ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Download Report

Transcript ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Αριθμός 4724
Αριθμός 1209
Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016
1387
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας, , Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448
Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών Υπουργείου Υγείας , Υπόψη: κα Μαρία Ζαχαρίου,
Τηλέφωνο: +357 22605660, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22605488
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΜ III ΣΥ 78-15
II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΛΙΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΜ III ΣΥ 78-15
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):33140000
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή
IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην
αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως): YY 13.25.004.161 ΣΥ 78-15
IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)
1388
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω:: OJS eSender
Σύνδεση: TED24
Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης: 2016-000265
IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 30/03/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση
VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Σε αμφότερα
VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να
αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)
VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών
εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (, Αντί: 02/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 09/06/2016
(ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ)
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής,
Αντί: 02/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 09/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ)
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών, Αντί: 02/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 09:00
(ωω:λλ), Διάβαζε: 09/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ)
VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):
VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 01/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1210
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Κινύρα 5 - 6, 1102 Λευκωσία,
Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπόψη: Μαρία Τουραπή, Τηλέφωνο:
+357 22409850, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22302035
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moi.gov.cy/tph
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):
Προσφορά για συνδέσεις κατοικιών με αποχετευτικό σύστημα σε συνοικισμούς Αυτοστέγασης στο Ακάκι (12/2016)
II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Συνδέσεις κατοικιών με αποχετευτικό σύστημα σε
συνοικισμούς Αυτοστέγασης στο Ακάκι
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):45000000
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή
IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην
αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):
IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::
Σύνδεση: TED24
Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:
IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 27/04/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση
VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικών
πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή
VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να
αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)
VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
1389
VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της
συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση
ανταγωνιστικού διαλόγου) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα,
Αντί: 03/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ), Διάβαζε: 10/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ)
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής, Αντί: 03/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 10/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
09:00 (ωω:λλ)
VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):
VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 01/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1211
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Κινύρα 5 - 6, 1102 Λευκωσία,
Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπόψη: Μαρία Τουραπή, Τηλέφωνο:
+357 22409850, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22302035
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moi.gov.cy/tph
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):
Προσφορά για συνδέσεις κατοικιών με αποχετευτικό σύστημα σε συνοικισμούς Αυτοστέγασης στη Περιστερώνα (13/2016)
II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Συνδέσεις κατοικιών με αποχετευτικό σύστημα σε
συνοικισμούς Αυτοστέγασης στη Περιστερώνα (13/2016)
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):45000000
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή
IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην
αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):
IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::
Σύνδεση: TED24
Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:
IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 27/04/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση
VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικών
πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή
VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να
αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)
VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της
συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση
ανταγωνιστικού διαλόγου) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα,
Αντί: 03/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ), Διάβαζε: 10/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ)
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής, Αντί: 03/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 10/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
09:00 (ωω:λλ)
VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):
VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 01/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
1390
Αριθμός 1212
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Ιδαλίου, , Γρ. Διγενή 20A, 2540 Λευκωσία, Κύπρος,
Σημείο(α) επαφής: ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ, Υπόψη: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ,
Τηλέφωνο: +357 22444881, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22444889
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.19/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥ
II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.19/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
(ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥ
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):45000000
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή
IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην
αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):
IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::
Σύνδεση: TED24
Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:
IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 11/05/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση
VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικών
πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή
VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να
αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)
VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: (IV.3.3) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ , Αντί: 08/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ), Διάβαζε: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
(ωω:λλ)
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: (IV.3.4) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Αντί: 08/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 12:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 12:00 (ωω:λλ)
VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):
VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 01/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1213
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ, , ΚΑΜΠΟΥ 2,
ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ, 7040 ΛΑΡΝΑΚΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, Υπόψη: Ανδρέα Θεοδοσίου,
Τηλέφωνο: +357 24644744, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 24645180
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
1391
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων, EPROCUREMENT, , Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής:
EPROCUREMENT
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,
I.3) Κύρια δραστηριότητα:
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση έτοιμου
σκυροδέματος κατηγορίας C20 (C15/20), C25 (C20/25), C30 (C25/30) και έτοιμου τσιμεντοπηλού για τις ανάγκες του
Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια, μεταφορά
και παράδοση έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C20 (C15/20), C25 (C20/25), C30 (C25/30) και έτοιμου τσιμεντοπηλού για
τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):44114100, 44111200
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 125000.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση): 1
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 08/07/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 08/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 09:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 01/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1214
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ, , ΚΑΜΠΟΥ 2,
ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ, 7040 ΛΑΡΝΑΚΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, Υπόψη: Ανδρέα Θεοδοσίου,
Τηλέφωνο: +357 24644744, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 24645180
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
1392
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων, EPROCUREMENT, , Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής:
EPROCUREMENT
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,
I.3) Κύρια δραστηριότητα:
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 12 ΤΌΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή Υπηρεσιών
ενοικίασης ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου ωφέλιμου φορτίου 12 τόνων και άνω για τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου
Βορόκληνης
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):60181000, 34000000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 23000.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση): 1
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 08/07/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 08/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 09:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 01/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1215
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ, , ΚΑΜΠΟΥ 2,
ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ, 7040 ΛΑΡΝΑΚΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, Υπόψη: Ανδρέα Θεοδοσίου,
Τηλέφωνο: +357 24644744, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 24645180
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
1393
Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων, EPROCUREMENT, , Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α)
EPROCUREMENT
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,
I.3) Κύρια δραστηριότητα:
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
επαφής:
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
ΦΟΡΤΩΤΗΡΑ, ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ 120 Η.Ρ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή Υπηρεσιών
ενοικίασης ενός εκσκαφέα φορτωτήρα, ιπποδύναμης 120 H.P. και άνω για τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου
Βορόκληνης
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):43200000, 43260000, 45112000, 45112400, 45221210, 45221214
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 17000.00 EUR
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 08/07/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 08/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 09:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 01/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1216
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ, , ΚΑΜΠΟΥ 2,
ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ, 7040 ΛΑΡΝΑΚΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, Υπόψη: Ανδρέα Θεοδοσίου,
Τηλέφωνο: +357 24644744, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 24645180
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων, EPROCUREMENT, , Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής:
EPROCUREMENT
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,
I.3) Κύρια δραστηριότητα:
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1394
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΝΤΙΚΕΡ, ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ 60 Η.Ρ. ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή Υπηρεσιών
ενοικίασης ενός εκσκαφέα εφοδιασμένου με φορτωτήρα ντίκερ, ιπποδύναμης 60 H.P. και άνω για τις ανάγκες του Κοινοτικού
Συμβουλίου Βορόκληνης
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):43200000, 43260000, 45112000, 45112400, 45221210, 45221214
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 24000.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση): 1
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 08/07/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 08/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 09:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 01/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1217
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ, , ΚΑΜΠΟΥ 2,
ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ, 7040 ΛΑΡΝΑΚΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, Υπόψη: Ανδρέα Θεοδοσίου,
Τηλέφωνο: +357 24644744, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 24645180
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων, EPROCUREMENT, , Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής:
EPROCUREMENT
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,
I.3) Κύρια δραστηριότητα:
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΦΟΡΚΛΙΦΤ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 2 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ
1395
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή Υπηρεσιών
ενοικίασης ενός τηλεσκοπικού φόρκλιφτ για τη μετακίνηση και τοποθέτηση υλικών βάρους μέχρι 2 τόνων και άνω για τις
ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):42400000, 43200000, 43260000, 45112000, 45112400, 45221210,
45221214
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 15000.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση): 1
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 08/07/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 08/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 09:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 01/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1218
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, , Λεωφόρος
Ακροπόλεως 32, Στρόβολος 2006, 2006 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Διευθυντή Λειτουργικών
Υπηρεσιών ΟΚΤΚ, Υπόψη: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Τηλέφωνο: +357 22841300, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
[email protected], Φαξ: +357 22511870
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.bococ.org.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα οντότητα
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την Παροχή
Υπηρεσιών Φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρων του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου
για περίοδο 2 ετών με μονομερές δικαίωμα του Κέντρου για επέκταση της Σύμβασης για ακόμη 2 έτη.
