Prezentácia Activelife

Download Report

Transcript Prezentácia Activelife

rizikové životné poistenie
ActiveLife
1
Ing. Katarína Sadloňová
ActiveLife – novinka od AXA
Jednoduché a výhodné riešenie pre klientov, ktorí nehľadajú možnosť
sporenia ani investovania
 Jednoducho si chcú kúpiť istotu, že keď sa im niečo stane, poisťovňa im vyplatí
peniaze.
 Možnosť poistiť až 8 osôb na jedinej poistnej zmluve
 Možnosť poistiť aj osoby bez rodinných väzieb, bez obmedzeniu pomeru počtu
detí a dospelých
 Kvalitná a bohatá poistná ochrana


Bez obmedzenia minimálnej výšky celkového poistného
 Produkt dostupný pre každého

Nadštandardné asistenčné služby
 Základné asistenčné služby počas rekonvalescencie
 Asistenčné služby pri invalidite

Systém zliav
 Za výšku poistného
 Za viac AXA produktov
2
Poistná ochrana – výrazné zmeny

Vstupný vek hlavná tarifa riziko Smrť od 6 týždňov – 65r. ;
výstupný 75r.

Široký rozsah krytia, ale jednoduchý a prehľadný návrh

5 balíčkov kritických ochorení
Až 51 diagnóz kritických ochorení (vrátane čiastočného plnenia pri rakovine)
Detailné a jasné oceňovacie
Chceme byť transparentní
tabuľky
Flexibilné nastavenie produktu
Klesajúce poistné sumy, individuálne poistné doby pre každého poisteného

3
Zjednodušené oceňovanie zdravotných rizík, zjednodušený
osobný dotazník
Hlavné poistenie a doplnkové poistenia

Hlavné poistenie pre prípad smrti – povinné pre 1. poisteného (min. na 10 rokov)
 odporúčanie najmladší z poistených; min. PS 1.660€
 Doplnkové poistenia (min. na 5 rokov):

4
Poistenie pre prípad smrti


















S klesajúcou poistnou sumou
Následkom úrazu
Poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu
S lineárnym plnením
S progresívnym plnením do 400 %
S progresívnym plnením do 700 %
Od 10 % s progresívnym plnením do 400 %
S plnením od 50 % (s voliteľnou poistnou sumou od 2 000 €)
Poistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
od 22 dňa, s plnením od 1. dňa spätne
Od 7. dňa, s plnením od 1. dňa spätne
Poistenie dennej dávky pre prípad PN
S plnením od 1. dňa, s dobou PN nad 60 dní
S plnením od 15. dňa následne
S plnením od 29. dňa následne
Poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici
Následkom úrazu alebo choroby
Následkom choroby
Doplnkové poistenia

Poistenie rekonvalescencie
 Následkom úrazu alebo choroby
 Následkom úrazu

Chirurgický zákrok
 Následkom úrazu alebo choroby
 Následkom úrazu

Poistenie pre prípad závažných ochorení







Komplexný balíček (51 diagnóz)
Základný balíček s konštantnou poistnou sumou (23 diagnóz)
Základný balíček s klesajúcou poistnou sumou (23 diagnóz)
Balíček pre ženy (6 diagnóz)
Balíček pre mužov (14 diagnóz)
Detský balíček (27 diagnóz)
Poistenie pre prípad invalidity
 Ročná dávka
 Invalidita s progresiou
 Invalidita s klesajúcou poistnou sumou
5

Ponúkame široký
rozsah krytia
nemocenských
rizík
Poistenie pre prípad smrti


Hlavné poistenie pre prípad smrti
Poistenie pre prípad smrti s klesajúcou
poistnou sumou
 Hlavné poistenie - povinné len pre 1.
poisteného
- Pre ostatných poistených na zmluve je hlavné

Limity



Min. vstupný vek 6 týždňov
Max. vstupný vek 65 rokov
Max. výstupný vek
75 rokov

Min. poistná doba
- 10 rokov (pre hlavné poistenie),
5 rokov (pre smrť s klesajúcou poistnou
poistenie považované za doplnkové poistenie



