Presentatie deelnemersvergadering september 2014

download report

Transcript Presentatie deelnemersvergadering september 2014

Stichting Pensioenfonds
MSD
Deelnemersvergadering
Haarlem 22 september 2014
Oss 30 september 2014
Boxmeer 30 september 2014
Deelnemersvergadering september 2014
Agenda









Opening en mededelingen
Vaststelling verslag Deelnemersvergadering 2013
Toelichting organisatie van het fonds
Ontwikkelingen MSD PF over 2013
Beleggingen en verloop dekkingsgraad
Toelichting over resultaat 2013 door B. van Boesschoten,
Mercer (Nederland) BV
Achtergrond besluit toeslagverlening per 1 juli 2014
Nieuwe wetgeving en gevolgen voor MSD PF
Rondvraag en afsluiting
Deelnemersvergadering september 2014
Opening en Mededelingen
 Deelnemersvergadering op 3 locaties
 Belangrijke onderwerpen die worden besproken:
- Wat doet de rente met de dekkingsgraad van het fonds
- De integratie van SPPF met MSD PF
- Bestuursbeleid bij voorwaardelijke indexatie
- Nieuwe wetgeving en nieuw Financieel Toetsingskader
Deelnemersvergadering september 2014
Verslag 2013
Behandeling verslag
deelnemersvergadering 3 december 2013
Deelnemersvergadering september 2014
Organisatie van het fonds
Verantwoordingsorgaan:
Visitatie Commissie
Cees Mens (Vz, WG)
Hans Verhagen (Vice Vz, WG)
Edo Barens (WN)
Kick v. Bladeren (Gepensioneerd)
Hans Oud (WN)
Jan Admiraal (Gepensioneerd)
DNB
Mevr. M. Meijer
Dhr. L.C.A. Doomernik
Mevr.A.J.E.M Vollenbroek
Compliance officers:
AFM
Bestuur
Frank Mattijssen (Vz, WG)
Ad Koning (vice Vz WG)
Marij van Onzenoort (WG)
Fred van Doorn (WN)
Jef Melenhorst (WN)
Jan Beijer (Gepensioneerden)
Louis Eilers (WG)
Wenny Raaymaker (WN) *
AZL
Admin & Communicatie
Commissie
Ad Koning (Vz)
Jan Beijer
Jef Melenhorst
Elizabeth Hondius (gunstbetoon)
Fred van Doorn (wet & training)
Mercer
Consulting
Certificering
Beleggingscommissie
Paul Koopman (VZ)
Fred van Doorn
Marcel Doodeman
Diederik Kok
Willem Bardoel
Charles de Wuffel (Ext. Desk.)
Dennis van Ek (Ext. Desk)
*) Voorgesteld onder voorwaarde akkoord DNB
Deelnemersvergadering september 2014
Ontwikkelingen MSD PF over 2013







Implementatie integratie SPPF
- stuurgroepen en werkgroepen
- administratie en beleggingen
- afstemming bijstorting met de sponsor
Nieuw bestuursmodel
Deskundigheidseisen DNB en bestuurstrainingen
Nieuwe “ALM” studie, transitie portefeuille en beleggingsmix
Bijstorting werkgever ~ €183 miljoen
- gelijktrekken dekkingsgraad
- affinanciering overige toezeggingen
Dekkingsgraad garantie werkgever voor 5 jaar
Ook in 2013 is de pensioenpremie 30% van de pensioengrondslag (maximale premie) = kostendekkende premie
Deelnemersvergadering september 2014
Beleggingen en verloop dekkingsgraad







Wereldeconomie nog steeds instabiel
Amerikaanse economie trekt aan en de FED vermindert
geld in omloop in de VS
Tempo herstel in Europa erg traag
Japanse centrale bank brengt veel geld in omloop in
Japanse economie, maar nog steeds geen echt herstel
Opkomende markten laten groeivertraging zien
Veel politieke spanningen in de wereld, waardoor
onzekerheid
Geld vloeit begin 2014 plotseling terug naar ontwikkelde
markten, gevolg: rentdalingen in ontwikkelde markten
(met name US en EU)
Deelnemersvergadering september 2014
Beleggingen en verloop dekkingsgraad
Wat is een dekkingsgraad?

