Slide 1 - Hrvatski zavod za zapošljavanje

Download Report

Transcript Slide 1 - Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Zapošljavanje osoba s teškoćama u razvoju

Hrvatski zavod za zapošljavanje – PS Varaždin Marčan, siječanj 2011.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

ODREĐENJE POJMOVA Invalidnost

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, 35/08)

Kao profesionalna nesposobnost za rad

n Trajno smanjenje radne sposobnosti

Kao opća nesposobnost za rad

 Trajni gubitak sposobnosti za rad

Osoba s invaliditetom

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (2002, 33/05) trajna ili na najmanje 12 mjeseci smanjena mogućnost zadovoljavanja osobnih potreba u svakodnevnom životu.

Smanjene radne sposobnosti – trajno ili na najmanje 12 mjeseci smanjena mogućnost radnog osposobljavanja i zapošljavanja pod općim uvjetima.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

ODREĐENJE POJMOVA Invalidnost

Međunarodna klasifikacija Svjetske zdravstvene organizacije bilo kakvo ograničenje ili nedostatak sposobnosti za obavljanje neke aktivnosti na način ili u opsegu koji se smatra normalnim za ljudsko biće. –

NIJE

obilježje osobe, već niz činitelja od kojih mnoge stvara društveno okruženje.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

ODREĐENJE POJMOVA Osoba s invaliditetom

Osobe s tjelesnom invalidnošću Osobe s kroničnim bolestima Osobe s oštećenjima sluha Osobe s oštećenjima vida

Osobe s intelektualnim poteškoćama

Osobe s višestrukim oštećenjima Osobe s teškoćama u glasovno-govornoj komunikaciji Osobe s psihičkim i organskim smetnjama

Hrvatski zavod za zapošljavanje Pregled nezaposlenih osoba s invaliditetom evidentiranih kod HZZ PS Varaždin prema vrsti invaliditeta. 31.12.2010.

Hrvatski zavod za zapošljavanje Pregled nezaposlenih osoba s invaliditetom evidentiranih kod HZZ PS Varaždin prema obrazovanju. 31.12.2010.

195 200 150 53 100 50 6 20 2 2 1 B ez š kole i Završ ena nez avrš ena os novna š kola os novna š kola S .Š . do 3 S .Š . u godine te trajanju od z a K V i 4 i viš e G imnaz ijaP rvi s tupanj F akultet, fakulteta, akademija, s tručni magis terij, VK V radnike godina s tudij i viš a š kola doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje Pregled nezaposlenih osoba s invaliditetom evidentiranih kod HZZ PS Varaždin prema dobi. 31.12.2010.

70 60 50 40 61 30 20 10 0 16 15 19 20 24 53 48 25 29 30 34 25 35 39 29 16 40 44 45 49 19 9 50 54 55 59 3 60 i viš e

Hrvatski zavod za zapošljavanje Pregled nezaposlenih osoba s invaliditetom evidentiranih kod HZZ PS Varaždin prema zanimanjima. 31.12.2010.

Zanimanje

pomoćni kuhar pomoćni vrtlar pomoćni bravar pomoćni stolar pomoćni izrađivač donji

Ukupno

š ta obuće

Ukupno

9 7 3 17 2

38

Hrvatski zavod za zapošljavanje

ZAKONSKI OKVIR

 Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 32/02, 86/02, 114/03, 151/03, 80/08)  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02)  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 33/05)

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Zakon o posredovanju pri zapo

š

ljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Članak 22 :

 Priprema za zapošljavanje uključuje: 1) 2) 3) profesionalno usmjeravanje upoznavanje metoda i tehnika aktivnog traženja posla obrazovanje za zapošljavanje 4) profesionalnu rehabilitaciju

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Profesionalno usmjeravanje

Središnja služba HZZ-a:

  Odjel za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje Odsjek za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje  

Područne službe HZZ-a:

Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje   rad s učenicima – usmjeravanje u zvanja rad s nezaposlenima – priprema za tržište rada i zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Profesionalno usmjeravanje

 Institucionalna i organizirana stručna pomoć HZZ kod donošenja odluke o izboru adekvatnog obrazovanja, zanimanja ili promijene zanimanja.

