ई-सेवा पुस्तक प्रणाली E-Service Book

download report

Transcript ई-सेवा पुस्तक प्रणाली E-Service Book

1
प्रविण कोल्हे
कार्यकारी अभिर्ंता
परीितयन व्र्िस्थापन, ई-प्रशासन, कोर्ना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे
2




मा. उपलोक आयक्
ु त याांनी “ई-सेवा पस्
ु तक” ही प्रणाली सरु
ु
करण्याबाबत सचु ित केले.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन ववभागाने दि. २५ नोव्हें बर
२०११ रोजी याबाबत GR ननगगममत केला.
सिरिे काम मादहती व तांत्रज्ञान ववभागाने महाऑनलाईन
(दिसीएस) कांपनीकडे सोपववण्यात आले
आतापयंत यशिा, मांत्रालय, MSSIDC या ववभागात राबववण्यात
आली
3




सिर प्रणालीमध्ये अचिकारी / कमगिारी याांच्या सेवा पस्
ु तकातील
नोंिीबरोबरि तयाांिी अनतररक्त वैयक्क्तक मादहती सांकमलत
करण्यात येणार
सिर प्रणाली सेवार्ग प्रणाली पेक्षा वेगळी व स्वतांत्र आहे .
सिर मादहती सांबांचित अचिकारी / कमगिारी याांना दिलेल्या
लॉगीन आय डी ने पहाता येणार आहे .
आिार क्रमाांक हा लॉगीन आय डी असणार आहे .
4




MahaOnline (महाऑनलाईन) : JV of GoM & Tata
Consultancy Services (TCS) established in
March 2010.
राज्यािे मख्
ु य सचिव हे या कांपनीिे अध्यक्ष आहे त व
PS(DIT) आणण TCS कांपनीिे ३ असे एकूण ४ सांिालक आहे त.
ई-सेवा पुस्तक प्रणाली महाऑनलाईनकडुन ववकमसत करणे
बांिनकारक आहे .
तयाांिेसोबत PMO मार्गत करार करण्यात येणार आहे .
5




दि. २६ एवप्रल २०१४ च्या पत्रान्वये जलसांपिा ववभागात
(महामांडळे / वाल्मी / मेरी / याांत्रत्रकी / ववद्युत सह) सिर
प्रणाली राबववण्यािे ननक्चित केले.
PMO मार्गत पर्िशी प्रकल्प कोयना सांकल्पचित्र मांडळ, पुणे येर्े
राबववण्यात आला, व तो यशस्वी झाला.
आता सिर प्रणाली सवग राज्यात राबववण्यािे ठरववण्यात आले
आहे .
यामध्ये महतवािा सहभाग स.म.
ु अ., स.अ.अ., उ.का.अ.,
DDO व आस्र्ापना शाखेतील कमगिारी याांिा असणार आहे .
6





दि. ११/११/२०१४ रोजीच्या शासन ननणगयान्वये जलसांपिा ववभागातील सवग
अचिकारी / कमगिारी याांिेकरीता ई-सेवा पस्
ु तक प्रणाली अननवायग करण्यात
आली आहे .
प्रणालीमिील मादहती अचिकृत मानण्यात येणार आहे .
प्रणालीमध्ये ३१ डडसेंबर २०१५ नांतर ननवतृ त होणाऱ्या सवग अचिकारी /
कमगिारी याांनी स्वत: मादहती भरणे आवचयक आहे .
यानांतर नव्याने होणाऱ्या ननयुक्तीबाबत कोयना सांकल्पचित्र मांडळ, पुणे या
कायागलयास कळववण्यात यावे.
ववदहत कालाविीमध्ये कायगवाही न झाल्यास सांबांचिताांिे वेतन अिा करु नये,
असे शासन आिे शामध्ये नमि
ु आहे .
प्रमशक्षण व इतर
सांस्र्ा
मांत्रालय
ई-सेिा
पुस्तक
अमभयांते /
कमगिारी
कायागलय प्रमख
ु /
DDO
Transfer,
Promotion,
Retirement,
Recruitment
Financial
Online joining,
relieving
GPF & loan statement,
Salary, Increment etc
eService
Book
Innovation
Online ACR, SMS
based CL & alerts
HRD
Education,
Training,
Family, Nominee,
Leave details &
Service History
9






जलसांपिा ववभागामध्ये सािारणत: ४११ पिे आहे त.
ननयक्ु क्तिरम्यान ववववि सांवगागमध्ये नेमणक
ु होत असते. उिा –
स.का.अ., स.अ.-१, स.अ.-२, उ.वव.अ. इ.
ववभागािी strength 46,000 एवढी आहे .
या पैकी ३०% पिे ररक्त आहे त.
भरती, बिली, पिोन्नती यासाठी मादहतीअभावी ववलांब होतो व
तयािा त्रास अचिकारी / कमगिारी याांनाि होतो.
शासनास िे खील अपऱ्ु या मानव सांसािनामळ
ु े नागररकाांना सेवा
िे ता येत नाहीत, प्रकल्प रें गाळतात.
10