Dekkingsgraad = de verhouding tussen het aanwezige
vermogen en de verplichtingen van het fonds (%)
Voorbeeld: DG = 120
Beleggingen

120
Verplichtingen
(Pensioen aanspraken)
100
Dekkingsgraad definities (wettelijk):
- Minimum Vereist Vermogen: ~105%
- Vereist Vermogen: afhankelijk van beleggingsmix
(meer risicovolle beleggingen => hoger vereist vermogen)
Dekkingsgraad < Vereist Vermogen = reservetekort
Dekkingsgraad < 105% = dekkingstekort
Deelnemersvergadering september 2014
Beleggingen en verloop dekkingsgraad
Hoe zijn we belegd (risicoprofiel)?
31-12-2013 31-12-2012
Onroerend goed
4%
2%
Zakelijke waarden
44%
29%
(aandelen)
Vastrentende waarden
52%
68%
(obligaties)
0%
1%
100%
100%
Derivaten




Uiteindelijke beleggingsmix: 47,5% aandelen
52,5% obligaties
Vastrentende waarde: 65% rente risio afdekking
- eigen “Long Duration Fund” (Robeco)
- obligaties (Alliance Bernstein)
Zakelijke waarden: in een MSD gezamenlijk fonds in Ierland
Onroerend goed: verkopen of uitfaseren
Deelnemersvergadering september 2014
Beleggingen en verloop dekkingsgraad
Wat zijn de verplichtingen

Dit zijn de pensioenaanspraken
 Deze moet je “contant maken” m.b.v. een rentevoet
Nu



Toekomst
Nu
Toekomst
Inleg
500
500
Rente
4%
2%
na 1 jaar:
520
510
Ik leg 500 in en wil 520 hebben na 1 jaar
4% rente: ja!
2% rente: nee…., ik kom 10 tekort
Inleg
500
500
Rente
4%
2%
na 20 jaar
1.096
743
Ik leg 500 in en wil 1.096 hebben na 20 jaar
4% rente: ja!
2% rente: nee…., ik kom 353 tekort
Hoge rente leidt tot lage pensioenverplichting
Lage rente leidt tot hoge pensioenverplichting
0,1% daling van de rente = 2% stijging in de verplichtingen!
Deelnemersvergadering september 2014
Beleggingen en verloop dekkingsgraad
Welke rentevoet moet een PF nu gebruiken?

Te hanteren rente bij berekening DG volgens DNB:
tot 2004: 4% vast (“APP”)
2004 - dec/2011: Marktwaarde (“RTS”)
dec/2011 - okt 2012: 3-maands gemiddelde RTS
okt/2012 – heden: 3-maands gemiddelde en Ultimate
Forward Rate (“UFR”)
2015: plannen om UFR te wijzigen (lees: te verlagen)

MSD PF blijft consistent “marktwaarde” DG toepassen voor
haar beleid!
Deelnemersvergadering september 2014
Beleggingen en verloop dekkingsgraad
Samenvattende kengetallen:
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0,9%
14,3%
15,1%
13,3%
8,8%
-6,3%
DNB/FTK Dekkingsgraad *)
129,8%
122,0%
115,6%
119,1%
121,5%
110,4%
Marktwaarde dekkingsgraad
125,2%
113,9%
111,0%
119,1%
121,5%
110,4%
Vereist Vermogen
117,5%
110.0%
110,4%
112,4%
113,2%
110,2%
Beleggingsrendement
Conclusie:
 Pensioenfonds MSD heeft geen reserve- of dekkingstekort
op 31 december 2013 (en ook niet per augustus 2014)
 Pensioenfonds MSD kent geen herstelplan
*) zie opmerking op vorige slide over DNB rente
Deelnemersvergadering september 2014
Toelichting door B.v.Boesschoten
Mercer (Nederland) BV

