Samarbejde mellem lærere og pædagoger i skolen

Download Report

Transcript Samarbejde mellem lærere og pædagoger i skolen

Samarbejde mellem lærere og
pædagoger i skolen
/ Trine Ankerstjerne
Torsdag d. 19. september 2013
BUPL Storkøbenhavn
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Aftenens fokus
• Overgange
• Pædagoger og lærere
• Samarbejde
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Barndom anno 2013
• Overgange i børns liv er vigtige begivenheder
• Barnet flytter sig fra en kendt og tryg hverdag
– til noget nyt og spændende – og måske også
skræmmende
• Barnet går fra at være en af de store blandt de
små – til at være en af de små blandt de store
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
En barndom i brud
•
•
•
•
•
6
5, 5
2,10
1
0
 børnehaveklasse (0.klasse)
 SFO
 Børnehave
 vuggestue
 fødsel
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Fra børnehavebarn til skolebarn
•
•
•
•
•
Kompleks udviklingsopgave
Rolleskift – samt forventningsskift
Usikkerhed og tab for den enkelte
Betydningsfulde relationer går tabt
Kræver professionelle voksne
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Skolestart
• ”At begynde skolen og blive skolebarn er noget,
de fleste børn glæder sig til. Den positive
forventning er imidlertid ofte blandet op med en
vis portion usikkerhed og spænding [...]
Erfaringen er, at for mange børns vedkommende
er overgangen til skolen ikke altid præget af en
passende balance af, hvad børnene allerede kan
og ved og de nye udfordringer. Skolestarten kan i
stedet være præget af usikkerhed, og nogle børn
oplever den som kaotisk og opsplittet.”
Broström & Schytte (2004)
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Skolestart
• Charlotte Højholt peger på, at børn ved
skolestart er meget forskelligt forberedt, og at
de møder skolen ud fra forskellige betingelser
og forudsætninger, som hænger sammen med
familiens sociale og kulturelle baggrund og
muligheder
• Dion Sommer peger på, at man er nødt til at
forstå barnets udvikling i den sociale og
kulturelle kontekst som barnet vokser op i
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Den ’svære’ skolestart
• Børn kan således risikere at stå midt i et
erkendelsesmæssigt vakuum, fordi de
erfaringer, de kommer med, ikke umiddelbart
kan bruges i skolens rum.
• Den manglende forbindelse mellem
børnehave og skole har således to retninger
og to involverede parter:
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
To verdener – to kulturer
 Børnehaven, der i kraft af manglende viden
om – og indsigt i – skolelivet ikke formår at rette
sine pædagogiske processer fremad,
 og skolen, der i kraft af manglende
orientering mod børnehavelivet, ikke formår at
spejle sin didaktik bagud mod det liv, børnene
kender til, og som deres handlinger og
selvforståelse er forankret i.
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Overgang i et tværprofessionelt
perspektiv
• Vi mangler stadig et teoretisk begreb for skiftet
fra børnehave til skole
• ’overgang’ er et relativt upræcist begreb  siger
ikke noget om indholdet
• Synonymordbogen  forvandling, metamorfose,
omdannelse, transformation, transition
• Begreber der netop signalerer en proces, der har
noget gennemgribende og væsensforanderligt
over sig
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Transition
• På engelsk bruges begrebet transition om
overgangen mellem børnehave og skole
• som bl.a. indikerer at der er tale om en
overgang mellem to sociokulturelle systemer,
karakteriseret ved væsentlige strukturelle og
indholdsmæssige forskelle
• Altså to verdener – to kulturer
• Hvordan kan vi gøre det mere optimalt?
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Tværprofessionelle udfordringer
• Når det ikke altid lykkes at indfri de gode intentioner
skyldes det bl.a. at det tværprofessionelle og
tværinstitutionelle samarbejde reelt er en vanskelig og
udfordrende opgave
• Dels står man i dette samarbejde over for nogle
strukturelle barrierer, som bl.a. begrunder sig på nogle
fagpolitiske, forvaltningsmæssige og økonomiske
forhold, og dels over for nogle kulturelle barrierer, som
begrunder sig på forskellige pædagogiske fagligheder
eller traditioner
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Lærere og pædagoger skal
samarbejde
• Det er udfordringer forbundet ved at føre disse to
professioner sammen
• De har hver sin historie, tradition, uddannelse,
pædagogiske mål og metoder
• Meget ofte lades disse forhold ude af betragtning, når
der forandres, og når kommunale politikere beslutter
sig for, at indføre begreber og metoder som:
