Az állam és az egyház kapcsolatának nyugati modelljei

Download Report

Transcript Az állam és az egyház kapcsolatának nyugati modelljei

Az állam és az egyház kapcsolatának
nyugati modelljei
• Világnézetileg semleges állam
• Világnézetileg elkötelezett állam
Világnézetileg semleges államok
•
•
•
•
Államegyházi modell
Radikális elválasztás
Együttműködő elválasztás
Kapcsolódó modell
Államegyházi modell
• Formális szétválás
• Szellemi, kulturális és a közgondolkodás
szintjén szerves összekapcsolódás,
együttműködés
• Hol jellemző?
• Erős felekezeti hagyományok, egyházi
tradicionalizmus jelentős
• Pl.: Skandináv országok, Görögország, Anglia,
Skócia
Skandináv országok
• Vallásszabadság biztosítása
• A kisebb felekezetek is korlátozások nélkül
működhetnek
• „Állami azonosulás” a protestáns egyházakkal
(evangélikus)
• szemben a görög ortodox egyház uralkodó
jellegével
• Trónöröklési törvények/alkotmány
Egyesült Királyság
• Anglikán egyház 22 püspöke tagja a Lordok
Házának
• Act of Settlement
Radikális elválasztás
• USA
• 1791 First Amendment
• Cél: a vallásszabadság biztosítása (a telepesek
általában felekezeti kisebbségekhez tartoztak)
• 1864-es kiegészítés
• A Supreme Court levezetése: állam (szerve)
nem részesíthet támogatásban felekezetet)
• „Elválasztása fala” elv
• Napjainkban az elv lazulása figyelhető meg
• Pl.: közvetett támogatások rendszere
(adókedvezmények)
• Nem vezetett vallás- és egyházellenességhez
• Pl.: jelmondatok (In God we trust)
• Supreme Court egyik ítélete: "Mi egy vallásos
nép vagyunk, amelynek az intézményei
feltételezik egy Felsőbb Lény létét"
• Franciaország
• Egyházellenes alapokon állva született meg a
XX. század elején
• Előzmények: nagy francia forradalom, és az azt
követő időszak kísérletezése
• Cél: a közélet és az oktatás elvilágiasítása, az
egyházi befolyás magánszférába szorítása
• De Gaulle-korszaktól kezdve fokozatos lazulás
• Az egyházi oktatás is kap támogatást
• Államosított egyházi ingatlanokat az egyház
használhatja, míg a fenntartásukat közpénzből
fedezik (egyháztámogatás indirekt formája)
Együttműködő elválasztás
• Dél-európai latin országok (katolikus)
• II. Vatikáni Zsinat hatása
• Cél: az államegyházi jelleg felszámolása
szerződéses formában
• A felek kölcsönösen elismerték egymás
autonómiáját
Írország
• Az 1970-es évek elejéig az alkotmány
rögzítette a katolikus egyház privilegizált
helyzetét
• Személyi elvű liberalizmus és katolikus
szociális felfogás
Kapcsolódó modell
• Az együttműködő elválasztás egyik árnyaltabb
formája
• Főleg német területeken
• Cél: a pozitív, támogató semlegesség
biztosítása
• Államegyházi jelleg tagadása
• A népegyházak közjogi jogállást élveznek
(közhatalmi jogosítványokat nem
gyakorolhatnak, csak kitüntette elismerés)
Probléma
• A semleges államból könnyen közömbös állam
válhat.
