PŠP teikimo užduočių atlikimo tvarka

Download Report

Transcript PŠP teikimo užduočių atlikimo tvarka

PRIIMANČIOSIOS ŠALIES
PARAMOS VALDYMAS
(civilinis elementas)
Mobilizacijos departamentas prie KAM.
Vyr. patarėjas
Almantas Gudonis, 8-5 2103 886,
[email protected]
Pranešimo tikslas
Supažindinti klausytojus su PŠP
teikimo atvejais, valdymo struktūra,
civilinio elemento vieta, funkcijomis
ir PŠP teikimo užduočių atlikimo
tvarka
PŠP valdymo reglamentavimas
– Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos
įstatymas
– LRV NUTARIMAI:
• Dėl JPŠPKK sudėties ir nuostatų patvirtinimo;
• Dėl PŠP užduočių valstybės savivaldybės institucijoms,
įstaigoms.
– KA MINISTRO ĮSAKYMAI:
• PŠP užduočių KAS atlikimo tvarka;
• PŠP valdymo grupės darbo reglamentas.
– NATO DOKUMENTAI:
• MC 334/1 NATO Principles And Policies For Host Nation
Support;
• Allied Joint Host Nation Support Doctrine & Procedures
Ajp-4.5.
PŠP teikimo atvejai
• Taika
– Karinės pratybos
– NATO karinių pajėgų tranzitas
– NATO pajėgų karinių bazių arba gynybinių įrenginių
dislokavimas
• Krizė
– NATO atsako į krizes karinės operacijos
– NATO karinių pajėgų laikinas dislokavimas
– Ginkluotas konfliktas kitoje NATO valstybėje narėje
• Mobilizacija ar karo padėtis
– NATO Kolektyvinės gynybos operacijos
Vyriausybės sprendimas
LR Vyriausybė
KAM
LK
Kitos PŠP teikimo
priemonės
JPŠPKK
CMI
PŠP užduotys
ŪMS
PŠP sutarčių
įsipareigojimai
PŠP teikimo užduočių
atlikimo tvarka
• PŠP teikimo užduotį civilinė institucija atlieka, kai tai nurodoma
LRV sprendime arba mobilizacijos ir (ar) karo padėties metu
• PŠP užduočių vykdymo poreikiai nustatomi PŠP teikimo plane
• MD direktorius leidžia mobilizacinius nurodymus dėl PŠP teikimo
• Civilinės institucijos vykdo mobilizacinį nurodymą, jame nustatyta
tvarka
• Vykdydamos mobilizacinį nurodymą civilinė institucija:
– naudoja savo išteklius
– taiko sudarytas PŠP teikimo sutartis (Dormant Contracts)
arba sudaro Ad hoc PŠP teikimo sutartis
– taiko kitas civilines PŠP teikimo priemones
Kitos PŠP teikimo priemonės
– Valstybės rezervo naudojimas
– Civilinio mobilizacinio personalo rezervo
naudojimas
– LK materialinių išteklių atsargų
naudojimas
PŠP valdymo struktūra
LR Vyriausybė
Strateg
inis
lygis
NATO karinė vadovybė
Krašto apsaugos ministras
SŠ karinė vadovybė
JPŠPKK
KAM ir KAS
Operac
inis
lygis
Taktinis
lygis
MD prie KAM
LK vadas
NATO pajėgų vadas
JŠ
SŠ karinė vadovybė
PŠP VG
CMI
PŠP koordinatoriaus skyrimas.
PŠP valdymo grupės sudarymas.
Išteklių ir pajėgumų valdymas ir panaudojimas teikiant
PŠP.
PŠP sistemos veikimo priežiūra.
PŠP susitarimų sudarymas.
PŠP sistemos plėtros įgyvendinimas.
ŪMS
PŠP Koordinatorius
PŠP prašymo, poreikių vertinimas ir atsakymų
siunčiančiajai šaliai rengimas.
PŠP planavimas.
PŠP teikimo koordinavimas ir kontrolė.
PŠP teikimo ataskaitos rengimas.
PŠP teikimo analizė.
KAS
LK Pajėgos
KKV
Dalyvavimas organizuojant, planuojant, teikiant
PŠP ir įgyvendinant PŠP sistemos plėtrą.
PŠP plano arba Įsakymo vykdymas.
Paaiškinimai:
- Laikinas PŠP teikimo valdymo elementas
- Koordinavimas
CMI
- Civilinė mobilizacijos institucija
ŪMS
- Ūkio mobilizacijos subjektas
KKV
- Kiti kariniai vienetai
?