 Multidisciplinarni pristup (psiholog, pedagog, liječnik specijalist medicine rada)  Utvrđivanje psiholoških, pedagoških i medicinskih indikacija  Procjena mogućnosti daljnjeg školovanja  Savjet o najprimjerenijem odabiru obrazovnog programa  Mišljenje PU – obavezan dokument za upis u srednju školu  Odluka MZOS

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Učenikova odluka o izboru zanimanja

Temelji se na:

   

Dobivenim informacijama o:

  Mogućnostima nastavka obrazovanja Programima srednjih škola  Zanimanjima i njihovim karakteristikama

Zahtjevima tržišta rada Mogućnostima zapošljavanja Utvrđenim sposobnostima, interesima i motivaciji Krajnji cilj profesionalnog usmjeravanja

Upućivanje korisnika na obrazovanje ili zapošljavanje sukladno njihovim potencijalima i potrebama tržišta rada

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Profesionalno usmjeravanje OGRANIČENJA

 

Nedostatna ponuda obrazovnih programa Neusklađenost obrazovnih programa s potrebama tržišta rada POSLJEDICE

  Usmjeravanje učenika u zanimanja za koja nisu motivirani Obrazovanje za suficitarna zanimanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Obrazovni programi u Varaždinskoj županiji

Srednja strukovna škola Varaždin

     Pomoćni stolar Pomoćni pekar Pomoćni kuhar Pomoćni krojač Pomoćni obućar 

Srednja škola “Arboretum Opeka” Marčan

 Pomoćni vrtlar 

Strojarska i prometna škola Varaždin

  Pomoćni bravar Pomoćni autolimar

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj učenika od 1. do 3. razreda u 2010./2011. šk.god. za pomoćna zanimanja

Srednja strukovna škola Varaždin

    Pomoćni stolar Pomoćni pekar Pomoćni kuhar Pomoćni krojač

16 učenika 12 učenika 10 učenika 4 učenika

Srednja škola “Arboretum Opeka” Marčan

 Pomoćni vrtlar

19 učenika

Strojarska i prometna škola Varaždin

  Pomoćni bravar Pomoćni autolimar

7 učenika 2 učenika UKUPNO 70 učenika

Hrvatski zavod za zapošljavanje

O UČENICIMA

Vole praktični rad i rad u grupi - Individualizirani pristup Vođenje i nadzor Poslušni Uz stručno vođenje postižu dobre rezultate

Hrvatski zavod za zapošljavanje

ZAPOŠLJAVANJE

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 33/05) Članak 6. Profesionalna rehabilitacija obuhvaća:  utvrđivanje preostalih radnih i općih sposobnosti  profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti  analizu tržišta rada, mogućnost zapošljavanja i uključenja u rad  radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programe za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje

ZAPOŠLJAVANJE U 2010. GODINI

Obrazovanje

Bez š kole i nezavr š ena osnovna š kola Zavr š ena osnovna š kola S.

Š . do 3 godine te za KV i VKV radnike S.

Š . u trajanju od 4 i vi š e godina Gimnazija Prvi stupanj fakulteta, stručni studij i vi š a š kola Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Ukupno VŽ

6 60 8 1

75 RH

16 90 799 129 5 19 22

1.080

Hrvatski zavod za zapošljavanje

INDIKATORI OTEŽANOG ZAPOŠLJAVANJE

 Niža formalna razina obrazovanja u odnosu na ostatak populacije  Nedostatak radnog iskustva: 38,3% registriranih u HZZ-u nema radnog iskustva  Dugotrajna nezaposlenost: 23% u evidenciji dulje od 8 godina  Suficitarnost stečenih zvanja  Neiskustvo poslodavaca u zapošljavanju osoba s invaliditetom (pretpostavke i predrasude o radnim sposobnostima OI)

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Stavovi poslodavaca - rezultati istraživanja

  

