Mogućnosti za županije, gradove i općine

Download Report

Transcript Mogućnosti za županije, gradove i općine

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. – mogućnosti za županije, gradove i općine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Natalija Šimunović, voditeljica službe Uprava za strateško planiranje Zagreb, 15. prosinca 2014.

Ključni strateški i programski dokumenti RH 2014.-2020. – stanje

• • • • • Europska Komisija službeno potvrdila Sporazum o partnerstvu s RH 30. listopada 2014.

Sljedeći korak – odobrenje 2 operativna programa za provedbu Kohezijske politike, cilj „Ulaganje za rast i razvoj” : • • OP „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) - ukupna alokacija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) → 6,881 milijardi eura. OP „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OPULJP) ukupna alokacija iz Europskog socijalnog fonda (ESF) → 1,516 milijardi eura. Prijedlozi operativnih programa službeno su upućeni Europskoj komisiji (EK) na usvajanje 21. srpnja 2014. sukladno rokovima za sve države članice OPKK usvojen od strane Vlade RH i Europske komisije 12. prosinca Usvajanje OPULJP-a očekuje se do kraja 2014. godine

OP „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020.

Prioritetna os Financijska alokacija (EUR) 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija 2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije 3. Poslovna konkurentnost 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije 5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima 6. Zaštita okoliša i održivost resursa 7. Povezanost i mobilnost 8. Socijalno uključivanje i zdravlje 9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje 10.Tehnička pomoć Ukupno 664.792.165

307.952.676

970.000.000

531.810.805

245.396.147

1.987.360.608

1.310.205.755

356.500.000

270.914.791

236.112.612

6.881.045.559

Prioritetna os 2: Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije

Prioritet ulaganja Specifični cilj EFRR sredstva

Investicijski prioritet 2a

Daljnji razvoj širokopojasnog pristupa i iskorak prema mrežama velikih brzina i podrška prihvaćanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo Specifični cilj 2a1 Razvoj širokopojasne infrastrukture mreža sljedeće generacije (NGN) za maksimalno povećanje društvenih i gospodarskih koristi 209.370.040 €

Prioritetna os 2: Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije

• •

Investicijski prioritet 2a Aktivnosti koje će biti podržane:

Razvoj agregacijskih mreža sljedeće generacije i spajanje javnih ustanova na mreže sljedeće generacije, u NGN bijelim i sivim područjima Razvoj pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u bijelim područjima pristupnih mreža sljedeće generacije •

Glavni korisnici:

Tijela lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) iz bijelih područja, dok će građani i poduzeća predstavljati ciljne skupine. Među navedenim ciljnim skupinama prioritet će imati poslovne zone, poduzetničke poslovne institucije i poduzeća

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Prioritet ulaganja Specifični cilj EFRR sredstva

Investicijski prioritet 4c

Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru

Investicijski prioritet 4d

Specifični cilj 4c3 Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva Specifični cilj 4c4 Povećanje učinkovitosti javne rasvjete Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji djeluju Specifični cilj 4d1 Pilot projekt uvođenja pri niskim i srednjim razinama napona naprednih mreža 80.000.000 € 20.000.000 € 20.000.000 € 100.000.000 € 20.000.000 €

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Glavne ciljne skupine i korisnici:

4c3 i 4c4 tijela regionalne i lokalne samouprave, tvrtke koje se bave javnim uslugama.

• •

Aktivnosti 4c3

Ulaganja u mrežu toplinarstva – renovacija i modernizacija, prednost područjima u kojima se toplinarstvo više koristi (veći gradovi) Cilj se namjerava provesti u sklopu integriranog teritorijalnog pristupa • •

Aktivnosti 4c4

Mjere povećavanja učinkovitosti sustava javne rasvjete Sva ulaganja će morati biti dio akcijskih planova za energetski učinkovitu javnu rasvjetu, koju moraju razviti lokalna/regionalna tijela

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

• • Investicijski prioritet 4d: Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji djeluju pri niskim i srednjim razinama napona

Primjer aktivnosti koje će biti financirane u svrhu ostvarenja specifičnih ciljeva:

