-Gediz ve Menderes Nehri arasında kurulmuştur merkezi Sard'dır (Manisa). -Lidyalılar Hint-Avrupalı bir kavimdir. -Lidyalılar önce Hititlere sonra da Friglere bağlı kalmışlardır. -Friglerin yıkılışından sonra.

download report

Transcript -Gediz ve Menderes Nehri arasında kurulmuştur merkezi Sard'dır (Manisa). -Lidyalılar Hint-Avrupalı bir kavimdir. -Lidyalılar önce Hititlere sonra da Friglere bağlı kalmışlardır. -Friglerin yıkılışından sonra.

-Gediz ve Menderes Nehri arasında kurulmuştur merkezi
Sard'dır (Manisa).
-Lidyalılar Hint-Avrupalı bir kavimdir.
-Lidyalılar önce Hititlere sonra da Friglere bağlı kalmışlardır.
-Friglerin yıkılışından sonra Kral Giges zamanında bağımsız
olmuşlardır.
-Kızılırmak Nehri'ne kadar genişlediler.
-Kral Krezüs zamanı en parlak dönem olmuştur.
(1994 -ÖSS)
-ilkçağ’da İyonya'da
-Tales ilk kez güneş tutulmasını hesaplamış
-Pisagor ilk kez dünyanın yuvarlak olduğunu ileri
sürmüştür.
İyonya'daki bu gelişmeler aşağıdakilerden
hangisini gösterir?
A) Çeşitli etnik grupların bir arada yasadığını
B) Bilimsel çalışmalar yapıldığını
C) Yöneticilerin çok sik değiştiğini
D) ilk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunu
E) insanların gelir düzeyine göre sınıflara ayrıldığını
(1990-ÖSS)
Tarihte ticaret alanında değiş -tokuş usulünün
ortadan kalkmasını ve böylece, ekonomik
hayatin büyük ölçüde gelişmesini sağlayan
buluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pusula
B) Para
C) Yazı
D) Takvim
E)Kağıt
-İzmir ve Büyük Menderes arasında
yerleşmişlerdir.
-Milet, Efes,İzmir (Smyrna) ve Foça önemli
şehir
devletleridir.
-Lidyalılar, İyonyalılar'ın Anadolu ve Ön Asya
ile
-Ticaret yapmalarına engel olmuşlardır.
-İyonyalılar donanmalarıyla Akdeniz'e açılmış
Güney
-Urartu Devleti Asya kökenli olup Hurri
kabileleri tarafından kurulmuştur.
-Medeniyet merkezi Tuşpa'dır (Van).
-Urartular Kafkaslar'dan gelen
Kimmerler'in ve Sakaların saldırılarına
uğramıştır.
-Urartu Devleti, Medler tarafından
yıkılmıştır.
a)Devlet Yönetimi
Anadolu da ilk siyasi oluşumlar şehir devletleri halindedir.Bu şehirlerin her birinin
başında bir kral bulunurdu.
Krallar Tanrılardan aldıkları yetkilerle kendi şehirlerini idare etmektedirler.
Bu krallar aynı zamanda ;
-baş yargıç
-baş rahip
-baş komutan dır.
Kralların yetkilerini soyluların oluşturduğu PANKUŞ adı verilen meclis tarafından
kısıtlanırdı.
Kralı denetleme,Kral ve Kraliçeyi gerektiğinde yargılama yetkisi olan PANKUŞ
meclisinin yetkileri İmparatorluk döneminde azaldı ve bütün yetkileri Kralda
toplandı.
Hitilerde Kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA adı verilen kraliçe idi.
Kraliçeler Kral olmadığı zamanlarda yerine vekalet eder,dini toplantılara ve bayram
törenlerine katılırdı.
Frigler,Lidyalılar ve Urartular da krallıkla yönetilirdi.
Kralların yanında soylulardan oluşan danışma meclisleri vardı.
Her biri bağımsız bir devlet olan İyon şehir devletleri önceleri krallar tarafından
yönetilirdi.Daha sonra asiller kralları ortadan kaldırarak devlet yönetimini ele
geçirdiler.
Zamanla ticaret yaparak zenginleşen ve güçlenen halk asillerin yönetimine son
vererek seçimle oluşturdukları meclis aracılığı ile devleti yönetmeye başladılar.
Lidyalıların Ege sınırına doğru sınırlarını genişletmek istemeleri üzerini bu
meclisler,ordu ve devletinin yönetimini TİRAN adı verilen güçlü devlet
adamlarına bıraktılar.
Hititler ele geçirdikleri ülkeleri eyalet şeklinde teşkilatlandırarak yönetimini
Prenslere vermiştir.Frigler,Urartular ve Lidyalılarda da eyaletler vardı.Buralara
merkezden valiler gönderirlerdi.
b)Ordu
Hititlerde eli silah tutan her erkek asker kabul edilrdi.Hititler savaşlarda savaş
