zie de literatuurlijst

download report

Transcript zie de literatuurlijst

Literatuurlijst Master Social Work
2014-2015
Cohort MSW7
In deze lijst is per programma van de opleiding opgenomen welke literatuur verplicht en
welke literatuur aanbevolen is. Verplicht wil zeggen dat dit een boek is wat veel gebruikt
wordt in de opleiding en dat je gelezen moet hebben. Het is dus sterk aan te raden om deze
boeken (tweedehands) aan te schaffen. De aanbevolen literatuur komt ook aan de orde,
maar het hangt af van je eigen projectonderwerp en interesse of dit iets is om ook aan te
schaffen. Boeken die bij ons op de literatuurlijst staan, zijn ook te lenen via ons
studiecentrum, maar er zijn slechts een of twee exemplaren. Je kunt de boeken o.a.
bestellen via studystore:
Professioneel leiderschap
Verplicht
- Bos, J., & Harting, E. (2006). Projectmatig creëren 2.0. Schiedam. Scriptum. Hoofdstuk
15: De projectleider, hoofdstuk 18: Persoonlijk leiderschap.
- Smid, G., & Rouwette, E. (red.) (2009). Ruimte maken voor onderzoekende
professionaliteit. Onderzoekend handelen, handelend onderzoeken. Assen: Van Gorcum.
Deel 1: De onderzoeksruimte en onderzoekende professionaliteit.
- Zwanenberg, Z. (2010). Leadership in Social Care. Research Higlights 51. London:
Jessica Kingsley Publishers.
Aanbevolen
- Bastings, M., Markenhof, A en H. Oost (2011). Een onderzoek presenteren. Baarn.
ThiemeMeulenhoff BV.
- Block, P. (2001). Feilloos adviseren – Een praktische gids voor adviesvaardigheden.
Academic Service.
- Haan, E. de (2009). Leren met collega’s: Praktijkboek intercollegiale consultatie. Assen:
Van Gorcum.
- Haan, E. de (2009). Coachen met collega’s: Praktijkboek individuele consultatie. Assen:
Van Gorcum.
Op Scholar
- DOZ-boek 5. (2002). Collegiale consultatie en intervisie - het stellen van vragen als
middel tot probleemverheldering, Utrecht, hoofdstuk 6: De basisvaardigheden bij
probleemverheldering, pag. 31-53. (dit hoofdstuk is op Scholar aanwezig).
Social Work Theory
Verplicht
- Ewijk, Hans van (2011). Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd. Amsterdam:
SWP (te downloaden via Internet:
http://www.hansvanewijk.nl/CmsData/Publicaties/850191%20Maatschappelijk%20werk%
20BW(1).pdf
- Nijnatten, C. van (2010). Children’s agency, children’s welfare. A dialogical approach to
child development, policy and practice. Bristol: The Policy Press
- Parton, Nigel, Patrick O’Byrne (m.m.v. Carol van Nijnatten) (2007). Social Work. Een
constructieve benadering. Houten: Bohn/Stafleu/van Loghum.
- Spierts, Marcel (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat. Geschiedenis en
toekomst van sociaal-culturele professionals. Amsterdam: Van Gennep
Aanbevolen
-
-
Baart, A., & Carbo, C. (2014). De Zorgval. Amsterdam: Thoeris
Boeckhorst, F. (2003), Duivelse spiralen. Werkboek voor meervoudig-systemisch denken
in de sociale psychiatrie. Warnsveld: GgNet
Boer de, N., & en van der Lans, J (2011), Burgerkracht. ’s Gravenhage: RMO.
Boutelier, H. (2011), De improvisatiemaatschappij. Over de sociale ordening van een
onbegrensde wereld (2e druk). Amsterdam: Boom/Lemma
Dijstelbloem, H. (2010), Politiek vernieuwen. Op zoek naar publiek in de technologische
samenleving. Amsterdam: Van Gennep.
Hall, C., Juhila, K., Matarese, M., & van Nijnatten, C. (ed.) (2014). Analysing Social Work
Communication. Discourse in practice. London and New York: Routledge
Jansen, T., van den Brink, G., & Kneyber, R. (red.) (2012), Gezagsdragers. De publieke
zaak op zoek naar haar verdedigers. Amsterdam: Boom
Janssen, E., & van Hasselt-van Rijssen, M. (2011). De kracht van het pyramideprincipe.
Den Haag: Academic Service.
Jumelet, H., & Wenink, J. (red.) (2012). Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen,
