HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

Download Report

Transcript HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

Handleiding bij

Meldformulier keuzedeel

bestemd voor het indienen van voorstellen van keuzedelen bij kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven door onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen die voorstellen voor keuzedelen kunnen indienen ten behoeve van de kwalificatiestructuur MBO Zoetermeer, versie 2 april 2015 1

Inhoudsopgave

 

1.

  Het keuzedeel ............................................................................................................................... 3   1.1.

  Wat is het keuzedeel? ......................................................

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

  2.

  1.2.

  1.3.

  Wie kunnen keuzedelen indienen? ............................................................................................ 3 Waar en hoe indienen? ............................................................................................................ 3 Invullen van het meldformulier ....................................................................................................... 5       3.

  2.1.

2.2.

2.3.

      Algemene informatie ............................................................................................................... 5   Toelichting op het keuzedeel .................................................................................................... 5   Uitwerking keuzedeel .......................................................

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Contact ......................................................................................................................................... 6     2

1.

Het keuzedeel

1.1.

Inleiding

Onderdeel van de herziene kwalificatiestructuur is het keuzedeel. Alle feiten en begrippen over het keuzedeel zijn te vinden in de publicatie van de regievoerder in de publicatie “Facts & figures”. De publicatie is te downloaden op de volgende link: http://www.herzieningmbo.nl/magazine/2014/11/mijlpaal-bereikt-facts-and-figures-keuzedelen-gereed/ . Deze handleiding geldt voor 2 meldformulieren: • Een meldformulier voor wie een nieuw keuzedeel wil toevoegen aan het register keuzedelen. • Een meldformulier voor wie een bestaand keuzedeel wil koppelen aan een kwalificatie. Uitgelegd wordt wat de procedure is. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de procedure die geldt tot augustus 2015 en de procedure vanaf augustus 2015 wanneer de wettelijke taken van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven overgeheveld zijn naar SBB. Het voorjaar van 2015 vormt een overgangsperiode waarin in sommige gevallen al de procedure geldt vanaf augustus 2015.

1.2.

Wie kunnen keuzedelen indienen?

Het initiatief voor (koppeling van) een keuzedeel kan komen van een paritaire commissie of vanuit onderwijsinstellingen danwel (regionale) partners onderwijs - bedrijfsleven. Bij het indienen en koppelen van een keuzedeel geldt als voorwaarde dat het voorstel gedragen wordt door zowel onderwijs als het (regionale) bedrijfsleven. Daarbij gaat het uiteraard zowel om de profit als de non-profit sector. Wanneer het een keuzedeel betreft gericht op doorstroming naar het hbo geldt dat de aanvraag ingediend moet worden door de betreffende mbo-instelling én een hbo-instelling.

1.3.

Waar en hoe indienen?

Initiatieven voor nieuwe keuzedelen danwel koppeling van keuzedelen worden tot augustus 2015 ingediend bij één van de 17 kenniscentra (zie hoofdstuk 4 voor contactgegevens per kenniscentrum). De initiatiefnemer dient het ingevulde meldformulier in bij het kenniscentrum dat verantwoordelijk is voor de kwalificatie(s) waaraan het keuzedeel gekoppeld moet worden. Bij keruzedelen bedoeld voor meerdere kwalificaties van verschillende kenniscentra kunt u contact opnemen met de toetsingskamer SBB of met het team kwalificeren & examineren van SBB. SBB kan in een dergelijk geval een advies geven welk kenniscentrum het meest geschikt is om het voorstel in behandeling te nemen. De Toetsingskamer geeft ook advies over overige vragen rond keuzedelen. Vanaf augustus 2015 worden voorstellen voor (koppeling van) keuzedelen ingediend via het team Kwalificeren & examineren van SBB (zie hoofdstuk 4 voor contactpersonen). 3

1.4.

Het proces van toetsing en vaststelling

Hieronder volgt het proces van indiening tot vaststelling van een keuzedeel tot augustus 2015: !

!

!

!

!

!

