Transcript KAM NAPREJ?

Slide 1

KAM IN KAKO
PO OSNOVNI ŠOLI?
IZBIRA POKLICA


Slide 2

Izbira poklica oziroma srednje
šole je ZELO POMEMBNA
odločitev devetošolcev.


Slide 3

MOŽNOSTI NADALJEVANJA
ŠOLANJA
Po zaključeni osnovni šoli po prilagojenem
programu z nižjim izobrazbenim standardom se
učenci lahko vpišejo:
• v programe nižjega poklicnega izobraževanja
(NPI) na Gorenjskem, Osrednjeslovenski regiji,
ali drugje v Sloveniji in
• na ljudske univerze.


Slide 4

POGOJI ZA VPIS V PROGRAME NPI IN
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Vpišejo se lahko učenci, ki so:
• izpolnili osnovnošolsko obveznost in hkrati uspešno
končali vsaj sedem razredov devetletne OŠ,
• zaključili devetletno OŠ po prilagojenem programu z
nižjim izobrazbenim standardom.

Izobraževanje praviloma traja
• dve leti ali dve leti,
• ob koncu izobraževanja dijaki opravljajo zaključni izpit,
• dijaki šolanje lahko nadaljujejo v programih srednjega
poklicnega (SPI) in srednjega strokovnega
izobraževanja (SSI).


Slide 5

PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA
IZOBRAŽEVANJA (podatki iz razpisa 11/12)
Biotehniški center Naklo
Strahinj 99, Naklo

• POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (2 leti, 16 mest)
• NADALJEVANJE: Gospodar na podeželju, pek, slaščičar,
cvetličar, vrtnar (3 leta)


Slide 6

PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA
IZOBRAŽEVANJA
Srednja šola za lesarstvo Škofja Loka
Kidričeva cesta 59, Škofja Loka

• OBDELOVALEC LESA (2 leti, 16 mest)
• NADALJEVANJE: Mizar, tapetnik (3 leta)


Slide 7

PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA
IZOBRAŽEVANJA
Srednja šola za strojništvo Škofja Loka
Podlubnik 1b, Škofja Loka

• POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (2 leti, 16 mest)
• NADALJEVANJE: Oblikovalec kovin-orodjar, inštalater strojnih
intalacij, avtoserviser, avtokaroserist, izdelovalec kovinskih
konstrukcij (3 leta)


Slide 8

PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA
IZOBRAŽEVANJA
Gradbeno-storitvena šola Kranj
Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj

• POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE (2 leti, 16 mest)

• NADALJEVANJE: Pečar- polagalec keramičnih oblog, slikopleskarčrkoslikar, izvajalec suhomontažne gradnje, zidar, tesar, frizer (3
leta)


Slide 9

PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA
IZOBRAŽEVANJA
Srednja šola Jesenice
Ul. Bratov Rupar 2, Jesenice

• POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (2 leti, 16 mest)

• NADALJEVANJE: Administrator, mehatronik operater (3 leta)


Slide 10

LJUBLJANA
SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
 Pomočnik pri tehnologiji gradnje (2 leti, 16 mest)

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER – ŽIVILSKA ŠOLA
 Pomočnik v biotehniki in oskrbi (2 leti, 32 mest)

SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
 Preoblikovalec tekstilij (2 leti, 16 mest)
 Pomočnik v tehnoloških procesih (2 leti, 32 mest)

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - SREDNJA LESARSKA ŠOLA
 Obdelovalec lesa (2 leti, 16 mest)


Slide 11

POSTOPEK VPISA V SREDNJE ŠOLE
 Vsako leto srednje šole organizirajo INFORMATIVNI DAN,
na katerih predstavijo svoje programe. Letošnji bo potekal v
petek, 11.2.2011 (9. in 15. uri) in soboto, 12.2.2011 (9. uri).
 PRIJAVA NAJKASNEJE DO 23. MARCA 2011.

Prijavo za vpis (MŠŠ-2-1,20/08) v srednjo šolo bodo učenci dobili in izpolnili
v osnovni šoli.

 Sprememba namere oz. dvig prijave in prenos na drugo srednjo šolo
ali v drug program bo mogoč do 15. aprila 2011.
 PRINAŠANJE DOKUMENTOV NA SREDNJE ŠOLE, VPIS:
praviloma med 16. in vključno 20.6.2011 do 12. ure.


Slide 12

KOMISIJA ZA USMERJANJE OTROK S
OSEBNIMI POTREBAMI
V kolikor se predvideva, da bo dijak potreboval v srednji šoli pomoč, se
lahko poda zahteva za uvedbo postopka usmerjanja, ki jo podajo
otrokovi starši na ZRSŠ, šola pa poda poročilo.
Otroka pregleda komisija za usmerjanje, ki določi ustrezno dodatno
strokovno pomoč.
Dijak lahko pridobi dodatno strokovno pomoč tudi kasneje v srednji šoli,
če se takrat izkažejo njegove učne težave.


Slide 13

POTEK POSTOPKA USMERJANJA

Postopek usmerjanja vodi:
Zavod RS za šolstvo, OE Kranj (Stritarjeva 8)

Komisija za usmerjanje lahko bodočemu dijaku dodeli:
• individualno dodatno strokovno pomoč,
• vpis v manj številčni razred.


Slide 14

VIRI INFORMACIJ IN POMOČI
PRI POKLICNI ODLOČITVI
• STARŠI, SORODNIKI
• OSNOVNA ŠOLA
• PRIJATELJI, ZNANCI
• ZRSZ - URAD ZA DELO, CIPS-i
• SREDNJE ŠOLE (informativni dan, dnevi odprtih vrat, informacije po telefonu,
poklicni bazar, razne predstavitve, spletne strani šol)

• INTERNET – PORTAL(www.mojaizbira.si )
• TISKANO GRADIVO (zloženke, mape) …..


Slide 15

ZAUPANJE V SAMEGA SEBE JE
PRVA SKRIVNOST USPEHA.
(Emerson)