• A közömbös állam:
• inkább a negatív vallásszabadságot részesíti
előnyben
• nem valósul meg az egyházakkal az
együttműködés
Más megközelítés…
•
•
•
•
•
Tétlen állam
Elfogulatlan döntőbíró
Nyitott fórum felügyelője
Egyenlő bánásmód biztosítása
Második generációs alapjogok biztosítása
A Skót Kálvinista Egyház és az
Elképzelni Skócia jövőjét program
Előzmények
• 2012-ben a Skót Kálvinista Egyház (a
továbbiakban: Egyház) zsinati döntése: a
népszavazás kérdésben az Egyház semleges
marad
• A semlegesség ≠ passzivitás
• 2013-ban konzultációt (Imagining Scotland’s
Future) indított a referendummal
kapcsolatban
• A konzultációról kiadvány készült (Our Vision)
Imagining Scotland’s Future számokban
• 32 eseményt tartottak Skócia szerte
• 900 főt mozgattak meg: gyülekezeti tagok,
más felekezetű gyülekezeti tagok, a helyi
médiában közzétett hirdetések alapján
résztvevők
• 120 fő volt 17-25 év közötti
Három kérdés
• Mik a jövő Skóciájának legfontosabb értékei?
• Hogyan lehetne Skóciát jobb hellyé tenni?
• Hogyan lehetne ezeket az elképzeléseket
megvalósítani?
Módszer
1. Mindenki felírta a válaszát
2. Egyéni válaszok feldolgozása csoportos
beszélgetésekben
3. Csoporton belül a három legjellemzőbb
válasz megjelölése
4. A konzultációk végén összesítették a
válaszokat (->kiadvány)
EREDMÉNYEK
Értékek
1.
2.
3.
4.
5.
Egyenlőség
Méltányosság
Igazságosság
Oktatás
Tisztelet
6. Becsületesség
7. Közösség
8. Lehetőségek
9. Könyörület
10.Tolerancia
Fontosabb témák
•
•
•
•
Gazdaság és foglalkoztatottság
Közszektor, közszolgáltatások
Befogadó közösségek
Fenntarthatóság és infrastrukturális
kapcsolódás
• Jó kormányzat
• Evangélium megélése és társadalmi értékek
GAZDASÁG ÉS
FOGLALKOZTATOTTSÁG
Helyes hozzáállás a pénzhez
•
•
•
•
•
•
Materializmus visszafogás
Jómód nem erkölcsi kategória
Földreform
A nők nem fizette munkája is érték
Szociális igazságosság megvalósítása
Rászorulók hatékonyabb felmérése
Alternatív gazdasági megoldások
• Bankrendszer reformja
• Nem kell túlhangsúlyozni a pénzügyeket
• Hitelszövetkezetek, munkavállalói tulajdon
Tisztességes és méltányos adóztatás
•
•
•
•
Igazságos adórendszer
Progresszív adóztatás
Hatékonyabb újraelosztás
Közszolgáltatások fejlesztésre kellene
felhasználni a bevételeket
Munka mindenkinek, mindenki értékes
• Több gyakornoki hely
• Széleskörű foglalkoztatottság
• Az emberek tudásának megfelelő
munkahelyek
• Több munkahely a közszektoron kívül
• Több munkahely a Central Belten kívül is
• Kreativitás, találmányok, vállalkozások
ösztönzése
Versenyképes ország
•
•
•
•
•
Magas képzési színvonal
Export növelése
KKV szektor támogatása
Ipar ne települjön külföldre
Letelepedési támogatás
Teológiai reflexió
• Sokan dolgoznak és mégsem jönnek ki a
pénzükből
• Ellenpéldaként hivatkozik az Egyház: a
szőlőmunkások példázatára
• A pénz utáni vágy hatással van a másokkal és
az Istennel való kapcsolatunkra
• Ókeresztény gyülekezetek újraelosztását
példaként állítja
• Fel kell ismerni, hogy a Biblia alapján mi a bűn
egyéni és strukturális szinten, és aztán
mindent megtenni, hogy kijussanak belőle
• Oikonomia (görög) – a háztartás (szoros
emberi kapcsolatok) vezetésére vonatkozott
• Erre példa: Szentháromság szeretetkapcsolata
• Vö.: economy mai jelentése
KÖZSZEKTOR, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
Oktatás
• Ingyenes oktatás
• Magániskolák betiltása, illetve mércéjük átvétele
• Szegregáció felekezeti és nem felekezeti oktatás
között
• A vallási nevelés ennek ellenére fontos
• Minden gyerekkel foglalkozni kell
• A szakmunkás legyen ugyanolyan megbecsült,
mint a felsőfokú végzettséggel rendelkező
• Oktatás igazodjon a munkaerőpiac elvárásokhoz
Egészségügy és szociális ellátás
• Csökken a bizalom a jótékonysági
alapítványokban
• Több pénzt kellene fektetni a periférián élők
segítésére
• Az egészségügyi és szociális munkások jobb
megbecsülése
• Szexuális oktatás az iskolákban
• Egészséges életmód (sport, táplálkozás)
Védelem
•
•
•
•
Békeközpontú külkapcsolatok
Kilépés a NATO-ból
Humanitárius akciókra kellene koncentrálni
Nukleáris fegyverek eltávolítása (Trident
arzenál)
Jóléti állam
• Mindenkinek biztosított legyen
• A gyermekek nélkülözésének visszaszorítása
• Megtanítani az embereket, hogyan kezeljék a
problémáikat
• A hátrányos helyzetben élők számára ez jelenti
az egyetlen reményt a kitörésre
Büntető igazságszolgáltatás
• Egyensúly a büntetés és a rehabilitáció között
• Egyesek szerint legyen az utóbbi
hangsúlyosabb
Média
• Legyen igaz vita, ne csak sárdobálás
• Pártatlan médiát
Egyéb
• Kátyúk betömése
• Kevesebb szemét az utcán
• Ennyi lenne az emberek igénye a helyi
kérdéseket illetően?
Teológiai reflexió
• „A szegények mindig veletek lesznek” (Márk
14, 7)
• Egyház értelmezése: Jézus a szolgálatát
kifejezetten a kirekesztettekkel kapcsolatban
értelmezte
• Jézus megkenetése: azokat szerette volna
felrázni, akik visszautasítják a szegényeket
• Ferenc pápa: szegények egyháza
• Nem elég beszélni a segítségről, tenni kell érte
(Le kell vennünk a köpenyünket)
• Isten is döntött mellettünk, ez legyen példa
• Hálásnak kell lenni a skót közszolgáltatásokért
(kritizálni mindig könnyebb)
• Vannak működési elégtelenségek, de azokon
az egyén is tud segíteni
• A közellátás azokra van tervezve, akik nem
használják, és azok kritizálják, akik nem
akarnak fizetni érte
• Isten a periférián élők szeméből látta a világot,
ha ilyen szempontból vizsgálnánk az
intézményeket, egyházakat, mit állapíthatnánk
meg?
BEFOGADÓ KÖZÖSSÉGEK
Közösségi lélek
• Kapcsolatok építése, testvéri szeretet
• Keresztény szeretet a gyakorlatban
• Lehetőségek időseknek és gyermekeknek a
találkozásra
• Az egyház tevékenységének a hirdetése
Szakadék csökkentése
• Ne értékeljünk alul másokat azért, mert
mások, mint mi
• Az etnikai sokszínűség elfogadása
• A bevándorlás üdvözlése
Nemzeti büszkeség
• Gael nyelv megőrzése
• Önbizalom, pozitív gondolkodás megőrzése
Skócia és a világ
• Nyitott, toleráns, méltányos, virágzó és
dinamikus ország legyen
• Akár önállóan is
Teológiai reflexió
• A nemzeti büszkeség ambivalens jellegű
• A presbiteriánus szemlélet túl mereven
ragaszkodik a hagyományokhoz
• Kiválasztott személy teológiája (szemben Isten
akaratával)
• Krisztusban bocsánatot nyertünk, szabaddá
tett minket, hogy ne tartsuk magunkat
bűnbaknak, és elhívott az országa építésére
FENNTARTHATÓSÁG ÉS
INFRASTRUKTURÁLIS KAPCSOLÓDÁS
Természet
•
•
•
•
A skót táj megőrzése
Mindenkinek elérhetővé kell tenni
Igényes és egészséges lakókörnyezet
Közbiztonság
Újrahasznosítás
•
•
•
•
Csökkenteni a fogyasztást
Szigetelés, energiahatékonyság
Szelektív hulladékgyűjtés
Helyi élelmiszertermelés bátorítása
Közlekedés és infrastruktúra
•
•
•
•
Jobb összeköttetés a települések között
Olcsó tömegközlekedés
Biciklis kultúra fejlesztése
Kátyúzás
Teológiai reflexió
• Mit jelent a jó a környezet esetében?