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):79713000
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή
IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1396
IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην
αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):
IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::
Σύνδεση: TED24
Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:
IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 29/03/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση
VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Σε αμφότερα
VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να
αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)
VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Μέρος Α, Παράγραφος 2.21- Προθεσμία Υποβολής Προσφορών, Αντί: 3/6/2016
11:00πμ, Διάβαζε: 13/6/2016 11:00πμ
VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: Μέρος Α Παράγραφος 2.21 -Προθεσμία Υποβολής Προσφορών, Αντί: 03/06/2016
(ηη/μμ/εεεε) 11:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 13/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 11:00 (ωω:λλ)
VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):
VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο κειμένου προς προσθήκη: Έχει προστεθεί νέο έγγραφο με τίτλο "Απαντήσεις Σε Ερωτήσεις Νο 1", Κείμενο προς
προσθήκη: Απαντήσεις Ερωτήσεις Νο1
Σημείο κειμένου προς προσθήκη: Έχει προστεθεί ένα νέο έγγραφο με τίτλο "Έγγραφα Διαγωνισμού", Κείμενο προς
προσθήκη: "Έγγραφα Διαγωνισμού σε word μορφή"
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 01/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1219
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Άμυνας, , Εμμανουήλ Ροΐδη 4, 1432 Λευκωσία,
Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Υπουργείο Άμυνας /Τομέας Προσφοράς, Υπόψη: Εθ. Λχιας(ΤΘ) Έφη Νικολάου, Τηλέφωνο:
+357 22807622, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: enı[email protected], Φαξ: +357 22676182
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.mod.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Κιβώτιο ΠροσφορώνΥπουργείου Άμυνας, , Εμμανουήλ Ροίδη 6 Άγιοι Ομολογητές, 1432 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α)
επαφής: Υπουργείο Άμυνας / Τομέας Προσφορών, Υπόψη: Εθ.Λχια (ΤΘ) Έφη Νικολάου, Τηλέφωνο: +357 22807602,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: enı[email protected], Φαξ: +357 22807686
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.mod.gov.cy
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Άμυνα,
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΥΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΔΙΔΜ/13/2016)
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.200,000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΥΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ 330.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΡΥΟΥ
ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):19520000, 39221130, 39220000
1397
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης,
κατά περίπτωση): Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια 1.200.000 τεμαχίων Πλαστικών Κυτίων Συσκευασίας
Ζεστού Φαγητού και 330.000 τεμαχίων Πλαστικών Κυτίων Συσκευασίας Κρύου Φαγητού, που εντάσσονται στις κατηγορίες
19520000-7, 39221130-7 και 39220000-0 (CPV) προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων
πενήντα ευρώ (€132.350,00) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς, όπως
προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 132350.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 29/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 29/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 09:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): 1.Τραπεζική Eγγύηση πιστής εκτέλεσης ίση με το 10% του συνολικού
ποσού της σύμβασης. 2.Τη Δέσμευση μη απόσυρσης της Προσφοράς του κάθε προσφέροντα.
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 02/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1220
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΛΙΚΟΥΡΙΟΥ, , 2864 ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ,
2864 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, Υπόψη: Στέφανος Γεωργιάδης, Τηλέφωνο:
+357 22804200, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22804271
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, , Αλκαίου 2, 1458 Στρόβολος, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο Προσφορών της
Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας που βρίσκεται στον 2ον όροφο, Υπόψη: Στέφανος Γεωργιάδης
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Τοπική Αρχή
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την
ανάπλαση του πυρήνα στη κοινότητα Μηλικουρίου
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Το έργο θα εκτελεστεί στην Κοινότητα Μηλικουρίου της
Επαρχίας Λευκωσίας. Η μελέτη και επίβλεψη αφορά την διαμόρφωση των κεντρικών δρόμων στον πυρήνα της κοινότητας
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71200000, 71300000
1398
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 70000.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 49 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 17/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 17/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 09:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 02/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1221
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Γεροσκήπου, , Πλατεία Γεροσκήπου Τ.Θ 63015 ,
8210 Γεροσκήπου ,Πάφος, Πάφος, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Αναπληρωτής Δημοτικός Γραμματέας, Υπόψη: Κυριάκος
Λεάνδρου, Τηλέφωνο: +357 26960803, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 26961247
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Δημοτικές Υπηρεσίες
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-2016
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) Έργα
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Ο Δήμος Γεροσκήπου, ζητά προσφορές για γενικές και
τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις σε διάφορους δρόμους του Δήμου Γεροσκήπου, για χρονική περίοδο 12 μηνών από την
ημερομηνία έναρξης εργασιών ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των €180.000,00 ± 30 τοις εκατό όποιο από τα δύο λήξει
πρώτο. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν μόνο οι εργολήπτες οι οποίοι κατέχουν άδεια του Συμβουλίου Εγγραφής και
ελέγχου Εργοληπτών Τάξης Δ΄ ή ανώτερης ανανεωμένης για το τρέχον έτος για Τεχνικά Έργα. Αντίγραφο της ετήσιας άδειας
θα πρέπει να υποβληθεί με την προσφορά. Το ποσό και οι ποσότητες του Συμβολαίου είναι ενδεικτικές και θα μπορούν να
αυξομειωθούν κατά ± 30 τοις εκατό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):45233223
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1399
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 180000.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 12:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 02/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1222
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, , Λεωφ. Αγίου
Ιλαρίωνος, Καΐμακλι, 1426 Λευκωσία. Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία, 1426 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής:
Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου - Λάρνακας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Υπόψη: Κώστα Αντωνίου,
Τηλέφωνο: +357 24813621, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 24813660
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.mcw.gov.cy/ems
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Κιβώτιο Προσφορών Επαρχιακού Γραφείου Αμμοχώστου - Λάρνακας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ,
Τ.Θ.40502, 6305 Λάρνακα, Κύπρος, Υπόψη: Χριστίνας Σαρρή, Τηλέφωνο: +357 24813640, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
[email protected], Φαξ: +357 24813660
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός Αρ. 13.25.002.16.04 για την Προμήθεια
Πινάκων Διανομής Φωτιστικών Σωμάτων και Ηλεκτρολογικών Εξαρτημάτων
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προμήθεια Πινάκων Διανομής Φωτιστικών Σωμάτων και
Ηλεκτρολογικών Εξαρτημάτων
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):31214510, 31531000, 31500000, 31532910, 31527300, 31524210,
31681000, 31000000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): ναι
Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για: ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 76920.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1400
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 01/07/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 10:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 01/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 10:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 02/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)31214510, 31531000, 31500000, 31532910, 31527300,
31524210, 31681000, 31000000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 3620.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες ή μέχρι το
συνολικό κόστος των υλικών της oμάδας υλικών φτάσει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3) πιο πάνω.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)31214510, 31531000, 31500000, 31532910, 31527300,
31524210, 31681000, 31000000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 21500.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες ή μέχρι το
συνολικό κόστος των υλικών της oμάδας υλικών φτάσει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3) πιο πάνω.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3 ΤΙΤΛΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ STARTER
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)31214510, 31531000, 31500000, 31532910, 31527300,
31524210, 31681000, 31000000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 6700.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες ή μέχρι το
συνολικό κόστος των υλικών της oμάδας υλικών φτάσει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3) πιο πάνω.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4 ΤΙΤΛΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ LED
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)31214510, 31531000, 31500000, 31532910, 31527300,
31524210, 31681000, 31000000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 21185.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες ή μέχρι το
συνολικό κόστος των υλικών της oμάδας υλικών φτάσει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3) πιο πάνω.
