Transcript Rez

Jolana Juřicová
Řez stromů a keřů
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Řez stromů
Stromy v přirozeném prostředí řez
nepotřebují
 Stromy v antropogenním prostředí –
zvýšená péče a zajištění provozní
bezpečnosti




Řez – nejběžnější zásah při péči o strom
Řez = poranění stromu
Práce s živými organismy
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Při řezu se
rozhodujeme podle:








Požadované funkce stromu
Zdravotního stavu, vitality
Provozní bezpečnosti
Negativními důsledky z řezu vyplývajícími
Osobními znalostmi a zkušenostmi
Technickým vybavením
Požadavky zadavatele, názory veřejnosti
Platnou legislativou
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Základní pojmy

Korní hřebínek (hřebínek větvení kůry) –
nesmí být při řezu poškozen

Větevní límeček – překrývání pletiv větve
a větve vyššího řádu (zesílení větve v
místě jejího nasazení)


Samočištění kmene
Kalus, ránové dřevo – hojivá pletiva
uzavírající ránu
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Správný řez

Řez na větevní límeček (A)
(jehličnany v. l. nevytváří)

Chybně: paralelní řez (tzv.
lízanec),obr.B, nelze opravit

Chybně: pahýl (věšák)
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Řez

Řez živých větví –
neporanit korní hřebínek,
pletiva větve mateřské

Odstranění terminálu hrubá technologická
chyba

Řez mrtvých větví –
provozní bezpečnosti,
pozor na živé dřevo

Řez těžké větve
natřikrát
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Raději často a méně
než jednou a více


Co nejmenší řezná rána (do 10cm)
Řez začistíme
Doře kompartmentalizující dřeviny: JV,
BK, DB, LP, HB
 Špatně kompartmentalizující dřeviny: BŘ,
JŘ, TP, VR, JÍR, TŘ
 Kompartmentalizace X hojení ran

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Termín řezu

OPTIMÁLNÍ - první polovina vegetačního
období (březen – červen)

Vegetační klid (2. polovina)– radikální
redukce větví (hlavový řez, zmlazovací
řez), bezpečnostní řez (okamžitě)
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Termín řezu

Dřeviny se silným mízotokem – HB, BŘ,
JV, ořešák – v době vegetace


Neřežeme pod -5°C
Neřežeme v první polovině
veg. klidu
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Ošetření řezných ran
Mechanická úprava povrchu rány (rána
hladká)
 Chemické ošetření rány – nejednotnost
 Pro: zamezení průniku patogena, podpora
kalusu
 Proti: finanční náročnost, bezvýznamnost

Penetrační látky – zasakují do mrtvého
dřeva, Luxol B,S
 Překryvné nátěry – olejové, vodové a
emulzní, Stromový balzám

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Typy řezů
Zakládací
řezy
Udržovací
řezy
Speciální
řezy
Založení
koruny stromu
Zdravotní řez
Hlavový řez
Komparativní
řez
Bezpečnostní
řez
Rekonstrukční
řez
Výchovný řez
Redukční řezy (vlastní, symetrizační,
prosvětlovací, stabilizační)
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Zakládací řezy

Do 15 až 20 let, potom udržovací řez
A/ Založení koruny stromu
(v okrasných školkách)
B/ Srovnávací (komparativní) řez
– při výsadbě, úprava poměrů nadzemní a
podzemní části
C/ Výchovný řez – nesmírně důležitý,
odstranění kodominance, tlakového větvení,
zvyšování koruny (podchodná výška 2,5 m,
podjezdná výška 4,5 m)
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Udržovací řezy
A/ Zdravotní řez – nejčastější, jednou za
10 let, odstraňujeme větve suché, křížící se,
tlakové, výmladky, napadené, zkracujeme
na vnější pupen
B/ Bezpečnostní řez – minimum
zdravotního řezu, odstraňujeme větve
suché, nalomené, mechanicky poškozené
C/ Redukční řezy
Karanténní choroby
Spála růžovitých
Erwinia amylowora – spálová bakterie
přežívající v nekrotizovaných pletivech,
zjara – bělavý sliz – roznáší ptáci, hmyz,
déšť
 Hrušeň, jabloň, jeřáb, hloh, kdouloň,
mišpule, skalník, muchovník




http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/551/ustav_551/aplikace/soubory/erwina.pdf
http://www.vurv.cz/files/Publications/ISBN978-80-87011-93-5.pdf
http://www.zahradaweb.cz/informace-z-oboru/skolkarstvi/Omezi-patogenypestovani-skalniku__s515x55807.html
Spála růžovitých
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Spála růžovitých