Poistnou udalosťou je akákoľvek smrť
poisteného v priebehu trvania
doplnkového poistenia
Pod akoukoľvek smrťou sa rozumie smrť
poisteného následkom úrazu, choroby alebo
prirodzená smrť
Poistným plnením je:
Hlavné poistenie pre prípad smrti – dohodnutá
poistná suma
 Poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou
sumou – aktuálna výška poistnej sumy platná pre
poistný rok, v ktorom nastala poistná udalosť

6
sumou)


Min. poistná suma
Max. poistná suma
1 660 EUR
neobmedzená
- Výška poistnej sumy doplnkového
poistenia pre prípad smrti s klesajúcou
poistnou sumou sa od druhého roka
trvania poistenia každoročne znižuje o 1/n
svojej pôvodnej hodnoty, pričom n je
dohodnutá poistná suma v rokoch
Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

Limity
 Min. vstupný vek
 Max. vstupný vek
 Max. výstupný vek
6 týždňov
70 rokov
75 rokov
 Min. poistná doba
 Min. poistná suma
 Max. poistná suma
5 rokov
1 660 EUR
neobmedzená (do 10 rokov max. PS 16 600 EUR)

Poistnou udalosťou je smrť následkom úrazu v priebehu trvania
doplnkového poistenia

Poistným plnením je dohodnutá poistná suma
7
Poistenie pre prípad trvalého telesného
poškodenia následkom úrazu

Poistenie pre prípad trvalého telesného
poškodenia následkom úrazu





S lineárnym plnením
S progresívnym plnením do 400 %
S progresívnym plnením do 700 %
Od 10 % s progresívnym plnením do 400 %
S plnením od 50 %

Poistnou udalosťou je úraz poisteného v
priebehu trvania poistenia s trvalým
následkom, ktorého rozsah sa stanoví podľa
Oceňovacej tabuľky pre trvalé telesné
poškodenie.

8
V prípade súbehu diagnóz sú všetky trvalé
následky úrazu z jednej poistnej udalosti
sčítané a poistné plnenie je poskytnuté zo
súčtu trvalých následkov, maximálne do 100
% telesného poškodenia.

Limity



Min. vstupný vek 0 rokov
Max. vstupný vek 70 rokov
Max. výstupný vek
75 rokov



Min. poistná doba 5 rokov
Min. poistná suma
Max. poistná suma
1 660 EUR
neobmedzená
- TNÚ s progresiou 700 %, max. PS
50 000 €
- TNÚ s od 10 % do 3 rokov max. PS
3 300 EUR, od 3 -18 rokov max. PS
33 300 EUR

V rámci jednej poistnej zmluvy je možné
kombinovať vzájomne všetky poistenia pre
prípad trvalého telesného poškodenia.
Poistenie pre prípad trvalého telesného
poškodenia následkom úrazu

Poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu

S lineárnym plnením
- Výška poistného plnenia je priamo úmerná stupňu trvalého telesného poškodenia podľa oceňovacej
tabuľky (napríklad pri stupni poškodenia vo výške 20 % je vyplatené poistné plnenie vo výške 20 %
poistnej sumy, pri stupni poškodenia 100 % je vyplatená poistná suma v plnej výške).



S progresívnym plnením do 400 %
S progresívnym plnením do 700 %
Od 10 % s progresívnym plnením do 400 %
- Výška poistného plnenia vychádza zo stupňa trvalého telesného poškodenia podľa oceňovacej
tabuľky a je stanovená progresívne s maximálnou progresiou poistnej sumy 400 % alebo 700 %.
- Vzorce pre výpočet
progresie sú:

S plnením od 50 %
- Jednorazové poistné plnenie celej poistnej sumy
- Celkový stupeň trvalého poškodenia musí byť min. 50 % podľa oceňovacej tabuľky
9
Poistenie denného odškodného za dobu
nevyhnutného liečenia úrazu


Poistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
Od 7. dňa, s plnením od 1. dňa spätne T336
- zlúčenie súčasných poistení T330/SK + tarifa vymenované drobné úrazy

