mechorosty

download report

Transcript mechorosty

VY_52_INOVACE_B1 – 29
MECHOROSTY
AUTOR: Mgr. Iveta Bartošová
VYTVOŘENO: prosinec 2012
STRUČNÁ ANOTACE: Zápis vyučovací hodiny
Časová náročnost: 1 vyučovací hodina v součinnosti elektronickou verzí
učebnice FRAUS Přírodopis 7
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace
výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
MECHOROSTY
MECHOROSTY
 tělo se nazývá STÉLKA
 nemají vyvinuté pravé vodivé pletivo
 dělení:
1. játrovky
2. mechy
1. JÁTROVKY
 porostnice mnohotvárná
 tvoří přechod mezi nižšími a vyššími
rostlinami
 tělo: lupenitá nebo listnatá stélka
tvořená pletivy (znak vyšších rostlin)
 vlhko a stín
2. MECHY
 zástupci:
 ploník
 bělomech
 rašeliník
 pokryvnatec
MECHOVÁ ROSTLINKA
tobolka s čepičkou
štět
lodyžka s lístky
příchytná vlákna







http://www.google.cz/imgres?hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=VTA4RAGlHPBxIM:&imgrefurl=http://www.vyukove
materialy.cz/biol/rocnik6/vice/mech.htm&docid=iKDOTHUZWhZo4M&imgurl=http://www.vyukovematerialy.cz/biol/rocnik6/foto/me
chy.jpg&w=541&h=1180&ei=uF7YULmoHsfvsgax4IG4Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=12&vpy=231&dur=457&hovh=298&hovw=137&tx=33
&ty=168&sig=100198897526731203432&page=1&tbnh=141&tbnw=66&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:8,s:0,i:109
http://www.google.cz/imgres?hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=JMUzKk3rtmftYM:&imgrefurl=http://w
ww.helpforstudents.ic.cz/Biologie/Jatrovkyamechy.htm&docid=Y2yKpQJlUCG6jM&imgurl=http://www.helpforstudents.i
c.cz/images/Biologie/Fotografie/Jatrovkyamechy/Porostnice.jpg&w=600&h=450&ei=xl_YUKalIIHWtQaploDwDg&zoom=
1&iact=hc&vpx=82&vpy=273&dur=8697&hovh=194&hovw=259&tx=119&ty=85&sig=100198897526731203432&page=1&t
bnh=136&tbnw=179&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:8,s:0,i:109
http://www.google.cz/imgres?hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=RWfcn5dDQrryM:&imgrefurl=http://cbartuv.blog.cz/en/1010/mechorostykapradorosty&docid=LSLOo8HOxWTmKM&imgurl=http://nd04.jxs.cz/689/249/b7ebf07253_70080631_o2.png&w=253&h=
319&ei=xl_YUKalIIHWtQaploDwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=302&dur=50&hovh=252&hovw=200&tx=89&ty=215&si
g=100198897526731203432&page=3&tbnh=152&tbnw=120&start=65&ndsp=40&ved=1t:429,r:73,s:0,i:309
http://www.google.cz/imgres?hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=EV8PWut5sBHnM:&imgrefurl=http://botany.cz/cs/polytrichumcommune/&docid=6I415qLiUr0sNM&imgurl=http://botany.cz/foto/polytrichumherb4.jpg&w=570&h=427&ei=_GDYUKiQ
O4XLtAbsgoDoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=175&vpy=129&dur=402&hovh=194&hovw=259&tx=153&ty=103&sig=1001988
97526731203432&page=1&tbnh=143&tbnw=186&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:1,s:0,i:88
http://www.google.cz/imgres?hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=8Ir56gaUJLUqQM:&imgrefurl=http://
ucivo.webnode.cz/album/mechorosty-bryophyta/mechorosty-belomech-sivyjpg/&docid=pDeyi5W_wjtAOM&imgurl=http://files.ucivo.webnode.cz/system_preview_detail_200007931-cdcaccfbf1public/Mechorosty%252520%252520b%2525C4%25259Blomech%252520siv%2525C3%2525BD.jpg&w=450&h=337&ei=lWHYUK3PMcTFtAbs0YGYDw&z
oom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=282&dur=3863&hovh=194&hovw=260&tx=129&ty=92&sig=100198897526731203432&page
=1&tbnh=145&tbnw=183&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:7,s:0,i:106
http://www.google.cz/imgres?hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=dX_QcIfDSwZoyM:&imgrefurl=http://
www.nabla.cz/obsah/biologie/rostliny/mechy/raselinik.php&docid=DNEQNmtCFstgbM&imgurl=http://www.nabla.cz/o
bsah/biologie/rostliny/mechy/img/raselinik2.jpg&w=700&h=525&ei=4GHYUIjnDomMtAbW9YDwAw&zoom=1&iact=hc&
vpx=156&vpy=273&dur=1336&hovh=194&hovw=259&tx=133&ty=127&sig=100198897526731203432&page=1&tbnh=138&
tbnw=176&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:8,s:0,i:109
http://www.google.cz/imgres?hl=cs&sa=X&tbo=d&noj=1&tbm=isch&tbnid=ltT9_5VcVXmqDM:&imgrefurl=http://mirda2
.atlasweb.cz/Pokryvnatec%2520Schreberuv.htm&docid=c8oewgQ6G0wyM&imgurl=http://mirda2.ic.cz/Pokryvnatec.gif&w=400&h=300&ei=ZGLYUIHiG87QsgbQ5oCABA&zoom
=1&iact=hc&vpx=12&vpy=169&dur=379&hovh=153&hovw=200&tx=107&ty=90&sig=100198897526731203432&page=1&t
bnh=136&tbnw=176&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:102&biw=1366&bih=667