AZ ÓKORI HELLÁSZ Összefoglalás

Download Report

Transcript AZ ÓKORI HELLÁSZ Összefoglalás

AZ ÓKORI HELLÁSZ
II. összefoglalás
Készítette: Tóth Réka
Földrajzi jellemzők (teszt)
• Hellász: Balkán-fsz. + Égei-tenger szigetei +
Kis-Ázsia nyugati partvidéke
• tagolt partvonal  hajózás
• lassú folyású folyók  nem alakul ki
öntözéses földművelés
• mediterrán éghajlat
• köves, hegyvidékes terület, kevés síkság 
márvány, búza helyett olajbogyó és szőlő
Krétai kultúra (teszt)
TK. 47.o.
• Földrajz: sziget összeköti a Balkánt és a
Közel-Keletet  jelentős a kereskedelem
• Kr.e. II. évezredtől virágzó kultúra krétai kult.
• legjelentősebb város: Knószosz
• városok élén a minósz (‘király’) áll
• több emeletes paloták (pl. knószoszi palota)
• Minotaurosz legendája
Mükénéi kultúra (teszt)
•
•
•
•
•
•
•
TK. 47-48. o.
Tér, idő: Balkán D-i részén, Kr.e. XVI-XIII. sz.
hódító akhájok (Kr.e. II. évezred)
fellegvárak (erődök) = akropolisz
zsákmányszerző hadjáratok
mitológia
Homérosz
Agamemnón
A POLISZ
TK. 52.o.
• Polisz: ‘városállam’; város és közvetlen
környezte; lakóit a politikai berendezkedés + a
vallás + a kultúra tartja össze; önálló államok
saját törvényekkel és igazgatással; pl. Spárta,
Athén
• Poliszokat kezdetben királyok, majd a
legnagyobb földekkel rendelkező arisztokraták
irányítják  arisztokratikus köztársaság
A GÖRÖG GYARMATOSÍTÁS
TK. 52.o.
Kr.e. VIII-VII. század (teszt)
• Oka: túlnépesedés + a rossz termés miatt
sokan eladósodnak (adósrabszolgaság)
• gyarmatosítás 3 iránya:
1. északkelet (Boszporusz, Dardanellák, Fekete-t., stb.)
2. nyugat (D-Itália, Szicília)
3. dél (Afrika)
• önálló gyarmatvárosok, DE! anyavárossal
szoros gazdasági kapcsolat
Gyarmatosítás hatásai:
• gyarmatokról az anyavárosba áramlik: olcsó, jó
minőségű gabona
• anyavárosból a gyarmatra: kézműipari
termékek(fegyver, szerszám)+bor+olaj
• csökken a gabonatermelő arisztokrácia súlya +
sokan áttérnek szőlő- és olajbogyó termesztésre
• fejlődik az ipar és a kereskedelem  megerősödik
az iparos- és kereskedőréteg  bele akarnak
szólni a politikába  arisztokrácia nem akarja, fél
 egyeduralom megjelenése
• kialakul a pénz (cserekereskedelmet váltja)
A DÉMOSZ POLGÁRJOGI KÜZDELMEI
ATHÉNBAN
TK. 63.o. (TESZT + ESSZÉ)
• Athén: kimarad a gr. gyarmatosításból, de
kihasználja
a
kínálkozó
kereskedelmi
lehetőségeket  fejlődik a hajózás és a
kézműipar (kikötője: Pireusz)
• Királyság megszűnése után az államforma:
arisztokratikus köztársaság
• ariszt.közt.-ban: csak az arkhónok tölthetnek
be tisztségeket  MIÉRT?
• ez belső ellentétekhez vezet  MIÉRT?
Megoldási kísérletek
1. Drakhón
• Kr.e. 621: írásba foglalja a szokásjogot  mi a
jelentősége?
• „drákói szigor”
2. Szolón
• tisztsége: arkhón
• Kr.e. 594: eltörli az adósrabszolgaságot + elengedi az
adósságokat  kinek kedvez?
• Politikai jogok alapjává a vagyont tette (eddig
származás
• leteszi a demokrácia (=népuralom) alapjait
3. Peiszisztratosz türannisza
(=egyeduralom,zsarnokság)
•
•
•
•
•
szegényebb rétegre támaszkodott
ellenálló arisztokrácia földjeit elveszi
zsoldos sereg, évi adó
nagyszabású építkezések
Dionüszosz-kultusz
4. Kleiszthenész(!!!)
• Kr.e. 508: politikai
berendezkedést
territoriális (területi)
alapra helyezi
• Attika területét 3 részre:
1. város (Athén és
környéke)
2. Belső területek
(középső, sík vidék)
3. tengerpart
• Kialakítja a phülé rendszert:
Mindhárom területen 1010 harmadot jelöl ki és
az így létrejövő 30
harmadból 10 phülét
(kerületet) alakít ki úgy,
hogy mindegyik terület
1/3 – 1/3 arányban
képviseltette magát 
arisztokrácia súlya
csökken (démosz 2/3)
• osztrakizmosz =
cserépszavazás (6000
szavazat)  száműzetés 10
évre
5. Periklész
füzet!!!!
Periklészi társadalom
1.
•
•
2.
•
•
•
•
•
•
3.
•
•
Teljes jogú athéni polgár
férfi, apja és anyja is athéni polgár, földje van
szerepet vállalhattak a politikában
Metoikoszok
bevándorlók
személyükben szabadok, de polgárjoggal nem rendelkeznek
nem vehettek részt a politikában, nem lehetett földbirtokuk
iparral és kereskedelemmel foglalkoztak
adót fizetnek