Od 22. dňa, s plnením od 1. dňa spätne

Limity



Min. vstupný vek 0 rokov
Max. vstupný vek 60 rokov
Max. výstupný vek
65 rokov



Min. poistná doba 5 rokov
Min. poistná suma
Max poistná suma

Poistnou udalosťou je doba nevyhnutného liečenia úrazu poisteného, ktorý nastal v
priebehu trvania poistenia
3,5 EUR (od 22. dňa), 4 EUR (od 7. dňa)
33 EUR (od 22.dňa, do 18rokov max. PS 10 EUR), 40 EUR (od 7. dňa)
- Minimálna dĺžka nevyhnutného liečenia úrazu je 7 alebo 22 dní
- Aj poistné udalosti vzniknuté pri výkone služby na polícii a v armáde ( len ak RS2 a okrem misií)

Výška poistného plnenia je stanovená ako súčin dohodnutého denného
odškodného
a priznaného počtu dní nevyhnutného liečenia daného úrazu
- Plnenie spätne od 1. dňa, max. 1 rok od 1. dňa liečenia
- Ak úraz nie je v oceňovacej tabuľke, plnenie = priemerný čas liečenia (stanoví zmluvný lekár)
- Súbeh diagnóz – plnenie podľa diagnózy s najväčším počtom dní liečenia
10
Poistenie dennej dávky pre prípad
pracovnej neschopnosti

Poistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti



S plnením od 1. dňa, s dobou PN nad 60 dní
S plnením od 15. dňa
S plnením od 29 dňa




Limity



Min. poistná doba 5 rokov
Min. poistná suma
Max. poistná suma
Min. vstupný vek 18 rokov
Max. vstupný vek 55 rokov
Max. výstupný vek
65 rokov
3,5 EUR
33 EUR
- pre osoby s príjmom, pre T266U/SK určená max. dávka podľa príjmu

Poistnou udalosťou je PN poisteného v priebehu trvania poistenia v dôsledku choroby
úrazu alebo tehotenstva


Čakacia doba 3 mesiace
Hlásenie PN doručená do poisťovne max. 60. deň pri T266U/SK alebo 15./29. deň (aj telefonicky
02/29 29 29 29)


Výška plnenia je stanovená ako súčin dennej dávky a počtu kalendárnych dní PN
11
V rámci 1 diagnózy plnenie až do 730 dní
Poistenie dennej dávky pri pobyte v
nemocnici

Poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici


Následkom úrazu alebo choroby s progresívnym plnením
Následkom úrazu s progresívnym plnením




Limity




Min. poistná doba 5 rokov
Min. poistná suma
4 EUR
Max. poistná suma
40 EUR
Poistná udalosť
choroba, úraz, tehotenstvo (bez limitov na rizik.hosp., či pôrod)


Poistné plnenie – tabuľka

Čakacia lehota: 3 mesiace choroba
8 mesiacov stomatológia
Min. vstupný vek 6 týždňov (úraz), 3 mesiace (úraz a choroba)
Max. vstupný vek 70 rokov (úraz), 64 rokov (úraz alebo choroba)
Max. výstupný vek
75 rokov
V prípade hospitalizácie na JIS je za
dni strávené na JIS vyplatené navyše
plnenie – ďalší jednonásobok poistnej
sumy (max. za 90 dní pre 1 udalosť)
 Progresívne plnenie pri hospitalizácii
nad 90 dní (tabuľka):
12
Poistenie rekonvalescencie



Poistenie rekonvalescencie (rozšírenie poistnej ochrany hospitalizácie)




Limity



Min. poistná doba 5 rokov
Min. poistná suma
Max. poistná suma

Poistná suma = vždy 50 % z PS pre prípad hospitalizácie


Poistné plnenie

Čakacia lehota 3 mesiace (len choroba)
Následkom úrazu alebo choroby
Následkom úrazu
Min. vstupný vek 15 rokov
Max. vstupný vek 64 rokov (úraz alebo choroba), 70 rokov (úraz)
Max. výstupný vek
75 rokov
2 EUR
20 EUR
Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie z poistenia rekonvalescencie musí mať poistený na
poistnej zmluve uzatvorené aspoň jedno z poistení hospitalizácie.
 Jednorazové plnenie = súčin dohodnutej poistnej sumy a počtu dní trvania rekonvalescencie
 Doba trvania rekonvalescencie = 2 x počet dní trvania hospitalizácie, za ktoré vznikol nárok na
plnenie ( bez ohľadu na skutočnú dĺžku rekonvalescencie)
13
Poistenie chirurgického zákroku

