Regnskap og økonomi for allmennleger.

Download Report

Transcript Regnskap og økonomi for allmennleger.

Regnskap og økonomi for
allmennleger.
Temakurs 2014
Ilsetra
Temaoversikt








Praksisregnskap
Legesenterets regnskap
Bokføring og regnskapsplikt
Kostnadsfordeling legesenter
Dokumentasjon, bilag
Forstå regnskapet
Årsoppgjøret – årsregnskapet
Bokettersyn
Legen – forretningsdrivende







En bedrift som skal drives forsvarlig :
Faglig
Moralsk
Etisk
Økonomisk
Administrativt
Organisatorisk
Fagkompetanse






Utdanning og praksis er rettet
mot fag – ikke mot drift av
virksomheten :
Bedriftsleder
Personalansvarlig
Økonomisjef
HMS og IT sjef
Andre områder……..
Dilemma fag - virksomhet








Fagligheten kontra økonomi
Listestørrelse
Konsultasjoner
Egenandeler
Prøvetaking
Takst-kombinasjoner
Re-konsultasjoner
Annet
Regler bokføring og regnskap


Samme regler for en
lege som for en
annen bedrift
Mange lover,
forskrifter og regler
man må forholde
seg til
Regler bokføring og regnskap







Regnskapsloven
Bokføringsloven
Forskrift om bokføring
God regnskapsførerskikk
Skatteloven
Skattebetalingsloven
Arbeidsmiljøloven
Regler og henvisninger



Bokføringsloven http://www.lovdata.no/all/nl-20041119-073.html
Forskriften
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf20041201-1558.html
Kontanttransaksjoner
http://www.regnskapsstiftelsen.no/arch/_img/9370737.pdf

Skatteetaten
http://www.skatteetaten.no

Legeforeningen
http://www.legeforeningen.no

SOP
http://www.sop.no/
Regnskapet – til nytte eller ?







Styringsverktøy
Sikre inntektene
Sikre sykepenger
Lånebehov
Fordeling av senterets utgifter
Grunnlag for skatt
Egen næringskonto bank !
Regnskap – de tre faser

Budsjett

Regnskap

Årsregnskapet
Kostnadsfordeling senter






Legesenter ofte et sted å fordele
kostnader og den som «eier» avtalene
Enkel modell
Rettferdig modell
Tilpasse seg i et system
Skriftlig
Forutsigbart
Fordeling kostnader




Hvilke kostnader fordeles :
Faste kostnader
Variable kostnader
Forbruksmateriell
Fordeling av kostnader
Forutsetninger:
Forutsetninger
Kurative
dager
Eierandel
Inntekt bto
Salg
Liste
Lege 1
33,33
2 kr 1 500 000,00
kr 20 000,00
800
Lege 2
33,33
3 kr 1 500 000,00
kr 20 000,00
1000
Lege 3
33,34
5 kr 2 200 000,00
kr 60 000,00
1200
100
10 kr 5 200 000,00
kr 100 000,00
3000
Sum
Fordeling av kostnader

Modell 1: fast/ liste / salg
Modell 1
Faste kostn
Variable
Kostnad
Nøkkel
Lege 1
450 000eierandel kr
Lege 2
Lege 3
150 000
kr 150 000
kr 150 000
1 200 000liste
kr
320 000
kr 400 000
kr 480 000
300 000salg
kr
60 000
kr 60 000
kr 180 000
kr
530 000
kr 610 000
kr 810 000
Kostnad pr mnd
kr
44 166
kr 50 833
kr 67 500
Basis 400 pr pas
kr
26 667
kr 33 333
kr 40 000
Nto kostnad mnd
kr
17 499
kr 17 500
kr 27 500
Forbruksmatr
Sum kostnader
1 950 000
Fordeling av kostnader

Modell 2: liste / inntekt / salg
Modell 2
Faste kostn
Kostnad
Nøkkel
Lege 1
Lege 2
Lege 3
450 000liste
kr
120 000 kr 150 000
kr 180 000
1 200 000inntekt
kr
346 153 kr 346 153
kr 507 692
kr
60 000 kr 60 000
kr 180 000
kr
526 153 kr 556 153
kr 867 692
Kostnad pr mnd
kr
43 846 kr 46 346
kr 72 307
Basis 400 pr pas
kr
26 667 kr 33 333
kr 40 000
Nto kostnad mnd
kr
17 179 kr 13 333
kr 32 307
Variable
Forbruksmatr
Sum kostnader
300 000salg
1 950 000
Fordeling av kostnader

