Figur 2 a) Insidens av brystkreft (rød linje) og duktalt carcinoma in situ (gul linje) i prøvefylkene i aldersgruppen 50–69 år.

download report

Transcript Figur 2 a) Insidens av brystkreft (rød linje) og duktalt carcinoma in situ (gul linje) i prøvefylkene i aldersgruppen 50–69 år.

Figur 2 a) Insidens
av brystkreft (rød
linje) og duktalt
carcinoma in situ
(gul linje) i
prøvefylkene i
aldersgruppen 50–69
år. Den vertikale
linjen markerer
screeningstart. b)
Insidens av
brystkreft (rød linje)
og duktalt carcinoma
in situ (gul linje) i
øvrige norske fylker i
aldersgruppen 50–69
år. De to vertikale
linjene viser
tidsperioden da
screening ble
igangsatt (1999–
2004)
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 414-7
© Tidsskrift for Den norske legeforening