1401
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 5 ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
ΟΡΟΦΗΣ
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)31214510, 31531000, 31500000, 31532910, 31527300,
31524210, 31681000, 31000000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 7905.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες ή μέχρι το
συνολικό κόστος των υλικών της oμάδας υλικών φτάσει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3) πιο πάνω.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 6 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΟΖΕΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ISOLATORS)
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)31214510, 31531000, 31500000, 31532910, 31527300,
31524210, 31681000, 31000000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 2510.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
Διάρκεια σε ημέρες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες ή μέχρι το
συνολικό κόστος των υλικών της oμάδας υλικών φτάσει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3) πιο πάνω.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 7 ΤΙΤΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ (RCCB ΚΑΙ RCBO) ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (MCB)
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)31214510, 31531000, 31500000, 31532910, 31527300,
31524210, 31681000, 31000000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 12300.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες ή μέχρι το
συνολικό κόστος των υλικών της oμάδας υλικών φτάσει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3) πιο πάνω.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 8 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
ΕΝΤΑΣΕΩΣ (MCB-RCCB BLOCK)
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)31214510, 31531000, 31500000, 31532910, 31527300,
31524210, 31681000, 31000000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 1200.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες ή μέχρι το
συνολικό κόστος των υλικών της oμάδας υλικών φτάσει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3) πιο πάνω.
Αριθμός 1223
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Δημοσίων Έργων, , Λεωφόρος Στροβόλου 165,
2048 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας, Υπόψη: Χρ.
Στυλιανού, Τηλέφωνο: +357 24802121, Φαξ: +357 24304150
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.mcw.gov.cy/pwd
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1402
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 1-5 ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗΡΩΝ (DIGGER-LOADERS) ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΣΦΥΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ, Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ.ΛΚΑ.) 14/2016.
II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Eνοικίαση 1-5 ελαστιχοφόρων εκσκαφέων
φορτωτήρων (Digger Loader) εφοδιασμένα με υδραυλική σφύρα, με μηχανοδηγούς για ποσό μέχρι €100.000,00 ή για
περίοδο 12 μηνών, από την ημερομηνία ανάθεσης του Συμβολαίου όποιο λήξει πρώτο.
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):45112400, 45110000,
45520000, 43210000, 43200000
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή
IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην
αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):
IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::
Σύνδεση: TED24
Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:
IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 26/04/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Ελλιπής διαδικασία
VI.2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η διαδικασία ανάθεσης κρίθηκε ανεπιτυχής.
Η σύμβαση ενδεχομένως να αποτελέσει αντικείμενο επαναδημοσίευσης.
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 02/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1224
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Κινύρα 5 - 6, 1102 Λευκωσία,
Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπόψη: Μαρίας Τουραπή, Τηλέφωνο:
+357 22409850, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22302035
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moi.gov.cy/tph
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):
"Αναδόμηση τριών πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό 'Αγιος Ελευθέριος', Λατσιά" (Ανέγερση Τριών Πολυκατοικιών
των 6 διαμερισμάτων) 10/2015
II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): "Αναδόμηση τριών πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό
Οικισμό 'Αγιος Ελευθέριος', Λατσιά" (Ανέγερση Τριών Πολυκατοικιών των 6 διαμερισμάτων) 10/2015
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):45000000
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή
IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην
αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):
IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::
Σύνδεση: TED24
Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:
IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 24/05/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση
VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικών
πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή
1403
VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να
αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)
VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της
συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση
ανταγωνιστικού διαλόγου) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα,
Αντί: 10/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ), Διάβαζε: 17/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ)
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής, Αντί: 10/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 17/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
09:00 (ωω:λλ)
VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):
VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 02/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1225
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, , Μιχαλακοπούλου
29, 1455 Λευκωσία, Κύπρος, Υπόψη: Γεώργιος Κωνσταντίνου, Τηλέφωνο: +357 22804835, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
[email protected], Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22804874
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
www.eprocurement.gov.cy., , , ,
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Συμφωνία Πλαίσιο για την Αγορά υπηρεσιών για την
διεκπεραίωση χωρομετρικών υποθέσεων
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
(Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ. παράρτημα II της οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
(γ) Υπηρεσίες, Κατηγορία υπηρεσιών αριθ.: 12
Κωδικός NUTS: CY000
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου
II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία-πλαίσιο (κατά περίπτωση):
Διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου:
Εκτιμώμενη συνολική αξία των αγορών καθόλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου (κατά περίπτωση, ποσά):
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ως αντικείμενο την αγορά
υπηρεσιών για την διεκπεραίωση χωρομετρικών υποθέσεων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την περίοδο
2016 - 2017
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71351810, 71353000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση):
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν:
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά
περίπτωση):
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση): όχι
III.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
III.3.1) Η παροχή των υπηρεσιών προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
1404
III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που
θα είναι υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών: ναι
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 06/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 12:00
IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Επίσημη γλώσσα
(ή γλώσσες) της ΕΕ:
Ελληνικά
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 06/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, , Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83,
2ος όροφος Τ.Κ. 24820, 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22445100, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected],
Φαξ: +357 22445107
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.tra.gov.cy
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: 1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί
η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται
της σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει
δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών
Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010). 2. Για την άσκηση προσφυγής
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο
Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy. 3.
Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών
αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των
Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Αναθεωρητική
Αρχή Προσφορών, , Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820, 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο:
+357 22445100, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22445107
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.tra.gov.cy
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 02/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1226
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, , Χίλωνος,
1457 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, Υπόψη: ΕΛΕΝΑ ΠΙΕΡΗ/ΓΙΩΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ,
Τηλέφωνο: +357 22804518, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
[email protected], Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22804598
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠΜ
II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Η Παροχή Επιστημονικών Υπηρεσιών από
εμπειρογνώμονες στον Τομέα Μετανάστευσης του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ)., που
εντάσσονται στην κατηγορία 75110000-0 «Δημόσιες Υπηρεσίες Γενικής Φύσεως, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα
Έγγραφα Διαγωνισμού. Οι ανάδοχοι θα παρέχουν υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης του Τομέα Μετανάστευσης του
ΤΑΠΜ.
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):75110000
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1405
IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή
IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην
αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως): 15.58.007
IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω:: OJS eSender
Σύνδεση: TED24
Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης: 2016-000343
IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 25/04/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση
VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικών
πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή
VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να
αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)
VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Παράγραφος 2.10 του Όρου 2 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού , Αντί:
«Έως τις 06/06/2016», Διάβαζε: «Έως τις 13/06/2016».
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Παράγραφος 2.21 του Όρου 2 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού , Αντί:
«Έως τις 06/06/2016…», Διάβαζε: «Έως τις 13/06/2016…».
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Η παράγραφος 4.2.1 του Όρου 4 του Παραρτήματος ΙΙ των εγγράφων του διαγωνισμού,
Σημείο «Γενικός Στόχος» , Αντί: "3500", Διάβαζε: "2880"
VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3.4., Αντί: 06/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 13/06/2016 (ηη/μμ/
εεεε) 09:00 (ωω:λλ)
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3.8., Αντί: 06/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ), Διάβαζε: 13/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
(ωω:λλ)
VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):
VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 02/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1227
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας, , Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17,
1448 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών Υπουργείο Υγείας , Υπόψη:
Αντώνη Κοντεμενιώτη, Τηλέφωνο: +357 22605493, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ:
+357 22605488
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Υγεία,
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Μεταφοράς
Ιματισμού από και προς τα κρατικά νοσηλευτήρια, στο πλυντήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ,Σ.Υ 29/16
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
(Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ. παράρτημα II της οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
(γ) Υπηρεσίες, Κατηγορία υπηρεσιών αριθ.: 25
Κωδικός NUTS: CY000
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Μεταφοράς Ιματισμού
από και προς τα κρατικά νοσηλευτήρια, στο πλυντήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ,Σ.Υ 29/16
1406
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):60000000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 315840.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναι
Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Δικαίωμα ανανέωσης για δύο χρόνια
Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 23 (από την
ανάθεση της σύμβασης)
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση):
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν:
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά
περίπτωση):
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση): όχι
III.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
III.3.1) Η παροχή των υπηρεσιών προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που
θα είναι υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών: όχι
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά περίπτωση): ΥΥ13.25.003.001.388
(ΣΥ 29/16 )
IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση: όχι
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 03/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 23:45
IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Επίσημη γλώσσα
(ή γλώσσες) της ΕΕ:
Ελληνικά
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 04/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά περίπτωση): ναι
Αρμόδιοι Κρατικοί Λειτουργοί
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Διάρκεια Σύμβασης δύο χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη
δύο χρόνια
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, , Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83,
2ος όροφος Τ.Κ. 24820, 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22445100, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected],
Φαξ: +357 22445107
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.tra.gov.cy
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: 1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί
η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται
της σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει
δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών
Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010). 2. Για την άσκηση προσφυγής
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο
Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy. 3.
Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών
1407
αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των
Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Αναθεωρητική
Αρχή Προσφορών, , Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820, 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο:
+357 22445100, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22445107
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.tra.gov.cy
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 02/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1228
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Παραλιμνίου, , Α. Παπαδοπούλου 6, 5282 Παραλίμνι,
Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Προσφορών στον 1ο όροφο του Δημοτικού Μεγάρου, Υπόψη: Μαρίας Σπανάχη,
Τηλέφωνο: +357 23819301, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 23825023
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΣΙΕΣ
II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Κατασκευή νέου οδικού δικτύου στην περιοχή
ΧΑΣΙΕΣ
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):45233220
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή
IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην
αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):
IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::
Σύνδεση: TED24
Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:
IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 26/05/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση
VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικών
πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή
VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Στην αρχική προκήρυξη
VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Μέρος Α Οδηγίες Προς Οικονομικούς φορείς, Αντί: Γ Τάξη, Διάβαζε: Δ Τάξη
VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: 2016/5018/4, Αντί: 10/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 13:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 13/06/2016
(ηη/μμ/εεεε) 13:00 (ωω:λλ)
VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):
VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 02/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1229
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, , Γωνία Κίμωνος και
Θουκυδίδου, 1434 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Μάριος Σαββίδης, Τηλέφωνο: +357 22402341, Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22402350
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
1408
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): moec.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
eProcurement, , , , Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
eProcurement, , , , Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Εκπαίδευση,
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός για την Αγορά Υπηρεσιών για τη
συγγραφή Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων για τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:
(Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ. παράρτημα II της οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
(γ) Υπηρεσίες, Κατηγορία υπηρεσιών αριθ.: 24
Κωδικός NUTS: CY000
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών
που αποσκοπούν στην Ανάπτυξη/Συγγραφή των Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ) και ετοιμασία βιβλιαρίων (Οδηγών
των MODULES) για τα Τεχνολογικά και Εργαστηριακά Μαθήματα των Κλάδων και Ειδικοτήτων της Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ).
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):80210000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): ναι
Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για: ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 250000.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
έναρξη: 04/08/2016 (ηη/μμ/εεεε) ολοκλήρωση: 30/11/2017 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση): ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν:
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά
περίπτωση):
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση): όχι
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των
απαιτήσεων: Όπως αναφέρονται στους όρους διαγωνισμού.
III.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Όπως αναφέρονται στους
όρους διαγωνισμού.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων (κατά περίπτωση): Όπως αναφέρονται στους όρους
διαγωνισμού.
III.2.3) Τεχνική ικανότητα
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Όπως αναφέρονται στους
όρους διαγωνισμού.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων (κατά περίπτωση): Όπως αναφέρονται στους όρους
διαγωνισμού.
III.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
III.3.1) Η παροχή των υπηρεσιών προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
1409
III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που
θα είναι υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών: όχι
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά περίπτωση): 4.2.73.4.2.14
IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση: όχι
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 04/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 09:00
IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Επίσημη γλώσσα
(ή γλώσσες) της ΕΕ:
Ελληνικά
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 04/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά περίπτωση): όχι
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά περίπτωση): όχι
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
ναι
Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
της ΕΕ και από εθνικούς πόρους
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, , Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83,
2ος όροφος Τ.Κ. 24820, 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22445100, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected],
Φαξ: +357 22445107
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.tra.gov.cy
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: 1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί
η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται
της σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει
δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών
Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010). 2. Για την άσκηση προσφυγής
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο
Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy. 3.
Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών
αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των
Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Αναθεωρητική
Αρχή Προσφορών, , Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ. 24820, 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο:
+357 22445100, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22445107
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.tra.gov.cy
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 02/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα Υπηρεσιών 1
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: (1)Μηχανολογικές
Εγκαταστάσεις Κτιρίων,(2) Μηχανική - Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτων,(3)Παραγωγή και Διανομή Ενέργειας / Φυσικού Αερίου
ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας (Πρακτικής Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: (1)Τεχνικός Ελασματουργίας – Συγκολλήσεων,
Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου, (2)Μηχανικός - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων,(3) Συντήρηση
Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)80210000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 60000.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα Υπηρεσιών 2
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: (1)Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί, (2)Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες,
1410
(3)Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (4)Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και
Ηλεκτρονικών Εφαρμογών (Πρακτικής Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: (1)Τεχνικός Οικιακών Συσκευών,Ψύξης και
Κλιματισμού
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)80210000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 50000.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα Υπηρεσιών 3
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΛΑΔΟΣ: Δομικών Έργων και Κατασκευών (Πρακτικής Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
(1)Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτιρίων
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)80210000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 10000.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα Υπηρεσιών 4
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΛΑΔΟΣ: Σχεδιασμού, Κατασκευών και Διακόσμησης (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: (1)Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών : Κατασκευών και Διακόσμησης
(Πρακτικής Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: (1)Κατασκευή Κοσμημάτων & Δημιουργία Διακοσμητικών Αντικειμένων
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)80210000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 20000.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 5 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα Υπηρεσιών 5
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΛΑΔΟΣ: Γεωπονίας (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: (1)Φυτική και Ζωική
Παραγωγή, (2)Γεωργία, Βιο-Καλλιέργειες και Καινοτόμες Καλλιέργειες ΚΑΙ Γεωπονίας (Πρακτικής Κατεύθυνσης)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: (1)Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)80210000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 30000.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 6 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα Υπηρεσιών 6
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΛΑΔΟΣ: Ξενοδοχειακών Επαγγελμάτων και Επισίτισης (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: (1)Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ: Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών
Επαγγελμάτων (Πρακτικής Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: Υποδοχή και Διαχείριση Ορόφων και Μονάδων
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)80210000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 20000.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 7 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα Υπηρεσιών 7
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΛΑΔΟΣ: Σχεδιασμού, Κατασκευών και Διακόσμησης (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: Σχεδίαση και Κατασκευή Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)80210000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 10000.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 8 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα Υπηρεσιών 8
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΛΑΔΟΣ: Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
(1)Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Έρευνα, Σχεδιασμός και Δημιουργία Καινοτόμων Προϊόντων), (2)Τρισδιάστατος Σχεδιασμός
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)80210000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 20000.00 EUR
1411
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 9 ΤΙΤΛΟΣ Ομάδα Υπηρεσιών 9
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΛΑΔΟΣ: Ναυτιλιακών και Θαλάσσιων Επαγγελμάτων (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: (1)Ιχθυοκαλλιέργειες, (2)Ναυτιλιακά Επαγγέλματα, (3)Υδάτινη Μηχανική
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)80210000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 30000.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Αριθμός 1230
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Γεροσκήπου, , Πλατεία Γεροσκήπου Τ.Θ 63015 , 8210
Γεροσκήπου ,Πάφος, Πάφος, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Γεροσκήπου, Υπόψη: Κυριάκου
Λεάνδρου, Τηλέφωνο: +357 26960803, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 26961247
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Δημοτικές Υπηρεσίες
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) Έργα
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Ο Δήμος Γεροσκήπου, ζητά προσφορές για Επέκταση του
χώρου στάθμευσης παρά το Παλαιό γήπεδο στο Δήμο Γεροσκήπου, για χρονική περίοδο 2 μηνών (από την ημερομηνία
υπογραφής του συμβολαίου. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν μόνο οι εργολήπτες οι οποίοι κατέχουν άδεια του
Συμβουλίου Εγγραφής και ελέγχου Εργοληπτών Τάξης Δ΄ ή ανώτερης ανανεωμένης για το τρέχον έτος για Τεχνικά Έργα.
Αντίγραφο της ετήσιας άδειας θα πρέπει να υποβληθεί με την προσφορά.
