Rigshospitalet den 10 6 15 kort version

Download Report

Transcript Rigshospitalet den 10 6 15 kort version

Fremtidens sygepleje
• – Hvad er udfordringerne fagligt, politisk
og samfundsmæssigt
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Interesseområder
•
Uddannelse: Sundhedskartellet og fremtidige behov for kompetencer 15-20 år.
Samfundsforandringer, professionsforandringer og uddannelse.
•
Sundhed-livsstil: Sundhedskapital og investeringer i kroppen og dens fremtræden.
Fra yoga til fitness og bodybuiling til plastickirurgi – trimme kroppen – afsætning på
arbejdsmarkedet, kærestemarkedet..
•
Ulighed i sundhed: Ulige levevilkår, levemåder og forklaringer på ulighed i sundhed
•
Rehabilitering: Phlegethon – netværk med fokus på rehabilitering i Danmark og
Norge. 30 forskere, tværvid., sektorer – ‘vindere og tabere i rehabilitering’
http://www.hioa.no/Research-and-Development/Our-research/Helse-omsorg-ogvelferd-HOV/Phlegethon-nettverket2
•
Arkitektur, krop og læring – om teoretiske perspektiver på fysiske omgivelser og krop
•
Sygdomshierarki: Om sygdomme og specialers hierarki, forklaringer herpå og
effekter heraf
Kristian Larsen AAU
•
Rigshospitalet den 10 6 15
Hvordan vil det gå?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arbejdsmarkedet
Sygdomsmønstreret
Pleje, omsorgs muligheder
Undersøgelses, behandlingsmuligheder
Forebyggelse, sundhedsfremme
Teknologiudviklingen
Professionernes uddannelse
Politik-økonomi nationalt og internationalt
…
…
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Det ved vi ikke!
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
To modeller
• RE-aktiv
– Hvad mon der sker?
• – vi må afvente udviklingen
• PRO-aktiv
– Hvad vil vi have?
• – medskaber af udviklingen
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Hvorfor er vi her?
• Velfærdssamfund
• Gør det muligt – nødvendigt! -
• Socialt og historisk produkt
• IKKE GUD, GENER, UNIVERSELT!!
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Nogle udfordringer
• Samfundet, sundhedsvæsenet,
sundhedsprofessioner og sygeplejersker...
• Sygepleje som
– Videnskab
– Uddannelse
– Klinik
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
1. Velfærdsstat og
transformation
• Et oparbejdet gode ()
– Udfordringer med privatisering – et par
erfaringer fra USA
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
We have a performance problem
• . According to OECD data released in 2014, among 34 advanced
industrialized countries, the U.S. spends $7,662 per person
(adjusted for purchasing power parity differences), which is more
than 2.6 times the OECD average.
– http://fortune.com/2014/10/20/health-insurance-future/
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Privat sundhedsforsikring -usa
• 15-20% på administration:
• U.S. doctors spend almost an hour on average
each day, and $83,000 a year … with the
paperwork of insurance companies.”
• 500.000 administratorer
• In 2012, more than 460,000 people were working
in the health insurance industry, and employment
growth in health insurance is much higher than for
the providers of actual health care.
Kristian Larsen AAU
» Jeffrey Pfeffer October 20, 2014
http://fortune.com/2014/10/20/health-insurancefuture/ Rigshospitalet den 10 6 15
2. Styring – farlig cocktail..
• Ledelseslogik - NPM – markedsprincipper,
taylorisme, incitamentstyring/takststyring,
valgfrihed
• Organisationslogik – intensiverede,
specialiserede, standardiserede,
rationaliserede forløb
• Videnslogik – fra erfaring/krop til
evidens/manual
• Fra patient (tålmodighed), klient, bruger - kunde
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
• Hvem ser, formidler og reagerer på
‘skæve’, ‘tavse’ og ‘skjulte’ effekter af de
positive effekter af styringerne (NPM,
kundegørelse, Evidens, standarder)?
• Hvem og hvordan tages vare på fx
ressourcesvage patientgrupper
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
3. Magt og hierarki i medicinen
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Konstruktionen af sygdom
• Højeste blåstempling af et organ med tilhørende
sygdom er tildeling af et professorat på området.
