ε (%ο) σ (Μ Ρ α )

Download Report

Transcript ε (%ο) σ (Μ Ρ α )

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΧΑΛΥΒΑ
(http://www.youtube.com/watch?v=D8U4G5kcpcM)
Δίνονται τα παρακάτω ζεύγη τιμών τάσεων-παραμορφώσεων που προέκυψαν από πείραμα εφελκυσμού χάλυβα.
Ζητούνται:
α) Να γίνει το διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων σ-ε.
β) Να προσδιοριστούν οι τάσεις και οι παραμορφώσεις που αντιστοιχούν στο όριο αναλογίας, στο όριο διαρροής,
στην εφελκυστική αντοχή και στη θραύση.
γ) Να υπολογιστεί το μέτρο ελαστικότητας του χάλυβα.
δ) Να γίνει διάκριση και χαρακτηρισμός των διαφόρων περιοχών του διαγράμματος.
ε) Να γίνει χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς του υλικού.
α/α
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) (11) (12) (13) (14) (15)
ε (‰)
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
σ (ΜΡα)
0
80
160
240
280
300
295
305
315
295
305
360
410
500
400
600
σ (Μ Ρ α )
500
400
300
200
100
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ε (%ο)
ΠΕΙΡΑΜΑ ΘΛΙΨΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
( http://www.youtube.com/watch?v=e8bH26-3PCw, http://www.youtube.com/watch?v=dtvm7YNsSU0 )
Δίνονται τα παρακάτω ζεύγη τιμών τάσεων-παραμορφώσεων που προέκυψαν από πείραμα θλίψης δοκιμίου
σκυροδέματος. Ζητούνται:
α) Να γίνει το διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων σ-ε.
β) Να προσδιοριστούν οι τάσεις και οι παραμορφώσεις που αντιστοιχούν στο όριο αναλογίας και στη θλιπτική
αντοχή.
γ) Να υπολογιστεί το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος.
δ) Να γίνει χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς του υλικού.
α/α
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ε (‰)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
σ (ΜΡα)
0
5.8
11.6
17.4
22.6
26.4
30
32.6
35
40
35
σ (ΜΡα)
30
25
20
15
10
5
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
ε (%ο)
1.2
1.4
1.6
1.8
2
ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΜΨΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
( http://www.youtube.com/watch?v=o52r6dX4iss )
Δίνονται τα παρακάτω ζεύγη τιμών φορτίου-βυθίσεων που προέκυψαν από πείραμα καθαρής κάμψης δοκού
οπλισμένου σκυροδέματος (σχ. 1). Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο σχήμα 2. Ζητούνται:
α) Να γίνει το διάγραμμα φορτίου-βυθίσεων Ρ-f.
P 3
l
2
β) Να υπολογιστεί το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος από τη σχέση: f 
.
648  E  J
23 
γ) Με την παραδοχή ελαστικής συμπεριφοράς μέχρι την επιβολή του μέγιστου φορτίου, να βρεθούν οι μέγιστες και
ελάχιστες ορθές τάσεις και τροπές στο μέσο της δοκού.
Σχήμα 1. Διατομή δοκού
Σχήμα 2. Διάταξη φόρτισης
α/α
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) (11) (12)
f (mm)
0
1.5
3.2
5
6.8
9
10.9
12.8
14.7
16.8
20
24
Ρ (kN)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
450
450
500
450
400
P (kN)
350
300
250
200
150
100
50
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
f (mm)