Šíření nad 18°C, 70%vlhkost
Postup ošetření stanoví pracovník státní
rostlinolékařské správy
Napadené části spálit
Neřezat za vlhkého počasí a před bouřkou
V místech vysokého infekčního tlaku řezat ke
konci veg. Období
Desinfekce nářadí– 10% chlornan sodný,
70% ethanol
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Karanténní choroby




Grafióza jilmu
Ophiostoma novo-ulmi
DB, BŘ, JV, JS, BK
choroba na ústupu
houba Phomopsis oblonga

http://lesprace.silvarium.cz/content/view/98/46/

http://www.arboss.cz/o-stromech/grafioza-jilmu-strana1
/
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Redukční řezy





Řez redukční vlastní – překážky, domy,
v etapách
Řez prosvětlovací
Řez symetrizační
Řez SIA – snižování a symetrizace koruny
Řez sesazovací (dekapitace)– v případě
akutního nebezpečí selhání stromu
(výmladnost, krátký věk)
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Speciální řezy
A/ Hlavový řez – předjaří, minimálně 1x
za 2 roky
B/ Rekonstrukční řez – odstraňujeme
odumřelé části koruny, z proventálních
výhonů budujeme korunu novou
Přírodě blízký řez




Nový typ řezu
U senescentních stromů s narušenou
stabilitou
http://blog.bydleni.cz/kaisler/files/2010/05/stare_stromy.p
df
Torza stromů–páchník hnědý SO
Zvláště chráněné druhy
– seznam ve vyhlášce č.395/1992

http://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpis
Řez keřů
Dřevina bez přímého kmene větvící se
odspodu
 Různé typy keřů – velmi dobře snášejí řez
keře s vysokou aktivitou bazální
obnovovací zóny
 Stromovité keře – malá aktivita

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Řez keřů





Jehličnany – regeneruje pouze tis, popř.
zaštipování
Keře – staré výhony uprostřed keře
postupně odumírají
Nevznikají velké rány
Keře se vstřícnými listy řežeme rovným
řezem nad pupeny
Keře se střídavými listy řežeme šikmým
řezem nad pupenem směřujícím ven
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Řez keřů
Řez při výsadbě – komparativní, bujné výhony
zkrátíme na 1/2 až 2/3, slabé odstraníme
 Výchovný řez – redukce na 4-5 nejsilnějších
výhonů + jejich zkrácení
 Udržovací řez – udržet vitalitu, kvetení, tvar

Odstranění větví nemocných, suchých, křížících se
Odlamování květenství (Rhododendron)
Řez odkvetlých výhonů (Erica, Calluna)
Mírný zpětný řez (Kerria, Hydrangera)
Silný zpětný řez – u bujných keřů, ne po obvodu, zabraňuje
stárnutí keře
 Zmlazovací řez – „holoseč“ v předjaří





Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Řez keřů

Nevhodný řez (nahoře)

a/ Keře kvetoucí zjara
(Spiraea, Fosythia, Weigelia, Ribes,
Berberis, Cotoneaster)-
prosvětlujeme

b/ Keře kvetoucí v létě
(Hydrangea, Potentilla, Hypericum)
silné prořezání
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Živé ploty


Tvarované, volně rostoucí
Vhodný tvar kónický, dvouřadá výsadba

Výchovný řez – v druhém roce, radikální
seříznutí pro podporu sekundárního
větvení, nespěchat! (postupné
popouštění), odplevelení
Tvarovací řez – letní řez, zkrácení
letorostů, 6.-7. měsíc
 Hlubší zimní řez - předjaří

Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Informační zdroje







http://www.prorezavani-kaceni-stromu.cz/index.html
http://blog.bydleni.cz/kaisler/files/2010/05/rez_stromu_new-web.pdf
http://www.arbres.cz/?web=rez-stromu
http://zahrady.garten.cz/a/cz/5873-vychovny-rez-stromu-2/
http://www.stromoskop.cz/index.php?p=dekapitace-stromu
http://www.zahradkar.org/archiv.php?kat=2000/02/s15
http://bambusy.info/?clanky:zivy-plot-z-bambusu
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Použitá literatura




http://www.garten.cz/a/cz/5873-vychovny-rez-stromu-2/
http://www.stromoskop.cz/index.php?p=dekapitacestromu
http://www.zahradkar.org/archiv.php?kat=2000/02/s15
http://bambusy.info/?clanky:zivy-plot-z-bambusu
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE
Děkuji za pozornost
Výsadba a péče o dřeviny / projekt UNIV 2 KRAJE