Novosti na področju uvajanja modula kadrovsko poslovanje

Download Report

Transcript Novosti na področju uvajanja modula kadrovsko poslovanje

KADROVSKI MODUL – HR
Procesni način vpeljave kadrovskega modula v podjetje
Procesi
Ključni poslovni procesi
Razvoj
produktov in
procesov
Prodaja
Planiranje
proizvodnje
Upravljanje
materialov
Kontroling
Upravljanje
sredstev
Kadri in
organizacija
Vzdrževanje
obratov
Proizvodnja
Distribucija
Podporni poslovni procesi
Finance
Informatika
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Računovodstvo
Upravljanje
kvalitete
Kranj, 20. februar 2003
Uvoz /
Izvoz
2
Kadrovski modul – standardna delitev
Upravljanje
organizacije
- organizac. struktura
- simulacija razvoja
- dela in naloge
- različne strukture
- analiza delovnih
mest
Planiranje in
razvoj kadrov
- planiranje kariere
- ocenitve
- planiranje nasledstev
- kvalifikacijski profili
Upravljanje
časa
- upravljanje časa
- vrednotenje časa
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Plače
- izračun plače
- upravljanje
potovanj
Izobraževanje
- ugotavljanje potreb
izobraževanja
- administracija
izobraževanj
Kranj, 20. februar 2003
Kadrovska
administracija
- kadrovska
administracija
- Samopostrežni
sistem zaposlenih
- managerjevo
namizje
- upravljanje časa
- vrednotenje časa
Upravljanje
nagrad
- upravljanje
nadomestil
- administracija
delnic
- upravljanje
pokojnin
Namenjeno uporabi
v ZDA in Kanadi.
Kadrovanje
- prosta delovna
mesta
- oglaševanje
- postopek izbire
3
Integracija kadrovskega modula
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Kranj, 20. februar 2003
4
Kako začeti?
1.
Kakšna je organizacijska struktura podjetja?
2.
Katere podatke (o delavcih, štipendistih,...) obsega kadrovska evidenca in katera so
standardni pregledi, ki izhajajo iz nje?
3.
Način kadrovanja (potek, shranjevanje podatkov, iskanje kandidatov...)?
4.
Kakšen je način izračuna plače zaposlenih, predvsem delavcev v proizvodnji,
kakšen v režiji in kakšen za prodajalce?
5.
Kako je organizirano spremljanje in načrtovanje razvoja in napredovanja kadrov, ter
njihovo izobraževanje?
6.
Kateri kadrovski procesi se izvajajo v našem podjetju?
?
............
Posnetek
stanja /
ARIS
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Želje in
pričakovanja
stranke
Potrebni čas
/ team
ASAP
Kranj, 20. februar 2003
Implementacija
Podpora
5
Kadrovski modul - procesi
- opisi delovnih mest
- sistemizacija
- organizacijska struktura
Upravljanje
organizacije
- kadrovska evidenca
- zgodovina podatkov
Kadrovska
administracija
- plan kadrov
- plan karier kadrov
- individualni razvojni plani
- ocenitve
Kadrovanje
Razvoj kadrov
Izobraževanje
Upravljanje časa
- izračun plače
- ostali izračuni
Izračun plače
- načrtovanje stroškov
- primerjava verzij plana
Budgeting
- samopostrežni sistem
zaposlenih
- izdelava različnih poročil
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
- urniki
- beleženje časa in odsotnosti
- planiranje izmen
Ostale komponente
Kranj, 20. februar 2003
6
Proces v SAP – Upravljanje organizacije
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Kranj, 20. februar 2003
7
ARIS – HR procesi v podjetju
Procesi v
HR
Upravljanje
organizacije
Kadrovska
administracija
Upravljanje
časa
Kadrovanje
Planiranje in
razvoj kadrov
Izobraževanje
kadrov
Plače
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Kranj, 20. februar 2003
8
Upravljanje
organizacije
Izdelovanje
poročil
- upravljanje
organizacije
Kreiranje
organizacijske
strukture
Kreiranje
organizacijskih
enot
Izdelovanje
poročil
-org. struktura
Izdelovanje
opisa
delovnih
mest
Izdelovanje
strukture
kontiranja
Določanje
sistemiziranih
delovnih
mest
Izdelovanje
strukture
poročanja
Dodeljevanje
nalog
Dodeljevanje
stroškovnih
mest
Dodeljevanje
delovne
lokacije
Dodeljevanje
zaposlenih
Dodeljevanje
zaposlenih na
vodstvene
funkcije
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Kreiranje
delovnih
lokacij
Kranj, 20. februar 2003
9
Organizacijska
struktura
v podjetju
določena
Kreiranje
organizacijskih
enot
Organizacijke
enote
kreirane
Preverjanje
sistemizacije
delovnih
mest
Sistemizacija
kompleksna
Sistemizacija
enostavna
Izdelovanje
opisa
delovnih
mest
Opis
delovnih
mest
izdelan
Dodeljevanje
nalog
Naloge
dodeljene
Delovne
lokacije
določene
Določanje
sistemiziranih
delovnih
mest
Kreiranje
delovnih
lokacij
Katalog
sistemiziranih
delovnih mest
izdelan
Kadrovska
administracija
Delovne
lokacije
kreirane
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Zapisi
podatkov o
zaposlenih
spremenjeni
Dodeljevanje
delovne
lokacije
Dodeljevanje
stroškovnih
mest
Dodeljevanje
zaposlenih na
vodstvene
funkcije
Dodeljevanje
nalog
Dodeljevanje
zaposlenih
Delovna
lokacija
dodeljena
Stroškovna
mesta
dodeljena
Zaposleni
dodeljeni na
vodstvene
funkcije
Naloge
dodeljene
Zaposleni
dodeljeni
Kranj, 20. februar 2003
Zaposleni
vnešeni v
sistem
10
ASAP – Q & A
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Kranj, 20. februar 2003
11
Povezave objektov: Organizacijski načrt
Povezave med osnovnimi tipi objektov dajejo
napredovanja do naslednjih struktur:
Del.mesto
Job
l Organizacijska
Org.eno.
Del.mesto
Job
struktura
Pozicija
l Struktura
poročanja
zaposleni
Del.mesto
Job
Naloga
l Dodelitve kadra
Naloga
l Indeks del.mest
Naloga
l Indeks del.lokacij
Del.lokac.
l Katalog nalog
Del.lokac.
Del.lokac.
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Kranj, 20. februar 2003
12
Organizacijska struktura v SAP
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Kranj, 20. februar 2003
13
Infotip 0001 – Organizacijska dodelitev
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Kranj, 20. februar 2003
14
Proces – Kadrovska administracija
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Kranj, 20. februar 2003
15
Proces - Kadrovanje
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Kranj, 20. februar 2003
16
Proces – Planiranje in razvoj kadrov
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Kranj, 20. februar 2003
17
Proces – Izobraževanje kadrov
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Kranj, 20. februar 2003
18
Ključni cilj – vloga kadrovskega področja
IDS-Scheer Drnovšek Damjan
Kranj, 20. februar 2003
19
Hvala za pozornost !