji u razvoju (MR, pervazivni
poremećaji, logopatije, oštećenja vida, višestruka
oštećenja, hiperaktivnost, tikovi, disgrafije itd.)
DELOKRUG RADA SPECIJALNOG EDUKATORA I REHABILITATORA
OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA - SOMATOPEDA
Svoj delokrug rada somatoped sprovodi kroz kliničke i
edukativne aktivnosti. Kliničke aktivnosti se sprovode
pre i uporedo sa edukativnim procesima i u njih
ubrajamo:
prevenciju nastanka motoričkih poremećaja,
ranu detekciju istih,
dijagnostiku sa prognostikom,
habilitaciono-rehabilitacioni somatopedski tretman.
DELOKRUG RADA SPECIJALNOG EDUKATORA I REHABILITATORA
OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA - SOMATOPEDA
U edukativne aktivnosti somatopeda ubrajamo:
specijalnu edukaciju osoba sa motoričkim
poremećajima koja uključuje predškolsko vaspitanje,
osnovno i srednje školsko vaspitanje i obrazovanje i
andragogiju,
profesionalno informisanje, savetovanje i orijentaciju,
profesionalno osposobljavanje kroz profesionalni
trening,
socijalizaciju i integraciju ovih osoba kao krunu celog
procesa.
DELOKRUG RADA SPECIJALNOG EDUKATORA I REHABILITATORA
OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA - SOMATOPEDA
Ustanove u kojima se mogu zaposliti defektolozi:
1. Specijalne ustanove za predškolski uzrast,
- predškolska odeljenja pri specijalnim osnovnim školama,
- predškolsaka specijalna odeljenja pri zavodima za rehabilitaciju,
- specijalna odeljenja za predškolski uzrast u centrima za
rehabilitaciju pojedinih kategorija invalida;
2. Specijalne ustanove za osnovnoškolski uzrast
- specijalna odeljena za hedikepiranu decu u redovnoj osnovnoj školi,
- specijalne osnovne škole,
- specijalni zavodi za pojedine kategorije invalidnosti,
- redovne škole i odeljena koje u svome sastavu imaju decu sa
blagim oštećenjima (vida, sluha, telesna i sl.);
3. Specijalne ustanove srednjeg obrazovanja za rad sa
hendikepiranim licima;
- specijalna odeljenja za pojedine kategorije oštećenja pri redovnim
školskim centrima i srednjim školama;
DELOKRUG RADA SPECIJALNOG EDUKATORA I REHABILITATORA
OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA - SOMATOPEDA
4. Rad u redovnim predškolskim ustanovama i redovnim
osnovnim školama;
-jaslice (stimulativne i reedukacione vežbe za
psihomotorni razvoj i vežbe za razvoj govora),
- obdaništa (rad sa decom koja imaju smetnje u
psihomotorici)
- rad u osnovnim školama (preventivno korektivne vežbe i
reedukacija psihomotorike);
DELOKRUG RADA SPECIJALNOG EDUKATORA I REHABILITATORA
OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA - SOMATOPEDA
5. Stručne službe
- u ministarstvu i službama za prosvetu, socijalnu politiku,
zdravstvo (republička, gradska i opštinska)
- zavodi za unapređenje vaspitanja i obrazovanja,
- fondovi zdravstvene zaštite, socijalne politike, obrazovanja i
vaspitanja, penzijsko-invalidskog osiguranja i sl.;
-dečija odeljena klinika i bolnica, dečiji i školski dispanzeri pri
domovima zdravlja, specijalne ustanove za stare osobe, udruženja
invalida, zaštitne radionice i sl.
6. Visokoškolske ustanove
- za obrazovanje defektoloških kadrova,
- za obrazovanje socijalnih radnika,
- za obrazovanje zdravstvenih radnika,
- za obrazovanje učitelja,
- za naučnoistraživački rad u institutima.