• • promicanje i uvođenje tehnologija pametnih mreža u odabranim područjima, kao i drugih mjera gospodarenja energijom povezanih s informatičkim tehnologijama (poput automatizacije i daljinskog upravljanja) kojima se jača i usklađuje potrošnja s proizvodnjom; aktivnosti pripreme i realizacije projekata

Glavne ciljne skupine i korisnici 4d1

(Javne) tvrtke nadležne za distribucijsku mrežu (operatori distribucijskog sustava) tijela lokalne vlasti

Prioritetna os 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicima

Prioritet ulaganja

Investicijski prioritet 5a

Podupiranje ulaganja za prilagodbu klimatskim promjenama, uključujući pristupe temeljene na ekosustavu

Investicijski prioritet 5b

Poticanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguravanje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa Specifični cilj Specifični cilj 5a1 Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama Specifični cilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama EFRR sredstva 30.396.147 € 215.000.000€ 245.396.147€

Prioritetna os 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicima

Investicijski prioritet 5a

• • •

Primjeri aktivnosti:

Mjere za poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka u svrhu praćenja klime, prikupljanja podataka, modeliranja, analize i predviđanja informacija vezanih uz klimu Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta javnih ustanova koje se bave klimatskim promjenama.

Integracija klimatskih promjena u postupak planiranja pripremanjem akcijskih planova za prilagodbu klimatskim promjenama na lokalnim razinama, integracijom mjera prilagodbe u sve strateške i razvojne dokumente, razvoj planova za sprječavanje učinaka klimatskih promjena u sektorima koji su osjetljivi na klimatske promjene i razvoj metoda i normi za provedbu mjera prilagodbe Potencijalni korisnici: Javne ustanove koje se bave klimatskim promjenama (Ministarstvo, DHMZ), tijela lokalne vlasti, NVO-i, znanstvene i akademske institucije.

Prioritetna os 5: Klimatske promjene i upravljanje rizicima

Investicijski prioritet 5b Primjeri aktivnosti koje se financiraju kako bi se postigli specifični ciljevi:

Prevencija: programi podizanja svijesti o rizicima, promicanje i obrazovanje stvarajući time otporne zajednice; priprema specifičnog projekta u sektorima koji su zahvaćeni najuobičajenijim katastrofalnim događajima (Procjena ugroženosti) Pripravnost: mjere za razvoj organizacijskih sustava i kapaciteta za zaštitu od svih katastrofa i organizacija upravljanja, uključujući razvoj i uspostavu sustava ranog upozoravanja, čime se stvaraju preduvjeti za odgovarajuće sprečavanje katastrofa, odaziv i mjere upravljanja Odgovor: nabava i izgradnja opreme i infrastrukture za smanjenje štete od katastrofa poput nabavke komunikacijskih sustava koji se koristi za službu spašavanja te ublažavanje posljedica katastrofa na pogođenim područjima.

Potencijalni korisnici: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, DHMZ, druga nadležna ministarstva i agencije, Hrvatske vode te regionalna (županijska) i lokalna tijela vlasti.

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

Prioritet ulaganja Specifični cilj EFRR sredstva

Investicijski prioritet 6c

Očuvanje, zaštita, promicanje razvoj prirodne i kulturne baštine

Investicijski prioritet 6e

Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke Specifični cilj 6c1 Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine Specifični cilj 6c2 Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja prirodnom baštinom Specifični cilj 6e1 Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kakvoće zraka sukladno Uredbi 2008/50/EC Specifični cilj 6e2 Obnova „brownfield” lokacija (bivša vojna i industrijska područja) unutar ITU-a 128.351.269 € 109.669.123 € 20.000.000 € 80.000.000 € 238.020.392 € 100.000.000 €

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

• • • Investicijski prioritet 6c: Očuvanje, zaštita, promicanje razvoj prirodne i kulturne baštine