Nadat een voorstel aan de hand van het meldformulier is ingediend bij een kenniscentrum toetst het kenniscentrum of voldaan is aan alle voorwaarden voor in behandeling name. Bijvoorbeeld of de informatie compleet is. De paritaire commissie beoordeelt of het keuzedeel voldoet aan de eis dat het een toegevoegde waarde heeft voor de (regionale) arbeidsmarkt of doorstroming bij de betreffende kwalificatie(s). Ook toetst de paritaire commissie of het keuzedeel inhoudelijk een aanvulling is op de kwalificatie. Een belangrijk criterium is ook voldoende draagvlak bij de indienende partijen voor het keuzedeel. Wanneer het voorstel volgens de paritaire commissie voldoet aan die criteria wordt het keuzedeel door het kenniscentrum ingediend bij de Toetsingskamer SBB voor een 'ingangstoets'. De Toetsingskamer SBB toetst op de toegevoegde waarde in de kwalificatiestructuur. Het toetst o.a. of er al niet gelijksoortige keuzedelen ontwikkeld zijn. Wanneer de ingangstoets gepasseerd is kan het keuzedeel verder ontwikkeld worden door het kenniscentrum. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de initiatiefnemers. Het ontwikkelproces is formeel voltooid wanneer de paritaire commissie het keuzedeel heeft gevalideerd. Na validering door de paritaire commissie gaat het keuzedeel voor een 'eindtoets' naar de Toetsingskamer SBB. In de eindtoets controleert de Toetsingskamer SBB of het keuzedeel voldoet aan de richtlijnen en of de vaststellingsprocedure correct is verlopen. Wanneer dit het geval is wordt het keuzedeel voorgelegd ter vaststelling door OCW. Hierna wordt het keuzedeel opgenomen in het register keuzedelen en gepubliceerd op Kwalificatiesmbo.nl De procedure van koppeling van het keuzedeel is een verkorte versie van bovenstaande procedure: !

!

!

!

Nadat een voorstel voor koppeling aan de hand van het meldformulier is ingediend bij een kenniscentrum toetst het kenniscentrum of voldaan is aan alle voorwaarden voor in behandeling name. De paritaire commissie beoordeelt of de koppeling van het keuzedeel voldoet aan de eis dat het een toegevoegde waarde heeft voor de (regionale) arbeidsmarkt of doorstroming bij de betreffende kwalificatie(s). Ook hier is draagvlak in de regio of landelijk een belangrijk aandachtspunt. Wanneer het voorstel volgens de paritaire commissie voldoet aan die criteria dient het kenniscentrum namens de paritaire commissie het keuzedeel in bij de Toetsingskamer SBB voor een 'ingangstoets'. De Toetsingskamer controleert of de toetsing voldoet aan de eisen van toegevoegde waarde en omvang. Wanneer de toetsingskamer akkoord is met de toetsing wordt de koppeling toegevoegd aan het register keuzedelen en wordt de koppeling vastgesteld door OCW. De periode vanaf de ingangstoets tot en met de eindtoets door de Toetsingskamer duurt ongeveer 3 maanden. Publicatie van het register gebeurt 4 keer per jaar: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Na opname in het register blijft tot 1 augustus 2015 het kenniscentrum verantwoordelijk voor het onderhoud van het keuzedeel. De procedure geldt min of meer ook vanaf augustus. Het belangrijkste verschil is dat er dan één loket is voor het indienen van voorstellen van keuzedelen: SBB. 4

2.

Invullen van het meldformulier nieuw keuzedeel

2.1.

Algemene informatie

De indienende partij kan een onderwijsinstelling, een brancheorganisatie of een werkgever zijn. Deze partij zorgt ervoor dat hij in de regio draagvlak vindt zodat er bij de indiening altijd sprake is van pariteit. Bij een keuzedeel gericht op doorstroming naar het hbo bevat het meldformulier de contactgegevens (en handtekeningen) van tenminste een mbo- en een hbo-instelling, bij een keuzedeel gericht op de (regionale) arbeidsmarkt tenminste die van de mbo-instelling en de werkgevers. De handtekening moet afkomstig zijn van de personen die ook betrokken zijn bij de implementatie en uitvoering van het keuzedeel. Bijvoorbeeld op het niveau van sectordirecteur of onderwijsmanager in een roc.

2.2.

