روش محاسبه مرکز برش و مرکز صلبیت

download report

Transcript روش محاسبه مرکز برش و مرکز صلبیت

‫پرتال جامع دانشجویان و مهندسین عمران‬
‫‪www.icivil.ir‬‬
‫روش محاسبه مرکز برش و مرکز صلبيت‬
‫پالن طبقات اول و دوم و سوم‬
‫پالن طبقات چهارم و پنجم‬
‫کد ارتفاع طبقه‬
‫طبقه اول‬
‫طبقه دوم‬
‫طبقه سوم‬
‫طبقه چهارم‬
‫طبقه پنجم‬
‫نيروی جانبی )‪P(y‬‬
‫‪ton‬‬
‫‪P1=15‬‬
‫‪ton‬‬
‫‪P2=30‬‬
‫‪ton‬‬
‫‪P3=45‬‬
‫‪ton‬‬
‫‪P4=60‬‬
‫‪ton‬‬
‫‪P5=75‬‬
‫نیروی برش ی قابها پس از تحليل سازه‬
‫)‪F4(X=18‬‬
‫)‪F6(X=30‬‬
‫)‪F5(X=24‬‬
‫‪14.84‬‬
‫‪26.54‬‬
‫‪35.3‬‬
‫‪40.47‬‬
‫‪43.05‬‬
‫‪15.17 15.04‬‬
‫‪26.92 26.66‬‬
‫‪31.28 33.19‬‬
‫‪36.36 38.3‬‬
‫‪38.88 40.9‬‬
‫)‪F3(X=12‬‬
‫‪15.01‬‬
‫‪27.18‬‬
‫‪29.165‬‬
‫‪34.24‬‬
‫‪36.7‬‬
‫)‪F2(X=6‬‬
‫)‪F1(X=0‬‬
‫‪0‬‬
‫طبقه اول‬
‫‪14.85‬‬
‫طبقه دوم‬
‫‪0‬‬
‫‪27.69‬‬
‫‪ 24.224 26.84‬طبقه سوم‬
‫‪ 28.785 31.85‬طبقه چهارم‬
‫طبقه پنجم‬
‫‪31.2‬‬
‫‪34.26‬‬
‫نحوه محاسبه مرکز برش‪:‬‬
‫به عنوان نمونه برای طبقه سوم‬
‫‪F6‬‬
‫‪F5‬‬
‫‪F4‬‬
‫‪F3‬‬
‫‪F2‬‬
‫‪F1‬‬
‫برشهای طبقه چهارم‬
‫نحوه محاسبه مرکز صلبيت‪:‬‬
‫‪F6‬‬
‫به عنوان نمونه برای کف طبقه سوم‬
‫‪F4 F5‬‬
‫‪F6‬‬
‫‪F5‬‬
‫‪F4‬‬
‫برشهای طبقه سوم‬
‫‪F3‬‬
‫‪F2‬‬
‫‪F1‬‬
‫برای محاسبه مرکز صلبيت نیروهای وارده به کف (اختالف برشهای طبقه باال و پائین)‬
‫را محاسبه وسپس محل برآيند آنها راکه همان مرکز صلبيت است محاسبه می کنيم‪.‬‬
‫‪F3‬‬
‫‪F2‬‬
‫برآيند نیروهای وارده به کف‬
‫‪R6‬‬
‫‪R5‬‬
‫‪R4‬‬
‫‪R3‬‬
‫‪R1 R2‬‬
‫محاسبه مرکز نیرو(برای محاسبه پيچش) ‪:‬‬
‫به عنوان نمونه برای طبقه سوم‬
‫‪P5‬‬
‫محاسبه مرکز برش و پيچش کل ساختمان‬
‫مرکز نیرو مرکز برش‬
‫پیچش کل‬
‫‪0‬‬
‫‪75‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫طبقه پنجم‬
‫‪16.85‬‬
‫‪175.4‬‬
‫‪135‬‬
‫‪0.125‬‬
‫‪18‬‬
‫‪17.875‬‬
‫‪180‬‬
‫‪0.974‬‬
‫‪17.25‬‬
‫‪16.276‬‬
‫طبقه چهارم‬
‫طبقه سوم‬
‫‪210‬‬
‫‪0.787‬‬
‫‪16.928‬‬
‫‪16.141‬‬
‫‪225‬‬
‫‪0.715‬‬
‫‪16.8‬‬
‫‪16.084‬‬
‫طبقه دوم‬
‫طبقه اول‬
‫‪165.31‬‬
‫‪160.9‬‬
‫محاسبه مرکزصلبيت و پيچش کل ساختمان‬
‫مرکزجرم‬
‫مرکزصلبيت‬
‫پيچش کل پيچش طبقه‬
‫‪0.43‬‬
‫‪75‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪16.43 16.86‬‬
‫‪158.5 175.36‬‬
‫‪60‬‬
‫‪0.274‬‬
‫‪18‬‬
‫‪45‬‬
‫‪3.523‬‬
‫‪15‬‬
‫‪30‬‬
‫‪-0.335‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪-0.29‬‬
‫‪15‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-10.08 165.28‬‬
‫‪-4.38 160.9‬‬
‫طبقه پنجم‬
‫‪ 17.726‬طبقه چهارم‬
‫‪ 11.476‬طبقه سوم‬
‫‪ 15.335‬طبقه دوم‬
‫‪ 15.29‬طبقه اول‬