Poistenie chirurgického
zákroku (2 varianty)


Následkom úrazu alebo choroby
Následkom úrazu


Poistné plnenie



Limity
Min. vstupný vek 3 mesiace
Max. vstupný vek 55 rokov (úraz alebo
choroba), 60 rokov (úraz)
 Max. výstupný vek
60 rokov (úraz
alebo choroba), 65 rokov (úraz)

Chirurgický zákrok:
 Min. poistná doba 5 rokov
- Klasická operácia nevyhnutná z dôvodu
 Min. poistná suma
750 EU
závažných zdravotných komplikácií
 Max. poistná suma
15 000 EUR
- Drobnejšie zákroky bez otvoreného
- Do 18 rokov max. PS 5000 EUR
operačného prístupu
Jednorazové plnenie vo výške percenta z
 Rozšírená územná platnosť:
dohodnutej poistnej sumy podľa ocenenia telesného
 Slovenská republika (pôvodne)
poškodenia (Oceňovacia tabuľka)
Viac chirurgických zákrokov počas 1 operácie –  Európsky hospodársky priestor a Švajčiarsko –
plnenie len z 1 zákroku, ktorý je ocenený najvyšším nárok na plnenie vzniká len
v prípade chirurgického zákroku, ktorý bol
percentom
vykonaný v priamej súvislosti so život
Viac operácií v dôsledku 1 poistnej udalosti –
plnenie v súčte percent pre jednotlivé zákroky, max. ohrozujúcim a urgentným stavom
 Mimo uvedených štátov – len s písomným
do výšky poistnej sumy
súhlasom poisťovateľa
Nie profesionálni športovci; výluky str.12; čl.5.5

Čakacia lehota 3 mesiace (len choroba; mandle
14
180 dní)



Poistenie pre prípad kritických ochorení







Kritické ochorenia (až 5 balíčkov)
Komplexný balíček (51 diagnóz)
Základný balíček s konštantnou poistnou sumou (23 diagnóz)
Základný balíček s klesajúcou poistnou sumou (23 diagnóz)
Balíček pre ženy (6 diagnóz)
Balíček pre mužov (14 diagnóz)
Detský balíček (27 diagnóz)

Limity
 Min. vstupný vek 18 rokov, 1 rok (detský balíček)
 Max. vstupný vek 60 rokov, 16 rokov (detský balíček)
 Max. výstupný vek
65 rokov, 21 (detský balíček)



Min. poistná doba 5 rokov
Min. poistná suma
Max. poistná suma

Čakacia lehota 6 mesiacov; lehota prežitia 30 dní

V rámci jednej poistnej zmluvy je možné kombinovať vzájomne všetky poistenia kritických ochorení

Poistnou udalosťou je diagnostikovanie niektorého z ochorení alebo podstúpenie niektorej z
operácií uvedených v príslušnom balíčku v priebehu poistnej doby


Poistné plnenie 100%, resp. iba 1x čiastočné plnenie 20% a 1 ďalšie plnenie 80%
Len pri určitých diagnózach čiastočné plnenie (20% z PS a len 1x)
15
1 660 EUR
166 000 EUR
Poistenie pre prípad kritických ochorení –
Komplexný balíček

























16
1. Alzheimerova choroba

2. Demencia

3. Angioplastika troch ciev

4. Angioplastika (čiastočné plnenie)

5. Operácie aorty

6. Aplastická anémia

7. Nezhubný nádor mozgu

8. Slepota

9. Rakovina

10. In situ karcinóm vajcovodu (čiastočné plnenie)

11. In situ karcinóm prsníka (čiastočné plnenie)

12. In situ karcinóm maternice (čiastočné plnenie)

13. In situ karcinóm pošvy (čiastočné plnenie)

14. In situ karcinóm vulvy (čiastočné plnenie)

15. Rakovina prostaty (čiastočné plnenie)

16. In situ karcinóm semenníka (čiastočné plnenie)

17. Zástava srdca mimo nemocnice

18. Kardiomyopatia

19. Kóma

20. Operácie vencovitých tepien - aorto-koronárny bypass 
21. Hluchota

22. Diplégia

23. Encefalitída

24. Srdcový infarkt konkrétnej závažnosti

25. Srdcový infarkt akejkoľvek závažnosti (čiastočné

plnenie)

