Rekenvoorbeeld Geothermie SDE+ 2014

download report

Transcript Rekenvoorbeeld Geothermie SDE+ 2014

Rekenvoorbeeld Geothermie
De manier van bepaling van de hoogte van de SDE+ subsidie en hoeveel er wordt uitgekeerd staat
omschreven op de pagina berekening.
De hieronder weergegeven bijdrage SDE+ 2014 is een voorlopige bijdrage, gebaseerd op het voorlopige
correctiebedrag voor 2014. Het voorlopige correctiebedrag wordt in het kalenderjaar volgend op het
productiejaar definitief vastgesteld, waarop een bijstelling van reeds uitbetaalde voorschotbedragen
plaatsvindt. Het correctiebedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld (voorlopig en definitief) aan de hand
van de ontwikkeling van de energieprijs. Het basisbedrag voor de SDE+ 2014 geldt voor de gehele
looptijd van de SDE+ subsidie.
Rekenvoorbeeld SDE+ bijdrage – Geothermie met een diepte ≥ 3300 meter
(warmte)
Basisbedrag vanaf fase 1
Voorlopig correctiebedrag 2014
Voorlopige bijdrage SDE+ 2014 vanaf fase 1
Maximum aantal subsidiabele vollasturen
Maximale subsidiabele jaarproductie per doublet
14,4 €/GJ
5,8 €/GJ
14,4 – 5,8 = 8,6 €/GJ
7.000
352.800 GJ
Jaarproductie bij een installatie, bestaande uit 1 doublet, met
10 * 7.000 = 70.000 MWh
een vermogen van 10 MW
[komt overeen met] 252.000 GJ
De jaarproductie waarvoor u subsidie aanvraagt is lager dan de maximaal te subsidiëren jaarproductie.
In dit geval wordt subsidie verleend voor maximaal 252.000 GJ/jaar.
Voorlopige jaarlijkse bijdrage SDE+ 2014
8,6 * 252.000 = € 2.167.200,bij aanvraag vanaf fase 1