201010OAweek-prezentace-plna-verze

Download Report

Transcript 201010OAweek-prezentace-plna-verze

Jak využít Open Access ve vaší publikační činnosti

1 8. – 24. října 2010 www.openaccess.cz

Mezinárodní akce na podporu open access

Co nás čeká

• Jan Mach, VŠE: Open Access – Iniciativy na podporu Open Access – Přínosy Open Access – Projekty, repozitáře a vyhledávače • Lukáš Gruber, NK: Creative Commons – návaznost těchto licencí na autorské právo – stav implementace licencí CC v České republice

Ing. Jan Mach [email protected]

Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb

OPEN ACCESS

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K VĚDECKÝM INFORMACÍM

Definice Open Access

„ Zajištění otevřeného a volného přístupu k plným textům na veřejném internetu, dovolující uživatelům číst , stáhnout , kopírovat , distribuovat , tisknout , vyhledávat nebo propojovat plné texty článků, jejich procházení pro indexaci, zaznamenání ve formě dat v počítačových programech, nebo jejich užití pro jakýkoliv další zákonný záměr, bez finančních , právních nebo technických bariér , kromě nedílného a neoddělitelného dosažení samotného přístupu k internetu.“ (BOAI)

Definice Open Access - shrnutí

• • • trvalý a bezplatný online přístup k dokumentům (plným textům) pro všechny

uživatele

dokumenty dostupné bezplatně i když nemusejí být bezplatně vytvářeny vlastník copyrightu dává jednoznačné svolení k jejich neomezenému čtení, stahování,

kopírování, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextovému propojování

Zlatá cesta k OA

golden roads to OA, OA publishing • • • • Autor nabídne vydavateli článek k publikování, redakce zajistí recenzní řízení Pokud je článek přijat redakce zajistí jazykovou a formální úpravu Přístup k textu neplatí uživatel, ale autor, který usiluje o zveřejnění svého článku v odborném časopise, nebo třetí strana (grantová agentura, instituce autora apod.) Seznam licenčních politik – SHERPA/RoMEO

Zlatá cesta k Open Access

• • • Prague Economic Papers Politická ekonomie Acta Oeconomica Pragensia

Co je na těchto časopisech pro nás důležité?

Zpřístupnění plných textů, s časovým embargem

Zelená cesta k OA

green roads to OA, OA self-archiving • • • • • Autorům uděleno svolení k auto-archivaci vlastních kopií publikovaných dokumentů Autor ukládá zpravidla redakčně neupravený rukopis svého příspěvku Příspěvek je okamžitě k dispozici uživatelům – bez hodnocení kvality Výjimkou články, které již hodnocením prošly jinde Autor popisuje dokument metadaty

PODPORA OPEN ACCESS

Budapešťská iniciativa (BOAI)

• • • • Hlavní cíl – získání finančních zdrojů na podporu změn stávajícího ekonomického způsobu financování existujících časopisů a posílení vzniku nových časopisů Definuje zlatou a zelenou cestu k OA všechny náklady na publikování by měly být hrazeny autorem, resp. publikující stranou – Uživatel má přístup k materiálům zdarma Autor rozhoduje o volném zpřístupnění příspěvku = je držitel autorského práva

Berlínská deklarace

Berlínská deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách • Hlavní cíl – podpora otevřeného přístupu k vědeckým poznatkům prostřednictvím Internetu – Internet jako podstatný prvek a významný článek, měnící praktickou a ekonomickou skutečnost distribuce vědeckých poznatků a kulturního dědictví – Záruka celosvětové přístupnosti odborných informací

Další iniciativy OA

• • •

Doporučení EUA pracovní skupiny pro otevřený přístup

– určen pro vedení univerzit, s cílem definovat zásady pro zpřístupňování vědeckých prací prostřednictvím otevřeného přístupu (repozitáře, auto-archivace, směrnice, financování)

Iniciativa v rámci 7. rámcového programu pro výzkum

– pilotní projekt otevřeného přístupu k recenzovaným vědeckým článkům v oblasti výzkumu (OpenAIR) – požadavek na zveřejnění výsledků výzkumu ve volném režimu

v rozmezí 6-12 měsíců

– projekt se vztahuje na oblast: energetika, životní prostředí, zdraví, ICT, výzkumné infrastruktury (e-infrastruktura), věda ve společnosti, sociální, ekonomické a humanitní vědy

Pravidla otevřeného přístupu Evropské rady pro výzkum

PŘÍNOSY OPEN ACCESS

Open Access maximalizuje

• • • • • • • Viditelnost výzkumu Využitelnost, aplikovatelnost výzkumu Dopad výzkumu Produktivitu výzkumu Postup výzkumu Financování výzkumu Hodnocenost výzkumu …to vše díky zvýšení dostupnosti výzkumu

Přínos pro autory

• • • • Klíčová role při rozšiřování otevřeného přístupu k dokumentům Autoři publikují své práce v odborných časopisech, s odpovídající kvalitou a počtem potenciálních uživatelů = > očekávaný citační ohlas Tradiční postup vede ke konzervativnímu chování autorů

Důležitým faktorem – vliv publikované práce

Přínos pro autory

• • Autoři využívající auto-archivace v otevřených archivech oceňují možnost bezplatného využívání jejich dokumentů koncovými uživateli – poskytuje možnost zvyšování citovanosti prací a rychlost publikování Publikovány mnohé studie a výzkumy o pozitivním vlivu otevřeného přístupu na citovanost vědeckých publikací

Přínos pro autory

• Autoři využívající auto-archivace v otevřených archivech oceňují možnost bezplatného využívání jejich dokumentů koncovými uživateli – poskytuje možnost zvyšování citovanosti prací a rychlost publikování • Publikovány mnohé studie a výzkumy o pozitivním vlivu otevřeného přístupu na citovanost vědeckých publikací

Kolik stojí citace?

