Transcript pobierz

Ocena wytrzymałości zmodyfikowanej
konstrukcji panelu kabiny dźwigu
osobowego wykonanego z materiału
bezniklowego
Dr inż. Paweł Lonkwic – LWDO LIFT Service S.A.
Dr inż. Maciej Włodarczyk – Politechnika Lubelska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Typowa kabina windy składa się z paneli wykonanych ze
stali głównie nierdzewnej w gatunku 1.4301 o grubości 1.2
mm. Jest to stal z podwyższoną zawartością niklu, co
powoduje, że 1 kg blachy kosztuje w granicach 13 zł.
W celu obniżenia kosztów produkcji oraz zwiększenia
produkcji, zdecydowano się na zmianę gatunku materiału
na stal nierdzewną 1.4509 oraz zmniejszenie grubości do 1
mm. Cena za 1 kilogram stali w gatunku 1.4509 szacuje się
na poziomie 8 zł.
Elementy składowe kabin dźwigów muszą spełnić
wymagania normy PN EN 81.1, pod kątem wytrzymałości
oraz estetyki.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Problem do rozwiązania:
Problemem do rozwiązania była zmiana
technologii wykonania paneli kabinowych
dźwigów osobowych poprzez zmianę gatunku
materiału nierdzewnego, jego grubości oraz
opracowanie sposobu łączenia tych paneli z
usztywnieniami typu omega przy tych samych
parametrach wytrzymałościowych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Typowy układ paneli w kabinie dźwigu elektrycznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W celu rozwiązania problemu badawczego postanowiono:
1. Zmniejszyć grubość materiału do 1 mm
2. Dokleić usztywnienie typu omega w celu zapewnienia
odpowiedniej wytrzymałości
3. Zmienić gatunek materiału na materiał o obniżonej
zawartości niklu typu 1.4509
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Otrzymane wyniki rozciągania klejonych próbek z blachy
1.4509 o grubości 1 mm.
Uzyskane wyniki na
podstawie
przeprowadzonych prób
wytrzymałościowych
pozwoliły na wprowadzenie
do modelu dyskretnego
analizowanej konstrukcji
panela właściwego modelu
materiałowego w użytego
spoiwa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Model panelu kabiny dźwigu osobowego
Model dyskretny panelu kabiny dźwigu osobowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Głównym kryterium użytkowo – wytrzymałościowym jest
warunek sztywności definiowany przez PN EN 81.1, który
brzmi:
Siła 300 N, przyłożona w dowolnym miejscu prostopadle
do ściany, skierowana od wewnątrz kabiny na zewnątrz i
równomiernie rozłożona na powierzchni koła lub kwadratu
wielkości 5 cm2 nie może przekroczyć ugięcia 15 mm lub
spowodować trwałego odkształcenia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Otrzymane wyniki analizy numerycznej panelu wraz z
usztywnieniem
Rozkład przemieszczeń elementów siatki na badanym panelu. Wartość
największego ugięcia wynosi 7,1 mm, czyli nie przekracza połowy
wartości określonej w normie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wnioski:
Na
podstawie
przeprowadzonych
badań
można
jednoznacznie stwierdzić, że istnieje technologiczne
uzasadnienie zastosowania materiału w gatunku 1.4509 pod
względem wytrzymałościowym.
Zmniejszenie grubości materiału wejściowego do 1 mm
oraz zastosowanie usztywnień typu omega, klejonych do
panela, nie narusza warunku wytrzymałościowego
opisanego w PN EN 81.1.
W celu produkcji paneli klejonych należy stworzyć
odpowiednie stanowisko do klejenia paneli z omegami wg
obowiązujących przepisów.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozwiązanie problemu zostało wykonane w ramach
projektu systemowego „Wsparcie Regionalnej Sieci
Współpracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 20072013,
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2.
Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie
Innowacji.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dziękujemy za uwagę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego