Fagvalg vg2 og vg3 - Rosenvilde videregående skole

download report

Transcript Fagvalg vg2 og vg3 - Rosenvilde videregående skole

Velkommen til informasjon om
fagvalg for 1ST for skoleåret
2014-2015
ORDLISTE
Utdanningsprogram:
• Studiespesialisering (ST)
Programområder:
•
Realfag
•
Språk,samfunnsfag og økonomi
Fagområder:
• F.eks. matematikk, kjemi (fra realfag)
• F.eks. historie og filosofi, engelsk ( fra språk,
samfunnsfag og økonomi)
Programfag (velges)
• F.eks. matematikk R1 (fra fagområdet matematikk)
• F.eks. internasjonal engelsk (fra fagområdet engelsk)
Fellesfag (obligatoriske)
Fag Vg1
Vg1
Eksamen
Norsk
4
Nei
Engelsk
5
Ja (S el.M)
Matte
5
Ja (S el.M)
Fr.språk
4
Nei
Naturfag
5
Ja(MP)
Samfunnsfag
3
Ja(M)
Geografi
2
Ja(M)
Kroppsøving
2
Nei
Tilsammen
30 timer
Fag- og timefordeling
Vg2 og Vg3
Fag
VG2
VG3
Norsk
4
6
Matematikk
3 (5)
Historie
2
4
Fr.språk
4
(5)
Religion
3
Kr.øv
2
2
Til sammen
fellesfag
15(17)
15 (20)
Programfag
10
10
Valgfritt programfag
5
5 (0)
Til sammen
30 (32)
30
Hva skal velges?
• Matematikk: 2P, R1 eller S1
• Tre programfag
HUSK: Interesse og mestring er viktig
www.vilbli.no
ITL - Karriereveiledning
MATEMATIKK
Vg1
Vg2
1T (5)
1P (5)
Matematikk S1
Matematikk R1
5 TIMER
5 TIMER
2P (3)
Vg3
Matematikk S2
Matematikk R2
5 TIMER
5 TIMER
Istedenfor obligatorisk matematikk kan
man velge programfag R1 eller S1
Hvilke krav stilles til valget?
• Programområder:
Velg mellom:
– Språk, samfunnsfag og økonomi
– Realfag
• Programfag:
– Velge to programfag fra to forskjellige
fagområder innen valgte programområde
– Fordypning («søyler»): Elevene skal ta to
programfag fra hvert av to fagområder innen
eget programområde (f.eks. matematikk R1 og
R2, kjemi 1 og 2 hvis du går programområdet
realfag)
• Valgfritt programfag:
– Til sammen to fag i løpet av VG2 og VG3
velges fritt innenfor eget programområde el.
andre studieforberedende program
Programområdet for
språkfag,samfunnsfag og økonomi
Fagområde
Engelsk
Programfag
Historie og filosofi
•Historie og filosofi1
•Historie og filosofi 2
Politikk, individ og
samfunn
•Sosiologi og sosialantropologi
•Politikk og menneskerettigheter
•Sosialkunnskap
•Samfunnsgeografi
•Internasjonal engelsk
•Samfunnsfaglig engelsk
•Engelsk litteratur og kultur
Programområdet for
språkfag,samfunnsfag og økonomi
Fagområde
Programfag
Markedsføring og
ledelse
•Markedsføring og ledelse 1
•Markedsføring og ledelse 2
Medie- og
informasjonskunnskap
•Medie- og
informasjonskunnskap 1
• Medie- og informasjonskunnskap 2
Rettslære
• Rettslære 1
Samfunnsøkonomi
• Samfunnsøkonomi 1
Kommunikasjon og
kultur
• Kommunikasjon og kultur 1
Programfag i programområdet for realfag
FFagområde
Programfag
Matematikk
•Matematikk R1
•Matematikk R2
•Matematikk S1
•Matematikk S2
Kjemi
•Kjemi 1
•Kjemi 2
Fysikk
•Fysikk 1
•Fysikk 2
Informasjonsteknologi
Informasjonsteknologi1
Informasjonsteknologi 2
Biologi
Biologi 2
Biologi 1 (tilbys 2015-16)
Geofag
Geofag 1
Programfag fra andre studieforberedende
program
Programfag
Programfagsenheter
Breddeidrett
Breddeidrett 1
Formgiving
•Trykk og foto
•Scenografi og kostyme
