Onkoloogilise haige ravivastuse hindamine. RECIST, choi, m

Download Report

Transcript Onkoloogilise haige ravivastuse hindamine. RECIST, choi, m


RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid
Tumors) is a set of published rules that define
when cancer patients improve ("respond"), stay
the same ("stable") or worsen ("progression")
during treatments. (www.recist.com)




Ajalugu
RECIST 1.0 formuleeriti 2000. aastal.
New guidelines to evaluate the response to
treatment in solid tumors (RECIST Guidelines).
J Natl Cancer Inst 2000;92:205–16.
RECIST 1.1 formuleeriti 2009. aastal.
New response evaluation criteria in solid
tumours: Revised RECIST guideline (version
1.1) European Journal of Cancer 2009;45;228247


Tuumori mõõdetavus baasuuringus
Tumoroossed muutused peavad olema
mõõdatavad täpselt vähemalt ühes mõõdus
- 10 mm CT uuringul (kihi paksus mitte
rohkem kui 5 mm)
- 10 mm joonlauaga mõõdatav muutus
kliinilisel uuringul
- 20 mm rindkere röntgenogrammil
RECIST 1.1
RECIST is simple. Using RECIST is
not.
1.
mõõta aksiaalkihi pikimat
mõõtu (v.a lümfisõlm)
(www.recist.com)
RECIST 1.1
Kindlasti tuleb mõõta kolde
suurimat läbimõõtu, ka siis
kui läbimõõdu
orientatsioon muutub.

Lümfisõlmede mõõdetavus baasuuringus
- Patoloogiliselt suurenenud ja mõõdetavad on
lümfisõlmed, mille lühema telje mõõt on ≥ 15
mm KT uuringul (kihi paksus ≤ 5 mm).
Baasuuringul ja edaspidi jälgitakse ainult
lühema telje mõõtu.

Kõik ülejäänud muutused on mittemõõdetavad
(non-measurable):
- väikesed kolded < 10 mm
- patoloogilised lümfisõlmed ≥ 10 mm kuni <15
mm lühema telje mõõdus;
- tõeliselt mittemõõdetavad muutused:
leptomeningeaalne, astsiit, pleura või perikardi
efusioon, põletikuline rinnahaigus, naha või
kopsu lümfangiit, abdominaalsed
massid/organomegaalia, mis avastatakse
füüsikalisel uuringul ja ei ole taasesitatavalt
pildiliselt dokumenteeritav

Miliaarne külv kopsudes, kolded < 10 mm

Nishino et al. AJR:195, August 2010

Lümfangoiit kopsudes

Nishino et al. AJR:195, August 2010


Astsiit maovähi haigel, tsütoloogiliselt
kinnitatud
Nishino et al. AJR:195, August 2010

Luumuutused
- Stsintigraafia, PET ja röntgenograafia ei ole
adekvaatsed luumuutuste mõõtmiseks. Neid
võib kasutada lisauuringuna luumuutuste
esinemise või kadumise tõestamiseks;
- Lüütilised või segatüüpi luukolded, millel on
mõõdetav pehmekoeline komponent, on
mõõdetavad kolded;
- Sklerootilised kolded on mittemõõdetavad
KT UURING 06.08.
RINNAVÄHK
KT UURING 03.11.
RINNAVÄHK

Tsüstilised muutused:
- Kõiki tsüste, mis radioloogiliste kriteeriumide
alusel on lihttsüstid, ei tuleks pidada
maliigseteks, olgu nad mõõdatavad või mitte;
- Tsüstilised muutused, mida saab lugeda
tsüstilisteks metastaasideks, võib lugeda
mõõdetavateks, kui nad vastavad ülalloetud
kriteeriumidele. Kuid, kui on olemas mittetsüstilised kolded, tuleb märklaudkollete
valimiseks lugeda soovitavaks neid.
RECIST 1.1
Kui kolle on inhomogeenne ja/või
tsentraalse lagunemisega, tuleb
mõõta nii kontrasteeruvat osa, kui
ka lagunenud osa.

Kolded, mis on saanud lokaalset ravi.
- Tuumoreid, mis asuvad kiiritatud alas, või on
saanud muud lokaalset ravi, ei loeta tavaliselt
mõõdetavateks kolleteks, v.a juhul, kui esineb
selge progressioon.


Kõik mõõtmised teostatakse
meetermõõdustikus, millimeetrites või
sentimeetrites ühe kohaga pärast koma
Baasuuringuks tuleb valida uuring, mis on
teostatud võimalikult vähem aega enne ravi
alustamist. > 4 nädalat enne ravi algust
teostatud uuring baasuuringuks ei sobi.



Alati teostada mõõtmised samas modaliteedis;
Kliinilised muutused (nahk) –
dokumenteeritakse mõõtmine
värvifotograafiaga;
Rindkere KT on eelistatud röntgenograafiale.
Muutused röntgenograafial, mis on
ümbritsetud aereeritud kopsuosaga, võib
lugeda mõõdetavateks.