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):45223000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 35000.00 EUR
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 12:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
1412
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 03/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1231
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα, , Ονησίλου 8,Rita
Court1, Block A, Flat103, 4532 ΛΕΜΕΣΟΣ, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 25323567, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
[email protected], Φαξ: +357 25311343
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, , ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 89, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, Κύπρος
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: ΑΡΧΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: 02-2016 Προσφορές για τις επιδιορθώσεις
πεζοδρομίων και άλλες γενικές εργασίες
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) Έργα
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα ζητεί προσφορές
για τις επιδιορθώσεις πεζοδρομίων και άλλες γενικές εργασίες.
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):45000000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 30000.00 EUR
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 22/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 12:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 22/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 12:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 03/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1232
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, , Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος
Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά, 2109 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Τομέας Συμβάσεων και Αγορών, Υπόψη:
Γιάννης Ιωάννου / Άδωνης Μακρίδης, Τηλέφωνο: +357 22894000, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ:
+357 22895089
1413
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.ucy.ac.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement), , Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου, 1441 Λευκωσία,
Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement), Τηλέφωνο: +357 22605050,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22605051
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Πανεπιστήμιο Κύπρου, , Κιβώτιο Προσφορών του Πανεπιστημίου Κύπρου που βρίσκεται στο ισόγειο του Κτηρίου
Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά, 2109
Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Τομέας Συμβάσεων και Αγορών, Υπόψη: Γιάννης Ιωάννου / Άδωνης Μακρίδης,
Τηλέφωνο: +357 22894000, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22895089
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.ucy.ac.cy
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Εκπαίδευση,
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΥΑΔ 011/16 - Παροχή Υπηρεσιών Υποχρεωτικής
Ασφάλισης της Ευθύνης του Εργοδότη
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Παροχή Υπηρεσιών Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης
του Εργοδότη
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):66510000, 66512000, 66512100, 66512200, 66513000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 200000.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναι
Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: 24 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 24 μήνες
Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 24 (από την
ανάθεση της σύμβασης)
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις (κατά περίπτωση): 1
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 28/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 11:59
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 28/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 12:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 03/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1233
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
1414
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Πάφου, , Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος (Πλατεία 28ης
Οκτωβρίου, 8010 Πάφος, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, Τηλέφωνο: +357 26822354, Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 26934762
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ, , ΠΛΑΤΕΙΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 8047 ΠΑΦΟΣ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,
I.3) Κύρια δραστηριότητα:
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΓΑΚΙΟΥ
"ΔΙΠΛΑΡΚΑΤΖΙΑ"
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΓΑΚΙΟΥ
"ΔΙΠΛΑΡΚΑΤΖΙΑ"
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):77340000, 77312000, 77313000, 77314000, 90700000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 30000.00 EUR
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 21/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 12:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 03/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1234
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Λεμεσού, , Αρχ. Κυπριανού 23, 50089, 3600 Λεμεσός,
Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Δήμος Λεμεσού, Υπόψη: Συμβούλιο Προσφορών, Τηλέφωνο: +357 25884488, Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 25358431
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Δήμος Λεμεσού, , , , , Σημείο(α) επαφής: www.eprocurement.gov.cy
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Δήμος Λεμεσού, , Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 26, 3036 Λεμεσός, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: κιβώτιο προσφορών που
βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, Υπόψη: Συμβούλιο Προσφορών
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,
1415
I.3) Κύρια δραστηριότητα:
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για παροχή υπηρεσιών α) για καθαρισμό
πεζοδρομίων και δρόμων και β) καθαρισμό οικοπέδων ή τεμαχίων με εγκατελειμμένες οικοδομές και την απομάκρυνση
αχρήστων.
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προσφορά για παροχή υπηρεσιών α) για καθαρισμό
πεζοδρομίων και δρόμων και β) καθαρισμό οικοπέδων ή τεμαχίων με εγκατελειμμένες οικοδομές και την απομάκρυνση
αχρήστων.
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):77314000, 90000000, 90910000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): ναι
Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για: ένα ή περισσότερα τμήματα
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 65000.00 EUR
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 12:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 12:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 03/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ Καθαρισμός πεζοδρομίων και δρόμων
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)77314000, 90000000, 90910000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ Καθαρισμός οικοπέδων ή τεμαχίων με εγκατελειμμένες οικοδομές και την απομάκρυνση αχρήστων
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)77314000, 90000000, 90910000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Αριθμός 1235
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Κάτω Πολεμιδιών, , Παναγίας Ευαγγελιστρίας 128, 4156
Λεμεσός, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Γραμματεία Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, Υπόψη: Δημοτικού Γραμματέα, Τηλέφωνο:
+357 25821382, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 25395632
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
1416
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Δήμος Κάτω Πολεμιδιών, , Οι προσφορές υποβάλλονται στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής, στην οδό
Παναγίας Ευαγγελίστριας 128, (εντός του κτιρίου - ισόγειο), 4156 Λεμεσός, Κύπρος
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,
I.3) Κύρια δραστηριότητα:
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Εκτέλεση οδικών έργων σε Συνοικισμούς
Αυτοστέγασης και Τ/Κ Συνοικία στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών 7/2016
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) Έργα
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών ζητά προσφορές για εκτέλεση
οδικών έργων σε Οικισμούς Αυτοστέγασης και Τ/Κ Συνοικία στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών. Η κατηγορία του έργου είναι
"Τεχνικό" και κατατάσσεται στην Δ' Τάξη.
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):45233140
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 31000.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε ημέρες: 7 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 12:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 03/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1236
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ, , Τ.Θ.51550, 3506 ΛΕΜΕΣΟΣ,
Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ, Υπόψη: Χρυστάλλα και Νικόλας, Τηλέφωνο: +357 25692000,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 25692015
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου,
1417
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Εκπαίδευση,
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):39224300
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 200000.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 17/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 17/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 12:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 03/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1237
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, , Πολυφήμου 15, Βιομηχ. Περιοχή
Στροβόλου, 2033 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Φαρμακευτικές Υηρεσίες ,Τομέας Προσφορών, Υπόψη: Βασιλείου
Γεωργία, Τηλέφωνο: +357 22608735, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22446414
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moh.gov.cy/phs
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Υγεία,
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για την προμήθεια Συμπεικνωμένων
Διαλυμάτων Αιμοδιύλισης για χρήση με τις υφιστάμενες μηχανές Fresenius των Μονάδων Αιμοδιύλισης 76/2016
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
1418
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προμήθεια Συμπεικνωμένων Διαλυμάτων Αιμοδιύλισης για
χρήση με τις υφιστάμενες μηχανές Fresenius των Μονάδων Αιμοδιύλισης.
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):33692800
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 88056.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναι
Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Αυξομείωση των ποσοτήτων μέχρι 30%
Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 24 (από την
ανάθεση της σύμβασης)
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 01/07/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 01/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 09:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Η εξασφάλιση των εγγράφων θα γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας
www.eprocurement.gov.cy χωρίς χρέωση ,αφού καταχωρηθεί όνομα και κωδικός χρήστη.
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 06/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1238
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, , Λεύκωνος 1, 1415
Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Αρχείο Τμηματος Γεωλογικής Επισκόπησης , Υπόψη: Αντρέας Ζήσιμος, Τηλέφωνο:
+357 22409213, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22316873
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moa.gov.cy/gsd
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Περιβάλλον, Γεωλογικές Υπηρεσίες
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση,
εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση ενός περιθλασίμετρου ακτίνων-Χ (XRD)
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες, Αγορά
Κύριος τόπος παράδοσης: Χημείο Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Λεύκωνος 1, 1415 Στρόβολος, Λευκωσία,
Κωδικός NUTS: CY000
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
1419
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αποδέχεται προσφορες για την προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση
στη χρήση και συντήρηση ενός περιθλασίμετρου ακτίνων-Χ (XRD) για την ποιοτική αναγνώριση και τη ποσοτικοποίηση των
κρυσταλλικών φάσεων των ορυκτών σε γεωλογικά δείγματα όπως πετρώματα, εδάφη, φυσικές χρωστικές ουσίες, δομικά
υλικά (πχ σκύρα, άμμοι, τσιμέντο, ασβέστη, γύψο).
