HISTORIA PISMA - Kompetentny e

Download Report

Transcript HISTORIA PISMA - Kompetentny e

HISTORIA PISMA
Pismo piktograficzne
Obrazkowe – przedmioty
i czynności zapisywane są za
pomocą piktogramów (obrazków).
Piktogramy to obecnie m.in.
niewielka część chińskich znaków.
Najstarszy znany system
piśmienniczy.
Pierwsze piktogramy pojawiły się
w 2. połowie IV tys. p.n.e.. Był to
jednak niedoskonały sposób,
ponieważ uniemożliwiał zapis
czynności, imion.
Pierwszym etapem na drodze do
rozwoju pisma były piktogramy –
informacje mające formę obrazków,
przedstawiały one znane i łatwe do
zrozumienia przez wszystkich
przedmioty i sytuacje.
PIKTOGRAMY
Piktogramy mają zastosowanie
również obecnie.
Są używane w życiu
codziennym, w różnych
dziedzinach życia.
Piktogram pełni ważną funkcję
w komunikacji. Dzięki
zastąpieniu słowa pisanego
elementem graficznym
zwiększono czytelność
przekazu oraz ominięto barierę
językową.
Pismo klinowe
Najstarsza na świecie odmiana pisma,
powstała na Bliskim Wschodzie,
stworzona najprawdopodobniej przez
Sumerów ok. 3500 lat przed naszą erą.
Początkowo klinowe pismo
sumeryjskie było pismem
piktograficznym (obrazkowym),
z czasem obrazki-znaki zaczęły
oznaczać również sylaby.
Charakterystyczny kształt znaków,
tzw. kliny, wiąże się z materiałem
pisarskim (gliniane tabliczki, na
których w miękkim materiale
trzcinowym rylcem wyciskano znaki
od lewej ku prawej). System
sumeryjski przejęły inne ludy
zachodniej Azji, np. Babilończycy,
Asyryjczycy.
Pismo egipskie
Pismo ideograficzno-spółgłoskowe
(upraszczając – obrazkowe), stworzone
w starożytnym Egipcie. Pierwsze zapisy
ok. 3000 p.n.e.
Trzy rodzaje znaków:
ideogramy – znaki graficzne całych
wyrazów,
fonogramy – znaki graficzne dźwięków,
determinantywy – końcowe znaki
zapisanego wyrazu.
Pismo zapisywano od prawej do lewej
lub od góry do dołu.
Pismo egipskie występuje w 3
postaciach:
1) hieroglificzne (hieroglify), „święte” –
ryte w kamieniu,
2) hieratyczne, „pismo kapłańskie,
uroczyste” (uproszczone hieroglify)
używane do pisania na drewnie
i papirusie,
3) demotyczne, „ludowe”, używane do
szybkiego zapisu m.in. na papirusie.
Pismo hieroglificzne
Jest bardzo rozbudowanym i złożonym
systemem znaków.
Hieroglify (,,święte znaki”) są
najwcześniejszym rodzajem pisma
starożytnego Egiptu, pochodzącym już
sprzed 3000 r. p. n. e.
Hieroglify wykształciły się
z pierwotnych piktogramów,
przekształcając i wzbogacając je
o znaki wyrażające konkretne pojęcia,
przedmioty (ideogramy).
W szczytowym okresie swego rozwoju
system ten posiadał około 800 znaków
i był w stanie przekazać złożone treści.
Pismo hieratyczne
Egipskie pismo hieroglificzne również
ewoluowało.
Jego uproszczona forma to pismo
hieratyczne, służące do codziennego
użytku. Unikano w nim znaków
o skomplikowanej formie.
Upraszczanie form zapisu było
wynikiem rozpowszechniania go
i udostępniania większej liczbie ludzi.
Hieratyka (gr. Hiereus "kapłan") -jedna
z form starożytnego pisma egipskiego,
służąca przeważnie do zapisywania
świętych tekstów na papirusie. Pismo
to pojawiło się już w czasach
I dynastii.
Pismo demotyczne
Około 660 r. p.n.e. hieratyka
zaczęła ustępować demotyce,
ale jeszcze przez kilka stuleci
była używana przez kapłanów.
Pismo używane w życiu
codziennym, m.in. do
korespondencji.
Było ono trudne ze względu
na mnóstwo skrótów.
Pismo fenickie
Pismo fenickie (Fenicjanie,
Fenicja) – pierwsze na świecie
pismo alfabetyczne,
wykształcone w Fenicji około
1200 r. p.n.e. Składał się z 22
liter alfabetu (spółgłoski –
brak samogłosek). Dzięki
którym można było zapisywać
cale zdania w ich języku.
Dzięki temu pismo fenickie
nie opierało się na trudnym
piśmie obrazkowym (jak np.
sumeryjskie pismo klinowe
czy egipskie hieroglify).
Pismo greckie
Pismo greckie jest pismem
alfabetycznym służącym do zapisu
języka greckiego. We wczesnej
starożytności istniało wiele form
alfabetu greckiego.
Początkowo
pismo
greckie
zapisywano od prawej do lewej,
jak pisma semickie. Następnie
rozpowszechnił
się
system,
w którym pisano przemiennie od
prawej do lewej i od lewej do
prawej, w Atenach już od ok. 550
p.n.e. pisano od lewej do prawej.
Pismo ŁaciŃskie
Pismo łacińskie oparte o alfabet
łaciński, czyli system znaków
służących dziś do zapisu
większości języków europejskich
oraz wielu innych. Jest
najbardziej rozpowszechnionym
alfabetem na świecie – posługuje
się nim ok. 35% ludności (w tym
Polacy).
Alfabet łaciński składał się z 21
znaków: A B C D E F G H I K
LMNOPQRSTVX
i używany był w imperium
rzymskim.