Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

download report

Transcript Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

Slide 1

Sprawozdanie z projektu
edukacyjnego
„Ludzie z pasją”


Slide 2

21 marca 2012 roku w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w
Woli Kiełpińskiej odbyła się
prezentacja prac przygotowanych
przez uczniów klas II w ramach
realizacji
projektu edukacyjnego
„Ludzie z pasją”


Slide 3

Rok szkolny 2011-2012 to rok Szkoły z Pasją
ma na celu zapewnienie odpowiedniego do
potrzeb i możliwości, rozwoju każdego ucznia.
Szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła umożliwia
również prowadzenie ciekawych działań
pozalekcyjnych, współtworzonych przez
organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze
sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy,
dzięki którym dzieci i młodzież uczą się
zaangażowania, współpracy, aktywności
obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych,
wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty.


Slide 4

Sprawozdanie z realizacji projektu w
Gimnazjum im. W. Zglenickiego w
Woli Kiełpińskiej.


Slide 5

Projekt realizowany w terminie 15 I 2012 – 21 III 2012
Temat Projektu: Ludzie z pasją
Opiekunowie: L. Gałężewski
M. Olkowska
R. Świątecki
W. Niezgoda
A. Mikulska-Pietrzak


Slide 6

Cele Projektu
• Doskonalenie umiejętności znajdowania ludzi z pasją,
• Kształtowania umiejętności pracy w zespole,
• Analiza i interpretacja tekstów kultury związanych z
wybranymi postaciami,
• Interpretacja informacji pozyskiwanych z różnych źródeł,
• Integracja informacji pozyskanych z różnych źródeł,
• Wdrażanie słownictwa z określonego kręgu tematycznego
• Stosowanie narzędzi i programów informatycznych.


Slide 7

Cele osiągnięte przez działania;

• Współpraca w grupie,
• Odpowiedzialność,
• Słuchanie innych,
• Wzbogacenie wiedzy.


Slide 8

Uczniowie w ramach realizacji nabyli szereg
umiejętności;
Najlepiej:
• Gromadzenia i wyszukiwania informacji,
• Dotrzymywania wyznaczonych terminów,
• Aktywnego udziału w pracach zespołu
Najsłabiej:
• Przygotowania materiałów do prezentacji.
Projekt został oceniony zgodnie z kartą oceny.


Slide 9

W wyniku działań powstało
siedem prezentacji
multimedialnych
przedstawiających ludzi z
pasją.


Slide 10


Slide 11


Slide 12

Jan Mela


Slide 13


Slide 14


Slide 15


Slide 16


Slide 17

Podsumowanie:
„Uczennice bardzo zaangażowały się w pracę
nad projektami. Przy przydziale zadań
wykorzystały swoje mocne strony. Zadania
wykonały bardzo sumiennie i w terminie. Cały
czas poszukiwały różnych pomysłów, aby
zaciekawić odbiorcę tematem prezentacji.
Doskonaliły umiejętność pracy w grupie,
dyskusji i odpowiedzialności za całość
projektu, a nie tylko przydzielonego zadania.
Współpraca z opiekunem układała się bardzo
dobrze.
Pracę oceniam Celująco.”
-Aneta Mikulska-Pietrzak


Slide 18

„Dzięki pracy nad projektem nauczyłam się:
• Współpracy w grupie,
• Sporządzania bibliografii,
• Wyszukiwania informacji,
• Wyrabiania się w wyznaczonym terminie”
- Magda