ombudssessie geschiedenis

download report

Transcript ombudssessie geschiedenis

Ombudsdienst Letteren
OMBUDSDIENST & EXAMENS
Geschiedenis
10 december 2014
Inhoud van de sessie
•
•
•
•
•
•
Introductie: examenreglement en ombudsdienst
Examenregeling, -commissie en resultaten
Toleranties en derde examenperiode
Faciliteiten/examenspreiding
Informatiekanaal: studentenportaal
Verloop schriftelijke en mondelinge examens
Examenreglement
• Verplichte lectuur:
o
o
Onderwijs- en examenreglement 2014-2015
Wijst op je rechten en plichten
Examenreglement
• Enkele belangrijke punten:
o
Identiteitsbewijs kunnen voorleggen (art. 46)
o
Maximum twee examenkansen per vak per jaar.
Als je niet deelneemt, vervalt een examenkans. (art. 89)
o
Sancties bij fraude: van opnieuw examen afleggen tot weigering tot inschrijven aan
de KUL voor twee academiejaren (art. 86)
o
Minstens 20 minuten voorbereidingstijd bij mondeling examen (art. 65)
Uitzondering bij taalexamens!
o
Examinator mag resultaat niet meedelen tijdens examen (art. 61)
o
Afmelden voor examens gebeurt via het IER (art. 50)
•
•
Zeer belangrijk dat je dat doet. Verplicht volgens het OER.
Bovendien kwestie van beleefdheid t.o.v. je docenten!
Ombuds
= Bemiddelaar tussen studenten en professoren
bij verplaatsingen, in geschillen, bij fraudegevallen… (art. 57)
•
Verplaatsing van examens (art. 58)
o Enkel om zwaarwichtige redenen!
o Is geen recht!
 Ook niet met doktersbriefje! Meld ziekte wel altijd!
o De ombuds is soeverein
•
•
•
Raadgevende stem op beraadslagingen (art. 58)
Doorverwijzing naar hulpverlenende diensten
Bemiddeling voor studenten met examenfaciliteiten (art. 51)
Probleem/problematische situatie tijdens de examens?
 Breng je ombuds meteen op de hoogte!!
Ombudsdienst: contact
Hoe contacteer je de ombudsdienst?
Mail naar [email protected]
- vermeld je opleiding in de onderwerpregel
- vermeld vaknummer, examinatoren, ...
- vermeld altijd je studentennummer in je e-mail
- gebruik je studentenmail, je ombuds mailt niet terug naar andere
mailadressen als hotmail, gmail, ...
"De officiële communicatie tussen de KU Leuven en de studenten verloopt via het
studentenmailadres. De studenten worden geacht met regelmaat hun mails op het
studentenmailadres te checken en kunnen zich niet op het niet-lezen ervan
beroepen om aan verplichtingen/wijzigingen te ontkomen" (art. 99)
Ombudsdienst: noodgeval
Dringende vraag?
Trein vertraging?
Locatie examen?
Bel je ombuds tijdens de kantooruren:
016/32 47 53
Enkel indien vaste lijn niet bereikbaar is:
0470/83 82 36 enkel tijdens de kantooruren en bij
examens op zaterdag!
De examenregeling
•
Kan je vinden in je IER (via KU Loket)
Definitief 5 weken voor de start van de examenperiode
•
Je bent beschikbaar gedurende heel de examenperiode
 tot en met dinsdag 03/02/2015 (= facultaire inhaaldag)
•
•
o
Inhaaldag juni: 29/6/2015
o
Inhaaldag september: 8/9/2015
Inhaalexamen om zwaarwichtige reden
o
Afwezig op het inhaalmoment  geen nieuw examenmoment
o
Afwezig voor een inhaalexamen zonder geldige reden  gevolgen voor volgende
examenperiodes
Mondelinge examens
o
Vaste momenten waarop groepje studenten aanwezig moet zijn: (meestal aanvangsuur om 9u,
11u, 14u of 16u – raadpleeg je IER!)
o
Let op: wie niet aanwezig is op het verwachte moment, verliest zijn examenkans!
De examencommissie
Wie:
o
o
o
voorzitter: prof. dr. Katelijn Vandorpe
secretaris: prof. dr. Violet Soen
leden: 5 professoren (en de ombuds als niet stemgerechtigd lid)
Taak (art. 71) :
• Na iedere examenperiode: vaststelling van resultaten / uitspreken van
bindende voorwaarden
•
De commissie houdt rekening met situaties van overmacht of bijzondere
individuele omstandigheden
•
Na het behalen van 180 studiepunten (bachelor):
o toekenning diploma
o bepaling graad van verdienste
•
Bepaling sanctie bij fraude (art. 86)
Examenresultaten
• Punten voor starters uitgedeeld door monitoren op 9, 10 en 11 februari
• Inkijken en nabespreking bij docenten voor starters mogelijk tussen 12
en 16 februari – zeker doen!
De studenten krijgen tijdens de eerste vijf kalenderdagen na de dag van
bekendmaking van de resultaten de mogelijkheid tot feedback (art. 88)
• Concrete nabesprekingsmomenten per prof zullen op studentenportaal
•
staan
Beroep aantekenen tegen je resultaat (art. 104): binnen een
vervaltermijn van vijf kalenderdagen die ingaat de dag na de
schriftelijke mededeling van de resultaten
 Contacteer steeds je ombuds voor advies
Toleranties
• WAT? Zelf kiezen om in de bachelor vakken van 8/20 of 9/20 te laten
tolereren
• VOORWAARDE? Ten minste 50% cumulatieve studie-efficiëntie
CSE* = aantal verworven studiepunten
aantal opgenomen studiepunten
bv. eerste semester:
• 32 studiepunten opgenomen
• geslaagd op 3 vakken die samen 12 studiepunten tellen
 CSE= 12/32 = 37.5%
* CSE = Cumulatieve Studie Efficiëntie
•
Wordt berekend per opleiding
•
Alle jaren van die opleiding tellen mee
Toleranties
• HOEVEEL TOLERANTIEKREDIET?
= 10% van het totaal aantal te behalen studiepunten per opleiding
 Voor bachelor Geschiedenis: normaal 18 sp tolerantiekrediet
 Wie vrijstellingen heeft gekregen, heeft dus mogelijk minder
tolerantiekrediet
 Opgelet
o maximaal 12 sp. in te zetten voor starters
o mag niet bij elk vak
Inleiding tot het historisch onderzoek
o Zoekstrategieën
o Initiatie: Oefeningen (2de sem)
o
Toleranties
• WANNEER BESLISSEN?
o
Voor de start van het volgende academiejaar (in juli of september)
o
Neem altijd deel aan het herexamen, het beste resultaat zal blijven gelden!
o
Indien je herexamen wil afleggen, schrijf je daarvoor in voor 15 juli
• HOE? KULoket > Studievoortgang > Tolerantiedossier
LET OP!
- Voor vakken waarbij je tolerantiekrediet hebt ingezet, ben je je
leerkrediet kwijt
- Tolerantie inzetten is definitief (art 91 § 2).
Deze uitleg wordt herhaald tijdens een infosessie na de examenperiode!
13
Derde examenperiode
• Inschrijven voor derde examenperiode is verplicht (art. 46)
“Studenten schrijven zich verplicht in voor de examens van de derde examenperiode.
Studenten die toch deelnemen aan examens waarvoor zij zich niet expliciet hebben
ingeschreven als hiertoe een regeling geldt, kunnen geen examencijfer krijgen. Het
examen wordt als nietig en onbestaande beschouwd.”
• Wanneer? Voor 15 juli 2015
• Geen vervroegd rooster in de zomer
• De regeling wordt twee weken voor de start van de examens
bekendgemaakt
Faciliteiten of examenspreiding
• Studenten met faciliteiten of examenspreiding