ई-सेवा पस्
ु तक प्रणालीमळ
ु े HRM बाबत पढ
ु ील प्रचनाांिे उततरे
तातकाळ ममळतील 




ववभागातील एकुण मांजुर पिसांख्या ककती व कायगरत सांख्या ककती?
या वर्षी ककांवा कोणतयाही वर्षी ननवतग ृ त होणाऱ्याांिी सांख्या ककती,
जेणेकरुन MPSC मार्गत भरती करता येईल.
भरतीसाठी ववववि सेवा प्रवेश ननयमाांच्या अनर्ष
ु ांगाने ववववि सांवगग तसेि
आरक्षणाच्या अनुर्षांगाने कायगरत व भरावयाच्या पिाांिी सांख्या
पिोन्नती साठी आवचयक असलेली मादहती तातकाळ उपलब्ि होईल.
पेन्शन प्रस्तावासाठी आवचयक असलेली मादहती तातकाळ उपलब्ि
होईल.
11




ववभागातील कायगरत अमभयांते / कमगिारी याांच्या साठी
प्रमशक्षणाच्या गरजा ओळखुन “गरजेनुरुप प्रमशक्षण” िे णे शक्य
होईल.
बिली / पिोन्नती यासाठीिा ननकर्ष सांबांचिताांना मादहत होईल व
तयायोगे Career Planning करता येईल.
रजेिा दहशोब, वेतन ननक्चिती, वेतनवाढ, वावर्षगक गोपनीय
अहवाल याांवर ववदहत कालाविीमध्ये कायगवाही होईल.
सांबांचिताांना सेवा पस्
ु तकातील नोंिी पहाता येतील व वेळेत िक
ु ा
ननिशगनास आणन
ु िे ता येतील.
12




SMS च्या माध्यमातुन महतवाच्या गोष्ट्िीांिे अलिग सांबांचिताांपयंत
पोहिववता येतील. उिा- बिली, पिोन्नती, वेतन ननक्चिती, रजा
मांजुरी इ.
एकिा मादहती भरली व ती DDO याांनी validate केली की
सांबांचिताांना ती बिलता येणार नाही, र्क्त पहाता येईल.
ववदहत वेळेत एखाद्या अजागवर कायगवाही न झाल्यास तयाबाबत िे खील
सांबांचिताांना SMS अलिग िे ण्यात येईल.
भववष्ट्यात रजा मांजुरी / गोपनीय अहवाल इ. गोष्ट्िी र्क्त ऑनलाईन
पध्ितीनेि पार पाडण्यात येतील.
13





DDO याांनी आकृतीबांिानस
ु ार मांजरु पिे भरावीत व जर सेवा वळती
करुन पगार िे खील काढत असतील तर तयािािे खील समावेश करावा.
दि. १/११/२०१४ रोजी कायगरत असलेली पिे भरावीत, तर्ावप, ३१
डडसेंबर २०१५ नांतर कायगरत असलेल्याांिी मादहती तयाांनी स्वत:
भरावी.
सेवा वगग केली असतील तर जे पगार काढतात, तयाांनी पोस्ि
create करावी.
CRT, Divisional Accounts याांिी िे खील मादहती भरावी.
या प्रणालीमध्ये नोंिणी न केल्यास भववष्ट्यात सांबांचिताांिा पगारािा
14
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Personal details
Medical examination
Police verification
Family details
Nomination details
Qualification details
Past experience
(Govt/Non Govt)
Marathi / Hindi /
Prof. Exam details
Exemption details
Service details
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
Recruitment details 20)
Posting details –
21)
transfer/deputation / 22)
promotion /
23)
Reversion/ Current
Posting
24)
Suspension details
25)
Training details
26)
Reward details
27)
Disciplinary action
Leave details
Bank account details
LTC details
Loans & advances
GPF
GIS details
Increment details
Pay fixation details
Additional charges
ACR details
Complaints
15





End User याांनी तयाांिा पासवडग सरु क्षक्षत ठे वायिा आहे .
ववववि documents / प्रमाणपत्रे स्कॅन करुन अपलोड करावयािे
आहे त.
प्रणालीमध्ये स्वत: मादहती भरणे अपेक्षक्षत आहे .
रजेबाबतच्या नोंिी १ जानेवारी २०११ नांतरच्या भरावयाच्या आहे त.
प्रमशक्षणाबाबत आजपयंत घेतलेले सवग प्रमशक्षणािी मादहती भरणे
आवचयक आहे .
16
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
50/55 Review
ACR Report
DDO Monitoring Report
DDO Registration Report
Cast Validity Status Report
DDO Statistics Report
Departmental Enquiry Report
GPF Details Report
Home Town Wise Report
Incumbancy Report- Employeewise
Incumbancy Report-Postwise
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
Joining Date Report
Loan Details Report
LTC Details Report
Mandatory Certification Report
Postwise Duration Report
Retirement Status Report
Seniority List
Specially Enabled Employee's
Report
Training Report
Transfer Report (Non Technical)
Transfer Report (Technical)
17
1) • DDO = DDO Registration
2) • DDO = Post Creation
3) • DDO= Registration of Employees
4) • End User = Data Entry
5) • DDO = Data Validation
6) • PMO = Freezing of Data & enhancement