(1994 - ÖSS)
Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp
içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden
hangisinin bir göstergesidir?
A) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının
B) Mimarlıkta geliştiklerinin
C) Birden fazla tanrıya inandıklarının
D) Barış içinde yasadıklarının
E) Hayatin ölümden sonra da devam ettiğine
inandıklarının
5.ASUURLULAR
4.ELAMLAR
1SÜMERLER
II.MEZOPOTAMYA
MEDENİYETLERİ
2.AKADLAR
3.BABİLLİLER
"Mezopotamya“ Yunancada "iki nehir arası"demektir.
Toros Dağları'ndan Basra Körfezi'ne kadar uzanan,
Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan bölgeye
Mezopotamya denir.
Güneydoğu Toroslar'dan Bağdat’a kadar olan bölgeye
"Yukarı Mezopotamya",Bağdat'tan Basra
Körfezi'ne kadar olan bölgeye de "Aşağı Mezopotamya"
denir.
Mezopotamya medeniyetleri bölgede taş olmadığı için
evlerini ve tapınaklarını kerpiçle yapmışlardır. Bu
yüzden eserleri günümüze ulaşamamıştır.
“ Mezopotamya'da kurulan medeniyetler şunlardır:
Sümerler, Akadlılar, Babiller, Asurlular, Elamlılar.
Asya kökenlidirler.
Başlangıçta köy ve kasaba halinde yaşamışlar,
sonradan şehir devletleri (site) kurmuşlardır.
En önemli şehir devletleri; Ur, Uruk, kiş, Lagaş, Eridu
ve Umrna'dır.
Rahiplerin devleti soyması üzerine halk ayaklanmış ve
Lagaş Kralı Urgakina hakimiyeti eline geçirmiştir.
Sümerler, Akad Kralı Sargon tarafından yıkılmıştır.
Sümer krallarına Ensi ve Patesi demiştir,
krallar rahip-kraldı r.
Krallar ülkeyi Tanrı adına yönetirlerdi.
Hür insanlardan oluşan Aksakallar denen
meclis bulunurdu.
Yaratılış, Tufan ve Gıigamış Destanları
Sümerler'e aittir.
Tarihte ilk olarak yazıyı
(çivi
yazısı)
bütanlar Sümerler'dir.
Tarihteki ilk hukuk devleti Sümerler'dir.
Urgakina Kanunları tarihteki ilk yazılı kanunlardır.
Kanunların cezalandırma yöntemi "bedel" ve
"fidye" sistemine dayalıydı.
Ay Yılı esaslı takvimi ilk kullananlar Sümerler'dir.
Güneş saatini ilk kez kullananlar Sümerler'dir.
Ay ve güneş tutulmalarını hesaplamışlardır.
Sümerler çok tanrılı inanca sahiptirler.
En büyük tanrıları Enlil ve Enki'dir.
Ahiret inançları vardı, ancak Sami kavimleri bu
inancı ortadan kaldırmaya başlamıştır.
İbadetlerini yerine getirmek için "Ziggurat"
denen tapınaklar yapmışlardır.
Zigguratlar aynı zamanda rasathane ve soğuk
hava deposu olarak da kullanılmıştır.
Sümerler sütun, kubbe ve kemeri bulmuşlardır.
İlk kez dört işlemi Sümerler kullanmıştır.
İlk kez dairenin alanını Sümerler
hesaplamışlar ve daireyi 360°'ye
bölmüşlerdir.
Çarpma ve bölme işlemlerini kolaylaştırmak
için
cetveller hazırlamışlardır.
Yüzey ve hacim ölçülerini kullanmışlardır.
Aritmetik ve geometrinin temellerini
atmışlardır.
Sümerlerin ordusu yaya ve arabalı
süvarilerden oluşmuştur.
Sami ırkındandırlar.
M.Ö.IV.bin yılların da Arabistan’dan Fırat nehri boylarına
yerleşmişlerdir.
M.Ö.2350’ de Sümerleri yıkarak Sargon tarafından
kurulmuştur.
Akad Krallığı'm Sargon kurmuştur.
İlk imparator devleti Akad Krallığı'dır.
iç isyanlar ve düşmanların saldırılan sonucu Akad
imparatorluğu parçalanmıştır.
Gutiler Akad İmparatorluğu'na son vermiştir.
Tarihte ilk düzenli ve sürekli orduyu Akadlılar
kurmuştur.
Sümer medeniyetini Ön Asya'ya yaymışlardır.
Çok tanrılı inanışa sahiptirler.
Kerpiç ve tuğladan "Agade" denen tapınaklaryapmışlardır.
Zafer Anıtı dikmişlerdir
Sami ırkının Amurrular kolu tarafından
kurulmuştur.
Devlet merkezi Babil'dir.
I.Babil Krallığının en önemli hükümdarı
Hammurabi'dir.
I.Babil Krallığı Hititler tarafından yıkılmıştır.
II.Babil Krallığı'nın en önemli hükümdarı
Nebukadnazar'dır.
II.BabiI Krallığı Yahudi Devleti'ni yıkmıştır.
II.Babil Krallığı Persler tarafından yıkılmıştır.