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):38430000
II.1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA): ναι
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση): Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση ενός
περιθλασίμετρου ακτίνων-Χ (XRD) στο Χημείο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης που εδρεύει στην Λεύκωνος 1,
Στρόβολος, 1415 Λευκωσία.
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 115000.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 3 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση): Δέσμευση μη απόσυρσης Προσφοράς Εγγύηση πιστής
εκτέλεσης της Σύμβασης, η οποία καλύπτει το 10% της συμβατικής τιμής. Εγγύησης Καλής Λειτουργίας που πρέπει να
καλύπτει το 3% της συμβατικής τιμής. Εγγύηση πιστής εκτέλεσης συμβολαίου συντήρησης που πρέπει να καλύπτει το 10%
του ποσού του συμβολαίου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν: Η συμβατική αξία
θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με τον τρόπο που περιγράφεται στο Άρθρο 6 του Μέρους Β και στο Άρθρο 24 του Παραρτήματος
Ι των εγγράφων του διαγωνισμού. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει αφού αυτός υπογράψει τη Σύμβαση Συντήρησης
σύμφωνα με το πρότυπο έγγραφο «Σύμβαση Συντήρησης περιθλασίμετρου ακτίνων-Χ».
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά περίπτωση):
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή
διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση): ναι
Εάν ναι, περιγραφή των ειδικών όρων: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει αφού αυτός υπογράψει τη Σύμβαση Συντήρησης
σύμφωνα με το πρότυπο έγγραφο «Σύμβαση Συντήρησης περιθλασίμετρου ακτίνων-Χ».
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των
απαιτήσεων: Οπως περιγράφονται στο αρθρο 6.2 Προϋποθέσεις Συμμετοχής του Μερους Α των εγγράφων του διαγωνισμού.
III.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Δεν Εφαρμόζεται
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων (κατά περίπτωση): Δεν Εφαρμόζεται
III.2.3) Τεχνική ικανότητα
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Να διαθέτει τεχνογνωσία
και εμπειρία στην υλοποίηση Συμβάσεων συναφών με το Αντικείμενο της Σύμβασης, την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει
επαρκώς και ειδικότερα να είναι σε θέση να αποδείξει την τεχνογνωσία, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και πείρα του στην
παράδοση παρόμοιων προϊόντων και την ειδική εμπειρία του στην υλοποίηση εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης
καθώς και υπηρεσιών εκπαίδευσης και συντήρησης αναλυτικού εργαστηριακού εξοπλισμού.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων (κατά περίπτωση): Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά
τα τελευταία πέντε (5) έτη, τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις, αξίας που ανέρχονται τουλάχιστον σε Σαράντα Χιλιάδες Ευρώ
€40.000,00 ανά σύμβαση, με αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων αναλυτικού εργαστηριακού εξοπλισμού και με ποσοστό
συμμετοχής τουλάχιστον πενήντα της εκατό (50%). Η έννοια του όρου «ολοκληρώσει» σημαίνει κατά ποσοστό υλοποίησης
της σύμβασης τουλάχιστον 80%.
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά περίπτωση): 13.25.002.016.009
IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση: όχι
1420
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 08/07/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 08/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 09:00
IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Επίσημη γλώσσα
(ή γλώσσες) της ΕΕ:
Ελληνικά
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία)
Έως: 08/10/2016 (ηη/μμ/εεεε)
(από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 08/07/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Τόπος (κατά περίπτωση): Χημείο Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης
Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά περίπτωση): όχι
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά περίπτωση): όχι
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): Δεν Εφαρμοζεται
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου , , Οδός Χαράλαμπου Μούσκου,
1404 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22865741, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ:
+357 22304500
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται
της σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει
δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος, μέσα σε
προθεσμία εβδομήντα πέντε (75) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Ανώτατο
Δικαστήριο Κύπρου , , Οδός Χαράλαμπου Μούσκου, 1404 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22865741, Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22304500
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 06/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1239
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Κοινοτικό Συμβούλιο Βυζακιάς, , 25ης Μαρτίου 12, Βυζακιά,
2774 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, Υπόψη: Στέφανος Γεωργιάδης, Τηλέφωνο:
+357 22804200, Φαξ: +357 22804271
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, , Αλκαίου 2, 1458 Στρόβολος , Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο Προσφορών της
Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας που βρίσκεται στον 2ον όροφο
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Τοπική Αρχή
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την
διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού Ελιά και την ανακαίνιση του παλαιού νερόμυλου και ελιόμυλου στην κοινότητα Βυζακιά
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Το έργο θα εκτελεστεί στην Κοινότητα Βυζακιάς της
Επαρχίας Λευκωσίας. Η μελέτη και επίβλεψη αφορά την διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού Ελιά και την ανακαίνιση του
παλαιού νερόμυλου και ελιόμυλου στην κοινότητα Βυζακιά
1421
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):71200000, 71300000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 34000.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε ημέρες: 49 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 09:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 06/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1240
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Πάφου, , Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος (Πλατεία 28ης
Οκτωβρίου, 8010 Πάφος, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ, Τηλέφωνο: +357 26822354, Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 26934762
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ, , ΠΛΑΤΕΙΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 8047 ΠΑΦΟΣ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή,
I.3) Κύρια δραστηριότητα:
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):75112100, 75100000, 75110000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
1422
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 36000.00 EUR
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 12:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
ναι
Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 06/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1241
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Περιβάλλοντος, , 28ης Οκτωβρίου
20-22, Λευκωσία, Κύπρος, 2414 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22408900, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
[email protected], Φαξ: +357 22774945
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/environment_gr/environment_gr?
OpenDocumen
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Περιβάλλον,
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Μελέτη για εγκαταλελειμμένα μεταλλεία
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Μελέτη για τρόπους μείωσης ή εξάλειψης της ρύπανσης
που προκαλείται στα επιφανειακά νερά από εγκαταλελειμμένα μεταλλεία.
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):90713000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 10500.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
1423
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 21/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 10:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 06/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1242
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, , Λεωφόρος Αθαλάσσας 104,
2024 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22402600, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22402700
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.onek.org.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, CY, Λεωφόρος Αθαλάσσας 104, 2024 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο
Προσφορών
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.onek.org.cy
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός A/A 13/2016 για την αγορά υπηρεσιών
για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Νέων 2016
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό
με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την αγορά
υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Νέων 2016.
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):92310000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 24000.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 11:59
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 12:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 06/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
1424
Αριθμός 1243
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Electricity Authority of Cyprus, , 11 Amfipoleos Street,
Strovolos, 2025 Lefkosia, 2025 Nicosia, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: PURCHASING DEPARTMENT, Υπόψη: PURCHASING
MANAGER, Τηλέφωνο: +357 22201655, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22201660
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.eac.com.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από:
Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου του
δυναμικού συστήματος αγορών):
EAC, , 11 AMFIPOLEOS STREET STROVOLOS, 2025 NICOSIA, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: PURCHASING MANAGER
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Κύρια δραστηριότητα: Ηλεκτρισμός,
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα: 052/2016 SUPPLY OF LINESMANS HOOPS
(CLIMBING IRONS)
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των εργασιών, παράδοσης των προμηθειών ή παροχής των υπηρεσιών:
(β) Προμήθειες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) SUPPLY OF LINESMANS HOOPS (CLIMBING IRONS)
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):31200000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση): 100 SET
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 3 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 29/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα:
12:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ(ΕΙΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ(ΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ: όχι
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): www.eac.com.cy
Αριθμός 1244
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
1425
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Electricity Authority of Cyprus, , 11 Amfipoleos Street,
Strovolos, 2025 Lefkosia, 2025 Nicosia, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: PURCHASING DEPARTMENT, Υπόψη: PURCHASING
MANAGER, Τηλέφωνο: +357 22201655, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22201660
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.eac.com.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από:
Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου του
δυναμικού συστήματος αγορών):
EAC, , 11 AMFIPOLEOS STREET STROVOLOS, 2025 NICOSIA, Κύπρος
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Κύρια δραστηριότητα: Ηλεκτρισμός,
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα: 061/2016 SUPPLY OF LJUNGSTROM AIR
HEATERS BASKETS FOR BOILERS 1-3 AT VASILIKOS POWER STATION
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των εργασιών, παράδοσης των προμηθειών ή παροχής των υπηρεσιών:
(β) Προμήθειες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) SUPPLY OF LJUNGSTROM AIR HEATERS BASKETS
FOR BOILERS 1-3 AT VASILIKOS POWER STATION
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):44621200
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση): 295
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 2 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 29/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα:
12:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ(ΕΙΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ(ΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ: όχι
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): the complete tender document may be downloaded free of charge
from EAC'S website www.eac.com.cy by visiting the section Tenders-New
Αριθμός 1245
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Άμυνας, , Εμμανουήλ Ροΐδη 4, 1432 Λευκωσία,
Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Υπουργείο Άμυνας / Τομέας Προσφορών, Υπόψη: Επγός (ΜΗ) Χατζηκωνσταντή Κωνσταντίνος,
Τηλέφωνο: +357 22807659, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chadjıconstantı@mod.gov.cy, Φαξ: +357 22807686
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.mod.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
1426
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Κιβώτιο ΠροσφορώνΥπουργείου Άμυνας, , Εμμανουήλ Ροίδη 6 Άγιοι Ομολογητές, 1432 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α)
επαφής: Υπουργείο Άμυνας / Τομέας Προσφορών, Υπόψη: Επγός (ΜΗ) Χατζηκωνσταντή Κωνσταντίνος, Τηλέφωνο:
+357 22807659, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22807686
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.mod.gov.cy
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Άμυνα,
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμος για την Προμήθεια Ανταλλακτικών
Μηχανων Πλοίων της ΕΦ.