háborúban katonáskodnak
Rabszolgák
Athén az első klasszikus rabszolgatartó társadalom
ház körül és földeke is
SPÁRTA
füzet!!! (TESZT + ESSZÉ)
• Tér, idő: Peloponészoszifélsziget, Kr.e. VII. sz.
• dórok
• Lükurgosz
Spártai társadalom
Spártai nevelés
• Spártai értékrend 3
alapelve:
1. katonáskodás
2. egyenlőség
3. egyszerűség
•
Állam irányította a
nevelést és az
életmódot 
HOGYAN? Jellemezd!
Athén háborúi (teszt)
I. Görög-perzsa háborúk
1. szakasz (Kr.e. 492-490)
• Perzsa Birodalom
elvágja Athén elől a fő
kereskedelmi
útvonalakat
• Kr.e. 490. Marathón
•
Miltiádész
I. Dareiosz
•
Athén győz
füzet!!!
2. szakasz (Kr.e. 480-479)
• Spárta és Athén együtt
• Kr.e. 480. Thermopülaiszoros  Perzsia győz
Leónidasz
(spártai király)
Xerxész
(perzsa király)
• Kr.e. 480. Szalamisz 
tengeri csata  gr.
győzelem
• Themisztoklész
Xerxész
3. Szakasz (Kr.e. 479-448)
• Kr.e. 478: létrejön a déloszi
szövetség  poliszok
kereskedelmi szövetsége,
melynek vezetője Athén
• Délosz szigetén őrzik a
pénztárat
• Spárta ellenzi a háború
folytatását, nem is vesz
részt benne, de Athén
akarja
• váltakozó sikerek
• Kr.e. 448: béke  Athén az
Égei- és a Földközi-tenger
urává válik
II. Peloponészoszi háború
(Kr.e. 431-404)
A háború okai
• A perzsa háborúk után a
déloszi szövetség átalakul
 Athén gyarmatainak
tekinti eddigi
szövetségeseit,
kizsákmányolja őket
• Korinthosz összefog
Spártával
• Létrejön a peloponészoszi
szövetség Spárta
vezetésével
A háború
• Kr.e. 431-ben tört ki
• egyik fél sem tud döntő
győzelmet kicsikarni
• Athénban belső harcok
törtek ki
• az így meggyengült
Athént Spárta legyőzi
• Kr.e. 404: megkötik a
békét
• következmény: Athén
megszűnt nagyhatalom
lenni
A görög hitvilág
TK. 57-58.o. (esszé)
• politeista
• egész Hellászt összeköti
• isteneik antropomorfok = ember alakúak, emberi tulajdonságokkal
rendelkeznek (pl. bosszúállóak, szerelmesek, stb.)
• funkció istenek mindegyik istennek megvan a maga feladata
• a túlvilágkép nagyon lehangoló
• mítoszok
• Pl. Zeusz – főisten, a villámok ura
Aphrodité – szépség, szerelem
• Olümposz, ambrózia, nektár
• jóslás  Delphoi
• mindennapokban is jelen van  házi oltár, vázákon, olimpiák
A görög művészet (teszt)
Építészet:
• Polisz központja: agora
(‘piactér’)
• Akropolisz
• Parthenón – Athéné
temploma
• oszlopok: dór [1], ión
[2], korinthoszi [3]
A görög művészet folyt.
Szobrászat:
• szobrok
• frízek (domborműsor)
• élethűek
• érzelmeket fejeznek ki
• pontos anatómiai ábrázolás
• leghíresebb szobrász: Pheidiász, Mürón
Példák
A Parthenón fríze
Laookon-csoport
Színház (teszt+esszé)
• Dionüszosz isten tiszteletére alakul ki
• versenyek  babér koszorú
• szabadtéri színházak  félköríves, domboldalban
helyezkednek el  jó akusztika
• az előadások egész naposak voltak
• ezért lehetett enni, inni, bekiabálni
• csak férfiak játszhattak és látogathatták az
előadásokat
• résztvevők napidíjat kaptak
• maszkok, khotornosz = magasított talpú cipő
A görög színjátszás
Görög színház maradványai
Khotornosz
Maszkok
A görög filozófia (teszt)
füzet + könyv 89.o.
• A világon elsőként keres tudományos
magyarázatot a világ jelenségeire
• Szofisták: első értelmiségi réteg, szónoklásra
tanítottak fizetségért cserbe, minden relatív
• Szókratész: vannak örök érvényű értékek, pl.
szeretet, igazság
• Platón: ideatan + államtan
• Arisztotelész: szaktudományok, logika, igazságos
egyeduralom megvalósítását tartja ideálisnak
Hellenizmus
(csak ez kell N.S. nem!!!)
• Nagy Sándornak köszönhetően terjed el
• Hellenizmus: gr. és a Keleti kultúra keveredése
és elterjedése Európától Kis-Ázsiáig
• Keveredik a hitvilág, a tudományos
gondolkodás, átveszik egymás tudományos
eredményeit és különböző kulturális elemeket
is (pl. ez leginkább a szobrászatban és az
építészetben érzékelhető)
Követelmények
• fogalmak, évszámok, személyek  letölthető
(érettségi adattár!!!)
• 1 db esszét kell írni (min. fél oldal)
• Atlaszt lehet használni (ha otthon hagytad,
vegyél ki egyet a könyvtárból!)
EREDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST
KÍVÁNOK!