Transcript Dannelse 7

Oppstart pilotprosjekt:
Barnehagens om lærings- og
danningsarena
Torsdag 8. desember 2012
1. am. Bengt-Ove Andreassen
Målsetning
• Kunnskapsdepartementet (31.08.11):
 «Målet med Pilotprosjektet er å få frem ulike
innganger til arbeid med læring og danning i
barnehagen»
 Barnehager i seks fylker deltar
– i samarbeid med Fylkesmann og universitet / høgskole
– Tidsramme: desember 2011 – oktober / november 2012
Målsetning / rammer
• Utviklingsprosjekter med utgangspunkt i
rammeplanens kap. 3 som kan gi perspektiver på
barnehagen som lærings- og danningsarena
• Gjerne bygge videre på etablerte satsingsområder
• Rapportering
 Artikler fra praksisfeltet + teoretisk artikkel
 (Begynn loggskriving i dag)
Hvordan kommer vi oss dit?
• Fire nettverkssamlinger
•
•
•
•
8. - 9. desember 2011
23. - 24. februar 2012
26. – 27. april 2012
27. – 28. september 2012
• Artikler ferdigstilles november 2012
Hvordan kommer vi oss dit?
• Arbeid i hver enkelt barnehage mellom samlingene
• Etablere en prosjektgruppe som driver prosjektet og som
deltar på nettverkssamlingene i Tromsø
• Lage en realistisk milepælsplan
• Hver barnehage har i Troms fylke fått kr 20 000 til dette
prosjektet – individuell frihet
• På nettverkssamlingene
• Dele og diskutere foreløpige resultater, utfordringer og evt
nye spørsmål
Prosjektledergruppe
• Vibeke Gjendemsjø og Solveig Bjørn fra
Fylkesmannen i Troms
• 1. am. Bengt-Ove Andreassen fra Universitetet i
Tromsø
Prosjektledergruppe
• Planlegge og organisere nettverkssamlinger (alle)
• Bidra med faglige innspill og veiledning på
nettverkssamlingene (alle)
• Bidra med faglige innspill og veiledning på
skriveprosessen (Andreassen)
• Økonomi (Gjendemsjø)
Bakgrunn for KDs pilotprosjekt
• Danningsbegrepet i barnehageloven:
• § 1. Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse
med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og
danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Bakgrunn
• I rammeplanen (2011):
• Danning er en livslang prosess som blant annet handler
om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger
og væremåter. Danning skjer i samspill med
omgivelsene og med andre og er en forutsetning for
meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i
barnehagen skal forankres i verdiene i formålet.
Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til
å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde
seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se
seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap.
(RPBH 2011: 15)
Bakgrunn
• Og videre:
• Danning er mer enn utvikling, mer
enn læring, mer enn omsorg, mer
enn oppdragelse og mer enn
sosialisering. Samtidig rommer
danning alt dette (RPBH 2011: 15).
Danningens gjenkomst
• Aktuelt begrep på 1960- og 1970-tallet
• Relanseres etter tusenårsskiftet i flere politiske
dokumenter
• Klar, ferdig, gå! Tyngre satsing på de små! (BUF, 2005)
– Her lanseres danning som begrep første gang i et
barnehagepolitisk dokument
– «barnehagen er en arena for danning» (s. 32)
– Knyttes til det «vide læringsbegrepet»
Klar, ferdig, gå! (2005)
• Sitat:
 «Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer
enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn
sosialisering. Samtidig rommer danningen alt dette.
Det handler om det aktive barnets vekselvirkning
med den kulturelle og sosiale verden hun eller han er
til stede i.» (s. 34)
 Kjent?
• Ble brukt i den justerte rammeplanen
Avventende departement
• Barne- og familiedepartementet om innspillene fra
Klar, ferdig, gå!:
• «Departementet viker noe tilbake fra å introdusere
også begrepet danning i innholdsbestemmelsen.
Departementet vil imidlertid foreslå at barnehagens
rolle i forhold til barnets utvikling stadfestes»
Regjeringsskifte
• Stoltenberg II-regjeringen overførte barnehagen til
Kunnskapsdepartementet i 2005
• Barnehagen ble forstått som en del av
utdanningssystemet
• «Livslang læring»
• Nedsatte Bostad-utvalget for å utrede nye
formålsparagrafer for barnehage og skole
Arbeid med ny formålsparagraf
• Klar, ferdig, gå! ble et viktig bakgrunnsdokument
for Bostad-utvalget
• Leverte sin innstilling i NOU 2007:6 Formål for
framtida
 Danningsbegrepet foreslås tatt inn i
formålsbeskrivelsen også for barnehagen
Bostad-utvalget
• «Danning gir assosiasjoner både til det som skjer i
barnets samspill med omgivelsene, og til den
oppdragelsen som skjer i barnehagene» (s. 28)
• KD: danningsbegrepet inkluderer oppdragelse, selv
om det ikke nevnes i formålet
• Danning er et vidt begrep – inkluderer mye
Danning i rammeplanen
• Enda en gang:
Danning er en livslang prosess som blant annet handler om
å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og
væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og
med andre og er en forutsetning for meningsdanning,
kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i
verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser
settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler
evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til
omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem
av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer
enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer
enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette
(RPBH 2011: 15).
KDs pilotprosjekt om danning
• Danning er et vidt begrep som krever
presisering(er)
• Derfor: «Målet med Pilotprosjektet er å få frem
ulike innganger til arbeid med læring og danning i
barnehagen»
• Læring og danning går hand i hand?
Målsetninger
• Å knytte danning til praksisen i barnehagen
 «Å sette praksis på ordene»
• Utforske hvordan danningsbegrepet kan brukes på
en meningsfull måte i barnehagen
• (min tolkning)
• Å forene teori (danningsbegrepet) og praksis
• Teori er når alle vet hvorfor, men ingen vet hvordan
• Praksis er når alle vet hvordan, men ingen vet hvorfor
Danning som pedagogisk
grunnbegrep
• Danning
• Iflg. Paul Opdal (2008) et begrep som kan fange inn det
vesentlige ved pedagogikk som virksomhetsutøvelse
• Skal dannelse være et pedagogisk grunnbegrep må to
kriterier oppfylles, iflg. Opdal
»
Det må være normativt (verdiladet) for å
ivareta pedagogikkens praksisrettethet
»
Må peke på noe substansielt som utvikling av
mennesket kan skje gjennom
Danning som pedagogisk
grunnbegrep
• Danning rommer dermed perspektiver på
både oppdragelse, utvikling og læring
• Danning skjer gjennom en vekst i
kunnskaper, ferdigheter og innstillinger
• Som kan tilføre og stimulere menneskets
utviklingspotensiale i seg selv og i relasjon til
andre
• Danning – ikke bare et pedagogisk
metabegrep?
»
»
Inkluderer danningsprosess som
Resulterer i det dannede mennesket
Et danna menneske
• Mer enn et utdannet mennesket
• Jfr. Jon Hellesnes: å være danna eller å ha danning
• Å være danna vs å ha danning
– Å være danna er den egentlige danninga, iflg. Hellesnes
– Utdanning er viktig, men ikke tilstrekkelig
– Utdanning skal tjene danning
• Dialog er en forutsetning for danning
– Danning er sosialt betinga
– Danning skjer i samspill med omgivelsene
– Livet leves relasjonelt, kroppslig, språklig og handlingsmessig
Arena for danning
• En arena for danning bør utvikle og legge til rette
for en selvutvikling i relasjon til andre
• Her er læring implisitt