Hoofdlijnen Participatiewet

Download Report

Transcript Hoofdlijnen Participatiewet

Doel van de bijeenkomst

 Informeren over de stand van zaken  Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV  Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen PARTICIPATIEWET 2

Inleiding

 Hoofdlijnen Participatiewet voor klanten van UWV  Huidige klanten en de Participatiewet  Beoordeling op arbeidsvermogen  Re-integratie en bemiddeling  Baanafspraak voor de doelgroep  Nieuwe taken UWV/Beoordelingstaken UWV  Regionaal werkbedrijf  Klantcommunicatie PARTICIPATIEWET 3

Hoofdlijnen Participatiewet voor klanten van UWV

 Huidige Wajong-klanten blijven bij UWV  De huidige klanten, nWajong en oWajong, worden beoordeeld op arbeidsvermogen (2015-2018)   Uitkeringshoogte: Klanten met arbeidsvermogen krijgen een uitkering van 70% Klanten zonder arbeidsvermogen krijgen een uitkering van 75% Nieuwe taken UWV: - beoordeling doelgroep Baanafspraak - beoordeling beschut werk - beoordeling medische uren beperkten (MUB) PARTICIPATIEWET 4

Aantal klanten UWV met Wajong uitkering (2013)

Wajong

oWajong nWajong Waarvan werkregeling Waarvan studieregeling Waarvan volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

2013 187.000

52.000

36.970

10.360

4.450

71% 20% 9% Bron: UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2013 5

Huidige klanten O/N-Wajong

Beoordeling arbeidsvermogen Ja Nee Baan voor de doelgroep Re-integratie Uitkering 70% (per 01-01-2018) PARTICIPATIEWET Uitkering 75% 6

Schattingsbesluit

 U-toets afgerond, nu in Tweede Kamer  Nieuwe criteria Wajong 2015  Vormgeving beoordeling zittend bestand PARTICIPATIEWET 7

Beoordeling op arbeidsvermogen

 Periode herindeling: 2015-2018  Criteria worden in wetgeving vastgelegd  Wijze van herindeling:  oWajong, verschillende fases:  Systeem- en dossierfase Vooraankondiging Herindeling nWajong: herindelen, op verzoek herbeoordeling PARTICIPATIEWET 8

Re-integratie en bemiddeling

 Wajongers met arbeidsvermogen worden actief ondersteund bij het vinden naar werk  UWV krijgt daarvoor extra middelen van de overheid (€95 miljoen)  UWV werkt momenteel plan van aanpak uit. Voornemen is hier in 2014 reeds mee te beginnen. PARTICIPATIEWET 9

Baanafspraak voor de doelgroep

 Komende jaren zijn prioritaire doelgroepen in het kader van Baanafspraak: - zittend bestand Wajong - mensen op wachtlijst WSW  UWV brengt het huidige bestand ”in beeld” (profiel op werk.nl) Er komt extra inzet op oWajong  Opbouw banen:

Baanafspraak

Markt Overheid

2014

5.000

2.500

2026

100.000

25.000

PARTICIPATIEWET 10

Lagere regelgeving Quotumwet

 Nadere invulling quotum  Omvang werkgever  Quotumtekort  Gegevens  Beoordeling doelgroep  In staat tot verdienen WML PARTICIPATIEWET 11

Beoordelingstaken UWV

Wettelijke taak van UWV / beoordelingen:  Wajong 2015   Baanafspraak Advies beschut werk       Medische uren beperkten (MUB) Herindicatie Wsw (beschut werken resp. begeleid werken) Loonwaardevaststelling bij inzet van loondispensatie (duurzaam geen) arbeidsvermogen binnen de herindelingsoperatie Voortgezette werkregeling nWajong Aangepaste ZW-/WIA-claimbeoordeling voor LKS-gerechtigden Facultatieve dienstverlening door UWV (op verzoek gemeente):  Loonwaardevaststelling bij inzet LKS door gemeente   Beoordeling loonkostensubsidie (LKS) Studieregeling

Inzet UWV:

 Zo integraal mogelijk beoordelen  Met respect voor gemeentelijke beleidsvrijheid PARTICIPATIEWET 12

Uitgangspunten Werkkamer

  Werkbedrijven in arbeidsmarktregio’s vervullen centrale rol bij de Participatiewet en arbeidsmarktbeleid (van werk-naar-werk, opleiding, omscholing e.d.) Eerste inspanningen van de samenwerking zijn gericht op de plaatsing van mensen op de Baanafspraken en alles wat daarbij komt kijken UWV neemt deel als “adviserend lid” in de Werkkamer Uitgangspunten Werkkamer zijn te vinden op de website van de Stichting van de Arbeid.

PARTICIPATIEWET 13

Uitgangspunten regionaal werkbedrijf

 Per arbeidsmarktregio een werkbedrijf (wettelijke verankering).

 Werkbedrijven zijn schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking voor begeleiding naar werk. De Werkkamer bereidt de vormgeving hiervan voor.  Landelijke criteria (wetgeving) voor inzet loonkostensubsidie, beschut werk en overige re-integratie-instrumenten.

 Werkkamer werkt nog kaders uit voor loonwaardebepaling (landelijk of regionaal).

 Loonwaardebepaling vindt plaats op werkplek. Hierbij zijn het regionaal werkbedrijf en de werkgever betrokken. Gemeente als verantwoordelijke voor loonkostensubsidie is opdrachtgever.

PARTICIPATIEWET 14

Voorzieningen en faciliteiten via regionaal werkbedrijf

Onder regie van werkbedrijf zullen minimaal de volgende faciliteiten georganiseerd worden, naast loonkostensubsidie: - werkgeversdienstverlening, waaronder vaste contactpersoon - loonwaardesystematiek binnen landelijk vastgestelde kaders - jobcoach-voorziening - beschut werk - (kosten)werkplekaanpassingen - proefplaatsing - begeleiding naar en tijdens werk - (groeps)detachering - no-risk polis - expertise en dienstverlening rondom jobcreatie en jobcarving - continuering van de faciliteiten in het geval de geplaatst werknemer verhuist.

PARTICIPATIEWET 15

Klantprocessen

 Klantprocessen worden in de komende periode ingericht:  Nieuwe instroom 2015  Bemiddeling naar banen voor de doelgroep  Aanvragen beoordelingen PARTICIPATIEWET 16