Työaikalaki (1996)

download report

Transcript Työaikalaki (1996)

Työaika
 Työajaksi luetaan työhön käytetty aika
sekä aika, jonka työntekijä on
velvollinen olemaan työpaikalla
työnantajan käytettävissä.
Työaikalaki
 ei koske mm.
 johtamistehtäviä
 kotitöitä
 poronhoitoa ja kalastusta
 uskonnollisia toimituksia (papit ja kanttorit)
 työnantajan perheenjäsenen työtä
Työaika
Työaikaa ei ole
 varallaoloaika
 terveystarkastukset
 työnantajan järjestämät sosiaaliset
tilaisuudet
 ruokatauot, mikäli tt voi esteettömästi
poistua työpaikalta
 työmatkaan käytetty aika
 koulutusaika muualla kuin työpaikalla
Työaikalaki (1996)
 säännöllinen työaika
 8 t/vrk , 40 t/vk
 monissa työehtosopimuksissa
7,5 t/vrk
37,5 t/vk
Työaika
 viikoittainen työaika voidaan järjestää
myös keskimäärin 40 tunniksi enintään
52 viikon ajanjakson aikana
 esim. puoli vuotta 6 pv/vko, puoli vuotta
4 pv/vko
 poikkeamat viikoittaisessa työajassa
Ylityö
Työaikalainsäädännön tarkoittamaa
ylityötä on työ, joka tehdään
vuorokautisen 8 tunnin ja
viikoittaisen 40 tunnin
säännöllisen työajan lisäksi.
Vuorokautinen ja viikoittainen ylityö
MA
TI
KE
V u o ro k a u tin e n ylityö
V iik o itta in e n ylityö
TO
PE
LA
SU
Ylityökorvaus
Vuorokautinen ylityö
kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja
muilta 100 %:lla korotettu palkka
Viikoittainen ylityö
50 %:lla korotettu palkka
Työehtosopimuksissa korotus voi olla esim.
50 % kahdelta ensimmäiseltä ja 100 %
muilta tunneilta tai 100 % kaikilta tunneilta
Lisätyö
 Sovitun työajan ja lain mukaisen
työajan väliin jäävä aika on
LISÄTYÖTÄ, josta maksetaan
korottamaton peruspalkka.
Esimerkki ylitöiden laskemisesta
Säännöllinen ta
Tehty työaika
Lisätyö
Vrk-ylityö 50
%
Vrk-ylityö 100
%
Viikoittainen
ylityö
Ma
7,5
9
Ti Ke To
Pe
7,5 7,5 7,5 7,5
10 7,5
8 12
0,5
0,5
1
2
0,5
0,5
La Su
4
0,5
2
2
3,5
Ratkaisu ylitöiden laskemisesta






ma ti ke to pe la
lisätyö
0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5
50 %
1
2 2
100 %
2
50 % viikoittainen
3,5
su
(lauantaina tehdystä työstä vähennetään lisätyö 4 – 0,5 = 3,5 tuntia
viikoittaista ylityötä)
Tässä tapauksessa vasta sen jälkeen, kun lisätyötä on tehty 2,5 tuntia, voi
olla viikoittaista ylityötä.
Jaksotyöaika
 kolmen viikon jaksoina enintään 120 tuntia tai kahden viikon
jaksoina enintään 80 t
 Jaksotyö on mahdollista esim. seuraavilla aloilla:
 poliisi, tulli
 sairaalat
 kuljetukset, alukset
 kotitaloustyö
 vartiointi
 majoitus- ja ravitsemisala
 taide- ja huvittelulaitokset
Esimerkki jaksotyöstä
vko 1
ma ti ke to pe la su
10 10 10 10 10 10 -
vko 2
ma ti ke to pe la su
10 10 - - - - -
Liukuva työaika
 Työaika voidaan sopia liukuvaksi, jolloin
sovitaan kiinteästä työajasta, liukumarajoista
sekä työajan pidennysten ja alitusten
enimmäiskertymistä
 vuorokautinen ylityö on työ, mikä ylittää 8
tunnin vuorokautisen työajan (ei merkitystä kuinka
pitkän työpäivän työntekijä oli aikonut tehdä ilman työnantajan
ylityöpyyntöä)
Viikkolepo
 Viikkolevon on oltava yhtäjaksoisesti
sunnuntain (tai muuna) aikana vähintään
 35 t (laki voimaan 23.11.1996)
Korvaaminen
Ensisijaisesti vastaavana vapaa-aikana
viimeistään seuraavan 3 kuukauden aikana
TAI työntekijän suostumuksella korvaus rahana
(jo maksetun peruspalkan lisäksi 100 %:n korotus)
Esimerkki ylitöiden laskemisesta
Työntekijän säännöllinen työaika on ma - pe 7,5
t/pv. Mitä tunteja (lisätyö-, viikkolepo-, ylityötunnit
jne.), miten ne korvataan ja paljonko hänellä niitä
on työaikalain mukaan seuraavanlaisen viikon
aikana? (Ei tarvitse laskea rahassa.)
ma
ti
ke
to
pe
la
su
8
7,5
11
7,5
7,5
6
5
Tehtävän ratkaisu