Toelichting op het keuzedeel

Geef een titel aan het keuzedeel Inhoud van het keuzedeel Beschrijf op hoofdlijnen wat de inhoud van het keuzedeel is. Beschrijf wat de student leert, welke kerntaken, werkprocessen, vakkennis en / of vaardigheden aan de orde komen in het keuzedeel. Relevantie voor doorstroom of arbeidsmarkt Onderbouw zo goed mogelijk kwalitatief en kwantitatief wat de relevantie van het keuzedeel is voor doorstroming naar vervolgonderwijs en/of de (regionale) arbeidsmarkt. Doorstroom heeft betrekking op doorstroom binnen het mbo of doorstroom van mbo naar hbo. Daarbij kan het gaan om generieke doorstroomcompetenties (leren leren, talenkennis ed.) of specifieke competenties gericht op doorstoom naar een hoger kwalificatieniveau. Keuzedelen gericht op versterking van de arbeidsmarktpositie kunnen gericht zijn op verbreding of verdieping van het profiel van de student. Bij regionale initiatieven zal die verbreding of verdieping vooral gericht zijn op de regionale behoefte. Bijvoorbeeld: het leren van de Duitse taal en cultuur in de grensregio. Hierbij geldt dat het keuzedeel voldoende toegevoegde waarde moet hebben ten opzichte van de kwalificatie(s) waaraan het gekoppeld moet worden. Er mag geen sprake zijn van hinderlijke overlap tussen keuzedeel en de eisen die al in basis en profiel van de kwalificatie staan. Koppeling aan kwalificatie(s) Een keuzedeel is altijd gekoppeld aan één of meerdere kwalificatie(s). Dat betekent dat de mbo-instellingen het keuzedeel alleen kan aanbieden in samenhang met basis en profiel(en) in de betreffende kwalificatie(s). De koppeling komt tot stand op basis van de relevantie voor doorstroming en/of arbeidsmarkt bij de betreffende kwalificatie(s). De indienende partij kan hiervoor een voorstel doen, de uiteindelijke beslissing hierover wordt gemaakt door de paritaire commissie(s) en vanaf augustus de sectorkamer. Draagvlak De onderbouwing van het draagvlak kan blijken uit zaken als: • • Er zijn scholen die het keuzedeel willen uitvoeren. Dat blijkt uit inspanningen die gericht zijn op implementatie, zoals de ontwikkeling van lesmaterialen en toetsen. Er is in de regio aantoonbaar behoefte aan beroepsbeoefenaren die verdieping/verbreding hebben middels dit keuzedeel. Bedrijven zijn bereid om deze leerlingen aan te nemen. 5

• • Er zijn bedrijven die mee denken over de inhoud en/of die BPV plekken willen aanbieden voor het keuzedeel. Er zijn aantoonbaar middelen (geld, tijd) beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het keuzedeel en er is een heldere planning voor de ontwikkeling en implementatie. Verwantschap / overlap in het register Een nieuw keuzedeel mag niet overlappen met een al bestaande keuzedeel in het register. Bekijk voor het indienen de al bestaande keuzedelen op de website www.kwalificatiesmbo.nl

of neem contact op met SBB.

3.

Meldformulier koppeling keuzedeel

Geef aan om welk keuzedeel het gaat en aan welke kwalificatie(s) het keuzedeel gekoppeld moet worden. Motiveer waarom het keuzedeel toegevoegde waarde heeft voor studenten op de arbeidsmarkt en / of de doorstroom die zich kwalificeren voor de betreffende kwalificatie(s). Waarborg daarbij het draagvlak voor de koppeling bij bedrijfsleven en / of vervolgonderwijs. Controleer voor indiening goed dat er geen sprake is van overlap van het keuzedeel met de kwalificatie waaraan het gekoppeld moet worden. Controleer ook of de omvang van het keuzedeel past in de keuzedeelverplichting van de kwalificatie(s) waaraan het gekoppeld moet worden. Een keuzedeel van 720 uur kan niet gekoppeld worden aan een niveau 2 kwalificatie.

4.

Contact

Wanneer u vragen heeft over het invullen van het meldformulier of over het toets- en vaststellingsproces kunt u terecht bij de SBB:

SBB - Toetsingskamer

Telefoonnummer: 079 329 4041 Emailadres: [email protected]

SBB – Team Kwalificeren en examineren

Telefoonnummer: 06 13967609 of 079 3294000 Emailadres: mailto:[email protected]

Website

www.s-bb.nl of www.kwalificatiesmbo.nl Voor meer informatie over de kenniscentra, zie: http://www.s-bb.nl/gegevens-kenniscentra.html

6