Kræver høj grad af institutionalisering:
– Funderet i væksten af et relativt selvstændigt medicinsk
interventions eller forskningsområde
– Udvikling af specialister med særlig kompetence,
artefakter og sprog på det pågældende område
– Udvikling af faglige netværk formaliseret i faglige
sammenslutninger, netværk med tilhørende internationale
konferencer
– Udvikling at tidsskrifter og tilhørende peer re-viewede
artikler med særligt fokus på området
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Konstruktionen af sygdom
• De sygdomme og lidelser der
–
–
–
–
’ikke er set før’,
’ikke kan erfares gennem den medicinske optik’,
’ikke knytter sig til et organ’ og som
’ikke er klassificeret’ (dvs. godkendt i det medicinske felt)
– de er i høj grad ”ikke eksisterende”.
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Fra: Boas/Larsen 16/10 2012; www.videnskab.dk : ‘så sej er
din sygdom’ Rigshospitalet den 10 6 15
Kristian Larsen AAU
• Hvordan produceres og reproduceres
sygdommenes og specialernes hierarki og
hvad er effekterne heraf?
• Skal der kompenseres for sygdommenes
og specialernes hierarki? I givet fald af
hvem og hvordan?
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
• 4. Rekruttering/fastholdelse i
uddannelse og erhverv
– Arbejdslivet og krav
• Interessant, afvekslende og rummer personlige
udfordringer (i arbejdslivet)
» Fritidsorienteret selvrealisering (udenfor arbejdslivet)
– Mellem dedikation og frafald –
• Risiko for drop out – udhuling af SK området
• Forarmelse-proletarisering af fx sygeplejen
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
• Hvad kan og skal gøres for at sikre dygtige
og engagerede rekrutteres til, fastholdes i
og udvikles indenfor sygeplejen?
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
5. Kompleksitet af arbejdsopgaver
Øget kompleksitet i de sundhedsprofessionelles arbejdsopgaver.
• Der er mere heterogene brugergrupper
• Der er øget omfang af konkurrerende og sammensatte lidelser (co-morbiditet),
• Der er konstant stigende individualisering af muligheder for og krav fra
brugerne
• Der er øgede udfordringer med privilegerede og ikke-privilegerede grupper
(”ulighed i sundhed”).
• Der er nye aktører (patientorganisationer og peer to peer m.v.)
• Der er vækst i garantier og rettigheder samt klagemuligheder – og et konstant
øget pres mod nye behov, hvor også medicinalindustrien og den
medicotekniske industri spiller med.
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
• Hvordan ruste til at begå sig i kompleks
virkelighed og udvikle nye konstruktive
praksisser?
• Er multi-kompetence mulig? Hvordan
håndtere heterogent sammensatte
patientgrupper?
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
6. Videnstematik
•
I sproget, institutioner, uddannelsesopbygning – magtrelationer
– OP i teori, UD i praksis
– IND til eksamen, UD og prøve teorier af
– Bygge bro mellem teori og praksis –
– Praksischok
•
•
•
Videns producenter
– Forskere
Videns formidlere
– Undervisere/vejledere
Videns anvendere
– Klinik, praktikere
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Praksis, uddannelse/dannelse og forskning
 (grund) Forskning er og skal være langt mere, andet, af
og til det modsatte ift. Uddannelse og praksis
◦ KÆTTER, UDFORDRER KONVENTIONER/DOXA ‘INTERN
STRID’
 Hvilken! / hvis! –’nyeste forskningsresultater skal løse
samfundsopgaver?
 (god) Uddannelse er og skal være langt mere og andet
end tilegnelse af forskning og anvendelse af den
◦ ABSTRATION, ‘THINKING TOOL’, MIDLERTIDIG, KRITISK,
DANNELSE..
 (faktisk) Praksis/klinik er og skal være langt mere og
andet end det som forskning kan eller skal sige noget om
eller det som uddannelse kan/skal give
◦ UNIK, SAMMENSAT, KOMPLEKS, VÆRDIKONFLIKT..
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
• Hvordan kan vi udvikle respekt for hvad
videnskab, uddannelse og klinik er?
• Uden at blande dem sammen? Og med
respekt for deres egenlogik
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
7. Praktik mellem generelle og specifikke
•
Standard/evidens og afvigelse/fagligt skøn:
• Øgede krav organisere standardiseringer af
praksisformer
–
–
Standarder, ”pakker”, forløb (flere og mere specfikke manualer/instrukser for undersøgelser, behandling,
pleje, terapi, kost, ernæring, træning, tekniske procedurer mv.)
