21. gs. nepieciešamās kompetences un izaicinājumi izglītībai

Download Report

Transcript 21. gs. nepieciešamās kompetences un izaicinājumi izglītībai

21. gs. nepieciešamās
kompetences un
izaicinājumi izglītībai
Dr., prof. Tatjana Volkova
25.08.2014.
Rēzeknē
21. gs. nepieciešamās kompetences
“Mēs nevaram atrisināt rītdienas
problēmas, izmantojot tās pašas prasmes
un zināšanas, kuras mums bija kad tās
radījām”
“We cannot solve tomorrow’s problems using the same skills and
knowledge we had when we created them”
Albert Einstein
Dr., prof. Tatjana Volkova
2
Tony Wagner
“
Pasaulei nerūp tas ko Jūs
zināt, pasaulei rūp tas ko Jūs
varat darīt ar to ko Jūs zināt.
Vai Jūs varat radīt jaunas
zināšanas, vai Jūs varat
atrisināt jaunas problēmas,
vai Jūs varat radīt
inovācijas?
Un te nozīme ir prasmēm
izmantot zināšanas un
gribēšanai radīt jaunas
zināšanas.”
http://playcreated.wordpress.com/criticalthinking-and-problem-solving/
7 jaunas ‘izdzīvošanas’ prasmes
mainīgajā sabiedrībā (Tony Wagner)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kritiskā domāšana un problēmu
risināšana;
Starptīklu sadarbība un līderība;
Pielāgošanās un spēja ātri
pārorientēties;
Iniciatīva un uzņēmība;
Efektīva mutiska un rakstiska
komunikācija;
Pieeja informācijai un spēja to kritiski
analizēt;
Zinātkāre un iztēle;
7 kritiskas prasmes dzīvei 21. gs.
(T.Wagner)
1. Kritiska domāšana
Spēja novērtēt,
analizēt, pieņemt
lēmumus, risināt
problēmas, interpretēt,
kategorizēt, aprakstīt,
salīdzināt, utt.
 Prasme uzdot
‘pareizos’ jautājumus

2. Sadarbība tīklveida sabiedrībā , kolektīvā
inteliģence —apvienot zināšanas kopējā mērķa labā
Dr., prof. Tatjana Volkova
7
3. Elastīgums, pielāgošanās mainīgajai videi —
spēja tekoši izmantot pieejamos līdzekļus, kas
paplašina domāšanas spējas
Dr., prof. Tatjana Volkova
8
4. Uzņēmīgums un attieksmes kļūst arvien svarīgākas diploms mūsdienās nav garantija darba vietai!

80 % no tā, vai cilvēks tiks
pieņemts darbā, nosaka
viņa attieksme un
uzvedība un tikai 20 % tehniskās zināšanas;

Darba intervijās, kas
balstās uz kompetenču
pieeju, liela uzmanība tiek
pievērsta kandidāta
uzvedībai dažādās
situācijās, viņa iepriekšējā
darba pieredze*
( A. Āboltiņa/Ariko ReSErv, vecākā konsultante)
Dr., prof. Tatjana Volkova
9
Uzvedība un attieksme








Emocionālā inteliģence
Ētiskums
Godīgums
“Zaļā domāšana”
Sociālā atbildība
Uzņēmīgums
Aktīvs pilsonis
Atbildīgs pilsonis
Dr., prof. Tatjana Volkova
10
5. Efektīvas sazināšanās
(komunikācijas) prasmes
Spējas saskatīt dažādas
perspektīvas, tās
uztvert, izprast un sekot
alternatīvajām normām
 Tolerances prasmes;
 Starpkultūru
sazināšanās prasmes;

Dr., prof. Tatjana Volkova
11
6. Pieeja informācijai - spējas atrast, sintezēt un
izplatīt informāciju (tīklošanās)
Dr., prof. Tatjana Volkova
12
6. Informācijas plūsmas novērtēšana/nozīmes
piešķiršana un spējas izsekot informācijas plūsmai
Dr., prof. Tatjana Volkova
13

Arvien vairāk
informācijas tiek
pasniegta vizuālā
formātā;

