Powerpoint oproep Fabriek van de Toekomst

Download Report

Transcript Powerpoint oproep Fabriek van de Toekomst

Oproep 1 ‘Nieuw Industrieel Beleid’
Nieuwe Fabriek voor de Toekomst
Witboek nieuw industrieel beleid
 Overkoepelende visie op de toekomst van de industrie in
Vlaanderen
 Doel van het NIB
 Industrie van de toekomst in Vlaanderen vorm geven
 Transformatie in het licht van ‘smart, sustainable, inclusive growth’
2
Nieuw industrieel beleid: waarom?
 Belang industrie groot
 40 % Vlaamse toegevoegde waarde
 80 % O&O uitgaven
 85 % Vlaamse export
 Gewijzigd kader
 ICT, Globalisering / groeilanden, Demografie, CO2 problematiek
 Nood aan versterking economisch weefsel
 Randvoorwaarden
 Loonkosten, energiekosten, snelheid besluitvorming
3
Visie op Nieuw industrieel beleid
Centraal in NIB
 Nieuw productiviteitsoffensief
 Versnellen van de transformatie van de industrie
 Behoud competitiviteit door waardencreatie en transformatie
door gericht Innovatiebeleid
 Nood aan een gericht clusterbeleid
 Lead-plants, lead-companies, lead-markets
4
Acties Nieuw Industrieel Beleid
4 pijlers – 50 concrete acties
Productiviteiten
concurrentiebeleid
Industrieel
Innovatie
beleid
Nieuw Industrieel
Beleid
Fabriek van
de toekomst
Infrastructuur
beleid
Competentie ontwikkeling en
arbeidsmarktbeleid
5
Projectkader
6
Inhoudelijke toelichting bij de
projectoproep
7
Projectkader

Goedkeuring Witboek Nieuw Industrieel Beleid (NIB) door VR op 27
mei 2011

Agentschap Ondernemen wordt aangeduid als trekker van de pijler
‘Nieuwe Fabriek voor de Toekomst (FvT)’

Besluit van de VR van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan
projecten ter bevordering van het ondernemerschap

Het MB van 16 december 2011 houdende uitvoering van het besluit
van de VR van 24 april 2009 … Nieuw industrieel beleid – Fabriek
van de toekomst
8
Projectkader
9
Doelstellingen van deze oproep
Focus op twee thema’s en 4 projecttypes
transformatietrajecten
open productie
concepten
Ondersteunend:
bewustmaking
Ondersteunend:
bewustmaking
Ervaringsuitwisseling
Ervaringsuitwisseling
Studie
Studie
Gerichte
bedrijfsbenadering
Gerichte
bedrijfsbenadering
10
Doelstellingen van deze oproep
4 projecttypes:
 Ondersteunend bewustmaking:
 B to B
 Evaringsuitwisseling:
 Stimuleren, faciliteren, begeleiden
 Studie:
 Specifieke knelpunten, realistisch implementatieplan
 Gerichte bedrijfsbenadering:
 Werkingsprojecten
11
Doelstellingen van deze oproep
 Verband met de andere drie pijlers van NIB?
 Industrieel innovatiebeleid
 Competentieontwikkeling en arbeidsorganisatie
 Ondersteunend infrastructuurbeleid
 Verband met de innovatieknooppunten?
 Conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen
 Transformatie door innovatie; eco-innovatie; groene energie; zorginnovatie;
groene mobiliteit en logistiek; sociale innovatie
12
Welke projecten?
 Projecten van bedrijfsgroeperingen:
 Clusterbenadering: duidelijke doelgroep en ruime geografische spreiding!
→ individuele deeltrajecten via KMO-P en regeling ‘strategisch ondernemen’
 Duidelijke scope en afgelijnd tijdskader
 Additioneel aan bestaande acties
 Duidelijke resultaten!
→ eventueel aanleiding tot TINA-investeringsproject
 Uitgesloten projecten
 projectvoorstellen die passen binnen bestaande subsidieregeling (IWT, FIT,
PMV, WSE, …)
13
Subsidietabel
Ondersteunend:
bewustmaking
Ervaringsuitwisseling
Gerichte
Studie
bedrijfsbenadering
Beschikbaar
subsidiebudget
2 mio €
1 mio €
3 mio €
1 mio €
Subsidie per
project in €
≥ 200.000 € en
≤ 500.000 €
max 200.000 €
≥ 200.000 € en
≤ 500.000 €
max 200.000 €
Subsidie %
80 %
80 %
80 %
80 %
Looptijd
12 – 24 mdn
12 – 36 mdn
12 – 36 mdn
12 – 18 mdn
14
Voorstel Agentschap Ondernemen
Doelstellingen volgende oproep
 Thema: Key Enabling Technologies (KET)
 Technologie gedreven transformatie
 Sleuteltechnologieën
 Implementatie van reeds ontwikkelde technologieën
 Sectoren:
 Industrie (incl. bouw), transport, logistiek, diensten
 Projecttypes en subsidie:
 Indieners: Idem oproep 1 + kenniscentra
15
Administratieve en financiële aandachtspunten
16
Wie kan indienen?
 Privaatrechtelijke entiteiten: indiener
 al dan niet in samenwerkingsverband
 beschikken over rechtspersoonlijkheid en KBO-nummer
 Mogelijke projectpartners
 ondernemingen, publiekrechtelijke entiteiten, erkende Vlaamse
onderwijsinstellingen en kenniscentra
17
Hoe indienen?
Vereiste documenten




Specifiek aanvraagformulier en verplichte bijlagen:
– AV1- projectbegroting: gedetailleerd, 20 % private inbreng
– AV2 - samenwerkingsovereenkomst
Elektronisch én op papier!
Uiterlijk op 16 maart 2012 vóór 12 uur
Handige hulpmiddelen




Handleiding
Checklist ontvankelijkheid
Controle richtlijnen
18
Selectieprocedure
16 maart – eind mei 2012
Ontvankelijkheidsonderzoek
Mondelinge toelichting voor jury
Periode 23/4 t.e.m. 11/5
Inhoudelijke beoordeling
Rangschikking van de aanvragen
Toekenning van de subsidie
19
Beoordelingscriteria
Kwaliteit
•
•
•
•
•
→ 25 pnt
Maatschappelijke en economische meerwaarde
Kennis overdracht
Deskundigheid
Efficiënte omgang met middelen
Samenwerking
Inhoud
→ 25 pnt
• Aansluiten bij NIB-FvT
• Innovatief
• Inhoudelijke en methodologische uitwerking
20
Afspraken na goedkeuring
 Verplichtingen bij communicatie
 Indicatoren oproep Bedrijf van de Toekomst
 Direct bereik - aantal bereikte actoren (personen)
 Direct bereik - aantal bereikte ondernemingen, entiteiten,
onderwijsinstellingen, anderen
 Aantal begeleidingsactiviteiten
 Bijdrage van het project tot bevordering van gelijke kansen
 Bijdrage van het project tot de strategische beleidsprioriteiten
 Tevredenheid van bedrijven, organisaties, instellingen t.a.v. deelname aan
het project
21
Meer informatie
 www.agentschapondernemen.be/themas/oproep-ondernemerschap
 [email protected]
 Inhoudelijke vragen: Piet Desiere – 09 267 40 01
 Proceduriële vragen: Johan Van Herck – 02 553 37 47
22