”teknisk problemløsning” (entydige mål, instrukser og midler – fx visse former for
evidens/standarder/procedurer). Viden relativt entydig og få kilder (fx primært brugerkrav eller evidens)
• Øgede krav om individuelle og specificerede
praksisformer
– Komplekse, afvigende og unikke forløb/aktiviteter/teknikker (flere diagnoser,
sammensatte situationer, heterogene brugere, men også mere komplicerede
teknologier som skal håndteres..)
– Fokus på ”kompleksitet og problemløsning” (diskrepans, uklarhed, modsætninger
indenfor og mellem mål, instrukser og midler). Viden har mange dimensioner og
mange kilder (evidens, erfaringer, brugere)
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
• Hvordan sikre kvalificeret arbejde som
respekterer både ”standarden” og
”afvigelsen”?
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
En pointe fra SK rapporten
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Sundhedskartellet
- samarbejde med Aalborg Universitet og Implement:
Kompleks fremtid og refleksive
sundhedsprofessionelle
http://www.sundhedskartellet.dk/dsr/upload/7/46/917/Afrapportering_Sundhedskartellets_
uddannelsesprojekt_-endelig.pdf
-
Professor Kristian Larsen (AAU)
-
Assisterende professor Karin Højbjerg (AAU)
-
Partner Peter Emmerich Hansen (ICG)
-
Konsulent Mick Bundgaard Dige (ICG)
-
Konsulent Ann-Catrine Monberg (ICG)
-
Business Analyst Anne Katrine Bjørkholt Sørensen (ICG)
-
Business Analyst Mira Stæhr Andersen
-
Studentermedhjælp Ann-Sofie Andersen (AAU)
-
Studentermedhjælp Andreas Lindenskov Tamborg
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Metoder og fremgangsmåder
•
•
•
•
•
Workshops
Spørgeskemaundersøgelse
Kortlægninger af uddannelser, indhold mv.
Interviews af forskere + policymakere
Litteraturstudier
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Fokus på vidensproduktion
Alle de sundhedsprofessionelle skal ikke forske, og alle
sundhedsprofessionelle praksisområder skal ikke og kan ikke være
forsknings- eller evidensbaserede.
• Men kvalificeret og effektiv sundhedsprofessionel praksis skal
fremover involvere centrale elementer fra forskningsverdenen,
som integrerer opsøgning, vurdering, produktion, anvendelse og
evaluering af viden.
– De sundhedsprofessionelle skal selv udvikle viden via
opbygning og udvikling af institutionelle sammenhænge
og stillingsstrukturer.
– Målet må være at oparbejde vaner og dispositioner for en
professionel ‘videnskabelig’ etos – (skik eller vane) i hele
læringsmiljøet
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
At forstå spillet man agerer i!
OG være aktiv spiller..
– FX Basketball interview: ”de lod mig ikke få 40 point” –
”jeg gik ind og tog dem” (LeBron. James 5.6.15)
– FX L. Linden, AC. Jensen og B. Quistgaard (UCSF)
• Fra re-aktiv til pro-aktiv
• lære SPILLET og SPILLEREGLERNE i FELTET!
• DRG
• Døden tæller ikke – få patienten udskrevet –
etiske, moralske dilemmaer (J. Brænd 2014)
• EKS incitamenter – diagnosticere – ”lukrative interventioner”,
forskyde fra ”normal” til patologisk”
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Tak for ordet
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15
Curriculære overvejelser
• Videnskabsteori-metodologi
– Kan læse, forstå, vurdere + evaluere viden
• Organisationsopbygning
– Kan vurdere og agere ift. arbejdets indlejring (NPM)
• Pædagogik, ‘sundhedspædagogik’,
‘formidlings-
kompetence’, ‘mestringsteori’..
– Undervisning – vejledning af patienter/pårørende/kol.
• Sundhedsfremme, forebyggelse (public health)
forebyggelse; sundhedsfremme; (sundhedsbegreber); præventivt
arbejde..
-Forebyggende og sundhedsfremmende aktualiseret
Kristian Larsen AAU
Rigshospitalet den 10 6 15