Особливості нового Державного стандарту базової та повної загальної освіти Освітня галузь Навчально-методичний центр освіти м.

Download Report

Transcript Особливості нового Державного стандарту базової та повної загальної освіти Освітня галузь Навчально-методичний центр освіти м.

Особливості нового
Державного стандарту
базової та повної
загальної освіти
Освітня галузь
Навчально-методичний центр освіти м. львова
26.02.2013р.
Освітня галузь
Метою освітньої галузі є:
2004
 розвиток учнів за допомогою
засобів навчальних
предметів, що складають
природознавство як наукову
галузь,
 формування наукового
світогляду і критичного
мислення учнів
 завдяки засвоєнню ними
основних понять і законів
природничих наук та методів
наукового пізнання,
 вироблення умінь
застосовувати набуті
знання і приймати виважені
рішення в
природокористуванні.
 2011
 - формування в учнів
природничо-наукової
компетентності як базової
 та відповідних
предметних
компетентностей як
обов’язкової складової
загальної культури
особистості і розвитку її
творчого потенціалу.
Освітня галузь
Завданнями освітньої галузі є:







. 2004
формування системи знань з
основ природничих наук,
для адекватного
світосприймання та уявлення
про сучасну природничонаукову картину світу,
опанування наукового стилю
мислення,
усвідомлення способів
діяльності і ціннісних орієнтації,
які дають змогу зрозуміти
наукові основи сучасного
виробництва, техніки і
технологій,
безпечно жити у сучасному
високотехнологічному
суспільстві і
цивілізовано взаємодіяти з
природним середовищем.
 2011  забезпечення
оволодіння
учнями
термінологічним
апаратом природничих наук,
 забезпечення
усвідомлення
учнями фундаментальних ідей
і принципів природничих наук;
 засвоєння предметних знань
 усвідомлення суті основних
законів і закономірностей, що
дають змогу зрозуміти перебіг
природних явищ і процесів;
 набуття досвіду практичної та
експериментальної діяльності,
 здатності
застосовувати
знання у процесі пізнання
світу;
 формування
ціннісних
орієнтацій
на
збереження
природи, ідей сталого розвитку
 гармонійну взаємодію людини і
природи,
Астрономічний
Загально
природничий
Екологічний
Компоненти
Освітньої
галузі
Фізичний
Хімічний
Біологічний
Географічний
Загальноприродничий
компонент
 2004 –
 забезпечує формування в
свідомості учнів основи
для цілісного уявлення
про природу.
 2011 –
 забезпечує формування в
учнів основи цілісного
уявлення про природу і
місце людини в ній,
 пропедевтичну підготовку
учнів до вивчення
окремих навчальних
предметів,
 сприяє розвитку
ціннісних орієнтацій учнів
у різних сферах
життєдіяльності
 їх адекватній поведінці в
навколишньому
природному середовищі.
Біологічний компонент








2004

забезпечення засвоєння учнями 
знань про закономірності
функціонування живих систем,
їх розвиток і взаємодію,
взаємозв'язок із неживою
природою,
оволодіння елементами наукового 
пізнання живої природи,
формування уявлень про

природничо-наукову картину
живого світу,
синтез ідей про живі системи,

формування складових

наукового мислення
(класифікація, екологічність,

еволюційність і історизм,
системність і цілісність),
усвідомлення біосферної етики,

розуміння необхідності
раціонального використання та
відновлення природних ресурсів,
вироблення навичок застосування
знань з біології у повсякденному
житті.
2011
забезпечує засвоєння учнями
знань
про
закономірності
функціонування живих систем, їх
розвиток
і
взаємодію,
взаємозв’язок
із
неживою
природою,
оволодіння основними методами
пізнання живої природи
розуміння
біологічної
картини
світу, цінності таких категорій, як
знання, життя, природа, здоров’я,
усвідомлення біосферної етики
формування свідомого ставлення
до екологічних проблем,
застосування знань з біології у
повсякденному житті та майбутній
професійній діяльності,
оцінювання
їх
ролі
для
суспільного розвитку, перспектив
розвитку біології як науки її
значення у забезпеченні існування
біосфери.
Географічний компонент
 2004 –
 забезпечує засвоєння знань про
компоненти природи, природні
ресурси, удосконалення
господарської діяльності людини,
 формування в учнів
комплексного, просторового,
соціально-орієнтованого уявлення
про Землю
 на основі краєзнавчого,
регіонального та планетарного
підходів,
 сучасної географічної картини
світу через закономірності
розвитку географічної оболонки
Землі,
 усвідомлення цілісного образу
своєї країни на основі
 розгляду та аналізу трьох її
основних компонентів - природи,
населення і господарства.
 2011 –
 спрямований
на
засвоєння учнями знань
про природну і соціальну
складову
географічної
оболонки Землі,
 формування
в
учнів
комплексного,
просторового, соціально
орієнтованого знання про
планету Земля
 у результаті застосування
краєзнавчого,
регіонального
і
планетарного підходів
 та усвідомлення цілісного
географічного
образу
своєї країни.