Primjeri aktivnosti za specifične ciljeve 6c1 i 6c2

obnova i rekonstrukcija kulturnih znamenitosti baštine (arheološka nalazišta, industrijska baština, utvrde, dvorci i kurije, palače, tradicijsko graditeljstvo) te gradnja vezane infrastrukture kao i poboljšanje usluga na lokacijama kulturne baštine, te stvaranje novih usluga koje će doprinijeti integriranom razvoju turizma; poboljšanje sustava upravljanja kulturnom baštinom izradom planova upravljanja, te konzervatorskih analiza i smjernica ; podizanje javne svijesti obrazovanjem o kulturnoj baštini i njenom promocijom s ciljem povećanja vidljivosti . Također je uključena promocija i promidžba kulturnih dobara u turističke svrhe; • • Povećanje atraktivnosti i održivog korištenja prirodne baštine

Primjeri korisnika za specifične ciljeve 6c1 i 6c2

Državna tijela i institucije, tijela regionalne i lokalne samouprave, vlasnici kulturnih dobara, javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima/područjima unutar mreže Natura 2000 na nacionalnoj i regionalnoj/lokalnoj razini, tijela lokalne vlasti 13

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

• • •

Investicijski prioritet 6e: Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova Potencijalni korisnici i primjeri aktivnosti za specifični cilj 6e1

Gradovi, tijela lokalne vlasti, javne ustanove, udruge gradova/općina, NVO-i Mjere poboljšanja kvalitete zraka u gradovima s preko 10 000 stanovnika Nadogradnja i osuvremenjivanje mreže za praćenje kakvoće zraka prema Direktivi o kvaliteti zraka 2008/50 EZ-a • • • • • Nadogradnja i nabava novih kemijsko-laboratorijskih instrumenata za utvrđivanje kemijskog sastava lebdećih čestica i padalina Razvoj sustava upravljanja kvalitetom zraka: nadogradnja i razvoj kapaciteta, računalnih sredstava i infrastrukture za modeliranje kvalitete zraka; • Jačanje kapaciteta svih nacionalnih i regionalnih tijela koja su odgovorna za provedbu EU legislative o kvaliteti zraka;

Potencijalni korisnici i primjeri aktivnosti za specifični cilj 6e2

Tijela regionalne i lokalne samouprave (gradovi), javne usluge, udruge gradova/općina, NVO-i Revitalizacija pojedinih dijelova gradova - industrijskih zona, bivših vojnih objekata itd., koja će omogućiti korištenje već postojećih (fizičkih) resursa Prostorno uređenje povezano sa zasebnim dijelovima grada za koje je određena revitalizacija (urbana preobrazba) 14

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

Prioritet ulaganja Specifični cilj KF sredstva Investicijski prioritet 6i Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša Specifični cilj 6i1 Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta 475.000.000 € Investicijski prioritet 6ii Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša Specifični cilj 6ii1 Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe vode za piće Specifični cilj 6ii2 Razvoj sustava sakupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda 1.049.340.216 € (specifični ciljevi 6ii1 i 6ii2)

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

Investicijski prioritet 6i: Ulaganje u sektor otpada Potencijalni korisnici za Specifične ciljeve 6i1: državna tijela i organizacije odgovorne za planiranje i praćenje gospodarenja otpadom; tijela lokalne vlasti, komunalne tvrtke, poduzeća, NVO ovi; • • • • • •

Primjeri aktivnosti za Specifične ciljeve 6i1 i 6i2:

Aktivnosti za uvođenje i poboljšanje odvojenog skupljanja, oporabe, recikliranja i ponovne upotrebe otpada Ulaganja u postrojenja za reciklažu i oporabu, reciklažne centre i dvorišta za ponovno korištenje, reciklažu i oporabu (koji uključuje sve tokove otpada, primjerice medicinski otpad, baterije, građevinski otpad i šuta, itd.); Izgradnja nove infrastrukture za gospodarenje otpadom uključujući centre za gospodarenje otpadom na razini županije/regije Izgradnja spalionica otpada (postrojenja za dobivanje energije iz otpada); Nabava posebne opreme (kompaktori, posebna vozila za odvoz smeća, buldožeri, i ostala oprema u funkciji CGO-a); Prilagođavanje i sanacija/zatvaranje/rehabilitacija postojećih odlagališta komunalnog otpada, nelegalnih deponija i “crnih točaka” koje će pridonijeti smanjenju štetnih okolišnih utjecaja neadekvatnog gospodarenja otpadom; 16