Poslodavci navode kao najveće teškoće:

 potreba za prilagodbom radnog mjesta za osobe s invaliditetom  potreba za pomoć drugih radnika • najizraženija kod osoba s mentalnom retardacijom, oštećenjima vida i sluha česti izostancima s posla slabe radne sposobnosti osobe s invaliditetom

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Stavovi poslodavaca - rezultati istraživanja

   Stavovi poslodavaca povezani s prijašnjim iskustvom 40% poslodavaca navodi prijašnje iskustvo kao razlog zapošljavanja OI Što poslodavac ima više doticaja sa zaposlenicima s invaliditetom na njihovom radnom mjestu, stav je pozitivniji 

Rad OI

– najbolje sredstvo u rušenju stereotipa i predrasuda

Hrvatski zavod za zapošljavanje

PRILAGODBA RADNOG MJESTA

Individualno, za konkretno radno mjesto

Osobe s intelektualnim teškoćama

    Poslovi koji nisu normirani.

Poslovi koji ne iziskuju samostalnost i višu razinu socijalne odgovornosti.

Poslovi kod kojih ne postoji opasnost od ozljeda i ugrožavanja sigurnosti sebe i drugih. Jasne, konkretne i jednostavne pisane i usmene upute.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Usluge HZZ-a poslodavcima

 Analiza poslova budućeg radnog mjesta  Psihološko-medicinska obrada kandidata za potencijalno zapošljavanje  Pružanje potrebnih informacija i savjeta poslodavcima  pomoć u procjeni mogućnosti i vještina osobe s invaliditetom  o mogućnostima korištenja mjera za poticanje zapošljavanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Poticaji pri zapošljavanju OI

 „

Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu“

 Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom

CILJ

financijskom potporom omogućiti zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, kao i osigurati ostanak u zaposlenosti osoba s invaliditetom koje su u otkaznom roku zbog krivnje poslodavca.

  Sufinanciranje traje 12 mjeseci Poslodavac je u obvezi osigurati 25% sredstava mjesečno za isplatu plaće i uplatu doprinosa za radnike.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OI

• • • Poticaji za zapošljavanje Održavanje zaposlenosti Druge naknade

A) B) REDOVNI POTICAJI – Kontinuirani karakter POSEBNI POTICAJI – Povremene naravi

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OI

A) REDOVNI POTICAJI – Kontinuirani karakter

1. Novčani poticaji – u visini doprinosa 2. Naknada razlike smanjenog radnog učinka 3. Sufinanciranje troškova osobnog asistenta (pomagača u radu)

B) POSEBNI POTICAJI – Povremene naravi

1. Obrazovanje OI 2. Sredstva za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba 3. Sredstva za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba 4. Kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima 5. Sufinanciranje troškova radnog terapeuta

Hrvatski zavod za zapošljavanje

POSTOJEĆE STANJE

• Popis stanovništva 2001. – 429,421 OI (9,7% ukupnog stanovništva) • Oko 40.000

OI u radnom odnosu • 15.500

djece s teškoćama u razvoju uključeno u proces odgoja i obrazovanja • 31.12. 2010. 6.255 OI u evidenciji HZZ-a • Tijekom 2010. godine zaposleno 1.080 OI

Hrvatski zavod za zapošljavanje

TREND

- Pokretanje mnogobrojnih inicijativa. U području obrazovanja, a posebno strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih Uvođenje novih obrazovnih programa i zvanja prilagođenih potrebama tržišta rada prilagođavanje postojećih programa mogućnostima određenih kategorija osoba s invaliditetom

Hrvatski zavod za zapošljavanje

ZAKLJUČAK

Sinergijsko-koordinirani pristup svih segmenata društva, i to počevši od sustava zdravstva i socijalne skrbi, obrazovnog sustava, sustava zapošljavanja i ostalih, uz iznimno važnu podršku obitelji, udruga osoba s invaliditetom i udruga koje skrbe o osobama s invaliditetom, te samih osoba s invaliditetom.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Područna služba Varaždin Baruna Trenka 56 042/ 401-500 042/ 401-512, 513, 527 [email protected]

www.hzz.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje