PowerPoint-presentatie

Download Report

Transcript PowerPoint-presentatie

Nieuw profiel Groen
Vernieuwing vmbo beroepsgericht
Op weg naar een nieuw profiel Groen
12 november 2014
WAT VERANDERT ER MET INGANG VAN 2016-2017?
• Het onderwijs in de bovenbouw van het vmbo
• Alleen beroepsgerichte programmadeel vmbo (AVO ongewijzigd)
• De structuur én inhoud van de beroepsgerichte examenprogramma’s
• De huidige indeling in sectoren verdwijnt
• Alle bestaande 35 vmbo afdelingsprogramma’s verdwijnen
• Er komen (10) profielen met bijhorende profielvakken.
Opbouw totaal examenprogramma vmbo
Van oud naar nieuw
ec
zw
te
gr
10 beroepsgerichte profielen
Met ieder een kern- profiel- en keuzeprogramma
HBR
E&O
Z&W
BWI
MVI
PIE
M&T
D&P
GROEN
M&T
, Profiel-, Keuzeprogramma
Structuur Kern- Profiel- Keuzeprogramma
Handreiking SLO
KEUZE
4 Keuzedelen
Schoolexamen
50%
50%
PROFIEL
4 Profieldelen
Centraal examen
Syllabus CvE
KERN
PROFIEL
KEUZE
EXAMEN P R O G R A M M A
ONDERWIJS
ONDERWIJS
PROFIEL
KEUZE
EXAMEN P R O G R A M M A
=
PROJECTWEEK
STAGE
Nieuw profiel Groen
PILOTS LANDELIJK
 Van alle 10 profielen zijn concept examenprogramma's klaar. Alle syllabuscommissies gestart, 6 syllabi (versie 1) gereed.
 De eerste versie van de overige 4 profielen (waaronder Groen) zal in 2015 worden vastgesteld
 Er zijn op dit moment bijna 50 pilotscholen. 28 daarvan zijn gestart met tweede pilotjaar
 De pilot heeft toetsend karakter en (deels) een ontwikkelend karakter.
 Tijdens de pilot wordt onderzocht en besloten of het concept examenprogramma op onderdelen inhoudelijk bijstelling verg
 Vaststelling examenprogramma voorjaar 2016.
 m.i.v. schooljaar 2016-2017 werken alle vmbo scholen met de dan vastgestelde nieuwe examenprogramma (start 3e leerjaar)
Nieuw profiel Groen
PILOT GROEN
 op 1 mei 2014 is het conceptexamenprogramma profiel Groen opgeleverd.
 Dit examenprogramma wordt op dit moment nader uitgewerkt in een syllabus (versie 1: voorjaar 2015)
 In augustus 2014 zijn 9 locaties van AOC’s – VBG scholen gestart met de pilot profiel Groen.
 De pilotscholen Groen werken nu in het derde leerjaar met hun leerlingen op basis van het conceptexamenprogramma.
 De pilot heeft toetsend karakter en (deels) een ontwikkelend karakter.
 Tijdens de pilot kan blijken dat het concept examenprogramma op onderdelen inhoudelijk bijstelling vergt
 Vaststelling examenprogramma voorjaar 2016.
 m.i.v. schooljaar 2016-2017 werken alle vmbo- groen scholen met het dan vastgestelde nieuwe examenprogramma.
PROFIELDELEN GROEN BB & KB
Landelijk gebied (grootschalig)
1.
Groene productie
2. Tussen productie en verkoop
a)
eigentijds ondernemen in de groene
sector
plantaardige producten voortbrengen
dierlijke producten voortbrengen
a)
b)
c)
b)
3. Vergroening stedelijke omgeving
in een stedelijke omgeving:
a) een ontwerp maken voor een
kleinschalige, groene, ruimtelijke
invulling (flora en fauna)
b) groene, ruimtelijke invulling realiseren en
inrichten
c) een kleinschalig, groene, ruimtelijke
invulling beheren en de planten en
dieren verzorgen
d) derden informeren over het belang van
planten en dieren en over de herkomst
van natuurlijke (of groene) producten
4. Groene vormgeving en verkoop
in groene sector:
a) bestellen en in ontvangst nemen van
producten
b) controleren en verwerken van goederen
en producten
c) ontwerpen, promoten, inrichten en
presenteren aan de hand van een
winkelconcept
d) presenteren van producten
e) verkopen van producten
Stedelijk gebied (kleinschalig)
Consument/afnemer
Producent
c)
Voedingsmiddelen uit de groene sector
adequaat vervoeren, hanteren,
verwerken, bereiden en bewaren
Producten uit de groene sector sorteren,
verpakken en transportklaar maken
voorraadbeheersysteem gebruiken,
bestelopdrachten in ontvangst nemen,
verwerken en klaarzetten van orders in
een groene context en mutaties in het
systeem doorvoeren
PROFIELDELEN GROEN GL
Landelijk gebied (grootschalig)
2. Tussen productie en verkoop
a)
b)
3. Vergroening stedelijke omgeving
in een stedelijke omgeving:
a) een ontwerp maken voor een
kleinschalige, groene, ruimtelijke
invulling (flora en fauna)
b) groene, ruimtelijke invulling realiseren en
inrichten
c) een kleinschalig, groene, ruimtelijke
invulling beheren en de planten en
dieren verzorgen
d) derden informeren over het belang van
planten en dieren en over de herkomst
van natuurlijke (of groene) producten
Stedelijk gebied (kleinschalig)
Consument/afnemer
Producent
c)
Voedingsmiddelen uit de groene sector
adequaat vervoeren, hanteren,
verwerken, bereiden en bewaren
Producten uit de groene sector sorteren,
verpakken en transportklaar maken
voorraadbeheersysteem gebruiken,
bestelopdrachten in ontvangst nemen,
verwerken en klaarzetten van orders in
een groene context en mutaties in het
systeem doorvoeren
Nieuw profiel Groen
KEUZEDELEN PROFIEL GROEN
Keuzedeel 1 Het groene machinepark Groen versie 1
Keuzedeel 2 Tuinontwerp en -aanleg Groen versie 1
Keuzedeel 3 Werk in tuin en landschap Groen versie 1
Keuzedeel 4 Bloemwerk Groen versie 1
Keuzedeel 5 Groene vormgeving en styling Groen versie 1
Keuzedeel 6 Groene groei Groen versie 1
Keuzedeel 7 Groei en oogst Groen versie 1
Keuzedeel 8 Houden van dieren Groen versie 1
Keuzedeel 9 Gezonde dieren Groen versie 1
Keuzedeel 10 Water Groen versie 1
Keuzedeel 11 Smakelijk eten Groen versie 1
Keuzedeel 12 Groene zorg Groen versie 1
Keuzedeel 13 Natuurlijk groen Groen versie 1
Alle informatie, ook de conceptexamenprogramma’s:
www.vernieuwingvmbo.nl
GROEN
•Home
•Over het project
CONCEPTEXAMENPROGRAMMA VERSIE 1 EXAMEN 2014 – 2016
PUBLICATIES
PILOTSCHOLEN
ORGANISATIE
PLATFORMS
•Faq
•Agenda
•Nieuwsbrieven
•Good Practices
•Contact
Nieuwsbrief
Wellantcollege
Amersfoort
De leukste school voor later
15
Voorstellen
Susan Leppink
Docent bloem en handel
Vakgroephoofd Groen+
Projectleider Pilot Amersfoort
Werkzaam sinds drie jaar bij Wellantcollege
Amersfoort
De leukste school voor later
16
Algemeen
Onze school: 350 leerlingen
Leerlingen in pilot leerjaar 3
• 14 BB leerlingen
• 27 KB leerlingen
• 10 GL leerlingen
3 paardenklas (aangevuld met 7 TL ll)
22 Kookklas
De leukste school voor later
17
Groen+ team
• Groeiende school en groeiend team.
• Groen+ team: 7 docenten
• Pilotteam: 5 docenten. 3 docenten werken sinds 2014-2015
De leukste school voor later
18
Themaklassen.
School biedt themaklassen aan
• Paardenklas en kookklas
Voorheen buiten rooster om
Nu in lessentabel opgenomen
Leerlingen hebben geen extra lessen
De leukste school voor later
19
Inventarisatie
Hoeveel klokuren praktijk krijgt een BB/KB/GL leerling per week bij u op
school?
Naam school: …
Aantal uren:
BB
KB
GL
De leukste school voor later
20
Wellantcollege Amersfoort
BB
KB
GL
6uur per week
6 uur per week
2 uur per week leerjaar 3 ; 3 uur leerjaar 4
Totaal leerjaar 3 en 4:
BB
KB
GL
360 uur
360 uur
162 uur
De leukste school voor later
21
Het proces. 1/3 De besluitfase
• 1 mei 2014. Conceptexamenprogramma klaar
• Oproep Ministerie aan scholen voor deelname pilots
• Half mei: Overleg tussen directeur teamleiding,
vakgroephoofd groen+ team
• Landelijke bijeenkomst AOC’s - algemene informatie
Besluit: wij gaan ervoor!
De leukste school voor later
22
Het proces 2/3 mei t/m zomervakantie
• Teamleider en projectleider: verdiepen zich in
eindtermen
• Groen+ team bekijkt de eindtermen en geeft aan waar
ieders individuele professionaliteit ligt;
• Visie Wellantcollege en visie Wellantcollege
Amersfoort bekijken en vergelijken;
• Regio, type kinderen, aanbod MBO Wellantcollege
De leukste school voor later
23
• Overeenkomsten en wensen vanuit beide visies
bepalen voor nieuwe programma;
• Vanuit kracht en bevoegdheden van Groen+ team
worden keuzes gemaakt voor de keuzevakken
• Start gemaakt met lessentabel
• Lessentabel nog een aantal keer herzien
•
eind juni 2014 klaar
• Lessentabel gecommuniceerd met de roostermaker
• Bijeenkomst voor de pilot- en volgscholen
De leukste school voor later
24
Het proces 3/3 Start schooljaar 2014-2015 tot heden
• Het rooster wordt gecontroleerd
• Lessen starten. Lesmateriaal wordt van week tot
week gemaakt door vakdocenten;
• Bijeenkomst voor pilot- en volgscholen;
• Lessentabel wordt herzien. Geen grote aanpassingen
• PTA schrijven
De leukste school voor later
25
• Wekelijkse bijeenkomst met docenten
• Kijken naar manieren van toetsing
• Bespreken van elkaars lessen en lesideeën
• Planningen maken
• Toetsen maken in tweetallen
• Verdiepen in de ECC
• Verdiepen in inzet van competenties
De leukste school voor later
26
Voorbereiding lessentabel
6 uur per week
BB en KB
2 uur
Profieldeel
2 uur
Keuzedeel
2 uur
Keuzedeel. Themaklas valt onder keuzedeel
2 uur per week GL
De leukste school voor later
27
Programma’s aanbieden
Leerling heeft keuze welk programma hij/zij volgt.
Niet welke keuzedelen.
3 programma’s:
1. regulier programma
2. kookklasprogramma
3. paardenklasprogramma
De leukste school voor later
28
Einddoelen, leerjaar 3 + 4
Regulier programma BB en KB:
• 5 keuzedelen
• 4 profieldelen
Themaklas programma BB en KB
• 4 keuzedelen
• 4 profieldelen
GL programma. Geen Themaklas mogelijk.
• 2 keuzedelen
• 2 profieldelen
De leukste school voor later
29
Randvoorwaarden lessentabel
•
Themaklassen in leerjaar 3 en 4. Een themaklas wordt ingediend voor een
keuzedeel;
•
Profieldelen hebben we opgedeeld in twee vakken. En twee verschillende
vakdocenten;
•
Profieldelen worden gegeven op niveau;
•
Keuzedelen worden gegeven in klassen met BB en KB gemixt;
•
GL heeft een eigen programma. Geen mix met andere niveaus
•
Themaklassen hebben een ander programma. Andere keuze delen;
•
Profieldeel en keuzedelen starten beide in klas 3;
•
Profieldelen worden eind klas 4 allemaal herhaald; de laatste periode is
examentraining gebaseerd op syllabi.
De leukste school voor later
30
Opzet van de keuzedelen:
• Docent bekijkt de eindtermen/competenties
• Docent deelt deze eindtermen en competenties op in 18 lesweken en houdt
hierbij rekening met LOB, competenties en reflecteren;
• In klas 3 duurt een keuzedeel 24 weken. In klas 4 18 weken;
• Als het keuzedeel in klas 3 aanbod komt, vult de docent de lessen aan met
extra aandacht voor algemene vaardigheden. Zoals een verkoopgesprek,
rekenvaardigheden, extra LOB, en PC vaardigheden
• Een keuzedeel bestaat uit twee PTA cijfers.
De leukste school voor later
31
Opzet van de profieldelen;
• Profieldeel duurt 12 weken
• Wordt in twee vakken opgedeeld
• De twee vakdocenten bekijken en bespreken de eindtermen en maken,
indien mogelijk, een gezamenlijk einddoel (PTA opdracht) voor de
leerlingen
• Docenten stellen samen beoordelingslijst op van het PTA onderdeel
• Docent maakt van afgesproken profieldeel een lesplanning maken van 6
weken
• Docent gaat net als bij een keuzedeel op zoek naar lesmateriaal en creëert
de lessen
De leukste school voor later
32
Opzet themaklas
• Themaklas leerlingen: veel minder tijd over voor andere keuzedelen;
• Gekeken naar een keuzemodule met overlap themaklas;
• Themaklas leerlingen hebben naast keuzedeel: themaklas, 3 andere
keuzedelen.
• Eén keuzedeel is maar 12 weken. Het keuzedeel van 12 weken wordt deels
tijdens de themaklas behandeld en deels tijdens keuzedeel;
• Themaklas docent en andere vakdocent beslissen samen welke
keuzemodule en werken gezamenlijk naar twee PTA toetsen;
De leukste school voor later
33
Lesmateriaal:
• Docent kijkt in zijn lesplanning van 18 weken;
• Schetst een globale lessituatie;
• Kijkt per les wat er in de ECC aanwezig is aan lesstof;
• Creëert lesstof
• Houdt in de lesstof rekening dat er ook dingen inzitten zoals een terugblik
op vorige les; Planning doornemen met de leerlingen; Afwisselende
werkvormen;
• Terugkomende structuur in de lessen;
• Combineert de theorie met een praktijk opdracht;
De leukste school voor later
34
Waar lopen we tegenaan?
•
LOB inpassen -> Handreiking LOB is er tot op heden nog niet;
•
Er is nog geen syllabus. Deze is in het voorjaar 2015 klaar
•
Hoge werkdruk bij de vakdocenten. Halve dag per week is
snel voorbij;
•
Klas 3 en 4 hebben hetzelfde PTA toetsingsmoment. Hierdoor
moet bij de groen+ vakgroep veel getoetst en ontwikkeld
worden op hetzelfde moment
De leukste school voor later
35
•
Onderbouw vorig schooljaar veranderd. Daar moet ook aandacht naar toe om de
kwaliteit te verbeteren;
•
Inzet competenties; we willen graag, maar willen het wel goed doen en niet half;
•
Kleine vakgroep. Dus de lessentabel wordt afgestemd op wat we hebben aan
docenten;
•
Lessen bij een vak zijn niet goed gegaan en dus ook de PTA toets niet. Wat nu? ->
overleg met landelijk pilotteam;
•
Docenten zijn erg zoekende, de waan van de dag maakt dat de leerlingen er wel
zijn en docenten snel moeten handelen/ontwikkelen;
•
Er staan dingen in de profieldelen beschreven waar we niet de faciliteiten voor
hebben;
•
De tijd ontbreekt om netwerk op te zetten om ook buiten de school met leerlingen
te leren;
• Tijd…. agenda
De leukste school voor later
36
Weekagenda
Lesgeven
9 uur
Voor en na bereiding les
3,6 uur
Organiseren
2,5 uur
Vakgroep hoofd
3,8 uur
Pilot leiden/begeleiding
5,6 uur
Lesmateriaal schrijven, pilot
3,2 uur
Vergadering
2 uur
Manifestatie, pilot
3,3 uur
De leukste school voor later
37
Bedankt voor uw aandacht
De leukste school voor later
38