Inzetten van coöperatieve werkvormen tijdens

download report

Transcript Inzetten van coöperatieve werkvormen tijdens

Inzetten van coöperatieve werkvormen tijdens
onderzoekend leren
Kagan, S., Kagan, M. (2010). Coöperatieve leerstrategieën, Research, principes en de
praktische uitwerking. Vlissingen: Bazalt.
Binnen-Buiten Kring
Leerlingen lopen rond in concentrische cirkels en beantwoorden vragen met
wisselende partners.
Voorbereiding: De leerkracht bereidt vragen voor of maakt vragenkaartjes voor de
leerlingen.
1.
De leerlingen staan in de klas in een grote kring .
2.
Leerlingen vormen koppels. Bij ieder koppel staat één leerling aan de binnenkant
van de cirkel met het gezicht naar zijn of haar partner aan de buitenkant. De klas
staat nu in twee even grote cirkels.
3.
De leerlingen in de binnenkring stellen een vraag (van een vragenkaart, uit hun
boek); de leerlingen in de buitenkring geven antwoord. Binnenkringleerlingen
prijzen of coachen. (Alternatief: de leerkracht stelt een vraag en wijst aan wie gaat
antwoorden)
4.
De partners wisselen van rol: buitenkringleerlingen vragen, luisteren en prijzen of
coachen.
5.
Wanneer de vragenkaartjes variant wordt toegepast ruilen de gesprekspartners nu
hun vragenkaartjes.
6.
Binnenkring of buitenkring leerlingen roteren met de klok mee naar een nieuwe
partner. (De leerkracht kan aangeven hoe ver, bijvoorbeeld: "Ga drie plaatsen
verder". De leerlingen kunnen "hardop meetellen" terwijl ze rouleren.)
ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
Binnen-buiten-kring
ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
Dubbelrij
1. Vorm twee rijen, zo dat de kinderen tegenover elkaar staan.
2. Stel een vraag en geef bedenktijd.
3. De kinderen van de ene rij vertellen aan de kinderen tegenover hen.
En omgekeerd.
4. Enkele leerlingen kunnen hun antwoorden in de grote groep vertellen, op
uitnodiging van de leerkracht. Of enkele kinderen vertellen wat ze gehoord
hebben.
5. Een kind (of meerdere kinderen) van de ene rij sluiten achteraan. De andere
kinderen van die rij schuiven plaatsen op.
6. De kinderen vertellen weer om beurten.
7. Enkele leerlingen kunnen hun antwoorden in de grote groep vertellen, op
uitnodiging van de leerkracht. Of enkele kinderen vertellen wat ze gehoord
hebben.
ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
Dubbelrij
    





    
ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
Mix-Tweetal-Gesprek
Leerlingen vormen tweetallen om over een door de leerkracht gestelde vraag te
discussiëren
1. De leerlingen lopen stil door het lokaal, eventueel klinkt er op de achtergrond
muziek.
2. Op teken van de leerkracht (bijv. stoppen van de muziek) vormen de leerlingen
tweetallen. Dit doen ze met een andere leerling die het dichtste bij staat. De
leerlingen geven elkaar een hand.
3. Leerlingen die geen partner gevonden hebben steken de hand omhoog. Eventueel
kunnen deze leerlingen alsnog een tweetal vormen. Indien het getalsmatig niet
uitkomt mag de leerling die over blijft zelf kiezen bij welk tweetal hij/zij zich
aansluit.
4. De leerkracht stelt een vraag en geeft denktijd.
5. De leerlingen geven om beurten een reactie op de vraag van de leerkracht
6. De leerkracht herhaalt de uitwisseling zo vaak als zinvol wordt geacht.
Opmerkingen.



Het om beurten uitwisselen kan evt. aan tijd worden gekoppeld, bijv. 1 minuut
per leerling
Op uitnodiging van de leerkracht kunnen enkele leerlingen naderhand in de grote
groep hun antwoorden vertellen. Hierbij mogen ze natuurlijk gebruik maken van
hetgeen ze tijdens de opdracht van medeleerlingen nhebben gehoord.
De leerkracht kan, als de leerlingen de structuur goed kennen, ook de vraag
stellen voordat de leerlingen gaan rondlopen. De tijd van rondlopen kan dan als
Denktijd worden gebruikt.
ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
Mix-tweetal-gesprek






ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
Rondpraat
Leerlingen delen hun ideeën met de andere leden van hun team. Vaak wordt
deze structuur vervolgd met een schriftelijke opdracht.
1.
De leerkracht kondigt het onderwerp aan
Kondig het onderwerp van gesprek aan waarover de leerlingen hun ideeën gaan delen
met het team. Het onderwerp kan uit het linguïstisch gebied komen, bijvoorbeeld
over het gebruik van symboliek in een verteld of voorgelezen verhaal. Leerlingen
kunnen ook voorlezen uit eigen werk (antwoorden of resultaten delen)
2.
De leerlingen delen om de beurt iets
Een leerling deelt ideeën met het team of leest hardop zijn of haar verhaal voor. De
leerling die aan de linkerkant zit is de volgende die aan de beurt is. Rondpraat kan in
één ronde klaar zijn, of kan nog vele rondes door gaan.
ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
Rondpraat








ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
TafelRondje (Per Tweetal)
In tweetallen werken leerlingen om de beurt, schriftelijk, aan een antwoord op
een vraag
of oplossing van een probleem.
Voorbereiding: Ieder koppel krijgt één vel papier en een pen.
1.
Het probleem
De leerkracht stelt een vraag die meerdere mogelijke antwoorden heeft, zoals:
“Noem alle mogelijke sporten, alle mogelijke getallenparen die samen 1 zijn, alle
voorwerpen in jouw huis die vijftig jaar geleden nog niet uitgevonden waren”.
2.
Leerlingen doen mee
Leerlingen maken een lijst op een stuk papier, waarbij elke leerling één antwoord
opschrijft en het papier dan doorgeeft aan de persoon links. Het papier gaat letterlijk
de tafel rond, vandaar de naam ‘TafelRondje’.
Simultaan tafelrondje
Soms, bij lange atwoorden of als product het doel is, kunnen er twee, drie of zelfs
vier stukken papier tegelijk de tafel rond gaan. Bijvoorbeeld: bij een TafelRondje over
de voedselgroepen is er per voedselgroep een papier
ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
Tafelrondje






ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
Tweetal Coach
Leerlingen lossen in tweetallen om de beurt een vraagstuk op, terwijl de ander
coacht.
Voorbereiding: Ieder koppel krijgt één set vragen en één pen.
1.
De leerlingen werken in tweetallen
Teams splitsen zich op in twee tweetallen. De schoudermakkers werken aan een
werkblad. Een leerling werkt aan een probleem terwijl de andere, de coach, kijkt en
helpt als het nodig is.
2.
De coach controleert
De coach controleert of hij het eens is met het werk van zijn partner. Als de partner
s het niet eens zijn over een antwoord, kunnen zij het andere tweetal van het team
om hulp vragen. Als het team als geheel niet tot overeenstemming kan komen, dan
steekt elke teamgenoot de hand op. De leerkracht weet dat als alle vier de handen
opgestoken zijn, er een teamvraag is.
3.
De coach geeft complimenten
Als de partners het eens zijn over het antwoord geeft de coach zijn partner positief
commentaar.
4.
De partners ruilen van rol
De partners ruilen van rol en herhalen stap 1-3. De leerling die coach was wordt nu
probleemoplosser, terwijl de andere leerling de coach wordt.
5.
Tweetal check
Het team komt weer bij elkaar; de tweetallen vergelijken de antwoorden. Als ze het
niet met elkaar eens zijn en ze komen er niet achter waarom, steken ze alle vier de
hand op.
6.
De teamviering
Als het team overeenstemming heeft, geven ze elkaar de teamhandruk.
ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
Tweetal coach






ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
Zoek de valse
Leerlingen proberen elkaar op het verkeerde been te zetten door voorkennis
actief te gebruiken
1. Stelling formuleren
De leerkracht geeft de kinderen een onderwerp.
De leerlingen noteren over dit onderwerp voor zichzelf twee ware feiten en een vals feit.
2. Leerlingen geven hun mening
Om beurten vertellen de leerlingen hun drie feiten aan hun teamgenoten. De leerling die
hiermee aan de beurt is gaat even staan.
De teamgenoten zoeken uit de drie beweringen de valse bewering door 1, 2 of 3 vingers
op te steken.
De teamleden gaan met elkaar in overleg om tot één gezamenlijk antwoord te komen en
geven dit door aan de inbrenger.
De inbrenger vertelt of het antwoord goed is en licht eventueel iets toe.
3. Punten
De leerlingen kunnen punten verdienen voor elke keer dat ze hun teamgenoot gefopt
hebben.
Opmerkingen
Zoek de valse is een prima werkvorm om voorkennis op te halen, om te evalueren of om
herhalingen levendiger te maken.
Leerlingen worden uitgedaagd om ware beweringen te noteren die vals lijken en
omgekeerd.
Elk willekeurig thema rond een bepaalde categorie woorden biedt leerlingen opnieuw de
gelegenheid om Zoek de Valse te spelen
Voorbeeld. Waarnemen en bewegen
1. Als je eenmaal kunt fietsen, verleer je dat nooit meer.
2. Iemand die goed kan voetballen zal ook goed zijn in ballet.
3. jongleren met 3 ballen leer je binnen het uur.
4. Als je kunt skateborden leer je heel snel snowboarden..
ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
Zoek de valse
1?
2?
3?


ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
Tweegesprek op tijd
1. Stel een vraag aan de hele groep.
2. Geef ieder tijd om over de vraag na te denken.
De duur van de denktijd is afhankelijk van de vraag. (5 seconden tot 2 minuten). Het is
verstandig om de antwoorden op te laten schrijven.
3. Na individuele denktijd:
Leerling 1 vertelt (mening, oplossing)
Leerling 2 luistert.
Leerling 2 vat samen wat leerling 1 gezegd heeft.
Leerling 1 bevestigt samenvatting (of niet).
Leerling 2 vertelt (mening, oplossing)
Leerling 1 luistert.
Leerling 1 vat samen wat leerling 1 gezegd heeft.
Leerling 2 bevestigt samenvatting (of niet).
ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.
Tweegesprek op tijd

???




ONDERZOEKEND excelLEREN is voortgekomen uit een door het
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit WKRU, BCO Onderwijsadvies en
het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek CBO ingediend voorstel
ten behoeven van de ‘Call for proposals 2013’, uitgezet door School aan Zet.