presentatie - Vlaanderen.be

Download Report

Transcript presentatie - Vlaanderen.be

Infomoment
Oproep
ontwikkelingseducatie 2014
21 oktober 2013
Agenda
1.
2.
3.
Inleiding: draagvlakversterking
Projectoproep OE 2014
Vragen
1. Inleiding
Draagvlakversterking
1. Vermaatschappelijking bevorderen
2. Vernieuwing aanmoedigen
3. Samenwerking stimuleren
4 actiedomeinen
1. Ontwikkelingseducatie
2. Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking
3. Ondersteuning van de 4de pijler
4. Media
Ontwikkelingseducatie




Sinds 2000 subsidies voor projecten
ontwikkelingseducatie
Decreet inzake Ontwikkelingseducatie van april
2004
Sinds juli 2012 is het Decreet OE opgenomen in het
kaderdecreet voor Ontwikkelingssamenwerking.
De concrete bepalingen mbt OE staan opgelijst in
het uitvoeringsbesluit.
→ geen grote aanpassingen, wel administratieve
vereenvoudiging
Art. 17 Kaderdecreet OS
“Het Vlaamse beleid inzake
ontwikkelingseducatie richt zich op de NoordZuidproblematiek in een breder mondiaal
perspectief. Het heeft als algemene doelstelling
de verbreding, binnen de Vlaamse
Gemeenschap, van een draagvlak voor
internationale samenwerking in het algemeen
en voor de Vlaamse
ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder.”
Art. 17 Kaderdecreet OS
Het heeft de volgende specifieke doelstellingen:
1. Educatieve activiteiten ondersteunen
2. Vernieuwing en versterking stimuleren in het
educatieaanbod, vooral op het vlak van
behandelde thema’s, beoogde doelgroep en
gebruikte werkvormen
3. Samenwerkingsverbanden bevorderen tussen
diverse actoren in het educatieproces.
4. Bijdragen tot de uitbouw van een kwalitatief en
gecoördineerd aanbod ontwikkelingseducatie.
2. Oproep 2014
 Subsidiering
van reguliere projecten inzake
ontwikkelingseducatie = jaarlijkse oproep
met of zonder voorkeurthema
 Indicatief budget van 1 miljoen euro
A. Formele selectiecriteria
Standaardformulier invullen (zie website)
2. Samenwerkingsverband tussen één of
meerdere publieke of private rechtspersonen uit
het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad
3. Hoofdindiener is eindverantwoordelijke
4. Minstens één partner moet aantoonbare
ervaring hebben op het vlak van
ontwikkelingseducatie
5. Intentieverklaring laten ondertekenen door alle
partijen (zie website)
6. Duur van het project is maximaal drie jaar
1.
B. Inhoudelijke selectiecriteria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Samenstelling van het
samenwerkingsverband
Betrokkenheid doelgroep
Relevantie van de NoordZuidproblematiek
De mate van verbreding en vernieuwing
Educatieve methode en duurzaamheid
Voortgangscontrole en evaluatie
Budget
Vastgelegde prioriteiten
C. Financieel
1.
2.
3.
4.
Maximale subsidie van 60.000 euro per jaar – 180.000
euro voor 3 jaar
Subsidie is maximaal 85 % van de totale projectkost
Eigen inbreng is minimaal 15 % van de projectkost
Geen subsidies voor:
- Algemene werkingskosten
- Fondsenwervende acties
- Lobbyactiviteiten
- Verlengingen van projecten die al
gesubsidieerd worden door de VO als
er geen vernieuwend aspect in vervat
zit
C. Financieel

Subsidie wordt uitbetaald in verschillende
schijven die overeenkomen met de
jaarbudgetten.

De laatste schijf is een saldo dat na afloop en
afrekening van het project wordt uitbetaald.

Alle specifieke bepalingen van de
projectsubsidie staan geformuleerd in een
Ministerieel Besluit.
D. Procedure
 Lancering
oproep half september 2013
→ formulieren online:
http://www.vais.be/nl/oproepontwikkelingseducatie-2014
 Einddatum
indiening 31 december 2013
D. Procedure
 Beoordeling
door adviescomité,
eventueel bijkomende vragen
 Goedkeuring Minister en Inspecteur van
Financiën
 Administratief circuit tot eind maart 2014
 Start project tussen 1/9 en 31/12/2014
D. Procedure
 Startvergadering
voor goedgekeurde
projecten in september 2014
 Jaarlijkse terugkomdag in het najaar
 Jaarlijkse dialoogmomenten tussen VAIS
en projectpartners
3. Vragen ?
Veel gestelde vragen op website:
http://www.vais.be/nl/
veelgestelde-vragen-0
Contactgegevens
Flora Joossens
[email protected]
02/553.48.16
Website:
http://www.vais.be/nl/oproepontwikkelingseducatie-2014
Bedankt voor
uw aandacht!