tehty
lisätyötä
50 % vrk
100 % vrk
ma
8
0,5
-
ti
7,5
-
ke
11
0,5
2
1
to
7,5
-
pe
7,5
-
la
6
1,5
-
su
5
-

50 % vko
-
-
-
-
-
4,5
5

su-korotus 100 %

Koska työntekijälle ei tule lain määräämää viikkolepoaikaa, (sunnuntaina
hän tekee 5 tuntia), hän saa vastaavan määrän vapaana tai sitten
molempien osapuolten suostumuksella rahallisen korvauksen eli
peruspalkan, ylityökorvauksen ja sunnuntaikorvauksen lisäksi vielä
ylityökorvauksen perusosan mukaan määräytyvän rahakorvauksen viidestä
tunnista.
5
Esimerkki. Työntekijän palkka on 1800 € ja
tuntipalkanjakaja on työehtosopimuksessa 150.
Laske toukokuun palkka, kun hän on eräällä
viikolla toukokuussa tehnyt töitä seuraavasti:
2,5
lisätyö
2
50 % vrk-ylityö
1
100 % vrk-ylityö
4
50 % vko-ylityö
samalla sunnuntaityötä
Tehtävän ratkaisu

Tuntipalkka on 1800/150 eli 12 €.





Lisätyöstä maksetaan 2,5 * 12 € = 30
50 % 2 * 18 € = 36 (peruspalkka + korotus)
100 % 1 * 24 € = 24 (peruspalkka + korotus)
50 % 4 * 18 € = 72 (peruspalkka + korotus)
100 % 4 * 12 € = 48 (korotus)


Yhteensä 210 €
Toukokuun palkka on 1800 + 210 = 2010 €
Ylityön määrää koskevat rajoitukset
(laki voimaan 1.1.1997)
 Ylitöiden enimmäismäärä 250 t/vuosi
 Ylimääräisen (sovitaan työpaikalla) ylityön
enimmäismäärä 80 t/vuosi
 EU:n työaikadirektiivi rajoittaa ylitöiden
enimmäismäärän 138 tuntiin/4 kk
Lisä- ja ylityökorvaus vapaa-aikaan
 voidaan sopia (työnantaja ja työntekijä)
vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan palkalliseen
vapaa-aikaan
 vapaa-ajan pituus määräytyy korotetun palkan
mukaan
 annettava 6 kk:n kuluessa
Sunnuntaityökorvaus
 Sunnuntaityötä on työ, joka tehdään