• Helheds/-dagsskole og
• Leg & læring
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Oplagte områder for samarbejdet
•
•
•
•
•
•
•
Professionsforståelse
Professionens kompetencer
Læring
Leg
Trivsel
Omsorg
Forældresamarbejde
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Omsorg
• Forskellige professioners tilgange til omsorg
• Sundhedsuddannelserne = sygepleje, basal
omsorg og behandling
• Pædagogernes = relations -retssikkerheds,
udviklings og - integrations perspektiv,
• Lærernes = undervisnings og
uddannelsesperspektiv
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Den professionelle skal kunne
• varetage en daglig målrettet og kompleks praksis
• Analysere og udvikle praksis med et længere
perspektiv for øje
• Finde vej i et krydsfelt
• sin egen vej
• veje sammen med kollegaer, børn/unge og andre
professionelle
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Samarbejde
• Som det ser ud lige nu er der en tendens til, at
lærer- og pædagogfaggrupperne har
kompetencerne, til at samarbejde, men at
debatten om forandringer i skolen har en
karakter, der ikke giver mulighed for, at de
professionelle kan komme til at udvikle en
fælles pædagogik
• Folkeskolereform
• Ny pædagoguddannelse
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Hvad kan de - de to professioner –
hvor er deres kompetencer?
• formålene for de to uddannelser, der ligger
som baggrund for professionerne
• Ved læsning af formålene i lov og
bekendtgørelse for henholdsvis lærer- og
pædagoguddannelserne fremkommer
følgende billede
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Lærerprofessionen
• Lærerens uddannelse retter sig mod undervisning
og formidling i folkeskolen
• Folkeskolen har som hovedoverskrift:
• 1) at børnene skal lære de fag, der undervises i,
• 2) at de skal udvikles personligt og,
• 3) at de skal lære om den kultur, der bærer det
danske samfund, bl.a. med henblik på, at de kan
indgå aktivt i udviklingen af samfundet og dets
kultur.
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Pædagogprofessionen
• Pædagogernes uddannelse retter sig mod
arbejdet med børn, unge og voksne.
• Det hedder herom i pædagoguddannelsens
formål, at pædagogen skal
• "tilegne sig forudsætninger for gennem
arbejdet at kunne fastholde, formidle og
udvikle kulturelle værdier".
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Lærere og pædagoger
• Opgaven er, at livet i skolen og SFO’en bidrager
til udvikling af kompetencer
• Kompetencer skal forstås som noget man har,
når man ved noget, kan noget, vil noget og gør
noget
• At erhverve sig kompetencer handler om at
kunne leve op til udfordringerne i en given
social situation og i en bredere kulturel
kontekst
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Tværprofessionelt samarbejde
• De voksne er fælles ansvarlige for børnenes overgange
• Samarbejdet på tværs af skolen, altså mellem
børnehave, skole og SFO, kan sikre, at der etableres
trygge læringsspor og udviklingsstier, som børn og
voksne kan følge, samt en udvidet opmærksomhed på
det enkelte barns forudsætninger for at møde skolen
på en kompetent måde
• Den vigtigste opgave i samarbejdet om det
skolestartende barn er, at gøre barnet glad for at gå i
skole!
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Det tværprofessionelle afsæt
• Skole og SFO udgør i dag et hverdagsliv, der giver
plads til at børn som aktive handlende subjekter
involverer sig i fælles virksomhed med
kammerater og voksne
• Hermed kan to indbyrdes forbundne
læringsteoretiske tilgange bringes i anvendelse:
• læring gennem egen virksomhed og
• læring via social interaktion
 de bedste muligheder for at lære sig noget er,
når man deltager i et socialt fællesskab, hvor man
er virksom selv og spiller en aktiv rolle
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Samarbejd – NU!
• Hvorfor skal lærere og pædagoger overhovedet
samarbejde?
• Svaret er enkelt – for børnenes skyld!
• Det handler altså ikke om hvorvidt den ene eller
anden profession er mest kompetent til at være i
klasserummet – det handler simpelthen om, at
pædagogernes faglighed, kompetencer og
ressourcer sættes i spil og inddrages i et
ligeværdigt samarbejde med lærerne om at skabe
de bedste rammer for såvel børnenes skolestart,
som for det for det gode børneliv i indskolingen.
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk
Refleksion
•
•
•
•
Hvad vil I med samarbejdet?
Hvem skal gøre hvad?
Hvordan tænker I skole og fritidsinstitution?
Hvordan gør pædagoger sig uundværlige i
fremtidens skole…
Trine Ankerstjerne - september 2013 komproko.dk