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Διαγωνισμος για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Μηχανών
(MTU 4000-16V-M90) Πλοίων της ΕΦ.
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):35521000, 35521100
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση): Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια ανταλλακτικών μηχανών πλοίων, για κάλυψη των αναγκών
της Εθνικής Φρουράς, προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (€27.340,00) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που εντάσσονται στις κατηγορίες 35521000-2 και 35521100-3 (CPV), όπως προσδιορίζεται
αναλυτικά στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 27340.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 29/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 29/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 09:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): 1) Τραπεζική Εγγύηση πιστής Εκτέλεσης ίση με με το 10% του
συνολικού ποσού της σύμβασης. 2) Τη Δέσμευση μη απόσυρσης της Προσφοράς του κάθε προσφέροντα. 3) Εγγύηση Καλής
λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, ίση με το 3% της συμβατικής τιμής.
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 07/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1246
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Κτηνιατρικές Υπηρεσιες, , Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Αθαλάσσα,
1417 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υπόψη: κα Μαρία Λούη, Τηλέφωνο: +357 22805221,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22805106
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
1427
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, , , , Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, , 1417 Αθαλάσσα, 1417 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο Προσφορών Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,
I.3) Κύρια δραστηριότητα:
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός με αρ. 8/2016 για την προμήθεια
διαφόρων ειδών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των εργαστηρίων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (primers, PCR
reagents, PCR kits, χημικές ουσίες, αντιδραστήρια κ.λ.π.).
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Διαγωνισμός με αρ. 8/2016 για την προμήθεια διαφόρων
ειδών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των εργαστηρίων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (primers, PCR reagents, PCR
kits, χημικές ουσίες, αντιδραστήρια κ.λ.π.).
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):24000000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 46000.00 EUR
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 28/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 28/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 10:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
ναι
Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): Άρθρο 03.525 Αντιμικροβιακή Αντοχή
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 07/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1247
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, , Πολυφήμου 15, Βιομηχ.
Περιοχή Στροβόλου, 2033 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Τομέας Προσφορών,Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπόψη:
Μιχάλης Κολιός,Ελένη Γεωργιάδου, Τηλέφωνο: +357 22608741/731, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected],
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22446414
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moh.gov.cy/phs
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1428
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):
Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού 34/2016
II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Προμήθεια Φαρμάκων Πεπτικού Συστήματος και
Μεταβολισμού
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):33610000
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή
IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην
αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως): Φ.Υ.13.25.02.07.112
IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω:: OJS eSender
Σύνδεση: TED24
Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης: 2016-000232
IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 16/03/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση
VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικών
πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή
VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να
αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)
VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και
των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση), Αντί: Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 908781.00
Νόμισμα: EUR, Διάβαζε: Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 365381.00 Νόμισμα: EUR
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1
ΤΙΤΛΟΣ Είδος 1, Αντί: 3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 418000.00 Νόμισμα:
EUR, Διάβαζε: 3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 0 Νόμισμα: EUR
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1
ΤΙΤΛΟΣ Είδος 1, Αντί: 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Η εκτιμώμενη αξία του είδους δεν
συμπεριλαμβάνει τα δικαιώματα προαίρεσης, Διάβαζε: 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):
VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.4) ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση):: Το είδος 1 διαγράφεται.
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 07/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1248
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, , Λεωφόρος Αθαλάσσας 104,
2024 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: +357 22402600, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22402700
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.onek.org.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Οργανισμός Νεολαίας, CY, Λεωφόρος Αθαλάσσας 104, 2024 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο Προσφορών
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.onek.org.cy
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1429
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός Α/Α 14/2016 για την Αγορά Υπηρεσιών
Αποθήκευσης του Εξοπλισμού του Χώρου Φεστιβάλ του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με
ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την αγορά υπηρεσιών Αποθήκευσης του
Εξοπλισμού του Χώρου Φεστιβάλ του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):63120000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση): 36 μήνες
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 21200.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 36 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 28/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 12:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 07/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1249
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Δασών, , ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 26, 1414 Λευκωσία, Κύπρος,
Σημείο(α) επαφής: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΑΘΑΛΑΣΣΑ, Υπόψη: κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ,
Τηλέφωνο: +357 22403703, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22403718
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): http://www.moa.gov.cy/forest
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ, , ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 26, 1414 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΣΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ, Υπόψη: κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Τηλέφωνο: +357 22403703,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22403718
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.moa.gov.cy/forest
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,
I.3) Κύρια δραστηριότητα:
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΤΔ 40/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
1430
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):39172100
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση): Τρία (3) χρόνια (με πιθανότητα παράτασης για ακόμα (2) δύο χρόνια) από την ημερομηνία έναρξης της
υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 125000.00 EUR
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 28/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 10:00
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 28/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 10:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 07/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1250
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Κινύρα 5 - 6, 1102 Λευκωσία,
Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπόψη: Μαρία Τουραπή, Τηλέφωνο:
+357 22409850, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22302035
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moi.gov.cy/tph
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):
Προσφορά για συνδέσεις κατοικιών με αποχετευτικό σύστημα σε συνοικισμούς Αυτοστέγασης στο Ακάκι (12/2016)
II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Συνδέσεις κατοικιών με αποχετευτικό σύστημα σε
συνοικισμούς Αυτοστέγασης στο Ακάκι
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):45000000
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή
IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην
αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):
IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::
Σύνδεση: TED24
Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:
IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 27/04/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση
VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
1431
VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικών
πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή
VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να
αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)
VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της
συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση
ανταγωνιστικού διαλόγου) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα,
Αντί: 10/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ), Διάβαζε: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ)
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής , Αντί: 10/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
09:00 (ωω:λλ)
VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):
VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 07/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Αριθμός 1251
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Electricity Authority of Cyprus, , 11 Amfipoleos Street, Strovolos,
2025 Lefkosia, 2025 Nicosia, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Purchasing Department, Υπόψη: Purchasing Manager, Τηλέφωνο:
+357 22201655, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22201660
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.eac.com.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eac.com.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eac.com.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eac.com.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από:
Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου του
δυναμικού συστήματος αγορών): Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
I.2) Κύρια δραστηριότητα: Ηλεκτρισμός,
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα: 060/2016 - Supply of Chemicals for Reverse Osmosis
Plant (potable water) at Vasilikos Power Station
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των εργασιών, παράδοσης των προμηθειών ή παροχής των υπηρεσιών:
(β) Προμήθειες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) The scope of work of this tender covers the supply and
delivery of the following chemicals for six months operation at 60.000m³ of potable water.