Presentatie 2013 jaarcijfers en actuarieel rapport
Deelnemersvergadering september 2014
Deelnemersvergadering september 2014
Deelnemersvergadering september 2014
Deelnemersvergadering september 2014
Deelnemersvergadering september 2014
Deelnemersvergadering september 2014
Deelnemersvergadering september 2014
Deelnemersvergadering september 2014
Deelnemersvergadering september 2014
Deelnemersvergadering september 2014
Deelnemersvergadering september 2014
Achtergrond besluit toeslagverlening 2014
Beleidskader o.b.v. marktwaarde!
Voorwaarde
Toeslagbeleid
Premiebeleid
Actuele DG >
180%
Reglementaire
Inzet
toeslag +
beleidsruimte
mogelijkheid tot bijvoorbeeld door
extra toeslag
premiekorting
Actuele DG >
145%
Reglementaire
toeslag +
mogelijkheid tot
extra toeslag
standaard
doorsneepremie
Actuele DG >
140%
Reglementaire
toeslag)
standaard
doorsneepremie
Actuele DG >
130%
Reglementaire
toeslag
Maximale premie
Actuele DG >
125%
Gedeeltelijke
(50%) toeslag
Maximale premie
Actuele DG <
125%
Geen toeslag
Maximale premie
Deelnemersvergadering september 2014
LET OP:
 DG o.b.v. markwaarde (niet UFR)
 MSD PF is een “jong fonds”
 Geen rechten/garanties
 Bijstorting werkgever vanaf vereist
vermogen (UFR) + 5%
(5 jaar vanaf 1/1/2014)
Achtergrond besluit toeslagverlening 2014
Verloop DG 2014

Besluit wordt genomen in juni vergadering
 Hierbij wordt gekeken naar de trend van DG in 2014
 1% indexatie kost het fonds ongeveer € 15 miljoen
Marktwaarde DG
UFR DG
2013
maart
juni
116.2%
115.8%
123.9%
116.7%
sept
120.5%
dec
125.2%
125.9%
129.8%
UFR %
2.87%
Vereist Vermogen
116.9%
118.2%
2014
jan
febr
maart
april
mei
juni
juli
aug
Marktwaarde DG 121.2% 122.2% 122.1% 120.8% 120.5% 119,9% 118,5% 116,6%
UFR DG
131.1%
131.7%
130.7%
130.6%
131.7%
131,7%
130,6%
134,6%
UFR %
2.88%
2.84%
2.79%
2.72%
2.66%
2,59%
2,50%
2,38%
117.1%
117,1%
117,1%
116,6%
116,6%
116,6%
Vereist Vermogen
Deelnemersvergadering september 2014
Beleidskader en toeslagverlening
Toeslagverlening is altijd voorwaardelijk en afhankelijk van
de financiële positie van het pensioenfonds
Besluit Bestuur omtrent toeslagverlening 2014:
Conform het vastgestelde beleid (zoals vastgelegd
in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota) heeft
het Bestuur besloten om in 2014 af te zien van
toeslagverlening voor de (in)actieve deelnemers
en gepensioneerden.
Deelnemersvergadering september 2014
Nieuwe wetgeving en gevolgen voor MSD PF

Nieuwe wetgeving per 1/1/2015:
- lagere opbouw tot max 1,875%
- pensioen opbouw voor inkomens boven 100k niet
meer fiscaal gefaciliteerd
 Voorgestelde nieuwe wetgeving: Nieuw FTK:
- zwaardere eisen voor buffers
- UFR zal lager worden vastgesteld
- hogere eisen aan indexatie
 Beleid MSD PF is al redelijk in lijn met nieuwe FTK
Deelnemersvergadering september 2014
Tijd voor vragen!
Deelnemersvergadering september 2014