Фізичний компонент









2004 
створює
передумови
для 
забезпечення усвідомлення учнями
наукових фактів,

ознайомлення з історією розвитку
фізичної науки,
формування в учнів знання
основних фізичних понять і законів, 
що дають змогу пояснити природні
явища і процеси,
розвиток експериментальних умінь 
і дослідницьких навичок,
умінь застосовувати набуті знання
для розв'язування фізичних задач і 
пояснення фізичних явищ і процесів,
Формування наукового світогляду і
стилю мислення учнів,
уявлення про фізичну картину світу, 
розкриття ролі знання з фізики в
житті людини та суспільному
розвитку.

2011 –
забезпечує усвідомлення
учнями основ фізичної науки,
засвоєння ними основних
фізичних понять і законів,
наукового світогляду і стилю
мислення,
розвиток здатності
пояснювати природні явища і
процеси
застосовувати здобуті знання
під час розв’язання фізичних
задач,
удосконалення досвіду
провадження
експериментальної
діяльності,
формування ставлення до
фізичної картини світу,
оцінювання ролі знань фізики
в житті людини і суспільному
розвитку.
Хімічний компонент







2004 забезпечує засвоєння
учнями знань про речовини
та їх перетворення,
найважливіші хімічні закони,
методи дослідження в хімії,
роль хімії в суспільному
виробництві та житті
людини,
розвиток
експериментальних умінь та
формування на цій основі
наукового світогляду,
вироблення навичок
безпечного поводження з
речовинами у буденному
житті.







2011 забезпечує
засвоєння
учнями знань про речовини
та їх перетворення,
хімічні закони і методи
дослідження,
навички
безпечного
поводження з речовинами,
формує
ставлення
до
екологічних проблем
і розуміння хімічної картини
світу,
вміння оцінювати роль хімії
у виробництві та житті
людини.
Астрономічний
компонент




2004 Зміст астрономічної компоненти
зорієнтований на забезпечення
засвоєння учнями наукових фактів,
понять і законів астрономії,
методів астрономічних
досліджень, усвідомлення ними
будови Всесвіту, уявлень про його
утворення і розвиток, формування в
них наукового світогляду,
використання астрономічних знань
у практиці, розкриття значення
астрономії у цілісному
світорозумінні на мегарівні
2011 Астрономічний компонент
зорієнтований на забезпечення
засвоєння учнями наукових
фактів, понять і законів
астрономії, методів її
дослідження, усвідомлення знань
про будову Сонячної системи,
створення і розвиток Всесвіту,
формування наукового світогляду
Екологічний компонент
 2004 -
 2011  Екологічний компонент
спрямований
на
формування в учнів
екологічної
свідомості
та дотримання правил
екологічно
безпечної
поведінки
в
навколишньому
природному середовищі
Базовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів ІІ – ІІІ
ступеня
Додаток до державного стандарту
2011
на рік
відсотків
на тиждень
30 1050 18
6
210
7,9
36
відсотків
на тиждень
Разом II і III
ступені
(5 - 11 класи)
на рік
III ступінь
(10 - 11 класи)
відсотків



II ступінь
(5 - 9 класи)
на рік
Природознавство
Загальна кількість годин
на тиждень
Найменування
освітньої галузі
1260 14,8
2004 –
Природознавство 26 910 16,7 13 455 13
39 1365 15,3
(10 - 12 класи) (5 - 12 класи)
Типовий навчальний план загальноосвітіх
навчальних закладів з навчанням
українською мовою.
Додаток до державного стандарту
2011
Навчальні
предмети
Природознавство
Природознавство
Біологія
Географія
Фізика
Хімія






2004
Природознавство
Біологія—
ГеографіяФізика-Хімія---
Кількість годин на тиждень у класах
5
2
-
1
6
2
2
-
7
2
2
2
1,5
8
2
2
2
2
9
2
1,5
3
2
1
2
2
2
1
1
2
1,5
2
2
3
1,5
2
2