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):24962000, 24000000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση): Item 1 - CAUSTIC SODA 50% SOLUTION - 900.000kg Item 2 - SCALE INHIBITOR - 60.000kg Item 3 CHLORINE (SODIUM HYPOCHLORITE) - 75.000kg
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): όχι
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την ανάθεση της σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
1432
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι
IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 06/07/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα:
12:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ(ΕΙΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ(ΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ: όχι
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση): The complete Tender document may be downloaded free of charge
from EAC's website, www.eac.com.cy, by following the route Tenders → New Tenders. The tender document is in PDF format
and can be downloaded, opened and read using the free software program, Adobe Reader.
Αριθμός 1252
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, , Κινύρα 5 - 6, 1102 Λευκωσία,
Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπόψη: Μαρία Τουραπή, Τηλέφωνο:
+357 22409850, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22302035
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): www.moi.gov.cy/tph
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
I.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):
Προσφορά για συνδέσεις κατοικιών με αποχετευτικό σύστημα σε συνοικισμούς Αυτοστέγασης στη Περιστερώνα (13/2016)
II.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Συνδέσεις κατοικιών με αποχετευτικό σύστημα σε
συνοικισμούς Αυτοστέγασης στη Περιστερώνα (13/2016)
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη):45000000
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή
IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην
αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως):
IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί)
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::
Σύνδεση: TED24
Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης:
IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 27/04/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση
VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικών
πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή
VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να
αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)
VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της
συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση
ανταγωνιστικού διαλόγου) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα
, Αντί: 10/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ), Διάβαζε: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ)
Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής , Αντί: 10/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) 09:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 24/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
09:00 (ωω:λλ)
VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν):
VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν):
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 07/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
1433
Αριθμός 1253
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Δασών, , ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 26, 1414 Λευκωσία, Κύπρος,
Σημείο(α) επαφής: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ, Υπόψη: κ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ,
Τηλέφωνο: +357 22403703, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22403718
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): http://www.moa.gov.cy/forest
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ, , 1414, ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 26 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΣΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ, Υπόψη: κ.ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Τηλέφωνο: +357 22403703,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22403718
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.moa.gov.cy/forest
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,
I.3) Κύρια δραστηριότητα:
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης: όχι
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΤΔ 39/2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια
συντηρητικών ξύλου στο Τμήμα Δασών.
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ΤΔ 39/2016 Διαγωνισμός για την προμήθεια συντηρητικών
ξύλου στο Τμήμα Δασών. Η προμήθεια εντάσσεται στην κατηγορία CPV 44800000-8
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):44820000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): ναι
Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για: ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 22200.00 EUR
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση): ναι
Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Εύρος λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης (±30%): Από €15.540
έως €28.860
Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: (από την ανάθεση της
σύμβασης)
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή
περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 21/06/2016 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 10:00
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 21/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 10:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 07/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1434
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ Συντηρητικό τύπου “BASE”
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)44820000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ•275 λίτρα
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ Συντηρητικό τύπου “UNDERCOAT” (Χρώματος “Larch”)
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)44820000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ• 915 λίτρα
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3 ΤΙΤΛΟΣ Συντηρητικό τύπου “FINISHING” (Χρώματος“Larch”)
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)44820000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ• 1680 λίτρα
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4 ΤΙΤΛΟΣ Συντηρητικό τύπου “UNDERCOAT” (Χρώματος “Teak”)
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: • 125 λίτρα
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)44820000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 5 ΤΙΤΛΟΣ Συντηρητικό τύπου “FINISHING” (Χρώματος “Teak”)
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)44820000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ• 200 λίτρα
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 6 ΤΙΤΛΟΣ Συντηρητικό τύπου “FINISHING” Χρώματος “Καρυδιά”
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)44820000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ• 55 λίτρα
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά):
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Αριθμός 1254
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας, , Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448
Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, Υπόψη:
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ, Τηλέφωνο: +357 22605667, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], Φαξ: +357 22605488
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL): http://www.eprocurement.gov.cy
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
1435
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο
και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, , ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1 ΚΑΙ ΧΕΙΛΩΝΟΣ 17, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 1448 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κύπρος, Σημείο(α)
επαφής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Υπόψη: ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ, Τηλέφωνο: +357 22605534, Φαξ:
+357 22605488
I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους,
I.3) Κύρια δραστηριότητα: Υγεία,
I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης:
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, , ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1 ΚΑΙ ΧΕΙΛΩΝΟΣ 17, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,
1449 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κύπρος
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για την Προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών
για τη Διενέργεια ERCP για τις Ανάγκες του Γ. Ν. Λευκωσίας
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προσφορά για την Προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών για τη
Διενέργεια ERCP για τις Ανάγκες του Γ. Ν. Λευκωσίας
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):33140000
II.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές
απαιτείται): ναι
Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για: ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά
περίπτωση):
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 68350.00 EUR
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 23/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
Ώρα: 09:00
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
όχι
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 07/06/2016 (ηη/μμ/εεεε)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ Καλάθι εξαγωγής χολόλιθων μιας χρήσης
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)33140000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 18712.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ Μπαλόνι εξαγωγής χολόλιθων
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)33140000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 35750.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3 ΤΙΤΛΟΣ Ενδοσκοπικοί διαστολείς χοληφόρων
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)33140000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
1436
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 1139.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4 ΤΙΤΛΟΣ Σφιγκτηροτόμος Τριπλού Αυλού μιας χρήσης
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV)33140000
3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ
Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): 12750.00 EUR
4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά
περίπτωση)
5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Αριθμός 1255
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΡΙΟΥ
Η Σχολική Εφορεία Γερίου ζητά προσφορές για την εκμετάλλευση των κυλικείων των σχολείων της Περιφέρειας
Γερίου (Γυμνάσιο-Α΄Δημοτικό-Β΄Δημοτικό) για περίοδο 3 σχολικών ετών από 2016-2017. Οι προσφορές θα πρέπει να
απευθύνονται στον Πρόεδρο και Μέλη της Σχολικής Εφορείας και να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή
1/7/2016 στις 13:00. Για πληροφορίες και έντυπα: Ελευθερίας 16, 2200 Γέρι, Τηλ: 22467332.
Αριθμός 1256
ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας ζητά προσφορές για παραχώρηση και εκμετάλλευση των πιο κάτω
κυλικείων Σχολείων Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης Λάρνακας, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και
2018-2019 (από 1/9/2016 μέχρι 15/7/2019):
Αρ. Μαθητών
Παγκύπριο Λύκειο 435
Λύκειο Αγίου Γεωργίου 548
Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού 447
Γυμνάσιο "Βεργίνα" 485
Δημοτικό Καλογερά (Κ.Α΄) και (Κ.Β΄) 142
Δημοτικό Προδρόμου (Κ.Α΄) και (Κ.Β΄) 228
Δημοτικό Δροσιάς (Κ.Α΄) 292
Δημοτικό Δροσιάς (Κ.Β΄) 287
Α΄ Δημοτικό Αγίου Λαζάρου 141
Β΄ Δημοτικό Αγίου Λαζάρου 134
Δημοτικό "Ζήνων" 258
Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς τον Προέδρο της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας και να
φτάσουν σφραγισμένες στο κιβώτιο προσφορών της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας (Γραφείο Εφορείας,
οδός Γεώργιου Σταύρου, 6051 Λάρνακα) το αργότερο μέχρι τις 12.00΄ μ. της Τρίτης, 5 Ιουλίου 2016.
Έγγραφα προσφορών μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Λογιστήριο της Εφορείας Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας, καταβάλλοντας το ποσό των €20,00 για κάθε δέσμη εγγράφων, ποσό το οποίο δεν
επιστρέφεται. Προσφορές που θα υποβληθούν από προσφοροδότες που δεν έχουν εξασφαλίσει τα έγγραφα προσφορών
καταβάλλοντας το πιο πάνω ποσό δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα γραφεία της Εφορείας, στο
τηλέφωνο 24 818852/0 κατά τις ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας,1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα – Ετήσια συνδρομή: €35,00