opvoeders en omgeving. Grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk. Amsterdam:
SWP
Laan, G. van der (2006). Maatschappelijk werk als ambacht: inbedding en belichaming.
Amsterdam: SWP
Linders, L. (2010). De betekenis van nabijheid. Utrecht: SDU.
Oostrik, H. & Hattum, M. van (2012). ‘Vrijheid versus rechtvaardigheid. Sociaal werk
een maatschappelijke noodzaak of noodzakelijk kwaad?’ Maatwerk, 5, 18-20.
Payne, M. (2005), Modern Social Work Theory. Basingstoke: Macmillan Palgrave
Pijnenburg, H.,Montfoort, A. van, Hermans, J., & Hutschemaekers, G. (2010). Zorgen
dat het werkt. Werkzame factoren in de zorg voor de jeugd. Amsterdam: SWP
Regenmortel, T. van (2008), Zwanger van empowerment. Een uitdagend kader voor
sociale inclusie en moderne zorg. Eindhoven: Fontys
Schout, G. (2007). Zorgvermijding en zorgverlamming. Een onderzoek naar
competentieontwikkeling in de openbare geestelijke gezondheidszorg. Amsterdam: SWP
Sennett, R. (2003). Respect in een tijd van sociale ongelijkheid. Amsterdam: Byblos.
Sennett, R. (2012). Together. The rituals, pleasures and politics of cooperation. London:
The Penguin Group
Steyart, J.,& Kwekkeboom R. (2012), De zorgkracht van sociale netwerken. Utrecht:
Movisie
Tongeren, P.van (2003), Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek. Amsterdam:
Sun.
Uitermark, J., Gielen, A., & Ham, M.( red.) (2012). Wat werkt nu werkelijk? Politiek en
praktijk van sociale interventies. Amsterdan: Van Gennep
Social Practice Development
Verplicht:
- Boeije, H (2009). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Boom Lemma
Uitgevers.
- Bos, J. & Harting, E. (2006). Projectmatig creëren 2.0. Schiedam: Scriptum.
- Caluwé, L. de & H. Vermaak (2006). Leren veranderen. Een handboek voor de
veranderkundige. Uitgeverij Kidsgids, 2e editie.
- Langley, G.J., R.D. Moen, K.M. NOlan, T.W. Nolan, C.L. Norman & L.P. Provost (2009).
The improvement guide: a practical approach to enhancing organizational performance.
John Wiley and Sons.
-
-
Pelt, M. van, Hoijtink, M., Oostrik, H. & M. Rakers red. (2011). Meesterschap in het
sociaal werk. Over kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling voor het vak en de
organisatie. Amsterdam: SWP. Dit boek is ook op de opleiding te verkrijgen ( á
22,50).
Robson, C. (2011). Real world research. Oxford: Blackwell. Derde editie.
Aanbevolen:
Baarda, B., Bakker, E., De Goede, M., Julsing, M. & Van der Hulst, M. (2012). Basisboek
Methoden en Technieken. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T. Julsing, M., Peters, V., Van der Velden, Th. & De
Goede, M. (2013). Basisboek kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Boendermaker, L. (2011). Implementeren is reflecteren. Openbare les Hogeschool van
Amsterdam. Geraadpleegd op 9 mei 2014 van http://www.hva.nl/kenniscentrum-dmr/wpcontent/uploads/2011/05/ol32-110518-boendermaker.pdf
Donk, C. van der & Lanen, B. van (2011). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum:
Coetinho.
Emans, B. (2003). Interviewen: theorie, techniek en training. Groningen: Noordhoff
Uitgevers.
Pallant, J. (2013). SPSS survival manual (5e editie). Berkshire, UK: Mc Graw Hill.
Slotboom, A. (2012). Statistiek in woorden, (5e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Swanborn, P.G. (2001). Evalueren: het ontwerpen, begeleiden en evalueren van
interventies: een methodische basis voor evaluatie-onderzoek, (2e druk). Amsterdam:
Boom Lemma Uitgevers.
Ook te vinden via internet:
http://study.boomdoc.nl/docs/379726/evalueren--tweede-druk/?source=search
Yperen, T. van (2013). Met kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling van
integrale zorg voor jeugd. Geraadpleegd op 9 mei 2014 van http://www.nji.nl/nl/Metkennis-oogsten-oratie-Yperen-2013.pdf.