Modell 3: liste / kur.dager / salg
Modell 3
Kostnad Nøkkel
Faste kostn
450 000liste
Variable
1 200 000Kur.dager
Forbruksmatr
300 000salg
Sum kostnader
1 950 000
Kostnad pr mnd
Basis 400 pr pas
Lege 1
Lege 2
kr
120 000 kr 150 000,00
kr
240 000 kr 360 000
kr
60 000 kr 60 000
kr
420 000 kr 570 000
kr
35 000 kr 47 500
kr
26 667 kr 33 333
Lege 3
kr 180 000
kr 600 000
kr 180 000
kr 960 000
kr 80 000
kr 40 000
Nto kostnad mnd
kr
kr 40 000
8 333 kr 14 167
Fordeling av kostnader

Modell 4: andel/ inntekt/ salg
Modell 4
Faste kostn
Kostnad
Nøkkel
Lege 2
Lege 3
kr
150 000 kr 150 000
kr 150 000
kr
346 153 kr 346 153
kr 507 692
kr
60 000 kr 60 000
kr 180 000
kr
556 153 kr 556 153
kr 837 692
Kostnad pr mnd
kr
46 346 kr 46 346
kr 69 807
Basis 400 pr pas
kr
26 667 kr 33 333
kr 40 000
Nto kostnad mnd
kr
19 679 kr 13 013
kr 29 807
Variable
Forbruksmatr
Sum kostnader
450 000eierandel
Lege 1
1 200 000inntekt
300 000salg
1 950 000
Fordeling av kostnader

Hvordan dette kan slå ut :
Modell alt
Lege 1
Lege 2
Lege 3
Differanse
Modell 1
kr 17 499kr 17 500
kr 27 500
kr 10 001
Modell 2
kr 17 179kr 13 333
kr 32 307
kr 18 974
Modell 3
kr 8 333kr 14 167
kr 40 000
kr 31 667
Modell 4
kr 19 679kr 13 013
kr 29 807
kr 16 794
Budsjett





Kvalifisert gjetning av fremtidige
hendelser
Styring av likviditet
Overtakelse av praksis
Ansettelser
Investering i utstyr
Regnskap gjennom året






Legen kontra senter
Dagsoppgjør
Kasse
Kassedagbok , se eks
Fagsystem
Papir kontra elektronisk lagring
Kassekladd - kontanter

Eksempel på kassekladd :
Tekst
Dato
Inn
Ut
Beholdning
EGA kontant legevakt
EGA kontant legevakt
21.01.2014
22.01.2014
400
300
0
0
400
700
EGA kontant legevakt
Uttak etter bilag, mat
Uttak til meg selv
EGA kontant legevakt
Innskudd bank
23.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
30.01.2014
31.01.2014
200
0
0
1400
0
0
200
700
0
1400
900
700
0
1400
0
Egenandeler innfordring





Terminal kommuniserer med
fagsystemet, kontant, kort, giro
Innfordring av egenandeler giro
Likviditet for legen
Effektivisering for skranken
Bedre dokumentasjon
Innfordring

www.melinmedical.com

www.odinkapital.no

www.credicare.no
Regnskap gjennom året

Bilag – hva er det
primær og sekundær

Hvordan ta vare på bilag

Annen dokumentasjon
Regnskapsførsel



Egen regnskapsperm
Egen bankkonto næringen
Føring minst hver 4. måned

Inntekter

Kostnader

Annet
Oppbevaring av regnskap

Lov om bokføring § 13

Papir 5 års frist – nye regler fra 010214

Elektronisk lagret 5 års frist

Sekundær 3,5 år
Oppbevaring av regnskap


Overgangsregler 01.02.2014
Ta vare på i 10 år fortsatt :





Selvangivelser med vedlegg
Omsetningsoppgaver
Lønns- og trekkoppgaver
Terminoppgaver for forskuddstrekk / aga
Årsoppgaver forskuddstrekk og aga
Oppbevaring av regnskap

