Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος Τύπος

Download Report

Transcript Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος Τύπος

Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος
Τύπος πλαισίου:
Αλουμίνιο με θερμοδιακοπή
Uf πλαισίου:
W/(m2K) (πίνακας 11 ή πιστοποιητικό)
Μέσο πλάτος πλαισίου:
m
Τύπος υαλοπίνακα:
Ug υαλοπίνακα:
Δίδυμος 4-16-4 με επίστρωση low-e (χαμηλής εκπομπής)
W/(m2K) (πίνακας 12 ή πιστοποιητικό)
Γραμμική θερμοπερατότητα συναρμογής
υαλοπινάκων και πλαισίου Ψg:
W/(mK)
Πλάτος κουφώματος:
Ύψος κουφώματος:
m
m
m2
Εμβαδό κουφώματος:
Εμβαδό υαλοπίνακα (Ag):
m2
Εμβαδό πλαισίου (Af):
Περίμετρος υαλοπινάκων (Lg):
m2
m
=
W/(m2K)
(πίνακας 13 ή πιστοποιητικό)
αμηλής εκπομπής)