nemen uiterlijk 10/12/2014 contact op met hun ombuds
• Hoe?

Maak online een afspraak via het studentenportaal:
https://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/leuven/exame
ns/afspraak-ombuds
Past geen van deze momenten?
Mail naar [email protected]
Vermeld je studierichting en je studentennummer.
• Meer info?
http://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/leuven/examens/fa
ciliteiten
15
Studentenportaal
http://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/leuven/examens
16
Hoe verloopt een schriftelijk examen?
• Kom op tijd
• Studentenkaart (faciliteitenstudenten: ook je attest)
• Schrijfgerei in een doorzichtig zakje (of los)
• Rugzak/jas (+ gsm!)  vooraan in de aula
• Horloge
• Voorbereiden in het klad
• Duur schriftelijk examen
• Vragen
Hoe verloopt een mondeling examen?
• Groep studenten komt samen aan
• Dress code?
• Voorbereiding maken in het klad
• Het gesprek: leg de focus op wat je kent/beheerst
• Bijvragen
Ook belangrijk
Vermijd paniek op de dag van je examen
• Zoek vooraf het lokaal
• Leg je materiaal klaar
o
studentenkaart, schrijfgerief, eten en drinken, …
• Vertrek op tijd
o
beter wat te vroeg dan paniek om te laat te komen
o
ga er niet vanuit dat het openbaar vervoer stipt is of er geen file zal zijn!
• Kom je toch te laat?
o
Contacteer zo snel mogelijk je ombuds, die zal nagaan of je nog laattijdig kan
starten
Vragen?
Veel succes!!