$85.65 - $2226.89 (cena k roku 2005)

Vědecké instituce a univerzity

• • • • • Úzký vztah k autorům Publikující autor nezvyšuje pouze svou osobní prestiž, ale také prestiž celého svého pracoviště Konkurenční prostředí – boj o své místo, nutnost obhajovat výzkumy, propagace práce, žádosti o příspěvky a granty Autoři publikující v prestižních časopisech – menší zviditelnění Autoři publikující v rámci OA – širší spektrum zájemců = > povědomost o instituci pro širší okruh odborníků

Hlavním kritériem pro hodnocení stránek je celkové množství unikátních externích odkazů do domény vse.cz. Dalšími kritérii jsou velikost webu, počet dostupných PDF souborů v doméně - váha 5 % (zde výrazně pomáhá jak publikování plných textů vědeckých časopisů vydávaných Vysokou školou ekonomickou - Prague

Economic Papers, Politická ekonomie, Acta Oeconomica

Pragensia, tak např. digitalizace vzácných tisků) a počet článků

zveřejněných od roku 2001 a dostupných prostřednictvím

Google Scholar - váha 5 %.

Komerční vydavatelé

• • • • • Nuceni reagovat na změny v informačním průmyslu Elektronická forma vědecké komunikace, ICT – uživatel získává primární dokument bez nutnosti zprostředkování Překonány bariéry času a prostoru Řešeny záležitosti ekonomické stránky šíření vědeckých poznatků Řada komerčních vydavatelů podporuje hnutí OA – Přes 25 tisíc recenzovaných časopisů publikuje přes 2,5 milionu článků ročně, univerzity mohou předplatit pouze část z nich

Informační instituce, knihovny

• • • Knihovny hnutí za OA vítají – finanční prostředky nutné na nákup předplatné časopisů možno využít k jiným účelům Nová role – podpora autorů při publikování Nové profesní nároky: – zajištění integrace OA zdrojů s dosavadními službami – – – zvýšení školení a podpory uživatelů posuzování kvality zdrojových materiálů zajištění trvalé ochrany a zpřístupnění materiálů s otevřeným přístupem

Koncoví uživatelé

• • • • • • • Otevřený přístup představuje určitou svobodu v získávání odborných informací Nezávislost na čase a prostoru Nevyžaduje zprostředkovatele Možnost pracovat dle vlastních podmínek Snadná dostupnost zdrojů a úspora finančních prostředků Možnost sledování nejnovějších poznatků z oboru Snadné vyjádření a zprostředkování reakce na publikované materiály

PROJEKTY A REPOZITÁŘE

Projekt SHERPA

• • • Zahájení činnosti r. 2002 Zabývá se otázkami výzkumu podpory univerzit v zavádění otevřeného přístupu prostřednictvím institucionálních repozitářů Projekt poskytuje následující služby : – RoMEO – JULIET – OpenDOAR – SHERPA search

Projekt SHERPA/RoMEO

• • • • Zahájení provozu r. 2004 Vytvořena v rámci projektu SHERPA Umožňuje vyhledávat v repozitářích podle názvu vydavatele, nebo názvu časopisu Kategorie vydavatelů časopisů, dle individuálního přístupu k auto-archivaci http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Registry OA

ROAR - Registry of Open Access Repositories OpenDOAR – The Direcotory of Open Access Repositories DOAJ – Directory of Open Access Journals

Předmětově orientované repositáře

• • • • • arXiv.org – statistika, počítačová věda, matematika, fyzika … E-Print Network – přes 5,5 mil článků pro základní a aplikovaný výzkum RePEc – vědecké práce z ekonomie, spolupráce s EconLit DRIVER - Digital Repository Vision for Europe – 2,5 mil. vědeckých publikací z Evropy včetně VŠKP CogPrints – autoarchivace pro psychologii, filosofii, neurovědy, biologii aj.

OA repositáře a vyhledávače

• • • • • PhilSci Archive – filosofie vědy Scirus – Index více než 410 milionů vědeckých článků PubMed Central, BioMed Central Národní registr VŠKP ČR – theses.cz

Google Books, Google Scholars

SHRNUTÍ

Co můžete udělat sami?

Hledejte v OA repozitářích a vyhledávačích a své práce zpřístupňujte v open access.

• • • • •

Pokud publikujete:

zvolte správného vydavatele (SHERPA/RoMEO) zvažte časopisy vydávané na VŠE využívejte možnosti autoarchivace (vlastní web, oborové repozitáře aj.) doporučte Open Access kolegům na fakultě využijte podpory oborových knihovníků CIKS

ZDROJE K OPEN ACCESS

• • • • • Pavla Rygelová.

Otevřený přístup : jak zviditelnit výsledky své vědecké práce

(PDF) Iva Burešová. Open Access PARTSIP ) (video ze semináře Blog Otevřený přístup.

otevřeného přístupu na citovanost vědeckých publikací Studie o pozitivním vlivu

Zpravodaj ÚVT MU č. 2/2009 Iniciativa Open Access v ČR www.openaccess.cz

• • • Stevan Harnad, Tim Brody.

Comparing the Impact of Open Access (OA) vs. Non-OA Articles in the Same Journals

(D-Lib Magazine, June 2004) Stevan Harnad.

Mandates and Metrics: How Open Repositories Enable Universities to Manage, Measure and Maximise their Research Assets

Iain D. Craig, Andrew M. Plume, Marie E. McVeigh, James Pringle, Mayur Amin.

Do Open Access Articles Have Greater Citation Impact?