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

• • • • • Investicijski prioritet 6ii – Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša Potencijalni korisnici za Specifične ciljeve 6ii1 i 6ii2: Državna tijela i organizacije odgovorne za upravljanje vodama, tijela lokalne vlasti, javni isporučitelji vodnih usluga, Hrvatske vode; •

Primjeri aktivnosti za Specifične ciljeve 6ii1 i 6ii2:

mjere za opskrbom kvalitetnom pitkom vodom i povećava povezanost stanovništva s javnom opskrbom pitkom vodom, izgradnjom/rekonstrukcijom/nadogradnjom mreža opskrbe pitkom vodom i postrojenja za pročišćavanje (poboljšanje) vode za piće i postrojenja za desalinizaciju kako bi se udaljene otoke i udaljena naselja u unutrašnjosti opskrbilo pitkom vodom povećanje učinkovitosti javnog vodoopskrbnog sustava, smanjenje gubitaka vode i ulaganja u otkrivanje i eliminiranje propusnosti mjere kojima se povećava povezanost stanovništva s javnim sustavima odvodnje otpadnih voda izgradnjom/rekonstrukcijom/nadogradnjom javnih sustava odvodnje otpadnih voda izgradnja/rekonstrukcija/nadogradnja postrojenja za obradu otpadnih voda, malih postrojenja za obradu otpadnih voda i septičkih jama (kao malenih pojedinačnih postrojenja u okviru javnog sustava) i postrojenja za obradu mulja (uključujući nabavu laboratorijske opreme itd.) izgradnja/rekonstrukcija automatskih stanica za praćenje kakvoće vode i hidroloških podataka, razvoj analize podataka i alata za modeliranje, i nabava potrebne opreme i postrojenja provedba odgovarajućih zaštitnih mjera u zonama sanitarne zaštite izvorišta

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

Prioritet ulaganja Investicijski prioritet 6iii Specifični cilj KF sredstva Specifični cilj 6iii1 Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito upravljanje bioraznolikošću 21.000.000 € Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 mrežu i zelenu infrastrukturu Specifični cilj 6iii2 Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000) 54.000.000 € 125.000.000 € Specifični cilj 6iii3 Razminiranje, zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima 50.000.000 €

18

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

Investicijski prioritet 6iii: Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito upravljanje bioraznolikošću

Potencijalni korisnici

• • Vladina tijela i institucije, javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima/ područjima mreže Natura 2000, privatni sektor, Hrvatske šume, državna tijela i javne ustanove za protuminsko djelovanje, pravne osobe koje skrbe za životinje, OCD (organizacije civilnog društva).

Primjeri aktivnosti SC 6iii2

Očuvanje i prikladno upravljanje mrežom Natura 2000 • • Podrška očuvanju vrsta Smanjenje negativnih učinaka na bio raznolikost •

Primjeri aktivnosti SC 6iii3

Zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i područjima mreže Natura 2000 (uključujući razminiranje

Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost

Prioritet ulaganja Specifični cilj Investicijski prioritet 7a Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T Investicijski prioritet 7b Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN-T-a, uključujući multimodalna

čvorišta

Investicijski prioritet 7i Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem

u TEN-T Specifični cilj 7a1 Unaprjeđenje cestovne TEN-T mreže i pristupa TEN-T cestovnoj mreži Specifični cilj7b2 Poboljšanje cestovne sigurnosti na mjestima s visokim miješanim prometom Specifični cilj 7i1 Povećanje teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima

EFRR sredstva

330.000.000 € 70.000.000 €

KF sredstva

60.000.000 €

Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost

Prioritet ulaganja Specifični cilj

Investicijski prioritet 7ii

Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke) i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti Specifični cilj 7ii1 Povećanje dostupnosti otoka za njihove stanovnike Specifični cilj 7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu Specifični cilj 7ii3 Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika zrakom

Investicijski prioritet 7iii

Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke Specifični cilj 7iii1 Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže KF sredstva 80.000.000 € 170.000.000 € 370.000.000 € 100.000.000 € 500.205.755 €

Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost

• • • • Investicijski prioritet 7b: Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN-T-a, uključujući multimodalna čvorišta Potencijalni korisnici: Hrvatske ceste/ lokalne vlasti

Primjeri aktivnosti SC 7b1:

fizička poboljšanja odabranih odjeljaka cestovne mreže (uključujući pješačke i biciklističke staze/trake) rekonstrukcija cesta malog opsega i na pojedinačnim točkama (uključujući pješačke i biciklističke staze/trake) poboljšavanje pokrivenosti cesta prometnim znakovima, horizontalnom signalizacijom te njihova poboljšana vidljivost priprema projektne dokumentacije unutar ovog investicijskog prioriteta.

Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost

Investicijski prioritet 7i

Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T • • • Potencijalni korisnici Agencija za vodne putove, lučke uprave

Primjeri aktivnosti SC 7i1:

izgradnja ili modernizacija infrastrukture namijenjene operabilnosti luka unutarnjih plovnih putova, uključujući izravan pristup i povezanost s drugim oblicima prijevoza, unaprjeđenje plovnosti unutarnjih plovnih putova s naglaskom na rijeku Savu, priprema projektne dokumentacije

Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost

Investicijski prioritet 7ii –

Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke) i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu … • • • •

Primjeri aktivnosti SC 7ii1:

Osuvremenjavanja i gradnja nove infrastrukture luka – potpora komunikaciji s otocima Poboljšanje izravne dostupnosti luka za prijevoz putnika Kupnja novih manjih putničkih brodova s manjom emisijom ugljika Mjere kojima se unapređuje sigurnost prometa • • • • Potencijalni korisnici: tijela lokalne vlasti u prometnim funkcionalnim regijama sjevernog Jadrana, sjeverne i središnje Dalmacije, južna Dalmacija i tvrtke s uslugama prijevoza (otoci)

Primjeri aktivnosti SC 7ii2:

Razvoj infrastrukture za tvrtke javnog prijevoza (energetski učinkovita rješenja) Razvoj infrastrukture i sustava parkiranja Osuvremenjivanje javnog prijevoza i željezničkog voznog parka Primjena sustava nadzora i upravljanja prometnim sustavima (ITS) Potencijalni korisnici: gradovi, županije

Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost

Primjeri aktivnosti SC 7ii3:

• Gradnja i osuvremenjivanje zrakoplovne infrastrukture i opreme u zračnoj luci Dubrovnik, uključujući nadogradnju i rekonstrukciju glavnog uzletišta, izgradnja paralelnih rulnih staza, izgradnja putničkih zgrada itd. Glavni korisnik: zračna luka Dubrovnik

Investicijski prioritet 7iii – Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke Primjeri aktivnosti SC 7iii1:

Izgradnja, obnova i osuvremenjivanje željezničkih pruga, nabava i osuvremenjivanje putničkog željezničkog voznog parka, provedba zajedničkih europskih standarda u područjima GSM-R, ERTMS, ETCS itd.

Potencijalni korisnici: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. i željeznički gospodarski subjekti, vlasnici željezničkih kolodvora i tijela lokalne vlasti vezana za projekte integracije gradskog prijevoza

Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje

Prioritet ulaganja Specifični cilj

Investicijski prioritet 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucijske

skrbi na skrb u zajednici

Specifični cilj 9a1 Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, sa fokusom na udaljena i deprivirana područja Specifični cilj 9a2 Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja SO 9.a.4 Provedba pilot aktivnosti s ciljem promicanja socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva ratnih veterana i žrtava rata Specifični cilj 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture

EFRR sredstva

45.000.000 € 105.000.000 € 20.000.000 € 86.500.000 €

256.500.000€

Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje

Investicijski prioritet 9b Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima Specifični cilj 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva 100.000.000 € 100.000.000€

Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje

• • • • Investicijski prioritet 9a - Primjeri aktivnosti i potencijalni korisnici SC 9a1: Investicije EFRR-a bit će usmjerene na pružatelje primarne zdravstvene skrbi (PZS) u područjima gdje Mreža javne zdravstvene službe definira potrebu za ekipama PZS-a, ako takve ekipe nisu uspostavljene zbog neadekvatne infrastrukture ili manjka kadra. Potporu EFRR-a će moći primati pružatelji PZS-a na područjima koja su, po razvojnom indeksu, socioekonomski deprivirana i na geografski izoliranim područjima, ponajviše otocima.

Investicijama EFRR-a će se podržavati sljedeće:

Nabava medicinske opreme i vozila potrebnih za pružanje PZS-a Kupnja medicinske opreme za pružatelje PZS-a, uključujući uređaje koji mogu smanjiti potrebu za uputnicama i pružiti odgovarajuću njegu bliže domovima pacijenata. Vozila za pružatelje PZS-a koristit će se s ciljem povećanja mobilnosti zdravstvenih ekipa i za povećanje broja kućnih posjeta. Izgradnja i opremanje zajedničkih medicinskih odjela za hitne slučajeve Potencijalni korisnici: četiri prihvatljive bolnice

Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje

Investicijski prioritet 9a – primjeri aktivnosti i potencijalni korisnici SC 9a3:

1. DEINSTITUCIONALIZACIJA: tijekom prve faze financirat će se infrastrukturna ulaganja potrebna za deinstitucionalizaciju 32 institucije uključene u već pripremljeni Operativni plan, 2. POBOLJŠANA RASPOLOŽIVOST USLUGA U ZAJEDNICI

Investicijski prioritet 9b:

Unutar SC 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva planirane su dvije vrste

aktivnosti:

1. Pripremne aktivnosti kojima se omogućava bolja usmjerenost intervencija, uključivanje ključnih lokalnih dionika u pripremu planova intervencija za 5 pilot područja, povećanje kapaciteta lokalnih i nacionalnih tijela te dionika uključenih u proces, stvaranje jasnog strateškog pristupa za regeneraciju te potpora pripreme planova integracije. Korisnik ove aktivnosti će biti MRRFEU; 2. Ulaganja u pilot područja s ciljem socio-ekonomske revitalizacije (ulaganja u fizičku infrastrukturu te ulaganja u obrazovne, socijalne i druge programe). Korisnici: JLS pilot područja, općinske i državne ustanove, NVO-i itd.

Prioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prioritet ulaganja

Investicijski prioritet 10a Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje

Specifični cilj EFRR sredstva Specifični cilj 10a1 Razvoj digitalno zrelih škola koje su spremne za korištenje potencijala informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanju i razvoju vještina za 21. stoljeće, neophodnih na tržištu rada 102.914.791€ Specifični cilj 10a2 Modernizacija i unapređenje infrastrukture studentskog smještaja u visokom obrazovanju s ciljem poboljšanja pristupa visokom obrazovanju te završetak studija za studente s lošim socio-ekonomskim statusom 105.000.000 € 207.914.791€

30

Prioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet 10a: Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje • • • Primjeri aktivnosti za SC 10a1: Nabava IKT opreme za osnovne i srednje škole Opremanje osnovnih i srednjih škola prikladnim LAN-ovima; Raspoređeni centri podataka spremni za apsorbiranje povećane potražnje za e uslugama i e-sadržajem u obrazovnom oblaku; Potencijalni korisnici: CARNET, osnovne i srednje škole; •

Primjeri aktivnosti za SC 10a2:

Rekonstrukcija studentskih domova i gradnja novih s ciljem osiguravanja smještaja za studente u nepovoljnom položaju. Potencijalni korisnici: studentski centri, visoko-obrazovne institucije;

Prioritetna os 10: Tehnička pomoć

Prioritet ulaganja Specifični cilj / Specifični cilj TA1 Osiguranje adekvatnih i učinkovitih ljudskih kapaciteta za provedbu OP-a Specifični cilj TA2 Potpora učinkovitoj implementaciji, nadzoru i evaluaciji programa Specifični cilj TA3 Potpora informiranju javnosti i izgradnja kapaciteta (potencijalnih)korisnika za pripremu i provedbu projekata EFRR sredstva 236.112.612 €

33

Zahvaljujemo na pažnji!

Za dodatne informacije ljubazno molimo obratite se na: www.mrrfeu.hr

www.strukturnifondovi.hr

[email protected]