Datorgrafika rada
nebijušas iespējas (video
spēles, filmas, fotogrāfijas,
zīmējumi, grafiskais dizains..) ,
http://www.bugman123.com/Physics/index.
html
Dr., prof. Tatjana Volkova
14
7. Zinātkāres un iztēles prasmes
Spēlēšanās, eksperimentējot ar apkārtējo vidi problēmu
risināšanā
Dr., prof. Tatjana Volkova
15
jwtintelligence.co
astd.org
Improvizēšana – spēja adoptēt alternatīvās
identitātes jauniem atklājumiem
Dr., prof. Tatjana Volkova
17
Simulēšanas prasmes —rezultātu
interpretēšana un reālās dzīves dinamisku
modeļu modelēšana
Dr., prof. Tatjana Volkova
18
Iztēles /vizualizācijas prasmes
Iztēle operē ar tēliem, kas rodas sajūtās un uztverē un
nostiprinās priekšstatos atmiņā.
No šiem tēliem iztēle veido jaunas sakarības. Iztēle cieši saistīta
ar tēlaino atmiņu;
Dr., prof. Tatjana Volkova
19
Vizualizācijas prasmes



Spēja interpretēt, komunicēt,
un radīt informācijas nozīmi
prezentējot to attēla formā;
Pamatā ir ideja, ka attēli var
tikt nolasīti un to nozīme var
tikt komunicēta lasīšanas
procesa laikā;
Sabiedrībai jāmācās sazināties
ar attēlu palīdzību, jo
tehnoloģiju iespējas tikai
pieaugs;
under30ceo.com
20
“Lai gan nepastāv vienota definīcija, taču
ir izpratne par to, ka radošā domāšana
un kompleksu problēmu risināšana
(visdažādākajās tās formās) ir 21. gs.
galvenās kompetences”
/Robertson and Collins, Fillis
Dr., prof. Tatjana Volkova
21
Radošā
sabiedrība
Industriālā
sabiedrība
Izglītības jaunā nozīme - no standarta atbildēm un
risinājumiem uz radošo domāšanu un risinājumu dažādību;
 Radošā domāšana –
ideju ģenerēšanas
prasmes;
 Spēja kritiski analizēt un
spriest;
 Pašpietiekamība;
 Konceptuālā domāšana;
 Uzņēmīgums un spēja
riskēt;
Y paaudze
(dzimuši 1975-1995)









Orientēti uz sadarbību;
Respektē caurspīdīgumu;
Dalās ar informāciju;
Mobili;
Digitālā mediju satura patērētāji
Dzīvo, lai gūtu jaunu pieredzi;
Pieeja “šeit un tagad”;
Fiziskās un digitālās realitātes
saplūšana;
“Apkārtesošas” zināšanas;
Paaudze Z (dz. 1995 – 2010)
Nepazīst pasauli bez
interneta un mobilajiem
sakariem;
 Pieeja internetam kā
pamatvajadzība!
 Virtuālai saziņai priekšroka
salīdzinājumā ar tiešo
saskarsmi; (sms, skype, u.c)
 Sava tēla veidotāji sociālajos
tīklos;
 Mājapmācība/tradicionālā
skola;
 Saskārušies ar ekonomikas
krīzes ietekmi uz ģimenēm
un sabiedrību;

Dr., prof. Tatjana Volkova
http://brainz.org/generation-z/
25
Mācīšanās ārpus skolas ir tikpat nozīmīga
kā skolā
Dr., prof. Tatjana Volkova
26
Skolotājiem labi
izdodas uzdot
jautājumus par jau
zināmo, bet ne tik
labi par gaidāmo
nākotni;
Taču Jums jāuzdod
arī jautājumi par
to vai skola attīsta
iztēles spējas tādā
pašā līmenī kā
analītiskās
prasmes?
Dzīvei strauji mainīgajā vidē;
 Dzīvei grūti paredzamā notnē;
 Jauniem atklājumiem;
 Neiedomājami sarežģītu problēmu
risināšanai;