sunnuntaina
vapunpäivänä
itsenäisyyspäivänä
kirkollisena juhlapäivänä
Sunnuntaityöstä maksetaan 100 %:lla
korotettu palkka (peruspalkkaan), sitä ei ole
mahdollista vaihtaa vapaa-aikaan.
Työaikakirjanpito
 Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä
suoritetut korvaukset työntekijöittäin.
 Työaikakirjanpito on vaadittaessa esitettävä
työsuojelutarkastuksen suorittajalle sekä
luottamusmiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle
(työaikalaki, ei voi poiketa).
 Työnantaja voi valita kirjaustavan.
Työaikakirjanpito
 1. tapa
säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli- hätä- ja
sunnuntaityötunnit sekä niiden korvaukset (sopii
kuukausipalkkaisten työaikakirjanpitoon)
 2. tapa
kaikki tehdyt työtunnit, sekä erikseen yli-, hätä- ja
sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotukset
(sopii tunti- ja suorituspalkkaisten työaikakirjanpitoon)
Tuntipalkan laskeminen
 jaetaan kuukausipalkka ko. henkilön ao. kuukauden
säännöllisten työtuntien lukumäärällä Huom!
kuukaudet eri pituisia TAI
 jaetaan kuukausipalkka pitkältä aikaväliltä lasketun
kuukauden säännöllisten työtuntien keskiarvolla,
mikä on ilmoitettu työehtosopimuksessa, esim. 157
tai 160
Esimerkki tuntipalkan laskemisesta
Työntekijän kuukausipalkka on 2100 €, normaali
työaika on 7,5 t/pv. Hän on ollut poissa 10 tuntia.
Mikä on kuukauden palkka? Työpäivien määrä on
21.
Tehtävän ratkaisu
 21 todellista työpäivää * 7,5 t = 157,5 t
 tehdyt tunnit 157,5 - 10 t = 147,5 t
 Palkka 2100 * 147,5 = 1966,67
157,5
Päiväpalkka
Päiväpalkan laskemista tarvitaan, kun työntekijä
a) tulee palvelukseen
b) lähtee palveluksesta kesken kuukauden tai
c) on ollut poissa työstä eikä työnantaja ole
velvollinen maksamaan poissaoloajalta palkkaa
Jakajana kuukauden säännöllisten työpäivien
lukumäärä tai työehtosopimuksen mukainen
muu luku (esim. 21)
Vuosilomapalkan ja -korvauksen laskemisessa
jakajana 25 (vuosilomalaki)
Esimerkki päiväpalkan laskemisesta
1. tapa
esim. kaupan alalla
Kun palkkaan oikeuttavien työpäivien määrä on
alle 13
kerrotaan päiväpalkka palkkaan
oikeuttavilla päivillä (kk-palkka/21)* tehdyt työpäivät
Kun palkkaan oikeuttavien työpäivien määrä on
vähintään 13
vähennetään täydestä kk-palkasta
poissa oltujen työpäivien palkkaa vastaava määrä.
2. tapa
Jakajana kuukauden todelliset työpäivät
Peruspalkan suuruuden määrittäminen korotettua palkkaa
laskettaessa


mukaan lasketaan (sopimukseen perustuvat palkkaan verrattavat lisät)
 kuukausipalkka, kalliinpaikan- ja ikälisät
 luontoisedun raha-arvo (työehtosopimuksessa)
 provisiopalkka (työehtosopimuksessa)
 tuotantopalkkiot (työehtosopimuksessa)
ei mukaan
 vuorotyölisä
 säännöllisestä sunnuntaityöstä maksettava korvaus
 tilapäisluontoiset korvaukset (esim. yli- ja lisätyöstä)
Arkipyhäkorvaus
 Kun juhlapäivä sattuu arkipäiväksi, joka muuten olisi
työpäivä, tuntipalkkalaisten osalta
työehtosopimuksissa on yleensä sovittu
arkipyhäkorvauksesta tai lyhennetystä työviikosta.
Korvaus maksetaan säännöllisen työajan mukaisesti
keskituntiansion perusteella.
 Mikäli työntekijä on työssä, palkka maksetaan kuin
sunnuntaityöstä.
Arkipyhiä esim. graafisella alalla ovat:











Pitkäperjantai
Toinen pääsiäispäivä
Vapunpäivä *
Juhannusaatto
Itsenäisyyspäivä *
Jouluaatto
Ensimmäinen joulupäivä
Uudenvuodenpäivä
Tapaninpäivä
Loppiainen
Helatorstai
 * laki
Lyhennetty työaika, osittainen hoitovapaa, osaaikaeläke
 TT:n alkuperäinen kuukausipalkka on 2000
€/kk. Lisäksi hänellä on 500 €:n autoetu.
Alkuperäinen työaika on 7,5 t/pv. TT siirtyy
osa-aikaeläkkeelle 1.2., jonka jälkeen hän
työskentelee 6 t/pv neljänä päivänä viikossa
eli 24 t/vko. Mikä on uusi kuukausipalkka?
Tehtävän ratkaisu
 Uusi kuukausipalkka
 2500 * 24 = 1600 €
37,5
 Jos henkilö luopuu autoedusta, tulee rahapalkka
olemaan 1600 €. Jos autoetu säilyy, rahapalkan osuus
on 1100 € ja autoedun 500 €.