Ta vare på spesifikasjoner :




Bokføringsjournal
Hovedbok
Kunde- og leverandørreskontor
Kan naturligvis lagres elektronisk PDF
Oppbevaring av regnskap

Overgangsregler :




De nevne spesifikasjoner som er fra før
01.02.2014 må oppbevares i 10 år
Spesifikasjoner etter dette oppbev. 5 år
Bilag kan makuleres etter 5 år, men vent
til etter 31.07.2014. Viktig !!
Skattedir skal uttale seg om dette.
Organisasjonsform







EPF
ANS
DA
NUF / LTD
AS
KF
SA
enkeltperson
ansvarlig
delt ansvar
utenlandsk foretak
aksjeselskap
kontorfellesskap
samvirkeforetak
Organisasjonsform






Vurdere konsekvenser
Skatt
Gjeld og forpliktelser
Pris for drift
Risiko
Fremtid – forpliktelser - salg
Valg av selskapsform dilemma





Sitte igjen med mest mulig penger
Best mulig jobb faglig etisk moralsk
Minst mulig risiko
Minst mulig ansvar
Drive på en rimelig og effektiv
måte rent administrativt
EPF





Enkeltpersonforetak EPF
Enkel driftsmåte øk og adm
Rimelig inngangsbillett
Enkelt skattemessig, skatt av overskudd
Risiko, hefter med ”hud og hår”
ANS






Ansvarlig selskap ANS
Klart skille mellom senteret og egen praksis,
både øk og adm.
Økonomisk rimelig inngangsbillett
Skattemessig god ordning
Risiko, ”en for alle - alle for en”
Avtaleverk er svært viktig
DA





Selskap med delt ansvar DA
Likhetstrekk med ANS
Fordel at man bare hefter for egen andel av
forpliktelsene, altså sin eierandel
Rimelig inngangsbillett
Skattemessig god ordning
AS







Aksjeselskap AS
Klart skille mellom egen drift og senter
Inngangsbillett 30.000 i kapital ikke fradrag
for aksjekapitalen, men heller ikke ”borte”
Dyrere ordning (regnskap / evt. revisjon)
Endret krav aksjekapital 30.000,Tilleggskrav fra bank – sikkerhet ?
Seriøst
SA






Samvirkeforetak
Minst to deltakere
Formål å fremme medlemmenes
økonomiske eller andre interesser
Overskudd fordeles etter omsetning
Ingen personlig risiko
Gammeldags – uvanlig – tung ?
NUF el LTD








Norsk filial av utenlandsk foretak
Ligner på AS men utenlandsk eierselskap
Ingen krav til inngangsbillett el kapital
Ikke krav til revisjon i dag
Tilleggskrav fra bank – sikkerhet ?
Seriøsitet ?
Kreditt ?
Skatteetaten sitt syn ?
Selskapsform forts





Alle de nevnte formene benyttes av leger.
ANS og DA må ha to eller flere deltakere,
ikke ektefeller.
Samvirke er lite utbredt blant leger
Senter drives i alle disse formene
Legepraksis også
Skattemessig behandling





EPF
Skattlegges av overskudd
Uavhengig av hva man tar ut
Fradrag for investeringer og utgifter
Dele inntekt med ektefelle ?
Skattemessig behandling






ANS og DA
Ikke eget skattesubjekt
Deltakerne – eierne betaler skatt av
overskuddet
Skatt av uttak
Underskudd gir fradragsrett
Investeringer fradrag gjennom leie
Skattemessig behandling


Salg av andel beskattes
Gevinst er forskjell mellom


Salgssum
Kjøpesum inkl oppregulert beskattet overskudd
som ikke er tatt ut men tillagt egenkapitalen
Skattemessig behandling





Aksjeselskap – eget skattesubjekt (også NUF
– obs regler om innsending i utland)
Betaler selv skatt av overskudd
Utbytte – beskattes med 27 %
Ikke fradrag for underskudd
Gevinst er forskjellen mellom


Salgssum
Kjøpesum
Skattemessig behandling




Samvirkeforetak beskattes som AS
27 %
Eget spesielt fradrag 15 %
Kjøpeutbytte
Hvordan foreta vurderingene






Risikovurdering
Ansvar for egen del av forpliktelser
Varighet ansvar og forpliktelser
Fradrag så raskt som mulig
Krav til innskudd og egenkapital
Skattemessige konsekvenser


Drift
Kjøp og salg
Vurdering forts.

Flere nivå – flere mulige løsninger




Egen drift egen praksis
Senteret
Eiendomsselskap
Holding strukturer
Årsoppgjøret






Sammendrag av årets regnskap
Varelager
Periodisering
Vurderinger fordringer
Aktivering – kostnadsføring
Andre poster - fradrag
Ligningspapir

Hva skal inn og hvordan ?

Selvangivelse med alle pliktige vedlegg

Papir eller elektronisk
Ligningspapir

Frister for å levere

Papir 30.04.

AltInn 31.05.

Betalingsfrist for skatt 31.05.
Ligningspapir

PSA Næring


Preutfylt SelvAngivelse for
næringsdrivende
PSA lønnsmottaker og pensjonister
Tilbakemeldinger skatt





Skatteoppgjør lønn mai ( endringer )
Skatteoppgjør næring aug. – okt.
Endringer til ut mai året etter
Flere oppgjør gjennom året
Viktig å svare på henvendelser
Skatteetaten

Alle enheter samles til en enhet
SKATTEKONTOR






800 800 00
Skatt Øst
Skatt Sør
Skatt Vest
Skatt Midt
Skatt Nord
Skatteetaten



Skattekontor
Skatteklagenemd
Riksskattenemd
kompetanse
nasjonal - fag
Regnskapsfører eller ?





Føre selv, kompetanse,
tidsforbruk, riktighet, ansvar
Regneark, egen uttalelse
Regnskapsprogram
Årsoppgjørsprogram
Skatteprogram
Regnskapsfører eller ?





Regnskapsfører har erfaring og
kompetanse
Forstå legevirksomhet og bransjen
Sikre korrekt regnskap
Skatt – stor utgift
Kan være viktig samtalepartner og rådgiver
Regnskapsforståelse

Resultat

Balanse

Kundereskontro

Leverandørreskontro
Regnskapsforståelse

Hvordan utvikler driften seg –
endringer
Substans i balansen
Totalitet

Sammenlignet mot hva ?





Budsjett
Fjorår
Annet
Regnskapsforståelse



Vesentlighet
Betaler i tide ?
Få inn fordringer i tide ?
Regnskapsforståelse



Budsjett fremtid
Regnskap
historie
Endringer
hvordan tolke ?
Regnskapsforståelse




Styringsverktøy
Nøkkeltall og diagram
Faresignal – kan vi se de ?
Kommunikasjon med rådgiver
Regnskapsforståelse




Endringer fra fjorår – hva skyldes det ?
Endringer mot budsjett – årsak ?
Sum alle inntekter delt på antall
pasientkonsultasjoner, fjor / år
Sum alle kostnader delt på antall
pasientkonsultasjoner, fjor / år
Bokettersyn
”Leger og taxieiere er
verstingene”
”Leger snyter og unndrar”
Allmennlegene eller ”de andre”
”Legene tjener for godt”
Bokettersyn

Varslede ettersyn

Uanmeldte kontrollbesøk
Bokettersyn

Skatteetatens egne
kontrollører
 legitimasjonsplikt
Bokettersyn

Uanmeldt kontroll – hvorfor
Timebøker blitt borte ?
 Annen dokumentasjon borte ?

Bokettersyn






Bokføring - lover og regler
System og dokumentasjon
Formalia
Totalitet i inntekt
Private kostnader
Forbedringer - pålegg
Bokettersyn



Plikt til å samarbeide og legge til rette for
kontrollørene
Rettigheter – rett til å uttale seg
Rett til å ha med seg fullmektig
Bokettersyn






Foreløpig rapport
Endelig rapport
Vedtak om endring av ligning
Pålegg
Tilleggsskatt
Klageadgang
Bokettersyn

Bokføringspålegg


Må innrette seg
Tvangsmulkt


Inntil 1.000.000
1 gebyr 860 pr dag