26. Operácia srdcovej chlopne
27. Hemiplégia
28. Nákaza vírusom HIV pri výkone povolania
29. Nákaza vírusom HIV pri krvnej transfúzii
30. Chronické ochorenie pečene
31. Zlyhanie obličiek
32. Strata horných a dolných končatín
33. Strata sebestačnosti
34. Strata končatín a zraku
35. Strata reči
36. Ochorenie pľúc
37. Závažné poranenia hlavy
38. Transplantácia životne dôležitých orgánov
39. Ochorenie motorických neurónov
40. Roztrúsená skleróza
41. Svalová dystrofia
42. Paralýza (ochrnutie)
43. Paraplégia
44. Parkinsonova choroba
45. Pneumonektomia
46. Primárna pľúcna hypertenzia
47. Kvadruplegia
48. Ťažké popáleniny
49. Cievna mozgová príhoda (mozgová mŕtvica)
50. Subakútna sklerotizujúca panencefalitída
51. Bakteriálna meningitída
Poistenie pre prípad kritických ochorení balíčky
17
Poistenie pre prípad invalidity

Poistenie pre prípad invalidity
 Ročná dávka pre prípad invalidity (opakovaná dávka) T451
 Invalidita s progresiou (jednorazová dávka) T454
 Invalidita s progresiou a s klesajúcou poistnou sumou (jednorazová dávka) T459




Limity



Min. poistná doba 5 rokov
Min. poistná suma 1 660 EUR (pre ročnú dávku max. PS 400 EUR)
Max. poistná suma 166 000 EUR (8 000 € pre ročnú dávku)



Čakacia lehota 18 mesiacov
Poistné plnenie





18
Min. vstupný vek 18 rokov
Max. vstupný vek 57 rokov (invalidita a invalidita s progresiou), 55 rokov (ročná dávka)
Max. výstupný vek 62 rokov
Poistná udalosť = pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (podľa zákona o
sociálnom poistení) v dôsledku choroby alebo úrazu (T451)
Čiastočná invalidita 41 - 70 % vrátane = plnenie 50 % poistnej sumy (T454;459)
Plná invalidita nad 70 % = plnenie 100 % poistnej sumy
Plná invalidita nad 70 % + priznanie odkázanosti = plnenie 200 % poistnej sumy (progresia)
- Podmienka pre progresiu - nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti
Poistenie pre T459 ( s klesajúcou poistnou sumou ) – aktuálna výška poistnej sumy platná pre poistný rok,
v ktorom nastala poistná udalosť; pokles 1/n
V rámci jednej poistnej zmluvy je možné kombinovať vzájomne všetky poistenia invalidity
podľa potreby každého poisteného v poistnej zmluve.
Formulár ActiveLife – identifikácia
19
Formulár ActiveLife – Osobný dotazník
20
Formulár ActiveLife – „plná“ poistná
ochrana
21
Formulár ActiveLife – „odporučená“
poistná ochrana
22
Asistenčné služby

Filozofia poskytovania asistenčných služieb
Klient očakáva konkrétnu pomoc v konkrétnej
situácii
Asistenčné služby
Základná asistenčná služba - podpora pri rekonvalescencii
- Automaticky pre všetky poistené osoby na zmluve
- 2 € ročne
Asistenčné služby pri invalidite
- Pre každého poisteného, ktorý na zmluve uzatvorí aspoň
jedno z poistení pre prípad invalidity
- V rámci ceny doplnkového poistenia

Poskytovateľ asistenčných služieb
AXA Assistance +421 220 664 235

Dostupnosť 24 hodín denne
Je možné požiadať o spätné volanie
23
Základná asistenčná služba

Transport z lekárskeho zariadenia do 100 km zdarma

Konkrétne služby, ich poskytnutie je v rámci jednej
asistenčnej udalosti limitované sumou 200 €:
 Transport na lekársku kontrolu
 Dovoz liekov
 Domáca asistencia = upratovanie domácnosti, starostlivosť o
deti a domáce zvieratá, nákup základných potravín a
hygienických potrieb