Skolēni jāsagatavo
Spēja sajust nākotnes vajadzības un
radīt vidi, kas veicina zinātkāri
Dr., prof. Tatjana Volkova
29
Pasi Sālbergs,
Somijas izglītības reformators


Matemātika, dabaszinātnes un
lasīšana, protams, ir svarīgas, bet
kādēļ mēs tam pievēršam tik lielu
uzmanību? Ja salīdzinātu skolēnu
sniegumu mākslā, mūzikā vai teātrī,
rezultāti parādītu pilnīgi citu ainu.
Es ceru, ka pienāks laiks, kad cilvēki
apjautīs patieso radošuma nozīmi
un pievērsīs pietiekamu uzmanību
arī šai jomai. Tad Latvija, iespējams,
būs pirmajā pieciniekā pasaulē!
(Sestdiena, 1. – 7. novembris,
18.lpp)
Dr., prof. Tatjana Volkova
31
http://www.moe.gov.sg/media/press/2010/03/moe-to-enhance-learning-
3. Izaicinājumi izglītībai
Dr., prof. Tatjana Volkova
32
Pievilcīga
vide
Ģimene
Dzīves
telpas
kvalitāte
Cienīgs
darbs un
izaugsmes
iespējas
Fiziskā
drošība
Attīstīta
infrastruktūra
Labizjūta
Sociālā
drošība
Well being
Kvalitatīvas
izglītības un
mūžizglītība
s iespējas
Finanšu
drošība
Veselības
aizsardzība
s sistēma
Sociālā
līdzdalība
Atpūtas
iespējas
Dr., prof. Tatjana Volkova
33
Plašāka sabiedrības iesaistīšanās nepieciešamība sabiedrības
vērtību apzināšanā un skolotāju darba prestiža celšanā;








Ģimene;
Privātie uzņēmumi;
Mediji;
NVO;
Personību loma;
Valsts organizācijas;
Pašvaldības;
U.c. partneri
Dr., prof. Tatjana Volkova
34








Valsts ilgtermiņa mērķi un vērtības;
Izglītības politika;
Politiķu attieksme un konsekventa rīcība;
Pašvaldību un valsts atbalsts;
Ģimenes vērtības;
Uzņēmēju atbalsts;
Sabiedrības un NVO attieksme;
Masu mediju attieksme;
Izglītotas sabiedrības ekosistēma
Labās prakses piemēri: “Samsung” skola nākotnei”
Dr., prof. Tatjana Volkova
36
Skolotāju profesijas prestiža celšana
Dr., prof. Tatjana Volkova
37
Pedagogu mūžizglītības sistēmas izveides
nepieciešamība
Dr., prof. Tatjana Volkova
38
Kādi būs pedagogi 2020.gadā?
(IZM, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.g.)







Atbilstoši darba kvalitātei atalgoti un motivēti
Prasmīgi svešvalodu un IKT lietošanā
Vienoti novērtēti un skaidri klasificēti
Jaunāki, radošāki un uzņēmīgāki
Ar e-mācību vidēm un DML strādājoši
Nodrošināti ar atbalsta personālu
Prasmīgi darbā ar iekļaujošajām grupām
Tā ir visas sabiedrības atbildība




Nodrošināt vislabāko izglītību
mūsu bērniem, jo zinoša un
prasmīga sabiedrība ir valsts
attīstības pamatā;
Sadarbība risinājumu
meklēšanā;
Konsekvence politikas
veidošanā un īstenošanā;
Skolotāju darba cienīgs
atalgojums valsts prioritāšu
centrā;
http://www.nakotnesfonds.lv/
http://playcreated.wordpress.com/
Lomu un atbildības maiņa
sabiedrībā
Vecais modelis
Valdība virza
sabiedrības
attīstību, pieņemot
politiskus lēmumus
un nosakot attīstības
prioritātes
Jaunais
sabiedrības
modelis
Sabiedrības
attīstību nosaka
tās kopīgās
vērtības un mērķi,
kā arī efektīva
sadarbība to
sasniegšanā
Dr., prof. Tatjana Volkova
44
Dr., prof. Tatjana Volkova
45