Lesson 1- Dialogue 1 Vocabulary xiānsheng “Mr.; husband” nǐ hăo “Hello” xiăojiě “Miss, young lady”

download report

Transcript Lesson 1- Dialogue 1 Vocabulary xiānsheng “Mr.; husband” nǐ hăo “Hello” xiăojiě “Miss, young lady”

Lesson
1- Dialogue 1
Vocabulary
xiānsheng
“Mr.; husband”
nǐ hăo
“Hello”
xiăojiě
“Miss, young lady”
qǐng wèn
“May I ask…?”
nín
“you(polite)”
guì xìng
“what is your
honorable surname?”
我
wǒ
“I; me”
ne
“an interrogative
particle”
míngzi
“name
Lesson
1- Dialogue 2
Vocabulary
shì
“to be”
lǎoshī
“teacher”
ma
“interrogative particle”
bù
“not, no”
學生
xuéshēng
“student”
yě
“also, too”
中國
Zhōngguó
“China”
美國
Měiguó
“The U.S.A.”
rén
“people, person”
Lesson
1- Dialogue 2
supplementary vocabulary
péngyou
“friend”
tàitai
“wife, Mrs.”