UH uuring ei sobi kolde suuruse hindamiseks.
Kui UH uuringul leitakse uus muutus, siis selle
kinnitamiseks tuleb teha KT või MRT uuring.
Endoskoopia ja laparoskoopia ei sobi tuumori
objektiivseks hindamiseks.
Vereanalüüsid (tuumorimarkerid) – ei sobi
objektiivseks hindamiseks. Nende
rakendamine on haiguspetsiifiline .


Kui esineb rohkem kui üks kasvajakolle,
valitakse baasuuringul kuni 5 kollet, sh.
maksimaalselt 2 kollet ühe organi kohta.
Need mõõdetakse baasuuringul,
dokumenteeritakse.
Märklaudkolleteks valitakse tavaliselt
- Suurimad kolded;
- Kolded, mida on kergem dokumenteerida ja
hiljem üles leida

Nishino et al. AJR:195, August 2010
RECIST 1.1
ML kollete valimisel ei
pea kindlasti valima
kõige suuremat. Valida
tuleb selline, mida on
kindlasti võimalik
mõõta ja edaspidi üles
leida
RECIST 1.1
Suurim kahjustus ei pruugi
olla hästi reprodutseeritav.
Mao tuumor võib olla
mõõdetav, aga see nõuab
täpselt samasugust
maoseina venitust kõigil
järgmistel uuringutel ja ei
pruugi olla saavutatav
multitsentrilisel uuringul.
Eisenhauer et al. Eur J
Cancer 2009; 45:228-247


Lümfisõlmede puhul mõõdetakse,
dokumenteeritakse ja hiljem võrreldakse
lühemaid läbimõõte.
Arvutatakse mõõtude summa (kollete
suurimate mõõtude + lümfisõlmede lühemate
läbimõõtude summa) ja see dokumenteeritakse
baasuuringus.

Kõik ülejäänud kolded loetakse
mittemärklaudkolleteks ja need
dokumenteeritakse samuti baasuuringul.
- Nende mõõtmine ei ole vajalik
- Jälgimine toimub olemasolu hindamisena
(“Present”, “Absent”, “Unequivocal
progression”)
- Lubatud on mittemärklaudkolletena kasutada
mõisteid “mitmed maksametastaasid”,
“rohked metastaatilised vaagnapiirkonna
lümfisõlmed”
RECIST 1.1
Luu kolle on
märklaud kolle
(target) ainult, kui
sellel on mõõdetav
pehmekoeline
komponent.




Täielik ravivastus (CR Complete Response) = kõikide
märklaudkollete ja mittemärklaudkollete kadumine
Osaline ravivastus (PR Partial Response) =
märklaudkollete läbimõõtude summa vähenemine
vähemalt 30% võrreldes baasuuringuga.
Progressioon (PD Progessive Disease) =
märklaudkollete läbimõõtude summa suurenemine
vähemalt 20% võrreldes vähima uuringu summaga
(nadiir) ravi algusest + summa suurenemine
absoluutarvudes peab olema üle 5 mm või kasvõi ühe
uue mõõdetava või mittemõõdetava kolde ilmumine
Stabiilne haigus (SD Stable Disease) = kollete summa
suurenemine <20% või vähenemine <30% võrreldes
nadiiriga

Märklaudkolle muutub nii väikeseks, et ei saa
usaldusväärselt mõõta.
Kui kolle on tõeliselt kadunud, tuleb selle
mõõduks märkida 0. Kui kolle on KT uuringul
aimatav, aga usaldusväärselt mõõdetav ei ole,
loetakse selle kokkuleppeliseks mõõduks 5
mm.
NB! Kui on võimalik mõõta, et kolde suurus on
2 mm, tuleb see nii ka registreerida.
Mis teha kui
Kollete jagunemine.
The individual longest diameters of
all the resulting lesions shall
contribute to the sum of diameters
(SOD)
(www.recist.com)
Kollete liitumine.
The resulting longest diameter
accounts for the contribution of
ALL involved target lesions to the
sum of diameters (SOD)
(www.recist.com)

Nishino et al. AJR:195, August 2010
Mittemärklaudkolded maksas. Kuna ei pea mõõtma, piisab
kirjeldamisest , et kolded on oluliselt suurenenud.
Eisenhauer et al. Eur J Cancer 2009; 45:228-247
Retroperitoneaalsete lümfisõlmede suurenemine. Kuna
ei pea mõõtma, piisab kirjeldamisest , et kolded on
oluliselt suurenenud.
Eisenhauer et al. Eur J Cancer 2009; 45:228-247