• „Látta Isten, hogy jó” -> Milyen értelemben?
• Esztétikailag, a az egyes dolgok
összekapcsolódása
• Versengő értékek: szépség és hasznosság
-> Isten gondoskodik mindenről (Semmiért ne
aggódjatok), ezért a dolgokat lehet
hasznosítani
JÓ KORMÁNYZAT
Közélet és igazság
•
•
•
•
A politikusok elszámoltathatósága
A politika átláthatósága
Ne legyenek hamis ígéretek
Könnyen meg lehessen válni a politikusoktól
A kormányzat hallgassa meg az
embereket
• Valós társadalmi konzultáció
• Parlament petíciós bizottságának növelni
kellene a szerepét
Személyes szolgálat
• Jobb politikusok
• Kevesebb hivatásos politikus
• Kivenni a pénz tényezőt a politikából (csak az
elkötelezettek csinálják)
• Több élettapasztalattal és speciális
ismeretekkel rendelkező politikusok
Eltérő vélemény, állampolgárság
• Állampolgári nevelés, önkéntesség
• Kötelező legyen választani
Demokratikusabb kormányzat
•
•
•
•
Részvételi demokrácia jelleg az erősítése
A pártalapú politizálás leszerelése
Nagyobb átláthatóság
Írott alkotmány
Helyi közösségek
• A hatalom és felelősség átruházása a helyi
közösségekre (szubszidiaritás)
Jobb kormányzati szervezet
• Kisebb bürokrácia
• Hatékonyabb kommunikáció és
együttműködés a különböző szervek között
• Értékvezérlet gazdálkodás, a költségvetés helyi
szintre telepítése
Etikus irányítás
• A politikusok a közért dolgozzanak és ne
egymás ellen
• Bátorítani a társadalmat a problémák
kezelésére
• Az alapvető szükségletek tudatosabb
tervezése
Teológiai reflexió
• A hatalmat vitatott Isten által jóváhagyott
hatalomnak nevezni (vö.: ószövetségi zsidó
királyok)
• Lord Wallace: a hatalom a nép ajándéka
• Az egyház nem tudja hatékonyan elősegíteni a
nemzet integritását
EVANGÉLIUM MEGÉLÉSE ÉS
TÁRSADALMI ÉRTÉKEK
Keresztényibb társadalom
• Imádkozás fontossága
• Aktív részvállalás is fontos (szegénység,
klímaváltozás elleni harc)
• Különböző emberekkel egy asztalhoz ülni:
• Vallási, faji, etnikai hovatartozás, rokkantság,
nem, szexuális irányultság ne befolyásolja az
emberekkel való bánásmódot
• Menekültek befogadása
• Szeresd Istent és szeresd felebarátodat
Társadalmi igazságosság
• Gazdasági újraelosztás
• Stigmák (szegénység, bevándorlás, erőszak,
betegség) leküzdése
Egyenlő lehetőségek
• Oktatáshoz
• Egészségügyi ellátáshoz
• Foglalkoztatásban
Egyéni és kollektív társadalmi felelősség
• Főként a periférián élőkért
Teológiai reflexió
• Igazságnak, bölcsességnek, könyörületnek,
integritásnak Bibliai eredte van
• Az egyházaknak reagálnia kell a szélesebb
társadalmi folyamatokra (viselkedésre)
• Kapcsolat Istennel és másokkal főként egyéni
szinten
KONKLÚZIÓ