Θέση εργασίας: Υπεύθυνος Εργοστασίου (HR-P1-09/16

Download Report

Transcript Θέση εργασίας: Υπεύθυνος Εργοστασίου (HR-P1-09/16

Θέση εργασίας: Υπεύθυνος Εργοστασίου (HR-P1-09/16)
Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για:
Τον έλεγχο της σωστής εφαρµογής των παραγωγικών διαδικασιών.
Την πρόταση και εφαρµογή αποτελεσµατικής αξιοποίησης των πρώτων υλών, του
εξοπλισµού, των εγκαταστάσεων και του ανθρώπινου δυναµικού του εργοστασίου.
Την καθοδήγηση των εργαζοµένων για τη σωστή εφαρµογή των κανόνων λειτουργίας
του εργοστασίου.
Την εκπαίδευση των υπευθύνων διαχείρισης παραγγελιών, αποθήκης και
εξυπηρέτησης πελατών.
Τον καθορισµό του προγράµµατος παραγωγής και το συντονισµό των εργαζοµένων
για την υλοποίησή του στους καθορισµένους χρόνους.
Την παρακολούθηση του stock πρώτων & βοηθητικών υλών και την ενηµέρωση του
Υπεύθυνου Προµηθειών και του ∆ιευθυντή Παραγωγής & Εργοστασίων.
Τη διαχείριση αιτηµάτων των πελατών σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο
Εξυπηρέτησης Πελατών (παραδόσεις παραγγελιών, διαχείριση παραπόνων) και την
ενηµέρωση του ∆ιευθυντή Παραγωγής & Εργοστασίων.
Τη διαχείριση αιτηµάτων των εργαζοµένων του εργοστασίου και την ενηµέρωση του
∆ιευθυντή Παραγωγής & Εργοστασίων.
Προφίλ Υποψηφίου
Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:
Ικανότητες συνεργασίας – επικοινωνίας & µετάδοσης πληροφορίας
∆ιοικητικές ικανότητες & ικανότητες συντονισµού
Ικανότητες διαχείρισης & επίλυσης προβληµάτων
Αντιληπτική ικανότητα
Αποτελεσµατικότητα σε συνθήκες πίεσης
Προσανατολισµός στην επίτευξη στόχων
Ικανότητα εστίασης στη λεπτοµέρεια
Πτυχίο Πανεπιστηµίου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Εκτενής επαγγελµατική εκπαίδευση
Γνώση βασικών αρχών τεχνικού σχεδίου
Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελµατική εµπειρία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά στον
κλάδο επεξεργασίας υαλοπινάκων
Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Επιθυµητά προσόντα και δεξιότητες:
Ικανότητα κατανόησης των απαιτήσεων του έργου και της υφιστάµενης τεχνολογίας
του υαλοπίνακα
Γνώσεις επεξεργασίας υαλοπινάκων
Γνώσεις αρχών οργάνωσης & διαχείρισης αποθήκης
Γνώση βασικών αρχών θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, φωτοπερατότητας και
ασφάλειας
Γνώση των τύπων και τεχνικών προδιαγραφών των υαλοπινάκων
Παροχές
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή
εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών σηµειωµάτων στο [email protected] αναγράφοντας τον κωδικό
της θέσης ή εναλλακτικά στη φόρµα επικοινωνίας της ιστοσελίδας µε επιλογή θέµατος
«Αποστολή Βιογραφικού», µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Άννα Αλεξάκου, HR Executive, 210 6003525.