Uue radioloogilise muutuse kindlat
definitsiooni ei ole.
Uue kolde esinemine peab olema kindel:
- ei tohi sõltuda uuest uurimismeetodist;
- “uus” sklerootiline luukolle võib olla
varasema kolde ravipuhune skleroseerumine;
- kui uus kolle avastatakse anatoomilises
piirkonnas, mida varasemal uuringul pole
uuritud, loetakse seda progressiooniks
(eelkõige aju kolded)
•
PET
- Kui on PET baasuuringus negatiivne ja tekib
uus kolle – progressioon
- Kui PET baasuuringut ei ole:
Kui sellele vastab KT uuringul uus kolle –
progressioon
Kui PET positiivne kolle ei ole uus KT
uuringul, tuleb seda kollet jälgida järgmisel
uuringul
Kui PET uuringul leitud kolle on KT
uuringul teadaolev haiguskolle, mis
anatoomiliselt ei suurene – ei ole progressioon

MRI
Rinnavähi neoadjuvantravi efekti hindamiseks.
CT ja mammograafia ei sobi.

MRI
Kasutatavad ka sagitaal-, koronaal- ja põiki
isotroopsed rekonstruktsioonid.
Korduvatel uuringutel tuleb sel juhul alati
kasutada samu kihte.





Bioloogilist ravi saavate patsientide puhul leiti, et
RECIST kriteeriumide järgi haiguse kulu
hindamine ei vastanud tegelikkusele. Bioloogilise
ravi puhul tekib tuumori nekroos, samas tuumori
suurus ei vähene, võib isegi suureneda.
Sunitinib (Sutent) – RCC ja Imatinib resistentse
GIST korral
Imatinib (Glivec) - GIST korral
Sorafenib (Nexavar) – HCC korral
Bevacizumab (Avastin) – kolorektaalvähi korral
Boonsirikamchai P et al. AJR 2011


Response Evaluation of Gastrointestinal
Stromal Tumors - 2007
Haesun Choi
Typical appearance of a responding gastrointestinal stromal tumor (GIST) in a man aged 70
years with a metastatic gastric GIST. (A): An enhanced computed tomography image obtained
prior to imatinib treatment shows large hepatic and peritoneal metastases.
Choi H The Oncologist 2008;13:4-7
©2008 by AlphaMed Press
Recurrence with a new intratumoral nodule in a woman aged 59 years with recurrent gastric
gastrointestinal stromal tumor in the omentum.
Choi H The Oncologist 2008;13:4-7
©2008 by AlphaMed Press

NOTE: The WHO and RECIST articles
explicitly state that the response criteria were
designed for use in clinical trials, not for guiding
decisions in the care of an individual patient.
@ Panicek DM 2012






Boonsirikamchai P, Asran, MA, Maru DM, et al. CT Findings of Response and
Recurrence, Independent of Change in Tumor Size, in Colorectal Liver
Metastases Teated With Bevacizumab. AJR 2011; 197:W1060-W1066
Edeline, J, Boucher E, Rolland Y, et al. Comparison of Tumor Response by
Response Evaluation Criteria in Solid Tumors /RECIST) and Modified RECIST
in Patients Treated With Sorafenib for Hepatocellular Carcinoma. Cancer 2012
Jan 1; 118(1):147-156
Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et al. New response evaluation criteria in
solid tumours: Revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer 2009; 45:228247.
Faivre S, Zappa M, Vilgrain V, et al. Changes in Tumor Density in Patients with
Advanced Hepatocellular Carcinoma Treated with Sunitinib. Clin Cancer Res
2011; 17:4504-4512
Lencioni R, Llovet JM. Modified RECIST (mRECIST) Assessment for
Hepatocellular Carcinoma. Semin Liver Dis 2010; 30:52–60.
Nishino M, Jagannathan, J, Ramaiya NH, Van der Abbeele, AD Revised RECIST
Guideline Version 1.1: What Oncologist Want to Know and What Radiologist
Need to Know. AJR 2010, 195:281-289






Panicek DM. Current Clinical Practice of Tumor Response Assessment. OIC
Oncologic Imaging Course, June 28-30, 2012, Dubrovnik, Croatia
Sato Y, Watanabe H, Sone M, et al. Tumor response evaluation criteria for HCC
(hepatocellular carcinoma) teated using TACE (transcatheter arterial
chemoembolization): RECIST (response evaluation criteria ins olid tumors)
versioon 1.1 and mRECIST (modified RECIST): JIVROSG-0602. Uppsala Journal
of Medical Sciences 2013; 118:16-22
Suzuki C, Jacobsson H, et al. Radiologic Measurements of Tumor Response to
Treatment: Practical Approaches and Limitations. RadioGraphics 2008; 28:329–
344
Therasse, P, Arbuck SG, Eisenhauer EA et al. New Guidelines to Evaluate the
Response to Treatment in Solid Tumors. J Natl Cancer Inst 2000; 92:205-16
Van der Veldt, AAM, Meijerink MR, Van den Eeswegh AJM, et al. Choi Response
criteria for early prediction of clinical outcome in patients with metastatic renal
cell cancer treated with sunitinib. Brit J Cancer 2010; 102(5):803-809
http://www.recist.com