Široká škála zdravotníckych informácií, ich
poskytovanie nie je limitované, napr.:
 Navrhnutie konkrétnych krokov u konkrétneho klienta
 Praktická poradňa – adresy a kontakty na inštitúcie
 Informácie týkajúce sa zdravotníckych pojmov
24
Reálna
pomoc
a užitočné
rady
Asistenčné služby pri invalidite

Telefonická služba právnych informácií
 Informácie o právnych predpisoch a ich zneniach
Napríklad
- Vysvetlenie významu jednotlivých ustanovení právnych predpisov
- Praktické informácie – adresy, kontakty, otváracie hodiny úradov a inštitúcii
 Informácie o vzťahu občan verzus súd
Napríklad
- Informácie o náležitostiach podaní (forma, obsah, poplatky, lehoty)
- Informácie o nákladoch na súdne pojednávanie
 Informácie o adresách a kontaktoch služieb a inštitúcií
Napríklad
- Advokáti a exekútori
- Slovenská správa sociálneho zabezpečenia
 Administratívno-právna asistencia
- Informácie o postupoch pri riešení problémových situácii v oblasti pracovno-právnych
Vzťahov, sociálneho zabezpečenia, rodinného práva a práva v medicínskej oblasti
 Konzultácia so psychoterapeutom
- 3 jednohodinové konzultácie so psychoterapeutom v rámci jednej poistnej udalosti
zadarmo
25
Ceny a zľavy

Upravili sme ceny rizík
 Zlacneli riziká smrti a trvalých následkov úrazu o 30 – 40 %

Poistenie viacerých osôb na jednej zmluve sme podporili
zľavou za výšku poistného
 5 % z ročného poistného pri poistnom nad 240 € ročne (bez asistenč. služieb)
 10 % z ročného poistného pri poistnom nad 480 € ročne (bez asistenč. služieb)

Majiteľom iných zmlúv AXA poskytneme ďalšiu obchodnú
zľavu za viac AXA produktov
 5 % z ročného poistného
 Iná platená zmluva, na ktorej figuruje poistník alebo jeden z poistených:
- Životné/úrazové poistenie, podielové fondy, neživotné poistenie, III. pilier
 Pri výpočte poistného sa najskôr uplatní zľava za výšku poistného, zľava za viac
AXA produktov, potom sa pripočíta poistné za asistenčné služby a nakoniec sa
uplatní prirážka za zvolenú frekvenciu platenia.
26
Poistné a prirážky za področnosť


Bez obmedzenia minimálnej výšky celkového poistného
Frekvencia platenia poistného




Ročná
Polročná
Štvrťročná
Mesačná

Prirážky poistného za zvolenú frekvenciu platenia (ročná
frekvencia platenia bez prirážky)
 Polročná (2 %)
 Štvrťročná (4 %)
 Mesačná (5 %)
27
Zmeny v ActiveLife

Flexibilné zmeny parametrov zmluvy možné aj mimo výročia
ku koncu poistného obdobia podľa splatnosti poistného
 Napríklad:
- Dodatočné dojednanie doplnkových poistení
- Zrušenie doplnkových poistení
- Zvýšenie alebo zníženie poistných súm
- Zmena spôsobu alebo frekvencie platenia
- Poistenie ďalšej osoby
- Zrušenie poistenej osoby
 Zmenový formulár
 AL2 – ActiveLife
 Príloha zmenového formulára – samostatný formulár Osobný dotazník
(po prekročení limitov poisťovateľa)
28
ActiveLife

Možnosť pokračovania zmluvy aj v prípade úmrtia prvej poistenej
osoby

Až 8 osôb na jednej zmluve bez rodinnej väzby

Zdravotné upisovanie podľa nových pravidiel

Bez obmedzenia minimálnej výšky celkového poistného

Jednoduché a výhodné zabezpečenie pre klientov bez povinnosti
sporenia alebo investovania

Zľava za kombináciu s iným produktom AXA a zľava za výšku
poistného

Kvalitné asistenčné služby prinášajúce nielen sprostredkovanie
informácií, ale aj zaistenie reálnej služby
29
rizikové životné poistenie
Ďakujem za
pozornosť
[email protected]
Tento materiál má len informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť
poistné podmienky alebo poskytnúť ich kompletné zhrnutie.
30