•Visuell kultur og samfunn
Eksempel – språk, samfunnsfag og
økonomi
Fag
område
Engelsk
Politikk,
individ og
samfunn
Valgfritt
Vg 2
Internasjonal
engelsk
Sosiologi og
sosialantropologi
Trykk og foto
VG 3
Engelsk språklig
litteratur og
kultur
Politikk og
menneskerettigheter
Breddeidrett
Eks. Språk, samfunnsfag, økonomi
Fag
område
Politikk,
Individ og
samfunn
Engelsk
Valgfritt
Vg 2
Sosiologi og
sosialantropologi
Internasjonal
engelsk
Historie og
filosofi 1
VG3
Sosialkunnskap
Samfunnsfaglig
engelsk
Trykk og foto
Eks. Realfag
Fag
område
Matematikk
Fysikk
Kjemi
Valgfritt
Vg 2
R1
Fysikk 1
Kjemi 1
Internasjonal
engelsk
VG3
R2
Fysikk 2
Historie og
filosofi 1
Tilleggsopplysninger til
fremmedspråk
Elever som har avsluttet nivå II i fremmedspråk
på vg2 og velger nivå III på vg3, får godkjent
dette som ett av to fagområder innenfor
programområdet. Elever som ikke har hatt
fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha dette
også på vg3.
Realfagspoeng
• 0.5 poeng for alle programfag fra
realfag, unntatt: R2 og Fysikk 2 som
gir 1.0 poeng
• Maksimum 4 realfagspoeng
Språkpoeng
• 0,5 poeng for programfag innen
fagområdet fremmedspråk
• 1,0 for fremmedspråk 3 (vi tilbyr dette i
samarbeid med naboskolene. I år er det
spansk 3 på Rosenvilde)
• Max 4,0 poeng
Studiekompetanse
• Generell studiekompetanse er det faglige
grunnlaget for å søke opptak til universiteter og
høgskoler
– Alle som fullfører og består 3 år
studiespesialiserende
– At du har nok timer og fag. Det kvalitetssikres
av skolens ledelse
– Over 90% av studiene krever bare generell
studiekompetanse
Spesiell studiekompetanse
• Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg
stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag
• Noen studier har opptaksprøve
• Alle realfagsstudier krever matematikk minst R1
eller S1+S2
• I tillegg må man ha full fordypning i minst ett
realfag (Biologi, kjemi, fysikk,
informasjonsteknologi eller teknologi og
forskningslære.)
Spesiell studiekompetanse
• Eksempler
– Realfag (generelt): R1/S1+2, et realfag 1+2
– Medisin: R1/S1+2, Fysikk 1 og Kjemi 1+2
– Ingeniør: R1+2, Fysikk 1
– Økonomi: R1/S1+2
Du har selv ansvaret for å sjekke aktuelle
studier. samordnaopptak.no
Hva skjer videre?
• Uke 3 : Info til klassene om regler og hvilke fag vi
tilbyr.
• Hefte med info om de ulike fagene deles ut.
• Rådgiver Tove Handeland kan spørres.
• Fagvalget vil foregå elektronisk i “blokkvalg”
fra 17. januar. Passord/brukernavn sendes på
mail. Gi beskjed om endret mailadresse.
• FRIST: 31.januar. NB! Den som ikke har valgt
innen fristen får ikke velge fag selv.
MER INFO:
www.rosenvilde.vgs.no (valgfrie
programfag)
www.udir.no/grep (læreplaner)
www.vilbli.no
www.samordnaopptak.no
Søknad og inntak hvert år.
• 1.mars- søknadsfrist VIGO
• Svarfrist midten av juli- legg inn
forhåndsvar.
• Fortrinnsrett til å fortsette på egen
skole.
Eksamener.
• Vg1: Trekk, minst 20% av elevene.
• Vg2: Alle skal opp i minst ett fag.
• Vg3 – Alle skal ha fire eksamener.
– Norsk hovedmål
– 2 skriftlige
– 1 muntlig/muntlig praktisk
Avdelingsleder Anders Lindhjem-Godal
[email protected]